Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Produkcja owoców, warzyw i ziół

Sylabus przedmiotu Warzywa i owoce tropikalne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Warzywa i owoce tropikalne
Specjalność Produkcja owoców, warzyw i ziół
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,00,47zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 10 0,50,29zaliczenie
laboratoriaL2 5 0,50,24zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw biologii roślin, sadownictwa i warzywnictwa

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Znajomość biologii, znaczenia, wymagań i wartości biologicznej warzyw i owoców ze strefy tropikalnej i subtropikalnej
C-2Zaznajomienie z możliwościami i technologiami uprawy w Polsce gatunków roślin dostarczających używki roślinne, sadowniczych i warzywniczych ze strefy tropikalnej i subtropikalnej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Możliwości i technologie uprawy w Polsce warzyw tropikalnych i subtropikalnych.5
T-A-2Możliwości i technologie uprawy w Polsce roślin sadowniczych pochodzących ze stref tropikalnej i subtropikalnej.5
10
laboratoria
T-L-1Towaroznawstwo i obrót warzyw i owoców tropikalnych w Polsce.5
5
wykłady
T-W-1Charakterystyka warunków klimatycznych i glebowych uprawy warzyw i owoców tropikalnych i subtropikalnych.3
T-W-2Biologia, znaczenie gospodarcze, właściwości biologiczne, warunki i rejony uprawy warzyw (dyniowatych, psiankowatych, strączkowych, bulwiastych, korzeniowych i in.) i używek roślinnych pochodzących ze stref tropikalnych i subtropikalnych.6
T-W-3Biologia, znaczenie gospodarcze, wartośc biologiczna owoców pochodzących ze strefy tropikalnej i subtropikalnej6
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń.5
15
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2Studiowanie fachowej literatury przedmiotu.5
A-L-3Konsultacje związane z tematyką ćwiczeń.2
A-L-4przygotowanie do ćwiczeń.3
15
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje związane z tematyką wykładów.5
A-W-3Studiowanie fachowej literatury przedmiotu.5
A-W-4Przygotowanie do sprawdzianu i zaliczenia przedmiotu.5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, materiał roślinny)
M-4Metody praktyczne (pokaz)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_D03-po_W01
Student ma wiedzę na temat czynników glebowych i klimatycznych warunkujących uprawę warzyw, owoców i używek roślinnych ze stref tropikalnej i subtropikalnej.
OG_2A_W10R2A_W01C-2, C-1T-W-3, T-W-1, T-W-2M-1, M-3, M-4, M-2S-2
OG_2A_D03-po_W02
Zna biologię roślin warzywnych i sadowniczych pochodzących ze stref klimatu tropikalnego, ich wartość biologiczną i znaczenie gospodarcze.
OG_2A_W10R2A_W01C-2, C-1T-W-2M-1, M-3, M-4, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_D03-po_U01
Posiada umiejętność rozpoznawania i oceniania, stosując normy branżowe, jakości owocó, warzyw i używek roślinnych pochodzących ze stref tropikalnych i subtropikalnych.
OG_2A_U04R2A_U07InzA2_U05C-1T-L-1M-1, M-3, M-4, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_D03-po_K01
Potrafi rozwiązywać problemy związane z realizacją produkcji ogrodniczej.
OG_2A_K06R2A_K02, R2A_K04InzA2_K01C-2T-A-2, T-A-1, T-L-1M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_D03-po_W01
Student ma wiedzę na temat czynników glebowych i klimatycznych warunkujących uprawę warzyw, owoców i używek roślinnych ze stref tropikalnej i subtropikalnej.
2,0
3,0Student wymienia podstawowe czynniki warunkujące uprawę roślin sadowniczych i warzyw pochodzących ze stref tropikalnych i subtropikalnych.
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_D03-po_W02
Zna biologię roślin warzywnych i sadowniczych pochodzących ze stref klimatu tropikalnego, ich wartość biologiczną i znaczenie gospodarcze.
2,0
3,0Student zna biologię niektórych roślin sadowniczych i warzywnych pochodzących ze stref tropikalnych i subtropikalnych, jest słabo zorientowany odnośnie ich wartości biologicznej i znaczenia gospodarczego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_D03-po_U01
Posiada umiejętność rozpoznawania i oceniania, stosując normy branżowe, jakości owocó, warzyw i używek roślinnych pochodzących ze stref tropikalnych i subtropikalnych.
2,0
3,0Student posiadł umiejętność rozpoznawania i oceny jakości niektórych omawianych gatunków owoców, warzyw i używek roślinnych pochodzących ze stref tropikalnrj i subtropikalnej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_D03-po_K01
Potrafi rozwiązywać problemy związane z realizacją produkcji ogrodniczej.
2,0
3,0Student biernie uczestniczy w zajęciach, jest mało kreatywny.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Biggs M., Warzywa, Muza SA, 2008
  2. Podbielkowski Z., Rośliny użytkowe, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1983
  3. Pieniążek S.A., Sadownictwo, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 2005
  4. Czikow P., Łaptiew, Rośliny lecznicze i bogate w witaminy, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i leśne, Warszawa, 1983

Literatura dodatkowa

  1. czasopisma branżowe: Hasło Ogrodnicze, Sad Nowoczesny

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Możliwości i technologie uprawy w Polsce warzyw tropikalnych i subtropikalnych.5
T-A-2Możliwości i technologie uprawy w Polsce roślin sadowniczych pochodzących ze stref tropikalnej i subtropikalnej.5
10

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Towaroznawstwo i obrót warzyw i owoców tropikalnych w Polsce.5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Charakterystyka warunków klimatycznych i glebowych uprawy warzyw i owoców tropikalnych i subtropikalnych.3
T-W-2Biologia, znaczenie gospodarcze, właściwości biologiczne, warunki i rejony uprawy warzyw (dyniowatych, psiankowatych, strączkowych, bulwiastych, korzeniowych i in.) i używek roślinnych pochodzących ze stref tropikalnych i subtropikalnych.6
T-W-3Biologia, znaczenie gospodarcze, wartośc biologiczna owoców pochodzących ze strefy tropikalnej i subtropikalnej6
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń.5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2Studiowanie fachowej literatury przedmiotu.5
A-L-3Konsultacje związane z tematyką ćwiczeń.2
A-L-4przygotowanie do ćwiczeń.3
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje związane z tematyką wykładów.5
A-W-3Studiowanie fachowej literatury przedmiotu.5
A-W-4Przygotowanie do sprawdzianu i zaliczenia przedmiotu.5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D03-po_W01Student ma wiedzę na temat czynników glebowych i klimatycznych warunkujących uprawę warzyw, owoców i używek roślinnych ze stref tropikalnej i subtropikalnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W10student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji i znajomości roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie z możliwościami i technologiami uprawy w Polsce gatunków roślin dostarczających używki roślinne, sadowniczych i warzywniczych ze strefy tropikalnej i subtropikalnej.
C-1Znajomość biologii, znaczenia, wymagań i wartości biologicznej warzyw i owoców ze strefy tropikalnej i subtropikalnej
Treści programoweT-W-3Biologia, znaczenie gospodarcze, wartośc biologiczna owoców pochodzących ze strefy tropikalnej i subtropikalnej
T-W-1Charakterystyka warunków klimatycznych i glebowych uprawy warzyw i owoców tropikalnych i subtropikalnych.
T-W-2Biologia, znaczenie gospodarcze, właściwości biologiczne, warunki i rejony uprawy warzyw (dyniowatych, psiankowatych, strączkowych, bulwiastych, korzeniowych i in.) i używek roślinnych pochodzących ze stref tropikalnych i subtropikalnych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, materiał roślinny)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wymienia podstawowe czynniki warunkujące uprawę roślin sadowniczych i warzyw pochodzących ze stref tropikalnych i subtropikalnych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D03-po_W02Zna biologię roślin warzywnych i sadowniczych pochodzących ze stref klimatu tropikalnego, ich wartość biologiczną i znaczenie gospodarcze.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W10student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji i znajomości roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie z możliwościami i technologiami uprawy w Polsce gatunków roślin dostarczających używki roślinne, sadowniczych i warzywniczych ze strefy tropikalnej i subtropikalnej.
C-1Znajomość biologii, znaczenia, wymagań i wartości biologicznej warzyw i owoców ze strefy tropikalnej i subtropikalnej
Treści programoweT-W-2Biologia, znaczenie gospodarcze, właściwości biologiczne, warunki i rejony uprawy warzyw (dyniowatych, psiankowatych, strączkowych, bulwiastych, korzeniowych i in.) i używek roślinnych pochodzących ze stref tropikalnych i subtropikalnych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, materiał roślinny)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna biologię niektórych roślin sadowniczych i warzywnych pochodzących ze stref tropikalnych i subtropikalnych, jest słabo zorientowany odnośnie ich wartości biologicznej i znaczenia gospodarczego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D03-po_U01Posiada umiejętność rozpoznawania i oceniania, stosując normy branżowe, jakości owocó, warzyw i używek roślinnych pochodzących ze stref tropikalnych i subtropikalnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U04student potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu zaistniałych problemów przy planowaniu i realizacji produkcji ogrodniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U07ocenia wady i zalety podjętych działań, w tym ich oryginalność w rozwiązywaniu zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Znajomość biologii, znaczenia, wymagań i wartości biologicznej warzyw i owoców ze strefy tropikalnej i subtropikalnej
Treści programoweT-L-1Towaroznawstwo i obrót warzyw i owoców tropikalnych w Polsce.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, materiał roślinny)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiadł umiejętność rozpoznawania i oceny jakości niektórych omawianych gatunków owoców, warzyw i używek roślinnych pochodzących ze stref tropikalnrj i subtropikalnej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D03-po_K01Potrafi rozwiązywać problemy związane z realizacją produkcji ogrodniczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K06student potrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać problemy związane z planowaniem i realizacją produkcji ogrodniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R2A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie z możliwościami i technologiami uprawy w Polsce gatunków roślin dostarczających używki roślinne, sadowniczych i warzywniczych ze strefy tropikalnej i subtropikalnej.
Treści programoweT-A-2Możliwości i technologie uprawy w Polsce roślin sadowniczych pochodzących ze stref tropikalnej i subtropikalnej.
T-A-1Możliwości i technologie uprawy w Polsce warzyw tropikalnych i subtropikalnych.
T-L-1Towaroznawstwo i obrót warzyw i owoców tropikalnych w Polsce.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student biernie uczestniczy w zajęciach, jest mało kreatywny.
3,5
4,0
4,5
5,0