Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Produkcja owoców, warzyw i ziół

Sylabus przedmiotu Światowy i krajowy rynek owoców i warzyw:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Światowy i krajowy rynek owoców i warzyw
Specjalność Produkcja owoców, warzyw i ziół
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Renata Dobromilska <Renata.Dobromilska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>, Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 20 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL2 20 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu sadownictwa, warzywnictwa i ekonomiki produkcji ogrodniczej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zaznajomienie studentów z globalnym rynkiem owoców i warzyw, strukturą upraw w Polsce i w poszczególnych krajach świata.
C-2Wskazanie specyfiki, kierunków i tendencji rozwoju produkcji ogrodniczej w wybranych regionach i krajach świata. Analiza zmian.
C-3Wykazanie celowości zakładania grup producenckich i analiza korzyści osiąganych przez producentów owoców i warzyw zrzeszonych w grupach producenckich.
C-4Zapoznanie studentów z mechanizmem przepływu produktów ogrodniczych i usług od producenta do konsumenta (rynki pierwotne i wtórne owoców i warzyw).
C-5Uświadomienie przyszłym producentom potrzeby produkcji owoców i warzyw wysokiej jakości, które będą mogły konkurować na giełdach ogrodniczych.
C-6Poznanie metod i technologii uprawy roślin ogrodniczych stosowanych w innych krajach świata.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Struktura powierzchni upraw, zbiorów i plonów owoców i warzyw w poszczególnych krajach świata. Asortyment owoców i warzyw oraz ich zbyt na rynkach krajowych i zagranicznych. Uwarunkowania kryteriów cenowych owoców i warzyw na rynkach krajowych i zagranicznych.10
T-A-2Zasady organizacji grup producenckich w gospodarstwach ogrodniczych w Polsce. Działalność grup producenckich owoców i warzyw.10
20
laboratoria
T-L-1Produkcja owoców i warzyw w różnych krajach świata. Charakterystyka metod i technologii uprawy owoców i warzyw w: USA, Australii, Holandii i innych krajach Beneluxu, Wielkiej Brytanii, krajach skandynawskich, krajach bałkańskich, Hiszpanii, Włoszech, Grecji, krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej.10
T-L-2Zasady funkcjonowania pierwotnych i wtórnych rynków owoców i warzyw. Rynki, hurtownie i giełdy owoców i warzyw. Różnorodne technologie uprawy, nowości odmianowe, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji ogrodniczej w kraju i na świecie (targi i wystawy ogrodnicze organizowane w kraju i za granicą: Polagra, Grune Woche, Fruit Logistyka itp.).10
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1konsultacje5
A-A-2przygotowanie do zajęć audytoryjnych15
A-A-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
30
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2konsultacje5
A-L-3przygotowanie do zajęć labolatoryjnych5
A-L-4Przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna)
M-2Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin, ekspozycje)
M-3Metody praktyczne (pokaz)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: przygotowanie prezentacji
S-2Ocena formująca: sprawdzian
S-3Ocena podsumowująca: kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_D01-po_W01
Wykazuje znajomość skali produkcji, struktury upraw ogrodniczych, systemów uprawy i form przedsiębiorczości w różnych krajach świata, a także asortymentu i uwarunkowań jakościowych i cenowych na rynku owoców i warzyw.
OG_2A_W07, OG_2A_W09, OG_2A_W10R2A_W01, R2A_W05, R2A_W09InzA2_W02, InzA2_W03, InzA2_W04C-1, C-2, C-5, C-6T-A-1, T-L-1M-3, M-2, M-1S-1, S-2
OG_2A_D01-po_W02
Objaśnia zasady funkcjonowania grup producenckich, mechanizmy oraz obrót owoców i warzyw na rynkach hurtowych i giełdach.
OG_2A_W07, OG_2A_W09, OG_2A_W10R2A_W01, R2A_W05, R2A_W09InzA2_W02, InzA2_W03, InzA2_W04C-3T-A-2, T-L-2M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_D01-po_U01
Opracowuje, przedstawia dane i ocenia skalę produkcji, jej problemy oraz specyfikę metod i technologii produkcji owoców i warzyw w poszczególnych krajach.
OG_2A_U03, OG_2A_U04, OG_2A_U06R2A_U04, R2A_U05, R2A_U06, R2A_U07InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U03, InzA2_U05, InzA2_U07C-1, C-2, C-6T-A-1, T-L-1M-3, M-2, M-1S-1, S-2, S-3
OG_2A_D01-po_U02
Potrafi organizować grupy producenckie i decyduje o przepływie produktów ogrodniczych od producenta do konsumenta. Bierze czynny udział w targach i wystawach ogrodniczych, wprowadza nowoczesne metody uprawy i technologie, poddaje je krytycznej ocenie.
OG_2A_U03, OG_2A_U04R2A_U05, R2A_U06, R2A_U07InzA2_U03, InzA2_U05, InzA2_U07C-3, C-4, C-5T-A-2, T-L-2, T-L-1M-3, M-2, M-1S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_D01-po_K01
Wykazuje kreatywność i aktywność jako członek grupy producentów owoców i warzyw, odpowiednio określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu.
OG_2A_K02, OG_2A_K05R2A_K02, R2A_K03C-2, C-3, C-4, C-5T-A-1, T-L-1M-3, M-1S-1, S-2, S-3
OG_2A_D01-po_K02
Jest zorientowany i otwarty na nowe formy przedsiębiorczości oraz metody i technologie uprawy stosowane na świecie.
OG_2A_K01, OG_2A_K05R2A_K01, R2A_K02, R2A_K07C-5, C-6T-L-1M-3, M-2, M-1S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_D01-po_W01
Wykazuje znajomość skali produkcji, struktury upraw ogrodniczych, systemów uprawy i form przedsiębiorczości w różnych krajach świata, a także asortymentu i uwarunkowań jakościowych i cenowych na rynku owoców i warzyw.
2,0Nie zna skali produkcji, struktury upraw owoców i warzyw oraz systemów uprawy w omawianych krajach świata. Nie wymienia asortymentu owoców i warzyw na rynkach tych krajów i nie zna relacji cenowych oferowanych produktów ogrodniczych.
3,0Zna wielkość produkcji i strukturę upraw ogrodniczych stosowanych w ważniejszych gospodarczo krajach świata.
3,5Zna wielkość produkcji i strukturę upraw ogrodniczych stosowanych w większości omawianych krajów świata oraz istniejące tam formy przedsiębiorczości. Posiada wiedzę na temat asortymentu i relacji cenowych na rynku owoców i warzyw.
4,0Dobrze zna wiekość produkcji i strukturę upraw ogrodniczych stosowanych we wszystkich omawianych na zajęciach krajach świata oraz istniejące tam formy przedsiębiorczości. Zapoznał sie z całym asortymentem owoców i warzyw oraz zna ich ceny na rynku.
4,5Pogłębił wiedzę na temat produkcji, struktury upraw ogrodniczych stosowanych w analizowanych na zajęciach krajach świata oraz istniejących tam formach przedsiębiorczości. Poznał szczegółowo asortyment owoców i warzyw oferowanych na rynkach tych krajów. Na bieżąco monitoruje ich ceny.
5,0Samodzielnie poszukuje i przedstawia na zajęciach dane z zakresu produkcji, struktury upraw ogrodniczych, form przedsiębiorczości również innych krajów niż tych, objętych programem. Porównuje asortyment owoców i warzyw na rynkach krajów świata, zna relacje cenowe produktów ogrodniczych.
OG_2A_D01-po_W02
Objaśnia zasady funkcjonowania grup producenckich, mechanizmy oraz obrót owoców i warzyw na rynkach hurtowych i giełdach.
2,0Nie opanował wiedzy na temat funkcjonowania grup producenckich oraz zasad działalności rynków hurtowych i giełd owocowo-warzywnych.
3,0Student zna podstawy funkcjonowania grup producentów owoców i warzyw oraz mechanizm działania rynków hurtowych i giełd.
3,5Student potrafi wyjaśnić, w jaki sposób powstają i działają grupy producenckie oraz mechanizm i przepływ towarów na rynkach hurtowych i giełdach owocowo-warzywnych.
4,0Student szczegółowo objaśnia zasady funkcjonowania grup producenckich, zna podstawy prawne tworzenia tych grup. Potrafi szczegółowo opisać mechanizm obrotu owoców i warzyw na rynkach hurtowych i giełdach.
4,5Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu tworzenia i funkcjonowania grup producenckich, potrafi wskazać i wyjaśnić, kto i w jaki sposób może założyć grupę producencką, w jaki sposób pozyskać dodatkowe fundusze i wsparcie. Bardzo dobrze zna mechanizm obrotu owoców i warzyw na rynkach hurtowych i giełdach.
5,0Student pozyskuje dodatkowe informacje na temat funkcjonowania grup producenckich. Zna bieżące rozporządzenia oraz akty prawne z tego zakresu. W oparciu o literaturę uzupełniającą oraz czasopisma branżowe śledzi zmiany na rynkach hurtowych i giełdach owoców i warzyw w różnych krajach świata.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_D01-po_U01
Opracowuje, przedstawia dane i ocenia skalę produkcji, jej problemy oraz specyfikę metod i technologii produkcji owoców i warzyw w poszczególnych krajach.
2,0Student nie potrafi ocenić produkcji owoców i warzyw w poszczególnych krajach świata.
3,0Student ocenia produkcję, metody uprawy i technologie stosowane w krajach, będących ważniejszymi producentami owoców i warzyw na świecie.
3,5Student opracowuje, przedstawia dane i ocenia skalę produkcji, jej problemy oraz specyfikę metod i technologii produkcji owoców i warzyw w większości omawianych w ramach programu krajów świata.
4,0Student korzysta z wielu źródeł krajowych w celu opracowania i oceny wielkości produkcji, jej problemów, metod i technologii uprawy owoców i warzyw we wszystkich przewidzianych programem krajach świata.
4,5Student, w oparciu o literaturę krajową i obcojęzyczną, przygotowuje i ocenia skalę produkcji, jej problemy, sposoby i technologie uprawy owoców i warzyw we wszystkich, przewidzianych programem zajęć, krajach świata.
5,0Student opracowuje i przedstawia dodatkowe dane i informacje o skali produkcji, problemach, metodach i technologiach uprawy owoców i warzyw, nie tylko w omawianych na zajęciach krajach świata, ale również w innych państwach. Korzysta przy tym z licznych źródeł, głównie obcojęzycznych.
OG_2A_D01-po_U02
Potrafi organizować grupy producenckie i decyduje o przepływie produktów ogrodniczych od producenta do konsumenta. Bierze czynny udział w targach i wystawach ogrodniczych, wprowadza nowoczesne metody uprawy i technologie, poddaje je krytycznej ocenie.
2,0Nie potrafi założyć grupy producenckiej. Nie uczestniczy w targach i wystawach ogrodniczych.
3,0Na bazie nabytych wiadomości jest w stanie założyć grupę producencką. Bierze udział w niektórych wystawach czy targach ogrodniczych.
3,5Może z powodzeniem założyć grupę producencką owoców i warzyw. Może decydować o przepływie produktów ogrodniczych od producenta do konsumenta. Uczestniczy w większości targów i wystaw ogrodniczych. Wprowadza nowarorskie rozwiązania.
4,0Jest w stanie założyć grupę producencką owoców i warzyw i ją prowadzić. Podejmuje decyzje o przepływie produktów ogrodniczych od producenta do konsumenta. Bierze udział we wszystkich targach i wystawach ogrodniczych. Wprowadza nowarorskie rozwiązania i dokonuje ich oceny.
4,5Jest bardzo zaangażowany w tworzenie grupy producenckiej i jej funkcjonowanie. Podejmuje trafne decyzje na rynku produktów ogrodniczych. Na wystawach i targach branżowych dostrzega nowe gatunki, odmiany, technologie i stosuje je w praktyce. Dokonuje ich oceny.
5,0Jest bardzo zaangażowany w tworzenie grupy producenckiej i jej funkcjonowanie. Podejmuje trafne decyzje na rynku produktów ogrodniczych. Wykazuje inicjatywę, aby aktywnie uczestniczyć w targach i wystawach w kraju i na świecie. Gromadzi i przedstawia materiały, prospekty, katalogi i zdjęcia. Wprowadza nowarorskie rozwiązania i dokonuje ich oceny.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_D01-po_K01
Wykazuje kreatywność i aktywność jako członek grupy producentów owoców i warzyw, odpowiednio określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu.
2,0Nie przejawia inicjatywy jako udziałowiec grupy producenckiej owoców i warzyw.
3,0Jako członek grupy producenckiej owoców i warzyw, przejawia chęć działania.
3,5Jest aktywny w działaniu na rzecz grupy producenckiej owoców i warzyw. Nakreśla cele i kierunki działania.
4,0Wykazuje kreatywność i aktywność jako członek grupy producenckiej owoców i warzyw. Odpowiednio nakreśla priorytety służące do realizacji zamierzonego celu.
4,5Charakteryzuje się dużą aktywnością i kreatywnością jako członek grupy producenckiej owoców i warzyw. Wyznacza kierunki działania i ma wizję funkcjonowania grupy w przyszłości. Trafnie nakreśla priorytety służące do realizacji zamierzonego celu.
5,0Jest bardzo kreatywny i wykazuje dużą aktywność w działaniu na rzecz grupy producenckiej, której jest członkiem. Jako leader, decyduje o funkcjonowaniu grupy, nakreśla kierunki działania i prawidłowo określa priorytety służące do realizacji określonego celu.
OG_2A_D01-po_K02
Jest zorientowany i otwarty na nowe formy przedsiębiorczości oraz metody i technologie uprawy stosowane na świecie.
2,0Nie jest zainteresowany nowymi formami przedsiębiorczości, metodami i technologiami uprawy w ogrodnictwie krajowym i światowym.
3,0Wykazuje zainteresowanie nowymi formami przedsiębiorczości, metodami i technologiami uprawy stosowanymi w Polsce i innych krajach.
3,5Jest zorientowany i otwarty na nowe formy przedsiębiorczości,metody i technologie uprawy stosowane w kraju i na świecie.
4,0Jest bardzo zainteresowany i gotowy do zastosowania nowych form przedsiębiorczości, metod i technologii uprawy.
4,5Upatruje możliwości do zastosowania nowoczesnych metod i technologii, które pojawiły się na świecie. Jest zawsze otwarty na nowe trendy, formy przedsiębiorczości, które kształtują produkcję w Europie i na świecie.
5,0Jest zawsze gotowy do przyjęcia nowatorskich rozwiązań, poznania i stosowania nowych odmian, sposobów uprawy czy technologii, form przedsiębiorczości. Jest otwarty na eksperymenty i wykazuje inicjatywę w szukaniu nowych rozwiązań.

Literatura podstawowa

 1. PIENIĄŻEK S.A., Sadownictwo, PWRiL, Warszawa, 2000
 2. ŻURAWICZ E., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 2003
 3. Maynard D.N., Hochmuth G.J., Knott's Handbook for Vegetable Growers, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2007, 5th
 4. Rubatzky V.E., Yamaguchi M., World Vegetables, Aspen Publishers Inc., 1999
 5. Hasło Ogrodnicze, Plantpress Sp. z o.o., Kraków, 2012, Miesięcznik

Literatura dodatkowa

 1. Fruit & Veg Tech. International Magazine for Production Marketing and Technology of Fruits and Vegetables Worldwide, Red Business bv.,International Agri&Horticulture, Doetinchem - The Netherlans, 2012
 2. Eurofruit. The international magazine for fresh produce buyers in Europe., Mike Knowles, UK, 2011
 3. Fruit Today. Euromagazine., Carmen Cabra, Valencia - Espana, 2011
 4. FPJ Vegetables Supplement, Laura Gould, UK, 2010
 5. Jagodnik. Wszystko o uprawie roślin jagodowych., Hortpress Sp. z o.o., Warszawa, 2012, Dwumiesięcznik
 6. Pod Osłonami - uprawy w szklarniach i tunelach., Hortpress Sp. z o.o., Warszawa, 2012, Dwumiesięcznik
 7. Warzywa - polowa uprawa warzyw i owoców miękkich, Plantpress Sp. z o.o., Kraków, 2012, Miesięcznik
 8. Sad Nowoczesny, Hortpress Sp. z o.o., Warszawa, 2012, Miesięcznik

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Struktura powierzchni upraw, zbiorów i plonów owoców i warzyw w poszczególnych krajach świata. Asortyment owoców i warzyw oraz ich zbyt na rynkach krajowych i zagranicznych. Uwarunkowania kryteriów cenowych owoców i warzyw na rynkach krajowych i zagranicznych.10
T-A-2Zasady organizacji grup producenckich w gospodarstwach ogrodniczych w Polsce. Działalność grup producenckich owoców i warzyw.10
20

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Produkcja owoców i warzyw w różnych krajach świata. Charakterystyka metod i technologii uprawy owoców i warzyw w: USA, Australii, Holandii i innych krajach Beneluxu, Wielkiej Brytanii, krajach skandynawskich, krajach bałkańskich, Hiszpanii, Włoszech, Grecji, krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej.10
T-L-2Zasady funkcjonowania pierwotnych i wtórnych rynków owoców i warzyw. Rynki, hurtownie i giełdy owoców i warzyw. Różnorodne technologie uprawy, nowości odmianowe, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji ogrodniczej w kraju i na świecie (targi i wystawy ogrodnicze organizowane w kraju i za granicą: Polagra, Grune Woche, Fruit Logistyka itp.).10
20

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1konsultacje5
A-A-2przygotowanie do zajęć audytoryjnych15
A-A-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2konsultacje5
A-L-3przygotowanie do zajęć labolatoryjnych5
A-L-4Przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D01-po_W01Wykazuje znajomość skali produkcji, struktury upraw ogrodniczych, systemów uprawy i form przedsiębiorczości w różnych krajach świata, a także asortymentu i uwarunkowań jakościowych i cenowych na rynku owoców i warzyw.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W07student posiada wiedzę z zakresu wymagań jakościowych (fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych) dla owoców, nasion, warzyw, roślin ozdobnych i leczniczych oraz funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych
OG_2A_W09student zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie produkcji ogrodniczej
OG_2A_W10student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji i znajomości roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R2A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA2_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie studentów z globalnym rynkiem owoców i warzyw, strukturą upraw w Polsce i w poszczególnych krajach świata.
C-2Wskazanie specyfiki, kierunków i tendencji rozwoju produkcji ogrodniczej w wybranych regionach i krajach świata. Analiza zmian.
C-5Uświadomienie przyszłym producentom potrzeby produkcji owoców i warzyw wysokiej jakości, które będą mogły konkurować na giełdach ogrodniczych.
C-6Poznanie metod i technologii uprawy roślin ogrodniczych stosowanych w innych krajach świata.
Treści programoweT-A-1Struktura powierzchni upraw, zbiorów i plonów owoców i warzyw w poszczególnych krajach świata. Asortyment owoców i warzyw oraz ich zbyt na rynkach krajowych i zagranicznych. Uwarunkowania kryteriów cenowych owoców i warzyw na rynkach krajowych i zagranicznych.
T-L-1Produkcja owoców i warzyw w różnych krajach świata. Charakterystyka metod i technologii uprawy owoców i warzyw w: USA, Australii, Holandii i innych krajach Beneluxu, Wielkiej Brytanii, krajach skandynawskich, krajach bałkańskich, Hiszpanii, Włoszech, Grecji, krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin, ekspozycje)
M-1Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: przygotowanie prezentacji
S-2Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna skali produkcji, struktury upraw owoców i warzyw oraz systemów uprawy w omawianych krajach świata. Nie wymienia asortymentu owoców i warzyw na rynkach tych krajów i nie zna relacji cenowych oferowanych produktów ogrodniczych.
3,0Zna wielkość produkcji i strukturę upraw ogrodniczych stosowanych w ważniejszych gospodarczo krajach świata.
3,5Zna wielkość produkcji i strukturę upraw ogrodniczych stosowanych w większości omawianych krajów świata oraz istniejące tam formy przedsiębiorczości. Posiada wiedzę na temat asortymentu i relacji cenowych na rynku owoców i warzyw.
4,0Dobrze zna wiekość produkcji i strukturę upraw ogrodniczych stosowanych we wszystkich omawianych na zajęciach krajach świata oraz istniejące tam formy przedsiębiorczości. Zapoznał sie z całym asortymentem owoców i warzyw oraz zna ich ceny na rynku.
4,5Pogłębił wiedzę na temat produkcji, struktury upraw ogrodniczych stosowanych w analizowanych na zajęciach krajach świata oraz istniejących tam formach przedsiębiorczości. Poznał szczegółowo asortyment owoców i warzyw oferowanych na rynkach tych krajów. Na bieżąco monitoruje ich ceny.
5,0Samodzielnie poszukuje i przedstawia na zajęciach dane z zakresu produkcji, struktury upraw ogrodniczych, form przedsiębiorczości również innych krajów niż tych, objętych programem. Porównuje asortyment owoców i warzyw na rynkach krajów świata, zna relacje cenowe produktów ogrodniczych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D01-po_W02Objaśnia zasady funkcjonowania grup producenckich, mechanizmy oraz obrót owoców i warzyw na rynkach hurtowych i giełdach.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W07student posiada wiedzę z zakresu wymagań jakościowych (fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych) dla owoców, nasion, warzyw, roślin ozdobnych i leczniczych oraz funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych
OG_2A_W09student zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie produkcji ogrodniczej
OG_2A_W10student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji i znajomości roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R2A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA2_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-3Wykazanie celowości zakładania grup producenckich i analiza korzyści osiąganych przez producentów owoców i warzyw zrzeszonych w grupach producenckich.
Treści programoweT-A-2Zasady organizacji grup producenckich w gospodarstwach ogrodniczych w Polsce. Działalność grup producenckich owoców i warzyw.
T-L-2Zasady funkcjonowania pierwotnych i wtórnych rynków owoców i warzyw. Rynki, hurtownie i giełdy owoców i warzyw. Różnorodne technologie uprawy, nowości odmianowe, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji ogrodniczej w kraju i na świecie (targi i wystawy ogrodnicze organizowane w kraju i za granicą: Polagra, Grune Woche, Fruit Logistyka itp.).
Metody nauczaniaM-1Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: przygotowanie prezentacji
S-2Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie opanował wiedzy na temat funkcjonowania grup producenckich oraz zasad działalności rynków hurtowych i giełd owocowo-warzywnych.
3,0Student zna podstawy funkcjonowania grup producentów owoców i warzyw oraz mechanizm działania rynków hurtowych i giełd.
3,5Student potrafi wyjaśnić, w jaki sposób powstają i działają grupy producenckie oraz mechanizm i przepływ towarów na rynkach hurtowych i giełdach owocowo-warzywnych.
4,0Student szczegółowo objaśnia zasady funkcjonowania grup producenckich, zna podstawy prawne tworzenia tych grup. Potrafi szczegółowo opisać mechanizm obrotu owoców i warzyw na rynkach hurtowych i giełdach.
4,5Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu tworzenia i funkcjonowania grup producenckich, potrafi wskazać i wyjaśnić, kto i w jaki sposób może założyć grupę producencką, w jaki sposób pozyskać dodatkowe fundusze i wsparcie. Bardzo dobrze zna mechanizm obrotu owoców i warzyw na rynkach hurtowych i giełdach.
5,0Student pozyskuje dodatkowe informacje na temat funkcjonowania grup producenckich. Zna bieżące rozporządzenia oraz akty prawne z tego zakresu. W oparciu o literaturę uzupełniającą oraz czasopisma branżowe śledzi zmiany na rynkach hurtowych i giełdach owoców i warzyw w różnych krajach świata.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D01-po_U01Opracowuje, przedstawia dane i ocenia skalę produkcji, jej problemy oraz specyfikę metod i technologii produkcji owoców i warzyw w poszczególnych krajach.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
OG_2A_U04student potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu zaistniałych problemów przy planowaniu i realizacji produkcji ogrodniczej
OG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U04samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
R2A_U07ocenia wady i zalety podjętych działań, w tym ich oryginalność w rozwiązywaniu zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie studentów z globalnym rynkiem owoców i warzyw, strukturą upraw w Polsce i w poszczególnych krajach świata.
C-2Wskazanie specyfiki, kierunków i tendencji rozwoju produkcji ogrodniczej w wybranych regionach i krajach świata. Analiza zmian.
C-6Poznanie metod i technologii uprawy roślin ogrodniczych stosowanych w innych krajach świata.
Treści programoweT-A-1Struktura powierzchni upraw, zbiorów i plonów owoców i warzyw w poszczególnych krajach świata. Asortyment owoców i warzyw oraz ich zbyt na rynkach krajowych i zagranicznych. Uwarunkowania kryteriów cenowych owoców i warzyw na rynkach krajowych i zagranicznych.
T-L-1Produkcja owoców i warzyw w różnych krajach świata. Charakterystyka metod i technologii uprawy owoców i warzyw w: USA, Australii, Holandii i innych krajach Beneluxu, Wielkiej Brytanii, krajach skandynawskich, krajach bałkańskich, Hiszpanii, Włoszech, Grecji, krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin, ekspozycje)
M-1Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: przygotowanie prezentacji
S-2Ocena formująca: sprawdzian
S-3Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi ocenić produkcji owoców i warzyw w poszczególnych krajach świata.
3,0Student ocenia produkcję, metody uprawy i technologie stosowane w krajach, będących ważniejszymi producentami owoców i warzyw na świecie.
3,5Student opracowuje, przedstawia dane i ocenia skalę produkcji, jej problemy oraz specyfikę metod i technologii produkcji owoców i warzyw w większości omawianych w ramach programu krajów świata.
4,0Student korzysta z wielu źródeł krajowych w celu opracowania i oceny wielkości produkcji, jej problemów, metod i technologii uprawy owoców i warzyw we wszystkich przewidzianych programem krajach świata.
4,5Student, w oparciu o literaturę krajową i obcojęzyczną, przygotowuje i ocenia skalę produkcji, jej problemy, sposoby i technologie uprawy owoców i warzyw we wszystkich, przewidzianych programem zajęć, krajach świata.
5,0Student opracowuje i przedstawia dodatkowe dane i informacje o skali produkcji, problemach, metodach i technologiach uprawy owoców i warzyw, nie tylko w omawianych na zajęciach krajach świata, ale również w innych państwach. Korzysta przy tym z licznych źródeł, głównie obcojęzycznych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D01-po_U02Potrafi organizować grupy producenckie i decyduje o przepływie produktów ogrodniczych od producenta do konsumenta. Bierze czynny udział w targach i wystawach ogrodniczych, wprowadza nowoczesne metody uprawy i technologie, poddaje je krytycznej ocenie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
OG_2A_U04student potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu zaistniałych problemów przy planowaniu i realizacji produkcji ogrodniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
R2A_U07ocenia wady i zalety podjętych działań, w tym ich oryginalność w rozwiązywaniu zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-3Wykazanie celowości zakładania grup producenckich i analiza korzyści osiąganych przez producentów owoców i warzyw zrzeszonych w grupach producenckich.
C-4Zapoznanie studentów z mechanizmem przepływu produktów ogrodniczych i usług od producenta do konsumenta (rynki pierwotne i wtórne owoców i warzyw).
C-5Uświadomienie przyszłym producentom potrzeby produkcji owoców i warzyw wysokiej jakości, które będą mogły konkurować na giełdach ogrodniczych.
Treści programoweT-A-2Zasady organizacji grup producenckich w gospodarstwach ogrodniczych w Polsce. Działalność grup producenckich owoców i warzyw.
T-L-2Zasady funkcjonowania pierwotnych i wtórnych rynków owoców i warzyw. Rynki, hurtownie i giełdy owoców i warzyw. Różnorodne technologie uprawy, nowości odmianowe, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji ogrodniczej w kraju i na świecie (targi i wystawy ogrodnicze organizowane w kraju i za granicą: Polagra, Grune Woche, Fruit Logistyka itp.).
T-L-1Produkcja owoców i warzyw w różnych krajach świata. Charakterystyka metod i technologii uprawy owoców i warzyw w: USA, Australii, Holandii i innych krajach Beneluxu, Wielkiej Brytanii, krajach skandynawskich, krajach bałkańskich, Hiszpanii, Włoszech, Grecji, krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin, ekspozycje)
M-1Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: przygotowanie prezentacji
S-3Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi założyć grupy producenckiej. Nie uczestniczy w targach i wystawach ogrodniczych.
3,0Na bazie nabytych wiadomości jest w stanie założyć grupę producencką. Bierze udział w niektórych wystawach czy targach ogrodniczych.
3,5Może z powodzeniem założyć grupę producencką owoców i warzyw. Może decydować o przepływie produktów ogrodniczych od producenta do konsumenta. Uczestniczy w większości targów i wystaw ogrodniczych. Wprowadza nowarorskie rozwiązania.
4,0Jest w stanie założyć grupę producencką owoców i warzyw i ją prowadzić. Podejmuje decyzje o przepływie produktów ogrodniczych od producenta do konsumenta. Bierze udział we wszystkich targach i wystawach ogrodniczych. Wprowadza nowarorskie rozwiązania i dokonuje ich oceny.
4,5Jest bardzo zaangażowany w tworzenie grupy producenckiej i jej funkcjonowanie. Podejmuje trafne decyzje na rynku produktów ogrodniczych. Na wystawach i targach branżowych dostrzega nowe gatunki, odmiany, technologie i stosuje je w praktyce. Dokonuje ich oceny.
5,0Jest bardzo zaangażowany w tworzenie grupy producenckiej i jej funkcjonowanie. Podejmuje trafne decyzje na rynku produktów ogrodniczych. Wykazuje inicjatywę, aby aktywnie uczestniczyć w targach i wystawach w kraju i na świecie. Gromadzi i przedstawia materiały, prospekty, katalogi i zdjęcia. Wprowadza nowarorskie rozwiązania i dokonuje ich oceny.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D01-po_K01Wykazuje kreatywność i aktywność jako członek grupy producentów owoców i warzyw, odpowiednio określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K02student wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzględnieniem roli poszczególnych jego wykonawców
OG_2A_K05student potrafi kreatywnie pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jako wykonawca części powierzonego zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-2Wskazanie specyfiki, kierunków i tendencji rozwoju produkcji ogrodniczej w wybranych regionach i krajach świata. Analiza zmian.
C-3Wykazanie celowości zakładania grup producenckich i analiza korzyści osiąganych przez producentów owoców i warzyw zrzeszonych w grupach producenckich.
C-4Zapoznanie studentów z mechanizmem przepływu produktów ogrodniczych i usług od producenta do konsumenta (rynki pierwotne i wtórne owoców i warzyw).
C-5Uświadomienie przyszłym producentom potrzeby produkcji owoców i warzyw wysokiej jakości, które będą mogły konkurować na giełdach ogrodniczych.
Treści programoweT-A-1Struktura powierzchni upraw, zbiorów i plonów owoców i warzyw w poszczególnych krajach świata. Asortyment owoców i warzyw oraz ich zbyt na rynkach krajowych i zagranicznych. Uwarunkowania kryteriów cenowych owoców i warzyw na rynkach krajowych i zagranicznych.
T-L-1Produkcja owoców i warzyw w różnych krajach świata. Charakterystyka metod i technologii uprawy owoców i warzyw w: USA, Australii, Holandii i innych krajach Beneluxu, Wielkiej Brytanii, krajach skandynawskich, krajach bałkańskich, Hiszpanii, Włoszech, Grecji, krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: przygotowanie prezentacji
S-2Ocena formująca: sprawdzian
S-3Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie przejawia inicjatywy jako udziałowiec grupy producenckiej owoców i warzyw.
3,0Jako członek grupy producenckiej owoców i warzyw, przejawia chęć działania.
3,5Jest aktywny w działaniu na rzecz grupy producenckiej owoców i warzyw. Nakreśla cele i kierunki działania.
4,0Wykazuje kreatywność i aktywność jako członek grupy producenckiej owoców i warzyw. Odpowiednio nakreśla priorytety służące do realizacji zamierzonego celu.
4,5Charakteryzuje się dużą aktywnością i kreatywnością jako członek grupy producenckiej owoców i warzyw. Wyznacza kierunki działania i ma wizję funkcjonowania grupy w przyszłości. Trafnie nakreśla priorytety służące do realizacji zamierzonego celu.
5,0Jest bardzo kreatywny i wykazuje dużą aktywność w działaniu na rzecz grupy producenckiej, której jest członkiem. Jako leader, decyduje o funkcjonowaniu grupy, nakreśla kierunki działania i prawidłowo określa priorytety służące do realizacji określonego celu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D01-po_K02Jest zorientowany i otwarty na nowe formy przedsiębiorczości oraz metody i technologie uprawy stosowane na świecie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K01student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w ogrodnictwie oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
OG_2A_K05student potrafi kreatywnie pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jako wykonawca części powierzonego zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-5Uświadomienie przyszłym producentom potrzeby produkcji owoców i warzyw wysokiej jakości, które będą mogły konkurować na giełdach ogrodniczych.
C-6Poznanie metod i technologii uprawy roślin ogrodniczych stosowanych w innych krajach świata.
Treści programoweT-L-1Produkcja owoców i warzyw w różnych krajach świata. Charakterystyka metod i technologii uprawy owoców i warzyw w: USA, Australii, Holandii i innych krajach Beneluxu, Wielkiej Brytanii, krajach skandynawskich, krajach bałkańskich, Hiszpanii, Włoszech, Grecji, krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin, ekspozycje)
M-1Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: przygotowanie prezentacji
S-2Ocena formująca: sprawdzian
S-3Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie jest zainteresowany nowymi formami przedsiębiorczości, metodami i technologiami uprawy w ogrodnictwie krajowym i światowym.
3,0Wykazuje zainteresowanie nowymi formami przedsiębiorczości, metodami i technologiami uprawy stosowanymi w Polsce i innych krajach.
3,5Jest zorientowany i otwarty na nowe formy przedsiębiorczości,metody i technologie uprawy stosowane w kraju i na świecie.
4,0Jest bardzo zainteresowany i gotowy do zastosowania nowych form przedsiębiorczości, metod i technologii uprawy.
4,5Upatruje możliwości do zastosowania nowoczesnych metod i technologii, które pojawiły się na świecie. Jest zawsze otwarty na nowe trendy, formy przedsiębiorczości, które kształtują produkcję w Europie i na świecie.
5,0Jest zawsze gotowy do przyjęcia nowatorskich rozwiązań, poznania i stosowania nowych odmian, sposobów uprawy czy technologii, form przedsiębiorczości. Jest otwarty na eksperymenty i wykazuje inicjatywę w szukaniu nowych rozwiązań.