Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Produkcja owoców, warzyw i ziół

Sylabus przedmiotu Właściwości dietetyczne i lecznicze roślin warzywnych i zielarskich:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Właściwości dietetyczne i lecznicze roślin warzywnych i zielarskich
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Ewa Rekowska <Ewa.Rekowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Renata Dobromilska <Renata.Dobromilska@zut.edu.pl>, Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 0,50,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 10 0,50,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zagadnień z warzywnictwa i zielarstwa, fizjologii roślin i biochemii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uświadomienie potrzeby regularnego spożywania warzyw oraz kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych
C-2Charakterystyka ważniejszych związków biologicznie czynnych występujących w warzywach.
C-3Zwrócenie uwagi na właściwości lecznicze przypraw tropikalnych i możliwośc ich wykorzystania w fitoterapii.
C-4Zapoznanie z biologią i występowaniem znanych i mniej znanych przypraw tropikalnych.
C-5Zapoznanie studentów z właściwościami leczniczymi i dietetycznymi wybranych gatunków warzyw i ziół

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Zastosowanie kulinarne warzyw i przypraw w różnych krajach i kulturach.10
10
wykłady
T-W-1Znaczenie warzyw i ziół w żywieniu człowieka. Spożycie warzyw i ziół w kraju i na świecie. Związki biologicznie czynne występujące w warzywach.10
T-W-2Wykorzystanie specyficznych dla regionu roślin przyprawowych i przypraw tropikalnych w kuchniach świata.5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w ćwiczeniach audytoryjnych10
A-A-2Przygotowanie do zajęć i zaliczenia przedmiotu.5
15
wykłady
A-W-1Udział w wykładach15
15

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład problemowy
M-2Metody eksponujące - zdjęcia, prezentacja multimedialna, materiał roślinny, przyprawy egzotyczne
M-3Metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna związana z tematyką przedmiotu

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawozdanie
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C16_W01
Student ma wiedzę na temat związków biologicznie czynnych występujących w warzywach.
OG_2A_W07R2A_W05InzA2_W02, InzA2_W04C-2T-W-1M-1, M-3, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C16_U01
Student posiada umiejętność komponowania zestawów żywieniowych z wykorzystaniem warzyw i przypraw stosowanych w różnych krajach świata, zwłaszcza znanych i mniej znanych przypraw egzotycznych. Potrafi wskazać ich właściwości lecznicze wpływające na jakość pożywienia.
OG_2A_U06R2A_U04InzA2_U01, InzA2_U02C-3, C-4, C-2, C-5T-W-1, T-A-1M-1, M-3, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C16_K01
Student ma świadomość potrzeby dokształcania się w zakresie prozdrowotnych właściwości roślin warzywnych i zielarskich
OG_2A_K02R2A_K03C-3, C-1, C-2T-W-2, T-W-1, T-A-1M-1, M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C16_W01
Student ma wiedzę na temat związków biologicznie czynnych występujących w warzywach.
2,0Student nie opanował wiedzy w stopniu podstawowym.
3,0Student ma podstawową wiedzę na temat związków biologicznie czynnych występujących w warzywach.
3,5Student ma wiedzę dotyczącą występowania związków biologicznie czynnych w warzywach oraz ich roli w organizmie człowieka.
4,0Student dobrze opanował wiedzę z zakresu występowania związków biologicznie czynnych w warzywach oraz ich roli w organizmie człowieka.
4,5Student na dobrym poziomie opanował wiedzę z zakresu powiązań pomiędzy występowaniem związków biologicznie czynnych a zdrowiem człowieka.
5,0Student ma pogłębioną wiedzę na temat związków biologicznie czynnych występujących w warzywach oraz ich roli w utrzymaniu zdrowia człowieka.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C16_U01
Student posiada umiejętność komponowania zestawów żywieniowych z wykorzystaniem warzyw i przypraw stosowanych w różnych krajach świata, zwłaszcza znanych i mniej znanych przypraw egzotycznych. Potrafi wskazać ich właściwości lecznicze wpływające na jakość pożywienia.
2,0Student nie posiadł wymaganej umiejętności.
3,0Student ma ograniczoną umiejętnośc właściwego doboru warzyw i przypraw w codziennej diecie, nie potrafi wskazać ch wpływu na jakośc pożywienia.
3,5Student posiadł umiejętność właściwego wykorzystania warzyw i przypraw w codziennej diecie, ma pojęcie odnośnie ich wpływu na jakość pożywienia.
4,0Student potrafi skomponować zestawy żywieniowe z wykorzystaniem warzyw i przypraw , wskazuje ich właściwości lecznicze i wpływ na poprawę jakości pożywienia.
4,5Student swobodnie komponuje zestawy żywieniowe z wykorzystaniem warzyw i przypraw, wskazuje ich właściwości lecznicze i wpływ na poprawę jakości pożywienia.
5,0Student eksperymentuje w komponowaniu zestawów żywieniowych z wykorzystaniem warzyw i praypraw, bardzo dobrze zna ich właściwości lecznicze i wpływ na poprawę jakości pożywienia.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C16_K01
Student ma świadomość potrzeby dokształcania się w zakresie prozdrowotnych właściwości roślin warzywnych i zielarskich
2,0Student nie jest świadomy potrzeby ukierunkowanego dokształcania się
3,0Student ma małą świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania się
3,5Student ma świadomość ukierunkowanego dokształcania się i samodoskonalenia się w zakresie prozdrowotnych właściwości roślin warzywnych i zielarskich
4,0Student dobrze rozumie potrzebę dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie prozdrowotnych właściwości roślin warzywnych i zielarskich
4,5Student ma wysoka świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie prozdrowotnych właściwości roślin warzywnych i zielarskich
5,0Student ma bardzo wysoką świadomość ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie prozdrowotnych właściwości roślin warzywnych i zielarskich

Literatura podstawowa

  1. Czikow P., Łaptiew J., Rośliny lecznicze i bogate w witaminy, PWRiL, Warszawa, 1982
  2. Kozłowski J., Buchwald U., Forycka A., Szczyglewska D., Rośliny i surowce lecznicze, Instytut Włókien Sztucznych i Roślin Zielarskich, Poznań, 2009
  3. Rejewski M., Rośliny przyprawowe i używki roślinne., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i leśne, Warszawa, 1998

Literatura dodatkowa

  1. Hański B., Nasze zdrowie, Świat Książki, Warszawa, 1993

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Zastosowanie kulinarne warzyw i przypraw w różnych krajach i kulturach.10
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Znaczenie warzyw i ziół w żywieniu człowieka. Spożycie warzyw i ziół w kraju i na świecie. Związki biologicznie czynne występujące w warzywach.10
T-W-2Wykorzystanie specyficznych dla regionu roślin przyprawowych i przypraw tropikalnych w kuchniach świata.5
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w ćwiczeniach audytoryjnych10
A-A-2Przygotowanie do zajęć i zaliczenia przedmiotu.5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach15
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C16_W01Student ma wiedzę na temat związków biologicznie czynnych występujących w warzywach.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W07student posiada wiedzę z zakresu wymagań jakościowych (fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych) dla owoców, nasion, warzyw, roślin ozdobnych i leczniczych oraz funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA2_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-2Charakterystyka ważniejszych związków biologicznie czynnych występujących w warzywach.
Treści programoweT-W-1Znaczenie warzyw i ziół w żywieniu człowieka. Spożycie warzyw i ziół w kraju i na świecie. Związki biologicznie czynne występujące w warzywach.
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-3Metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna związana z tematyką przedmiotu
M-2Metody eksponujące - zdjęcia, prezentacja multimedialna, materiał roślinny, przyprawy egzotyczne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-1Ocena formująca: sprawozdanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował wiedzy w stopniu podstawowym.
3,0Student ma podstawową wiedzę na temat związków biologicznie czynnych występujących w warzywach.
3,5Student ma wiedzę dotyczącą występowania związków biologicznie czynnych w warzywach oraz ich roli w organizmie człowieka.
4,0Student dobrze opanował wiedzę z zakresu występowania związków biologicznie czynnych w warzywach oraz ich roli w organizmie człowieka.
4,5Student na dobrym poziomie opanował wiedzę z zakresu powiązań pomiędzy występowaniem związków biologicznie czynnych a zdrowiem człowieka.
5,0Student ma pogłębioną wiedzę na temat związków biologicznie czynnych występujących w warzywach oraz ich roli w utrzymaniu zdrowia człowieka.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C16_U01Student posiada umiejętność komponowania zestawów żywieniowych z wykorzystaniem warzyw i przypraw stosowanych w różnych krajach świata, zwłaszcza znanych i mniej znanych przypraw egzotycznych. Potrafi wskazać ich właściwości lecznicze wpływające na jakość pożywienia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U04samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-3Zwrócenie uwagi na właściwości lecznicze przypraw tropikalnych i możliwośc ich wykorzystania w fitoterapii.
C-4Zapoznanie z biologią i występowaniem znanych i mniej znanych przypraw tropikalnych.
C-2Charakterystyka ważniejszych związków biologicznie czynnych występujących w warzywach.
C-5Zapoznanie studentów z właściwościami leczniczymi i dietetycznymi wybranych gatunków warzyw i ziół
Treści programoweT-W-1Znaczenie warzyw i ziół w żywieniu człowieka. Spożycie warzyw i ziół w kraju i na świecie. Związki biologicznie czynne występujące w warzywach.
T-A-1Zastosowanie kulinarne warzyw i przypraw w różnych krajach i kulturach.
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-3Metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna związana z tematyką przedmiotu
M-2Metody eksponujące - zdjęcia, prezentacja multimedialna, materiał roślinny, przyprawy egzotyczne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-1Ocena formująca: sprawozdanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiadł wymaganej umiejętności.
3,0Student ma ograniczoną umiejętnośc właściwego doboru warzyw i przypraw w codziennej diecie, nie potrafi wskazać ch wpływu na jakośc pożywienia.
3,5Student posiadł umiejętność właściwego wykorzystania warzyw i przypraw w codziennej diecie, ma pojęcie odnośnie ich wpływu na jakość pożywienia.
4,0Student potrafi skomponować zestawy żywieniowe z wykorzystaniem warzyw i przypraw , wskazuje ich właściwości lecznicze i wpływ na poprawę jakości pożywienia.
4,5Student swobodnie komponuje zestawy żywieniowe z wykorzystaniem warzyw i przypraw, wskazuje ich właściwości lecznicze i wpływ na poprawę jakości pożywienia.
5,0Student eksperymentuje w komponowaniu zestawów żywieniowych z wykorzystaniem warzyw i praypraw, bardzo dobrze zna ich właściwości lecznicze i wpływ na poprawę jakości pożywienia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C16_K01Student ma świadomość potrzeby dokształcania się w zakresie prozdrowotnych właściwości roślin warzywnych i zielarskich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K02student wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzględnieniem roli poszczególnych jego wykonawców
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-3Zwrócenie uwagi na właściwości lecznicze przypraw tropikalnych i możliwośc ich wykorzystania w fitoterapii.
C-1Uświadomienie potrzeby regularnego spożywania warzyw oraz kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych
C-2Charakterystyka ważniejszych związków biologicznie czynnych występujących w warzywach.
Treści programoweT-W-2Wykorzystanie specyficznych dla regionu roślin przyprawowych i przypraw tropikalnych w kuchniach świata.
T-W-1Znaczenie warzyw i ziół w żywieniu człowieka. Spożycie warzyw i ziół w kraju i na świecie. Związki biologicznie czynne występujące w warzywach.
T-A-1Zastosowanie kulinarne warzyw i przypraw w różnych krajach i kulturach.
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-2Metody eksponujące - zdjęcia, prezentacja multimedialna, materiał roślinny, przyprawy egzotyczne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest świadomy potrzeby ukierunkowanego dokształcania się
3,0Student ma małą świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania się
3,5Student ma świadomość ukierunkowanego dokształcania się i samodoskonalenia się w zakresie prozdrowotnych właściwości roślin warzywnych i zielarskich
4,0Student dobrze rozumie potrzebę dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie prozdrowotnych właściwości roślin warzywnych i zielarskich
4,5Student ma wysoka świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie prozdrowotnych właściwości roślin warzywnych i zielarskich
5,0Student ma bardzo wysoką świadomość ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie prozdrowotnych właściwości roślin warzywnych i zielarskich