Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Produkcja owoców, warzyw i ziół

Sylabus przedmiotu Biologia nasion:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biologia nasion
Specjalność Produkcja owoców, warzyw i ziół
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Paweł Słodkowski <Pawel.Slodkowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 10 1,00,46zaliczenie
laboratoriaL2 10 0,50,27zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 10 0,50,27zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw biologii roślin i oddziaływania środowiska klimatyczno-glebowego na rośliny ogrodnicze, zasad uprawy, nawożenie, hodowla

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z właściwościami biologicznymi nasion oraz z ontogenezą owoców i nasion
C-2Zaznajomienie z przemianami fizjologicznymi i biochemicznymi przebiegającymi w nasionach, z zasadami produkcji i kwalifikacji oraz z uszlachetniania i podwyższaniem jakości materiału siewnego
C-3Uświadamianie potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie metod uprawy, oceny materiału nasiennego oraz jego uszlachetniania

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Dojrzewanie posprzętne, kiełkowanie nasion, przechowywanie, skład chemiczny na¬sion, kiełkowanie anormalne, uszlachetnianie, auksyny, allelopatia, klonowanie. Ocena jakościowa. Choroby i szkodniki nasion. Wpływ jakości nasion na wzrost i rozwój roślin. Opakowania materiału siewnego. Pobieranie prób. Otoczkowanie nasion. Granulacja aglomeracyjna do otoczkowania nasion.10
10
laboratoria
T-L-1Nasiona i owoce. Wegetatywne organy rozmnażania roślin uprawnych. Materiał siewny wybranych gatunków roślin ogrodniczych. Nasiona, owoce i siewki najpospolitszych chwastów. Spoczynek diaspor generatywnych i wegetatywnych. Laboratoryjna ocena materiału siewnego. Procesy jednostkowe dla nasion ekologicznych. Mycie i kalibracja nasion ekologicznych.10
10
wykłady
T-W-1Ontogeneza owocu i nasiona. Właściwości fizjologiczne i biochemiczne nasion. Spoczynek nasion. Kiełkowanie. Przemiany biochemiczne w nasionach podczas dojrzewania, odpoczynku i kiełkowania. Regulacja ontogenezy nasion. Morfologia diaspor generatywnych. Zmienność i różnorodność jakościowa nasion. Długość życia nasion. Fizjologiczne podstawy przechowywania nasion.10
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Przygotowanie do zajęć audytoryjnych, do sprawdzianów5
15
laboratoria
A-L-1Uczestnisctwo w zajęciach10
A-L-2Przygotowanie do zajęć audytoryjnych, do sprawdzianów. Studiowanie literatury fachowej krajowej i zagranicznej wiązanej z tematyką zajęć.5
15
wykłady
A-W-1Uczestnictwo na wykładach10
A-W-2Studiowanie literatury fachowej krajowej i zagranicznej wiązanej z tematyką wykładów. Przygotowanie do sprawdzianów16
A-W-3Konsultacje związane z tematyką wykładów.4
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, filmy)
M-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia na poletkach stacji badawczej)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdzian
S-2Ocena formująca: Kolokwium
S-3Ocena podsumowująca: Praca kontrolna

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_D04-po_W01
Student posiada rozszerzoną wiedzę na temat morfologii, zmienności fizjologicznej i biochemicznej materiału siewnego wybranych gatunków roślin ogrodniczych
OG_2A_W01, OG_2A_W03, OG_2A_W07, OG_2A_W10R2A_W01, R2A_W04, R2A_W05, R2A_W06InzA2_W02, InzA2_W04C-2, C-3T-L-1, T-W-1, T-A-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-3, S-2
OG_2A_D04-po_W02
Student potrafi wskazać i zaproponować dla poszczególnych roślin zalecenia dotyczące uszlachetniania nasion
OG_2A_W10R2A_W01C-2, C-3T-L-1, T-W-1, T-A-1M-1, M-2, M-4S-1, S-3, S-2
OG_2A_D04-po_W03
Student definiuje dane dotyczące materiału siewnego wybranych gatunków roślin ogrodniczych
OG_2A_W03R2A_W04C-2, C-3T-L-1, T-W-1, T-A-1M-1, M-2, M-3, M-4S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_D04-po_U01
Student posiada umiejętność dobierania właściwych metod oceny materiału siewnego
OG_2A_U06R2A_U04InzA2_U01, InzA2_U02C-2T-L-1, T-W-1, T-A-1M-1, M-3, M-4S-3, S-2
OG_2A_D04-po_U02
Student potrafi analizować i interpretować czynniki abiotyczne wpływające na produkcję nasion
OG_2A_U06R2A_U04InzA2_U01, InzA2_U02C-1, C-2T-L-1, T-W-1, T-A-1M-1, M-3, M-4S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_D04-po_K01
Student ma świadomość potrzeby dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie produkcji materiału siewnego
OG_2A_K04R2A_K06InzA2_K01C-2, C-3T-L-1, T-W-1, T-A-1M-1, M-2, M-3, M-4S-3, S-2
OG_2A_D04-po_K02
Student potrafi organizować pracę w zespole i dostrzega ryzyko i skutki decyzji związanych z produkcją nasienną
OG_2A_K04, OG_2A_K05R2A_K02, R2A_K06InzA2_K01C-3T-L-1, T-W-1, T-A-1M-1, M-2, M-3, M-4S-3, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_D04-po_W01
Student posiada rozszerzoną wiedzę na temat morfologii, zmienności fizjologicznej i biochemicznej materiału siewnego wybranych gatunków roślin ogrodniczych
2,0Student nie jest świadomy potrzeby ukierunkowanego dokształcania się
3,0Student ma małą świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania się
3,5Student ma świadomość ukierunkowanego dokształcania się i samodoskonalenia się w zakresie właściwości materiału siewnego
4,0Student dobrze rozumie potrzebę dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie poprawy jakości materiału siewnego
4,5Student ma wysoka świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie produkcji materiału siewnego
5,0Student ma bardzo wysoką świadomość ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie produkcji materiału siewnego
OG_2A_D04-po_W02
Student potrafi wskazać i zaproponować dla poszczególnych roślin zalecenia dotyczące uszlachetniania nasion
2,0Student nie opanował wiedzy w stopniu podstawowym
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczącą aktualnych trendów w nasiennictwie
3,5Student ma podstawową wiedzę na temat aktualnych trendów produkcji nasiennej i charakteryzuje zagadnienia związane z perspektywami rozwoju tej dziedziny
4,0Student dobrze zna problemy i osiągnięcia współczesnego nasiennictwa w Polsce i na świecie
4,5Student ma szeroką wiedzę na temat aktualnych trendów produkcji nasiennej w Polsce i na świecie
5,0Student bardzo dobrze zna zagadnienia dotyczące aktualnych problemów i osiągnięć współczesnego nasiennictwa w Polsce i na świecie
OG_2A_D04-po_W03
Student definiuje dane dotyczące materiału siewnego wybranych gatunków roślin ogrodniczych
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu zadowalającym
3,0Student ma zdolność do stosowania wiedzy z zakresu agrotechniki w celu produkcji materiału siewnego
3,5Student ma zdolność do stosowania wiedzy z zakresu uprawy roślin ogrodniczych w celu produkcji materiału siewnego
4,0Student potrafi dobrać w stopniu dobrym dane dotyczące materiału siewnego w celu poprawy jego jakości
4,5Student potrafi dobrać w stopniu ponad dobrym dane dotyczące materiału siewnego w celu poprawy jego jakości
5,0Student potrafi dobrać w stopniu bardzo dobrym dobrać dane dotyczące materiału siewnego w celu poprawy jego jakości

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_D04-po_U01
Student posiada umiejętność dobierania właściwych metod oceny materiału siewnego
2,0Student nie posiadł wymaganej umiejętności
3,0Student ma ograniczoną umiejętność właściwego doboru właściwych metod oceny materiału siewnego
3,5Student posiadł umiejętność właściwego wykorzystania metod oceny materiału siewnego
4,0Student potrafi dobrać odpowiednio metody oceny materiału siewnego w celu polepszenia jego jakości
4,5Student swobodnie dobiera odpowiednio metody oceny materiału siewnego w celu polepszenia i zbadania jego jakości
5,0Student bardzo dobrze zna nowe technologie dotyczące metod oceny materiału siewnego
OG_2A_D04-po_U02
Student potrafi analizować i interpretować czynniki abiotyczne wpływające na produkcję nasion
2,0Student nie posiadł wymaganej umiejętności
3,0Student opanował w stopniu podstawowym umiejętności interpretacji czynników abiotycznych
3,5Student posiadł umiejętność właściwej interpretacji czynników abiotycznych
4,0Student potrafi samodzielnie w stopniu dobrym zinterpretować czynniki abiotyczne wpływające na produkcję nasion
4,5Student swobodnie interpretuje czynniki abiotyczne wpływające na produkcję nasion
5,0Student bardzo dobrze zna czynniki abiotyczne wpływające na produkcję nasion

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_D04-po_K01
Student ma świadomość potrzeby dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie produkcji materiału siewnego
2,0Student nie jest świadomy potrzeby ukierunkowanego dokształcania się
3,0Student ma małą świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania się
3,5Student ma świadomość ukierunkowanego dokształcania się i samodoskonalenia się w zakresie rozwiązywania problemów związanych z realizacją produkcji nasiennej
4,0Student dobrze rozumie potrzebę dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie rozwiązywania problemów związanych z realizacją produkcji nasiennej
4,5Student ma wysoka świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwiązywania problemów związanych z produkcją nasienną
5,0Student ma bardzo wysoką świadomość ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwiązywania problemów związanych z rprodukcją nasienną
OG_2A_D04-po_K02
Student potrafi organizować pracę w zespole i dostrzega ryzyko i skutki decyzji związanych z produkcją nasienną
2,0Student nie potrafi pracować w zespole
3,0Student stara się zorganizować pracę w zespole
3,5Student w słabym stopniu potrafi zorganizować pracę w zespole
4,0Student jest w stanie zorganizować pracę w zespole
4,5Student potrafi dobrze zorganizować pracę w zespole
5,0Student w bardzo dobrym stopniu potrafi zorganizować pracę w zespole

Literatura podstawowa

 1. Dorywalski J., Wojciechowicz M., Bartz J., Metody oceny nasion, PWRiL, Warszawa, 1964
 2. Hołubowicz R., Przewodnik do ćwiczeń z biologii nasion roślin ogrodniczych, Wydaw. AR Poznań, Poznań, 2000
 3. Red. K.W. Duczmal, H. Tucholska, Nasiennictwo. T. 1 i T. 2., PWRiL, Poznań, 2003
 4. Red. K.W. Duczmal, Nasiennictwo ogrodnicze, Wydaw. AR, Poznań, Poznań, 1993
 5. Orłowski M., Słodkowski P., Uprawa warzyw na nasiona, Wydaw. AR Szczecin, Szczecin, 2003
 6. Lista metod badań Laboratorium Oceny Nasion, PIORIN 2010
 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie metod pobierania prób materiału siewnego i okresu ich przechowywania oraz metod dokonywania oceny materiału siewnego z dnia 9 marca 2007 r. (art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (DzU z 2007 r., nr 41, poz. 271).
 8. Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (DzU z 2007 r., nr 41, poz. 271)
 9. Red. B. Michalik, W. Weinera, Wybrane zagadnienia z nasiennictwa roślin ogrodniczych, Wydaw. Sekcja Hodowli i Nasiennictwa PTNO, Drukpol. s.c., Kraków, 2004
 10. Lista metod badań Laboratorium Oceny Nasion, PIORIN 2010

Literatura dodatkowa

 1. Czasopisma: Hasło Ogrodnicze, Warzywnictwo; Kwartalnik PIN Poznań: Hodowla Roślin i Nasiennictwo

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Dojrzewanie posprzętne, kiełkowanie nasion, przechowywanie, skład chemiczny na¬sion, kiełkowanie anormalne, uszlachetnianie, auksyny, allelopatia, klonowanie. Ocena jakościowa. Choroby i szkodniki nasion. Wpływ jakości nasion na wzrost i rozwój roślin. Opakowania materiału siewnego. Pobieranie prób. Otoczkowanie nasion. Granulacja aglomeracyjna do otoczkowania nasion.10
10

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Nasiona i owoce. Wegetatywne organy rozmnażania roślin uprawnych. Materiał siewny wybranych gatunków roślin ogrodniczych. Nasiona, owoce i siewki najpospolitszych chwastów. Spoczynek diaspor generatywnych i wegetatywnych. Laboratoryjna ocena materiału siewnego. Procesy jednostkowe dla nasion ekologicznych. Mycie i kalibracja nasion ekologicznych.10
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ontogeneza owocu i nasiona. Właściwości fizjologiczne i biochemiczne nasion. Spoczynek nasion. Kiełkowanie. Przemiany biochemiczne w nasionach podczas dojrzewania, odpoczynku i kiełkowania. Regulacja ontogenezy nasion. Morfologia diaspor generatywnych. Zmienność i różnorodność jakościowa nasion. Długość życia nasion. Fizjologiczne podstawy przechowywania nasion.10
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Przygotowanie do zajęć audytoryjnych, do sprawdzianów5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnisctwo w zajęciach10
A-L-2Przygotowanie do zajęć audytoryjnych, do sprawdzianów. Studiowanie literatury fachowej krajowej i zagranicznej wiązanej z tematyką zajęć.5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo na wykładach10
A-W-2Studiowanie literatury fachowej krajowej i zagranicznej wiązanej z tematyką wykładów. Przygotowanie do sprawdzianów16
A-W-3Konsultacje związane z tematyką wykładów.4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D04-po_W01Student posiada rozszerzoną wiedzę na temat morfologii, zmienności fizjologicznej i biochemicznej materiału siewnego wybranych gatunków roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W01student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego
OG_2A_W03student ma pogłębioną wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie ogrodnictwa
OG_2A_W07student posiada wiedzę z zakresu wymagań jakościowych (fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych) dla owoców, nasion, warzyw, roślin ozdobnych i leczniczych oraz funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych
OG_2A_W10student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji i znajomości roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R2A_W06ma rozszerzoną wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz o jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA2_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie z przemianami fizjologicznymi i biochemicznymi przebiegającymi w nasionach, z zasadami produkcji i kwalifikacji oraz z uszlachetniania i podwyższaniem jakości materiału siewnego
C-3Uświadamianie potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie metod uprawy, oceny materiału nasiennego oraz jego uszlachetniania
Treści programoweT-L-1Nasiona i owoce. Wegetatywne organy rozmnażania roślin uprawnych. Materiał siewny wybranych gatunków roślin ogrodniczych. Nasiona, owoce i siewki najpospolitszych chwastów. Spoczynek diaspor generatywnych i wegetatywnych. Laboratoryjna ocena materiału siewnego. Procesy jednostkowe dla nasion ekologicznych. Mycie i kalibracja nasion ekologicznych.
T-W-1Ontogeneza owocu i nasiona. Właściwości fizjologiczne i biochemiczne nasion. Spoczynek nasion. Kiełkowanie. Przemiany biochemiczne w nasionach podczas dojrzewania, odpoczynku i kiełkowania. Regulacja ontogenezy nasion. Morfologia diaspor generatywnych. Zmienność i różnorodność jakościowa nasion. Długość życia nasion. Fizjologiczne podstawy przechowywania nasion.
T-A-1Dojrzewanie posprzętne, kiełkowanie nasion, przechowywanie, skład chemiczny na¬sion, kiełkowanie anormalne, uszlachetnianie, auksyny, allelopatia, klonowanie. Ocena jakościowa. Choroby i szkodniki nasion. Wpływ jakości nasion na wzrost i rozwój roślin. Opakowania materiału siewnego. Pobieranie prób. Otoczkowanie nasion. Granulacja aglomeracyjna do otoczkowania nasion.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, filmy)
M-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia na poletkach stacji badawczej)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian
S-3Ocena podsumowująca: Praca kontrolna
S-2Ocena formująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest świadomy potrzeby ukierunkowanego dokształcania się
3,0Student ma małą świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania się
3,5Student ma świadomość ukierunkowanego dokształcania się i samodoskonalenia się w zakresie właściwości materiału siewnego
4,0Student dobrze rozumie potrzebę dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie poprawy jakości materiału siewnego
4,5Student ma wysoka świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie produkcji materiału siewnego
5,0Student ma bardzo wysoką świadomość ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie produkcji materiału siewnego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D04-po_W02Student potrafi wskazać i zaproponować dla poszczególnych roślin zalecenia dotyczące uszlachetniania nasion
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W10student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji i znajomości roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie z przemianami fizjologicznymi i biochemicznymi przebiegającymi w nasionach, z zasadami produkcji i kwalifikacji oraz z uszlachetniania i podwyższaniem jakości materiału siewnego
C-3Uświadamianie potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie metod uprawy, oceny materiału nasiennego oraz jego uszlachetniania
Treści programoweT-L-1Nasiona i owoce. Wegetatywne organy rozmnażania roślin uprawnych. Materiał siewny wybranych gatunków roślin ogrodniczych. Nasiona, owoce i siewki najpospolitszych chwastów. Spoczynek diaspor generatywnych i wegetatywnych. Laboratoryjna ocena materiału siewnego. Procesy jednostkowe dla nasion ekologicznych. Mycie i kalibracja nasion ekologicznych.
T-W-1Ontogeneza owocu i nasiona. Właściwości fizjologiczne i biochemiczne nasion. Spoczynek nasion. Kiełkowanie. Przemiany biochemiczne w nasionach podczas dojrzewania, odpoczynku i kiełkowania. Regulacja ontogenezy nasion. Morfologia diaspor generatywnych. Zmienność i różnorodność jakościowa nasion. Długość życia nasion. Fizjologiczne podstawy przechowywania nasion.
T-A-1Dojrzewanie posprzętne, kiełkowanie nasion, przechowywanie, skład chemiczny na¬sion, kiełkowanie anormalne, uszlachetnianie, auksyny, allelopatia, klonowanie. Ocena jakościowa. Choroby i szkodniki nasion. Wpływ jakości nasion na wzrost i rozwój roślin. Opakowania materiału siewnego. Pobieranie prób. Otoczkowanie nasion. Granulacja aglomeracyjna do otoczkowania nasion.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia na poletkach stacji badawczej)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian
S-3Ocena podsumowująca: Praca kontrolna
S-2Ocena formująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował wiedzy w stopniu podstawowym
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczącą aktualnych trendów w nasiennictwie
3,5Student ma podstawową wiedzę na temat aktualnych trendów produkcji nasiennej i charakteryzuje zagadnienia związane z perspektywami rozwoju tej dziedziny
4,0Student dobrze zna problemy i osiągnięcia współczesnego nasiennictwa w Polsce i na świecie
4,5Student ma szeroką wiedzę na temat aktualnych trendów produkcji nasiennej w Polsce i na świecie
5,0Student bardzo dobrze zna zagadnienia dotyczące aktualnych problemów i osiągnięć współczesnego nasiennictwa w Polsce i na świecie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D04-po_W03Student definiuje dane dotyczące materiału siewnego wybranych gatunków roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W03student ma pogłębioną wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie ogrodnictwa
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie z przemianami fizjologicznymi i biochemicznymi przebiegającymi w nasionach, z zasadami produkcji i kwalifikacji oraz z uszlachetniania i podwyższaniem jakości materiału siewnego
C-3Uświadamianie potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie metod uprawy, oceny materiału nasiennego oraz jego uszlachetniania
Treści programoweT-L-1Nasiona i owoce. Wegetatywne organy rozmnażania roślin uprawnych. Materiał siewny wybranych gatunków roślin ogrodniczych. Nasiona, owoce i siewki najpospolitszych chwastów. Spoczynek diaspor generatywnych i wegetatywnych. Laboratoryjna ocena materiału siewnego. Procesy jednostkowe dla nasion ekologicznych. Mycie i kalibracja nasion ekologicznych.
T-W-1Ontogeneza owocu i nasiona. Właściwości fizjologiczne i biochemiczne nasion. Spoczynek nasion. Kiełkowanie. Przemiany biochemiczne w nasionach podczas dojrzewania, odpoczynku i kiełkowania. Regulacja ontogenezy nasion. Morfologia diaspor generatywnych. Zmienność i różnorodność jakościowa nasion. Długość życia nasion. Fizjologiczne podstawy przechowywania nasion.
T-A-1Dojrzewanie posprzętne, kiełkowanie nasion, przechowywanie, skład chemiczny na¬sion, kiełkowanie anormalne, uszlachetnianie, auksyny, allelopatia, klonowanie. Ocena jakościowa. Choroby i szkodniki nasion. Wpływ jakości nasion na wzrost i rozwój roślin. Opakowania materiału siewnego. Pobieranie prób. Otoczkowanie nasion. Granulacja aglomeracyjna do otoczkowania nasion.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, filmy)
M-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia na poletkach stacji badawczej)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Praca kontrolna
S-2Ocena formująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu zadowalającym
3,0Student ma zdolność do stosowania wiedzy z zakresu agrotechniki w celu produkcji materiału siewnego
3,5Student ma zdolność do stosowania wiedzy z zakresu uprawy roślin ogrodniczych w celu produkcji materiału siewnego
4,0Student potrafi dobrać w stopniu dobrym dane dotyczące materiału siewnego w celu poprawy jego jakości
4,5Student potrafi dobrać w stopniu ponad dobrym dane dotyczące materiału siewnego w celu poprawy jego jakości
5,0Student potrafi dobrać w stopniu bardzo dobrym dobrać dane dotyczące materiału siewnego w celu poprawy jego jakości
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D04-po_U01Student posiada umiejętność dobierania właściwych metod oceny materiału siewnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U04samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie z przemianami fizjologicznymi i biochemicznymi przebiegającymi w nasionach, z zasadami produkcji i kwalifikacji oraz z uszlachetniania i podwyższaniem jakości materiału siewnego
Treści programoweT-L-1Nasiona i owoce. Wegetatywne organy rozmnażania roślin uprawnych. Materiał siewny wybranych gatunków roślin ogrodniczych. Nasiona, owoce i siewki najpospolitszych chwastów. Spoczynek diaspor generatywnych i wegetatywnych. Laboratoryjna ocena materiału siewnego. Procesy jednostkowe dla nasion ekologicznych. Mycie i kalibracja nasion ekologicznych.
T-W-1Ontogeneza owocu i nasiona. Właściwości fizjologiczne i biochemiczne nasion. Spoczynek nasion. Kiełkowanie. Przemiany biochemiczne w nasionach podczas dojrzewania, odpoczynku i kiełkowania. Regulacja ontogenezy nasion. Morfologia diaspor generatywnych. Zmienność i różnorodność jakościowa nasion. Długość życia nasion. Fizjologiczne podstawy przechowywania nasion.
T-A-1Dojrzewanie posprzętne, kiełkowanie nasion, przechowywanie, skład chemiczny na¬sion, kiełkowanie anormalne, uszlachetnianie, auksyny, allelopatia, klonowanie. Ocena jakościowa. Choroby i szkodniki nasion. Wpływ jakości nasion na wzrost i rozwój roślin. Opakowania materiału siewnego. Pobieranie prób. Otoczkowanie nasion. Granulacja aglomeracyjna do otoczkowania nasion.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, filmy)
M-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia na poletkach stacji badawczej)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Praca kontrolna
S-2Ocena formująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiadł wymaganej umiejętności
3,0Student ma ograniczoną umiejętność właściwego doboru właściwych metod oceny materiału siewnego
3,5Student posiadł umiejętność właściwego wykorzystania metod oceny materiału siewnego
4,0Student potrafi dobrać odpowiednio metody oceny materiału siewnego w celu polepszenia jego jakości
4,5Student swobodnie dobiera odpowiednio metody oceny materiału siewnego w celu polepszenia i zbadania jego jakości
5,0Student bardzo dobrze zna nowe technologie dotyczące metod oceny materiału siewnego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D04-po_U02Student potrafi analizować i interpretować czynniki abiotyczne wpływające na produkcję nasion
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U04samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z właściwościami biologicznymi nasion oraz z ontogenezą owoców i nasion
C-2Zaznajomienie z przemianami fizjologicznymi i biochemicznymi przebiegającymi w nasionach, z zasadami produkcji i kwalifikacji oraz z uszlachetniania i podwyższaniem jakości materiału siewnego
Treści programoweT-L-1Nasiona i owoce. Wegetatywne organy rozmnażania roślin uprawnych. Materiał siewny wybranych gatunków roślin ogrodniczych. Nasiona, owoce i siewki najpospolitszych chwastów. Spoczynek diaspor generatywnych i wegetatywnych. Laboratoryjna ocena materiału siewnego. Procesy jednostkowe dla nasion ekologicznych. Mycie i kalibracja nasion ekologicznych.
T-W-1Ontogeneza owocu i nasiona. Właściwości fizjologiczne i biochemiczne nasion. Spoczynek nasion. Kiełkowanie. Przemiany biochemiczne w nasionach podczas dojrzewania, odpoczynku i kiełkowania. Regulacja ontogenezy nasion. Morfologia diaspor generatywnych. Zmienność i różnorodność jakościowa nasion. Długość życia nasion. Fizjologiczne podstawy przechowywania nasion.
T-A-1Dojrzewanie posprzętne, kiełkowanie nasion, przechowywanie, skład chemiczny na¬sion, kiełkowanie anormalne, uszlachetnianie, auksyny, allelopatia, klonowanie. Ocena jakościowa. Choroby i szkodniki nasion. Wpływ jakości nasion na wzrost i rozwój roślin. Opakowania materiału siewnego. Pobieranie prób. Otoczkowanie nasion. Granulacja aglomeracyjna do otoczkowania nasion.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, filmy)
M-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia na poletkach stacji badawczej)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Praca kontrolna
S-2Ocena formująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiadł wymaganej umiejętności
3,0Student opanował w stopniu podstawowym umiejętności interpretacji czynników abiotycznych
3,5Student posiadł umiejętność właściwej interpretacji czynników abiotycznych
4,0Student potrafi samodzielnie w stopniu dobrym zinterpretować czynniki abiotyczne wpływające na produkcję nasion
4,5Student swobodnie interpretuje czynniki abiotyczne wpływające na produkcję nasion
5,0Student bardzo dobrze zna czynniki abiotyczne wpływające na produkcję nasion
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D04-po_K01Student ma świadomość potrzeby dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie produkcji materiału siewnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K04student ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego ogrodnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K06posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie z przemianami fizjologicznymi i biochemicznymi przebiegającymi w nasionach, z zasadami produkcji i kwalifikacji oraz z uszlachetniania i podwyższaniem jakości materiału siewnego
C-3Uświadamianie potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie metod uprawy, oceny materiału nasiennego oraz jego uszlachetniania
Treści programoweT-L-1Nasiona i owoce. Wegetatywne organy rozmnażania roślin uprawnych. Materiał siewny wybranych gatunków roślin ogrodniczych. Nasiona, owoce i siewki najpospolitszych chwastów. Spoczynek diaspor generatywnych i wegetatywnych. Laboratoryjna ocena materiału siewnego. Procesy jednostkowe dla nasion ekologicznych. Mycie i kalibracja nasion ekologicznych.
T-W-1Ontogeneza owocu i nasiona. Właściwości fizjologiczne i biochemiczne nasion. Spoczynek nasion. Kiełkowanie. Przemiany biochemiczne w nasionach podczas dojrzewania, odpoczynku i kiełkowania. Regulacja ontogenezy nasion. Morfologia diaspor generatywnych. Zmienność i różnorodność jakościowa nasion. Długość życia nasion. Fizjologiczne podstawy przechowywania nasion.
T-A-1Dojrzewanie posprzętne, kiełkowanie nasion, przechowywanie, skład chemiczny na¬sion, kiełkowanie anormalne, uszlachetnianie, auksyny, allelopatia, klonowanie. Ocena jakościowa. Choroby i szkodniki nasion. Wpływ jakości nasion na wzrost i rozwój roślin. Opakowania materiału siewnego. Pobieranie prób. Otoczkowanie nasion. Granulacja aglomeracyjna do otoczkowania nasion.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, filmy)
M-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia na poletkach stacji badawczej)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Praca kontrolna
S-2Ocena formująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest świadomy potrzeby ukierunkowanego dokształcania się
3,0Student ma małą świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania się
3,5Student ma świadomość ukierunkowanego dokształcania się i samodoskonalenia się w zakresie rozwiązywania problemów związanych z realizacją produkcji nasiennej
4,0Student dobrze rozumie potrzebę dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie rozwiązywania problemów związanych z realizacją produkcji nasiennej
4,5Student ma wysoka świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwiązywania problemów związanych z produkcją nasienną
5,0Student ma bardzo wysoką świadomość ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwiązywania problemów związanych z rprodukcją nasienną
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D04-po_K02Student potrafi organizować pracę w zespole i dostrzega ryzyko i skutki decyzji związanych z produkcją nasienną
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K04student ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego ogrodnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
OG_2A_K05student potrafi kreatywnie pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jako wykonawca części powierzonego zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R2A_K06posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Uświadamianie potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie metod uprawy, oceny materiału nasiennego oraz jego uszlachetniania
Treści programoweT-L-1Nasiona i owoce. Wegetatywne organy rozmnażania roślin uprawnych. Materiał siewny wybranych gatunków roślin ogrodniczych. Nasiona, owoce i siewki najpospolitszych chwastów. Spoczynek diaspor generatywnych i wegetatywnych. Laboratoryjna ocena materiału siewnego. Procesy jednostkowe dla nasion ekologicznych. Mycie i kalibracja nasion ekologicznych.
T-W-1Ontogeneza owocu i nasiona. Właściwości fizjologiczne i biochemiczne nasion. Spoczynek nasion. Kiełkowanie. Przemiany biochemiczne w nasionach podczas dojrzewania, odpoczynku i kiełkowania. Regulacja ontogenezy nasion. Morfologia diaspor generatywnych. Zmienność i różnorodność jakościowa nasion. Długość życia nasion. Fizjologiczne podstawy przechowywania nasion.
T-A-1Dojrzewanie posprzętne, kiełkowanie nasion, przechowywanie, skład chemiczny na¬sion, kiełkowanie anormalne, uszlachetnianie, auksyny, allelopatia, klonowanie. Ocena jakościowa. Choroby i szkodniki nasion. Wpływ jakości nasion na wzrost i rozwój roślin. Opakowania materiału siewnego. Pobieranie prób. Otoczkowanie nasion. Granulacja aglomeracyjna do otoczkowania nasion.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, filmy)
M-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia na poletkach stacji badawczej)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Praca kontrolna
S-2Ocena formująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi pracować w zespole
3,0Student stara się zorganizować pracę w zespole
3,5Student w słabym stopniu potrafi zorganizować pracę w zespole
4,0Student jest w stanie zorganizować pracę w zespole
4,5Student potrafi dobrze zorganizować pracę w zespole
5,0Student w bardzo dobrym stopniu potrafi zorganizować pracę w zespole