Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Produkcja owoców, warzyw i ziół

Sylabus przedmiotu Winnice, sady i jagodniki w gospodarstwach agroturystycznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Winnice, sady i jagodniki w gospodarstwach agroturystycznych
Specjalność Produkcja owoców, warzyw i ziół
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy sadownictwa i ekonomiki gospodarstw ogrodniczych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z doborem agrotechniką roślin sadowniczych w gospodarstwach agrotechnicznych.
C-2Zapoznanie studenta z możliwościami wykorzystania uzyskanych plonów owoców.
C-3Zapoznanie studenta z możliwościami promocji oraz podstawami uwarunkowań prawno-ekonomicznych gospodarstw agroturystycznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Siedliskowe i klimatyczne wymagania roślin sadowniczych w gospodarstwach agroturystycznych. Dobór gatunków i odmian dla gospodarstw agroturystycznych. Podstawy agrotechniki sadowniczej w gospodarstwach agroturystycznych.15
T-W-2Możliwości wykorzystania i przetwarzania uzyskanych plonów owoców poszczególnych gatunków. Owoce i ich przetwory jako element autopromocji gospodarstwa agroturystycznego oraz całego regionu. Przepisy i umowy regulujące produkcję i przetwarzanie owoców w gospodarstwach agroturystycznych. Opłacalność produkcji ogrodniczej w gospodarstwach agroturystycznych.15
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1konsultacje15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu15
A-W-3uczestnictwo w zajęciach30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_D02-po_W01
Ma wiedzę o podstawach agrotechniki poszczególnych gatunków i odmian roślin sadowniczych w gospodarstwie agroturystycznym.
OG_2A_W03, OG_2A_W10R2A_W01, R2A_W04C-1T-W-1, T-W-2M-3, M-4, M-1, M-2S-1
OG_2A_D02-po_W02
Ma wiedzę na temat możliwości wykorzystania plonów owoców poszczególnych gatunków w autopromocji gospodarstw agroturystycznych.
OG_2A_W10R2A_W01C-2T-W-2M-3, M-4, M-1, M-2S-1
OG_2A_D02-po_W03
Prawne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji sadowniczej w gospodarstwie agroturystycznym.
OG_2A_W09R2A_W09InzA2_W03, InzA2_W04C-3T-W-2M-3, M-4, M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_D02-po_U01
Umie zaplanować i zorganizować produkcję sadowniczą w gospodarstwie agroturystycznym.
OG_2A_U03, OG_2A_U04R2A_U05, R2A_U06, R2A_U07InzA2_U03, InzA2_U05, InzA2_U07C-1T-W-1, T-W-2M-3, M-4, M-1, M-2S-1
OG_2A_D02-po_U02
Umie wykorzystać produkty uzyskane z upraw sadowniczych w celu podniesienia atrakcyjności i efektywności działalności agroturystycznej.
OG_2A_U04, OG_2A_U06R2A_U04, R2A_U07InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U05C-2T-W-2M-3, M-4, M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_D02-po_K01
Potrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać problemy związane z planowaniem i realizacją produkcji ogrodniczej w gospodarstwach agroturystycznych.
OG_2A_K06R2A_K02, R2A_K04InzA2_K01C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2M-3, M-4, M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_D02-po_W01
Ma wiedzę o podstawach agrotechniki poszczególnych gatunków i odmian roślin sadowniczych w gospodarstwie agroturystycznym.
2,0
3,0student zna podstawy agrotechniki poszczególnych gatunków i odmian roślin sadowniczych w gospodarstwie agroturystycznym
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_D02-po_W02
Ma wiedzę na temat możliwości wykorzystania plonów owoców poszczególnych gatunków w autopromocji gospodarstw agroturystycznych.
2,0
3,0student posiada podstawową wiedzę na temat możliwości wykorzystania plonów owoców poszczególnych gatunków w autopromocji gospodarstw agroturystycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_D02-po_W03
Prawne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji sadowniczej w gospodarstwie agroturystycznym.
2,0
3,0student zna podstawy prawne i ekonomiczne produkcji sadowniczej w gospodarstwie agroturystycznym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_D02-po_U01
Umie zaplanować i zorganizować produkcję sadowniczą w gospodarstwie agroturystycznym.
2,0
3,0student w stopniu podstawowym posiadł umiejętność zaplanowania i organizowania produkcji sadowniczej w gospodarstwie agroturystycznym
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_D02-po_U02
Umie wykorzystać produkty uzyskane z upraw sadowniczych w celu podniesienia atrakcyjności i efektywności działalności agroturystycznej.
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym potrafi wykorzystać produkty uzyskane z upraw sadowniczych w celu podniesienia atrakcyjności i efektywności działalności agroturystycznej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_D02-po_K01
Potrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać problemy związane z planowaniem i realizacją produkcji ogrodniczej w gospodarstwach agroturystycznych.
2,0
3,0student ma podstawową świadomość dotyczącą określania oraz rozwiązywania problemów związanych z planowaniem i realizacją produkcji ogrodniczej w gospodarstwach agroturystycznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. PIENIĄŻEK S.A., Sadownictwo, PWRiL, Warszawa, 2000
  2. REJMAN A., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 1994
  3. ŻURAWICZ E, Pomologia, PWRiL, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Hasło Ogrodnicze, Sad Nowoczesny, 2012

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Siedliskowe i klimatyczne wymagania roślin sadowniczych w gospodarstwach agroturystycznych. Dobór gatunków i odmian dla gospodarstw agroturystycznych. Podstawy agrotechniki sadowniczej w gospodarstwach agroturystycznych.15
T-W-2Możliwości wykorzystania i przetwarzania uzyskanych plonów owoców poszczególnych gatunków. Owoce i ich przetwory jako element autopromocji gospodarstwa agroturystycznego oraz całego regionu. Przepisy i umowy regulujące produkcję i przetwarzanie owoców w gospodarstwach agroturystycznych. Opłacalność produkcji ogrodniczej w gospodarstwach agroturystycznych.15
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1konsultacje15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu15
A-W-3uczestnictwo w zajęciach30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D02-po_W01Ma wiedzę o podstawach agrotechniki poszczególnych gatunków i odmian roślin sadowniczych w gospodarstwie agroturystycznym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W03student ma pogłębioną wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie ogrodnictwa
OG_2A_W10student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji i znajomości roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z doborem agrotechniką roślin sadowniczych w gospodarstwach agrotechnicznych.
Treści programoweT-W-1Siedliskowe i klimatyczne wymagania roślin sadowniczych w gospodarstwach agroturystycznych. Dobór gatunków i odmian dla gospodarstw agroturystycznych. Podstawy agrotechniki sadowniczej w gospodarstwach agroturystycznych.
T-W-2Możliwości wykorzystania i przetwarzania uzyskanych plonów owoców poszczególnych gatunków. Owoce i ich przetwory jako element autopromocji gospodarstwa agroturystycznego oraz całego regionu. Przepisy i umowy regulujące produkcję i przetwarzanie owoców w gospodarstwach agroturystycznych. Opłacalność produkcji ogrodniczej w gospodarstwach agroturystycznych.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student zna podstawy agrotechniki poszczególnych gatunków i odmian roślin sadowniczych w gospodarstwie agroturystycznym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D02-po_W02Ma wiedzę na temat możliwości wykorzystania plonów owoców poszczególnych gatunków w autopromocji gospodarstw agroturystycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W10student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji i znajomości roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z możliwościami wykorzystania uzyskanych plonów owoców.
Treści programoweT-W-2Możliwości wykorzystania i przetwarzania uzyskanych plonów owoców poszczególnych gatunków. Owoce i ich przetwory jako element autopromocji gospodarstwa agroturystycznego oraz całego regionu. Przepisy i umowy regulujące produkcję i przetwarzanie owoców w gospodarstwach agroturystycznych. Opłacalność produkcji ogrodniczej w gospodarstwach agroturystycznych.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student posiada podstawową wiedzę na temat możliwości wykorzystania plonów owoców poszczególnych gatunków w autopromocji gospodarstw agroturystycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D02-po_W03Prawne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji sadowniczej w gospodarstwie agroturystycznym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W09student zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie produkcji ogrodniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA2_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studenta z możliwościami promocji oraz podstawami uwarunkowań prawno-ekonomicznych gospodarstw agroturystycznych.
Treści programoweT-W-2Możliwości wykorzystania i przetwarzania uzyskanych plonów owoców poszczególnych gatunków. Owoce i ich przetwory jako element autopromocji gospodarstwa agroturystycznego oraz całego regionu. Przepisy i umowy regulujące produkcję i przetwarzanie owoców w gospodarstwach agroturystycznych. Opłacalność produkcji ogrodniczej w gospodarstwach agroturystycznych.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student zna podstawy prawne i ekonomiczne produkcji sadowniczej w gospodarstwie agroturystycznym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D02-po_U01Umie zaplanować i zorganizować produkcję sadowniczą w gospodarstwie agroturystycznym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
OG_2A_U04student potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu zaistniałych problemów przy planowaniu i realizacji produkcji ogrodniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
R2A_U07ocenia wady i zalety podjętych działań, w tym ich oryginalność w rozwiązywaniu zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z doborem agrotechniką roślin sadowniczych w gospodarstwach agrotechnicznych.
Treści programoweT-W-1Siedliskowe i klimatyczne wymagania roślin sadowniczych w gospodarstwach agroturystycznych. Dobór gatunków i odmian dla gospodarstw agroturystycznych. Podstawy agrotechniki sadowniczej w gospodarstwach agroturystycznych.
T-W-2Możliwości wykorzystania i przetwarzania uzyskanych plonów owoców poszczególnych gatunków. Owoce i ich przetwory jako element autopromocji gospodarstwa agroturystycznego oraz całego regionu. Przepisy i umowy regulujące produkcję i przetwarzanie owoców w gospodarstwach agroturystycznych. Opłacalność produkcji ogrodniczej w gospodarstwach agroturystycznych.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu podstawowym posiadł umiejętność zaplanowania i organizowania produkcji sadowniczej w gospodarstwie agroturystycznym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D02-po_U02Umie wykorzystać produkty uzyskane z upraw sadowniczych w celu podniesienia atrakcyjności i efektywności działalności agroturystycznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U04student potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu zaistniałych problemów przy planowaniu i realizacji produkcji ogrodniczej
OG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U04samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U07ocenia wady i zalety podjętych działań, w tym ich oryginalność w rozwiązywaniu zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z możliwościami wykorzystania uzyskanych plonów owoców.
Treści programoweT-W-2Możliwości wykorzystania i przetwarzania uzyskanych plonów owoców poszczególnych gatunków. Owoce i ich przetwory jako element autopromocji gospodarstwa agroturystycznego oraz całego regionu. Przepisy i umowy regulujące produkcję i przetwarzanie owoców w gospodarstwach agroturystycznych. Opłacalność produkcji ogrodniczej w gospodarstwach agroturystycznych.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym potrafi wykorzystać produkty uzyskane z upraw sadowniczych w celu podniesienia atrakcyjności i efektywności działalności agroturystycznej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D02-po_K01Potrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać problemy związane z planowaniem i realizacją produkcji ogrodniczej w gospodarstwach agroturystycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K06student potrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać problemy związane z planowaniem i realizacją produkcji ogrodniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R2A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z doborem agrotechniką roślin sadowniczych w gospodarstwach agrotechnicznych.
C-2Zapoznanie studenta z możliwościami wykorzystania uzyskanych plonów owoców.
C-3Zapoznanie studenta z możliwościami promocji oraz podstawami uwarunkowań prawno-ekonomicznych gospodarstw agroturystycznych.
Treści programoweT-W-1Siedliskowe i klimatyczne wymagania roślin sadowniczych w gospodarstwach agroturystycznych. Dobór gatunków i odmian dla gospodarstw agroturystycznych. Podstawy agrotechniki sadowniczej w gospodarstwach agroturystycznych.
T-W-2Możliwości wykorzystania i przetwarzania uzyskanych plonów owoców poszczególnych gatunków. Owoce i ich przetwory jako element autopromocji gospodarstwa agroturystycznego oraz całego regionu. Przepisy i umowy regulujące produkcję i przetwarzanie owoców w gospodarstwach agroturystycznych. Opłacalność produkcji ogrodniczej w gospodarstwach agroturystycznych.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma podstawową świadomość dotyczącą określania oraz rozwiązywania problemów związanych z planowaniem i realizacją produkcji ogrodniczej w gospodarstwach agroturystycznych
3,5
4,0
4,5
5,0