Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Produkcja owoców, warzyw i ziół

Sylabus przedmiotu Florystyka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Florystyka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Dobrowolska <Agnieszka.Dobrowolska@zut.edu.pl>, Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,50,62zaliczenie
laboratoriaL3 15 1,50,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1ogólna wiedza z zakresu roślin ozdobnych i zasad kompozycji

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studenta z zasadami sporządzania i prezentacji projektów aranżacji florystycznych i oznaczania wartości dekoracyjnej gatunków roślin ozdobnych
C-2zapoznanie studenta z zasadami wykonywania: bukietów, kompozycji florystycznych w naczyniu, wyrobów florystycznych ślubnych, dekoracji pogrzebowych, nasadzeń z roślin doniczkowych, instalacji oraz obiektów florystycznych.
C-3zapoznanie studenta z zasadami interpretacji trendów i oceny prac florystycznych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Kompozycja arkusza projektowego aranżacji florystycznej.1
T-L-2Prezentacja projektu aranżacji florystycznej.2
T-L-3Zasady układania i wiązania bukietów.2
T-L-4Metody mocowania roślin w naczyniu.2
T-L-5Dobór technik wykonania do rodzaju dekoracji ślubnych2
T-L-6Proces projektowania obiektu florystycznego.2
T-L-7Interpretacja trendów florystycznych.2
T-L-8Zasady oceniania prac florystycznych.2
15
wykłady
T-W-1Klasyfikacja kompozycji florystycznych i technik florystycznych.2
T-W-2Podział bukietów według formy, stylu i charakteru.2
T-W-3Rodzaj, styl i charakter aranżacji florystycznych w naczyniach.2
T-W-4Symbolika wieńców. Rodzaje i style wieńców.2
T-W-5Rodzaje obiektów i instalacji.4
T-W-6Estetyczna i funkcjonalna rola aranżacji z roślin pojemnikowych.2
T-W-7Rola trendów florystycznych1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie do zaliczenia z ćwiczeń15
A-L-3analiza literatury5
A-L-4konsultacje10
45
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia z wykładów15
A-W-3konsultacje15
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metody podające (wykład infomujący, prelekcja, objasnienie)
M-2metody aktywizujące (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna)
M-3metody eksponujące (film, wystawa)
M-4metody praktyczne (ćwiczenia praktyczne, metoda projektów)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: test kontrolny z wykładów
S-2Ocena formująca: test kontrolny z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie z wykładów
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie z ćwiczeń

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C17_W01
charakteryzuje rodzaje kompozycji florystycznych
OG_2A_W06R2A_W05C-2T-W-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3, S-4
OG_2A_C17_W02
zna techniki stosowane we florystyce
OG_2A_W06R2A_W05C-1, C-2T-W-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3, S-4
OG_2A_C17_W03
charakteryzuje rodzaje wyrobów i usług florystycznych
OG_2A_W06R2A_W05C-1, C-2, C-3T-W-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C17_U01
odczytuje i sporządza dokumentację projektową dekoracji florystycznej
OG_2A_U07R2A_U06InzA2_U06C-1T-W-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3, S-4
OG_2A_C17_U02
Interpretuje trendy florystyczne
OG_2A_U07R2A_U06InzA2_U06C-3T-W-1M-1, M-2, M-3, M-4S-3, S-4
OG_2A_C17_U03
dobiera materiał roślinny, dekoracyjny i środki techniczne do wykonania określonych kompozycji florystycznych
OG_2A_U07R2A_U06InzA2_U06C-1, C-2, C-3T-W-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C17_K01
Ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie florystyki
OG_2A_K01R2A_K01, R2A_K07C-1, C-2, C-3T-W-1M-1, M-2, M-3, M-4S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C17_W01
charakteryzuje rodzaje kompozycji florystycznych
2,0student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym
3,0student posiada ograniczoną wiedzę na temat rodzajów kompozycji florystycznych
3,5student zna podstawowe rodzaje kompozycji florystycznych
4,0student dobrze opanował wiedzę z zakresu rodzajów kompozycji florystycznych
4,5student posiada ponad dobrą wiedzę na temat rodzajów kompozycji florystycznych
5,0student bardzo dobrze opanował wiedzę na temat rodzajów kompozycji florystycznych
OG_2A_C17_W02
zna techniki stosowane we florystyce
2,0student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym
3,0student posiada ograniczoną wiedzę na temat technik florystycznych
3,5student zna podstawowe techniki florystyczne
4,0student dobrze opanował wiedzę z zakresu technik florystycznych
4,5student posiada ponad dobrą wiedzę na temat technik florystycznych
5,0student bardzo dobrze opanował wiedzę na temat technik florystycznych
OG_2A_C17_W03
charakteryzuje rodzaje wyrobów i usług florystycznych
2,0student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym
3,0student posiada ograniczoną wiedzę na temat rodzajów wyrobów i usług florystycznych
3,5student zna podstawowe rodzaje wyrobów i usług florystycznych
4,0student dobrze opanował wiedzę z zakresu rodzajów wyrobów i usług florystycznych
4,5student posiada ponad dobrą wiedzę na temat rodzajów wyrobów i usług florystycznych
5,0student bardzo dobrze opanował wiedzę na temat rodzajów wyrobów i usług florystycznych

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C17_U01
odczytuje i sporządza dokumentację projektową dekoracji florystycznej
2,0student nie ma umiejętności sporządzania dokumentacji projektowej dekoracji florystycznej
3,0student na dostatecznym poziomie sporządza dokumentację projektową dekoracji florystycznej
3,5student na zadawalającym poziomie sporządza dokumentację projektową dekoracji florystycznej
4,0student na dobrym poziomie sporządza dokumentację projektową dekoracji florystycznej
4,5student na ponad dobrym poziomie sporządza dokumentację projektową dekoracji florystycznej
5,0student na bardzo dobrym poziomie sporządza dokumentację projektową dekoracji florystycznej
OG_2A_C17_U02
Interpretuje trendy florystyczne
2,0student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym
3,0student analizuje w stopniu podstawowym trendy florystyczne
3,5student analizuje i interpretuje w stopniu podstawowym trendy florystyczne
4,0student dobrze analizuje i interpretuje trendy florystyczne
4,5student bardzo dobrze analizuje i dobrze interpretuje trendy florystyczne
5,0student bardzo dobrze analizuje i bardzo dobrze interpretuje trendy florystyczne
OG_2A_C17_U03
dobiera materiał roślinny, dekoracyjny i środki techniczne do wykonania określonych kompozycji florystycznych
2,0student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym
3,0student dobiera prosty materiał roślinny do wykonania określonych kompozycji florystycznych
3,5student dobiera prosty materiał roślinny i dekoracyjny do wykonania określonych kompozycji florystycznych
4,0student dobiera prosty materiał roślinny i dekoracyjny oraz znane środki techniczne do wykonania określonych kompozycji florystycznych
4,5student dobiera oryginalny materiał roślinny i dekoracyjny oraz znane środki techniczne do wykonania określonych kompozycji florystycznych
5,0student dobiera oryginalny materiał roślinny i dekoracyjny oraz innowacyjne środki techniczne do wykonania określonych kompozycji florystycznych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C17_K01
Ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie florystyki
2,0student nie ma świadomości samodokształcania się w zakresie florystyki
3,0student ma małą świadomość i potrzebę samodokształcania się w zakresie florystyki
3,5student ma dobrą świadomość i potrzebę samodokształcania się w zakresie florystyki
4,0student ma dużą świadomość i potrzebę dokształcania i samodoskonalenia się w zakresie florystyki
4,5student ma bardzo dobrą świadomość i zdolność do samodoskonalenia i dokształcania się w zakresie florystyki, jest wrażliwy na problemy społeczne i chętny do wyrażania opinii
5,0student ma bardzo dobrą świadomość i zdolność do samodoskonalenia i dokształcania się w zakresie wiedzy na temat florystyki i dekoracji wnętrz roślinami ozdobnymi, jest otwarty na nowości i wiedzę z zakresu florystyki i sztuki użytkowej

Literatura podstawowa

  1. Nizińska A., ABC florystyki, Hortpress, Warszawa, 2008
  2. Łukaszewska A., Skutnik E., Przewodnik florysty, SGGW, Warszawa, 2003
  3. Lersch G., Florystyczne podstawy komponowania: w oparciu o aranżacje kwiatowe, Polska Szkoła Florystyczna, Poznań, 2009
  4. Walther B., Kompozycje kwiatowe, KDC, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Conder J., Kwiaty Japonii i sztuka kompozycji kwiatowych, UNIVERSITAS, Kraków, 2007

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Kompozycja arkusza projektowego aranżacji florystycznej.1
T-L-2Prezentacja projektu aranżacji florystycznej.2
T-L-3Zasady układania i wiązania bukietów.2
T-L-4Metody mocowania roślin w naczyniu.2
T-L-5Dobór technik wykonania do rodzaju dekoracji ślubnych2
T-L-6Proces projektowania obiektu florystycznego.2
T-L-7Interpretacja trendów florystycznych.2
T-L-8Zasady oceniania prac florystycznych.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Klasyfikacja kompozycji florystycznych i technik florystycznych.2
T-W-2Podział bukietów według formy, stylu i charakteru.2
T-W-3Rodzaj, styl i charakter aranżacji florystycznych w naczyniach.2
T-W-4Symbolika wieńców. Rodzaje i style wieńców.2
T-W-5Rodzaje obiektów i instalacji.4
T-W-6Estetyczna i funkcjonalna rola aranżacji z roślin pojemnikowych.2
T-W-7Rola trendów florystycznych1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie do zaliczenia z ćwiczeń15
A-L-3analiza literatury5
A-L-4konsultacje10
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia z wykładów15
A-W-3konsultacje15
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C17_W01charakteryzuje rodzaje kompozycji florystycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W06student posiada rozszerzoną wiedzę związaną z wyborem i wykorzystaniem roślin w kompozycjach służących do dekoracji wnętrz i urządzania terenów zieleni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Cel przedmiotuC-2zapoznanie studenta z zasadami wykonywania: bukietów, kompozycji florystycznych w naczyniu, wyrobów florystycznych ślubnych, dekoracji pogrzebowych, nasadzeń z roślin doniczkowych, instalacji oraz obiektów florystycznych.
Treści programoweT-W-1Klasyfikacja kompozycji florystycznych i technik florystycznych.
Metody nauczaniaM-1metody podające (wykład infomujący, prelekcja, objasnienie)
M-2metody aktywizujące (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna)
M-3metody eksponujące (film, wystawa)
M-4metody praktyczne (ćwiczenia praktyczne, metoda projektów)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: test kontrolny z wykładów
S-2Ocena formująca: test kontrolny z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie z wykładów
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym
3,0student posiada ograniczoną wiedzę na temat rodzajów kompozycji florystycznych
3,5student zna podstawowe rodzaje kompozycji florystycznych
4,0student dobrze opanował wiedzę z zakresu rodzajów kompozycji florystycznych
4,5student posiada ponad dobrą wiedzę na temat rodzajów kompozycji florystycznych
5,0student bardzo dobrze opanował wiedzę na temat rodzajów kompozycji florystycznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C17_W02zna techniki stosowane we florystyce
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W06student posiada rozszerzoną wiedzę związaną z wyborem i wykorzystaniem roślin w kompozycjach służących do dekoracji wnętrz i urządzania terenów zieleni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z zasadami sporządzania i prezentacji projektów aranżacji florystycznych i oznaczania wartości dekoracyjnej gatunków roślin ozdobnych
C-2zapoznanie studenta z zasadami wykonywania: bukietów, kompozycji florystycznych w naczyniu, wyrobów florystycznych ślubnych, dekoracji pogrzebowych, nasadzeń z roślin doniczkowych, instalacji oraz obiektów florystycznych.
Treści programoweT-W-1Klasyfikacja kompozycji florystycznych i technik florystycznych.
Metody nauczaniaM-1metody podające (wykład infomujący, prelekcja, objasnienie)
M-2metody aktywizujące (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna)
M-3metody eksponujące (film, wystawa)
M-4metody praktyczne (ćwiczenia praktyczne, metoda projektów)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: test kontrolny z wykładów
S-2Ocena formująca: test kontrolny z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie z wykładów
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym
3,0student posiada ograniczoną wiedzę na temat technik florystycznych
3,5student zna podstawowe techniki florystyczne
4,0student dobrze opanował wiedzę z zakresu technik florystycznych
4,5student posiada ponad dobrą wiedzę na temat technik florystycznych
5,0student bardzo dobrze opanował wiedzę na temat technik florystycznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C17_W03charakteryzuje rodzaje wyrobów i usług florystycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W06student posiada rozszerzoną wiedzę związaną z wyborem i wykorzystaniem roślin w kompozycjach służących do dekoracji wnętrz i urządzania terenów zieleni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z zasadami sporządzania i prezentacji projektów aranżacji florystycznych i oznaczania wartości dekoracyjnej gatunków roślin ozdobnych
C-2zapoznanie studenta z zasadami wykonywania: bukietów, kompozycji florystycznych w naczyniu, wyrobów florystycznych ślubnych, dekoracji pogrzebowych, nasadzeń z roślin doniczkowych, instalacji oraz obiektów florystycznych.
C-3zapoznanie studenta z zasadami interpretacji trendów i oceny prac florystycznych
Treści programoweT-W-1Klasyfikacja kompozycji florystycznych i technik florystycznych.
Metody nauczaniaM-1metody podające (wykład infomujący, prelekcja, objasnienie)
M-2metody aktywizujące (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna)
M-3metody eksponujące (film, wystawa)
M-4metody praktyczne (ćwiczenia praktyczne, metoda projektów)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: test kontrolny z wykładów
S-2Ocena formująca: test kontrolny z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie z wykładów
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym
3,0student posiada ograniczoną wiedzę na temat rodzajów wyrobów i usług florystycznych
3,5student zna podstawowe rodzaje wyrobów i usług florystycznych
4,0student dobrze opanował wiedzę z zakresu rodzajów wyrobów i usług florystycznych
4,5student posiada ponad dobrą wiedzę na temat rodzajów wyrobów i usług florystycznych
5,0student bardzo dobrze opanował wiedzę na temat rodzajów wyrobów i usług florystycznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C17_U01odczytuje i sporządza dokumentację projektową dekoracji florystycznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U07student posiada pogłębioną umiejętność aranżacji roślinnych wykorzystywanych do dekoracji wnętrz i urządzania terenów zieleni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z zasadami sporządzania i prezentacji projektów aranżacji florystycznych i oznaczania wartości dekoracyjnej gatunków roślin ozdobnych
Treści programoweT-W-1Klasyfikacja kompozycji florystycznych i technik florystycznych.
Metody nauczaniaM-1metody podające (wykład infomujący, prelekcja, objasnienie)
M-2metody aktywizujące (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna)
M-3metody eksponujące (film, wystawa)
M-4metody praktyczne (ćwiczenia praktyczne, metoda projektów)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: test kontrolny z wykładów
S-2Ocena formująca: test kontrolny z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie z wykładów
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie ma umiejętności sporządzania dokumentacji projektowej dekoracji florystycznej
3,0student na dostatecznym poziomie sporządza dokumentację projektową dekoracji florystycznej
3,5student na zadawalającym poziomie sporządza dokumentację projektową dekoracji florystycznej
4,0student na dobrym poziomie sporządza dokumentację projektową dekoracji florystycznej
4,5student na ponad dobrym poziomie sporządza dokumentację projektową dekoracji florystycznej
5,0student na bardzo dobrym poziomie sporządza dokumentację projektową dekoracji florystycznej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C17_U02Interpretuje trendy florystyczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U07student posiada pogłębioną umiejętność aranżacji roślinnych wykorzystywanych do dekoracji wnętrz i urządzania terenów zieleni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3zapoznanie studenta z zasadami interpretacji trendów i oceny prac florystycznych
Treści programoweT-W-1Klasyfikacja kompozycji florystycznych i technik florystycznych.
Metody nauczaniaM-1metody podające (wykład infomujący, prelekcja, objasnienie)
M-2metody aktywizujące (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna)
M-3metody eksponujące (film, wystawa)
M-4metody praktyczne (ćwiczenia praktyczne, metoda projektów)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: zaliczenie z wykładów
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym
3,0student analizuje w stopniu podstawowym trendy florystyczne
3,5student analizuje i interpretuje w stopniu podstawowym trendy florystyczne
4,0student dobrze analizuje i interpretuje trendy florystyczne
4,5student bardzo dobrze analizuje i dobrze interpretuje trendy florystyczne
5,0student bardzo dobrze analizuje i bardzo dobrze interpretuje trendy florystyczne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C17_U03dobiera materiał roślinny, dekoracyjny i środki techniczne do wykonania określonych kompozycji florystycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U07student posiada pogłębioną umiejętność aranżacji roślinnych wykorzystywanych do dekoracji wnętrz i urządzania terenów zieleni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z zasadami sporządzania i prezentacji projektów aranżacji florystycznych i oznaczania wartości dekoracyjnej gatunków roślin ozdobnych
C-2zapoznanie studenta z zasadami wykonywania: bukietów, kompozycji florystycznych w naczyniu, wyrobów florystycznych ślubnych, dekoracji pogrzebowych, nasadzeń z roślin doniczkowych, instalacji oraz obiektów florystycznych.
C-3zapoznanie studenta z zasadami interpretacji trendów i oceny prac florystycznych
Treści programoweT-W-1Klasyfikacja kompozycji florystycznych i technik florystycznych.
Metody nauczaniaM-1metody podające (wykład infomujący, prelekcja, objasnienie)
M-2metody aktywizujące (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna)
M-3metody eksponujące (film, wystawa)
M-4metody praktyczne (ćwiczenia praktyczne, metoda projektów)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: test kontrolny z wykładów
S-2Ocena formująca: test kontrolny z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie z wykładów
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym
3,0student dobiera prosty materiał roślinny do wykonania określonych kompozycji florystycznych
3,5student dobiera prosty materiał roślinny i dekoracyjny do wykonania określonych kompozycji florystycznych
4,0student dobiera prosty materiał roślinny i dekoracyjny oraz znane środki techniczne do wykonania określonych kompozycji florystycznych
4,5student dobiera oryginalny materiał roślinny i dekoracyjny oraz znane środki techniczne do wykonania określonych kompozycji florystycznych
5,0student dobiera oryginalny materiał roślinny i dekoracyjny oraz innowacyjne środki techniczne do wykonania określonych kompozycji florystycznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C17_K01Ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie florystyki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K01student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w ogrodnictwie oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z zasadami sporządzania i prezentacji projektów aranżacji florystycznych i oznaczania wartości dekoracyjnej gatunków roślin ozdobnych
C-2zapoznanie studenta z zasadami wykonywania: bukietów, kompozycji florystycznych w naczyniu, wyrobów florystycznych ślubnych, dekoracji pogrzebowych, nasadzeń z roślin doniczkowych, instalacji oraz obiektów florystycznych.
C-3zapoznanie studenta z zasadami interpretacji trendów i oceny prac florystycznych
Treści programoweT-W-1Klasyfikacja kompozycji florystycznych i technik florystycznych.
Metody nauczaniaM-1metody podające (wykład infomujący, prelekcja, objasnienie)
M-2metody aktywizujące (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna)
M-3metody eksponujące (film, wystawa)
M-4metody praktyczne (ćwiczenia praktyczne, metoda projektów)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: zaliczenie z wykładów
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie ma świadomości samodokształcania się w zakresie florystyki
3,0student ma małą świadomość i potrzebę samodokształcania się w zakresie florystyki
3,5student ma dobrą świadomość i potrzebę samodokształcania się w zakresie florystyki
4,0student ma dużą świadomość i potrzebę dokształcania i samodoskonalenia się w zakresie florystyki
4,5student ma bardzo dobrą świadomość i zdolność do samodoskonalenia i dokształcania się w zakresie florystyki, jest wrażliwy na problemy społeczne i chętny do wyrażania opinii
5,0student ma bardzo dobrą świadomość i zdolność do samodoskonalenia i dokształcania się w zakresie wiedzy na temat florystyki i dekoracji wnętrz roślinami ozdobnymi, jest otwarty na nowości i wiedzę z zakresu florystyki i sztuki użytkowej