Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Produkcja owoców, warzyw i ziół

Sylabus przedmiotu Integrowana produkcja warzyw:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Integrowana produkcja warzyw
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Renata Dobromilska <Renata.Dobromilska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Ewa Rekowska <Ewa.Rekowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,00,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z warzywnictwa, ochrony roślin i ekologii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Dostrzeganie korzyści oraz zagrożeń istniejących systemów gospodarowania.
C-2Świadomość roli i znaczenia produkcji integrowanej dla zachowania bioróżnorodności oraz ochrony środowiska przyrodniczego.
C-3Znajomość systemu certyfikacji i regulacji prawnych produkcji integrowanej.
C-4Nabycie umiejętności uprawy poszczególnych gatunków warzyw w systemie integrowanym.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Szczegółowa uprawa wybranych gatunków warzyw w systemie integrowanym. Integrowana produkcja: marchwi, buraka ćwikłowego, cebuli, kalafiora, kapusty głowiastej, ogórka polowego i szklarniowego, pomidora polowego i szklarniowego, papryki sałaty.10
T-A-2Projektowanie uprawy warzyw w systemie integrowanym.5
15
wykłady
T-W-1Definicja i regulacje prawne Integrowanej Produkcji (IP) w Polsce. Ogólne zasady prowadzenia uprawy w systemie integrowanym.2
T-W-2Zasady zmianowania, uprawy gleby, nawożenia, ochrony przed chwastami, ochrony przed chorobami i szkodnikami w integrowanej produkcji warzyw.4
T-W-3Zasady Dobrej Praktyki Rolniczej, Dobrej Praktyki Ochrony Roślin oraz EUREPGAP.3
T-W-4Certyfikacja upraw integrowanych. Prowadzenie notatnika integrowanej produkcji przez producentów ubiegających się o certyfikat. Rola Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w integrowanej produkcji ogrodniczej. Jakość żywności wyprodukowanej w systemie integrowanym.6
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych.15
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych.3
A-A-3Przygotowanie prezentacji.4
A-A-4Wykonanie projektu.5
A-A-5Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych.4
31
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Konsultacje5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład.
M-2Metody aktywizujące: dyskusja.
M-3Metody eksponujące: prezentacja multimedialna.
M-4Metody praktyczne: projekt.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Przygotowanie prezentacji przez 2,3 - osobowe grupy studentów.
S-2Ocena formująca: Sprawdzian
S-3Ocena formująca: Projekt
S-4Ocena podsumowująca: Kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C15_W01
Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu uprawy roślin warzywnych metodą integrowaną i rozumie ekologiczne skutki produkcji ogrodniczej.
OG_2A_W01, OG_2A_W10R2A_W01, R2A_W05, R2A_W06C-1, C-4T-W-4, T-W-2, T-A-1M-1, M-3, M-4S-2, S-3, S-4, S-1
OG_2A_C15_W02
Ma zaawansowaną wiedzę na temat regulacji prawnych dotyczących integrowanej produkcji warzyw.
OG_2A_W04R2A_W02, R2A_W06, R2A_W07InzA2_W01C-3T-W-4, T-W-1M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C15_U01
Wyszukuje, wykorzystuje i przedstawia informacje na temat uprawy warzyw metodą integrowaną.
OG_2A_U01R2A_U01, R2A_U03InzA2_U01, InzA2_U04, InzA2_U07C-2, C-4T-W-2, T-A-1, T-A-2M-2, M-3S-2, S-3, S-4, S-1
OG_2A_C15_U02
Ocenia korzyści i zagrożenia współczesnych systemów gospodarowania.
OG_2A_U04R2A_U07InzA2_U05C-1T-W-4M-1S-2
OG_2A_C15_U03
Posiada umiejętność prowadzenia produkcji warzyw metodą integrowaną.
OG_2A_U03R2A_U05, R2A_U06InzA2_U03, InzA2_U05, InzA2_U07C-4T-W-2, T-A-1, T-A-2M-3, M-4S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C15_K01
Aktualizuje posiadaną wiedzę z zakresu agrotechniki warzyw i obowiązującego stanu prawnego prowadzenia integrowanej uprawy warzyw.
OG_2A_K01R2A_K01, R2A_K07C-3, C-4T-W-4, T-W-1, T-A-1M-1, M-2, M-3S-2, S-3, S-4, S-1
OG_2A_C15_K02
Ma świadomość przestrzegania zasad zachowania równowagi środowiska przyrodniczego i rozumie skutki swojej działalności.
OG_2A_K03, OG_2A_K04R2A_K05, R2A_K06InzA2_K01C-2T-W-4, T-W-3, T-W-2M-1, M-2, M-3, M-4S-2, S-3, S-4, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C15_W01
Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu uprawy roślin warzywnych metodą integrowaną i rozumie ekologiczne skutki produkcji ogrodniczej.
2,0Student nie opanował wiadomości z zakresu IP warzyw.
3,0Student opanował wiedzę z zakresu IP większości gatunków warzyw.
3,5Student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu IP warzyw i rozumie ekologiczne skutki produkcji ogrodniczej.
4,0Dobrze opanował wiedzę z zakresu IP warzyw, dobrze zna metodyki IP warzyw opracowane przez PIORiN. Potrafi uzasadnić celowość uprawy warzyw w systemie integrowanym.
4,5Bardzo dobrze operuje danymi z zakresu IP warzyw. Wymienia szczegóły związane z agrotechniką uprawy wszystkich gatunków warzyw w systemie integrowanym, dla których opracowano metodyki uprawy. Potrafi przekonująco argumentować zasadność prowadzenia IP warzyw.
5,0Posiada pogłębioną wiedzę na temat IP warzyw. Samodzielnie wyszukuje informacje, przytacza dane z innych krajów. Posiada ugruntowaną świadomość ekologicznych skutków produkcji ogrodniczej i uzasadnia konieczność poszerzenia upraw prowadzonych metodą integrowaną.
OG_2A_C15_W02
Ma zaawansowaną wiedzę na temat regulacji prawnych dotyczących integrowanej produkcji warzyw.
2,0Student nie przyswoił wiedzy na temat regulacji prawnych dotyczących IP warzyw.
3,0Opanował podstawy aktów prawnych związanych z IP.
3,5Zna i rozumie akty prawne dotyczące IP warzyw.
4,0Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu prawa na temat IP warzyw.
4,5Bardzo dobrze zna i interpretuje akty prawne dotyczące IP.
5,0Ma bardzo dobrze ugruntowaną wiedzę z zakresu prawa na temat IP. Samodzielnie śledzi i monitoruje zmiany i uchwalanie nowych aktów prawnych związanych z IP.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C15_U01
Wyszukuje, wykorzystuje i przedstawia informacje na temat uprawy warzyw metodą integrowaną.
2,0Student ma trudności z wyszukiwaniem i przedstawianiem informacji na temat IP warzyw.
3,0Student wyszukuje i przedstwia dane na temat integrowanej uprawy większości gatunków warzyw.
3,5Student wyszukuje i przedstawia informacje na temat IP większości gatunków warzyw. Jest w stanie je wykorzystać do prowadzenia uprawy w tym systemie.
4,0Student gromadzi dodatkowe informacje z zakresu IP warzyw. Potrafi je zaprezentować innym oraz wykorzystać je do prowadzenia własnej działalności produkcyjnej.
4,5Student biegle wyszukuje i przedstawia informacje rozszerzone, z literatury uzupełniającej z zakresu IP warzyw. Potrafi je z powodzeniem wdrożyć do uprawy.
5,0Student posługuje się literaturą obcojęzyczną i prezentuje dane na temat IP warzyw w innnych krajach świata. Potrafi wykorzystać doświadczenia z innych krajów i przystosować je do swojego modelu uprawy.
OG_2A_C15_U02
Ocenia korzyści i zagrożenia współczesnych systemów gospodarowania.
2,0Student nie dostrzega korzyści i zagrożeń wynikających z różnych systemów uprawy.
3,0Student potrafi ogólnie scharakteryzować istniejące systemy gospodarowania, ale ma problem z ich oceną.
3,5Student ocenia korzyści i zagrożenia współczesnych systemów gospodarowania.
4,0Student nie tylko wymienia i ocenia wady i zalety współczesnych systemów gospodarowania, ale również eksponuje na ich tle cechy uprawy integrowanej.
4,5Student biegle wymienia korzyści i zagrożenia stosowanych współcześnie systemów gospodarowania, podkreśla przy tym korzyści wynikające ze stosowania IP warzyw.
5,0Student dokonuje samodzielnej oceny korzyści i zagrożeń współczesnych systemów gospodarowania. Poprzez porównanie, wyciąga wnioski i wskazuje na optymalne rozwiązania.
OG_2A_C15_U03
Posiada umiejętność prowadzenia produkcji warzyw metodą integrowaną.
2,0Nie potrafi, na bazie posiadanej wiedzy, zaplanować produkcji warzyw metodą integrowaną.
3,0Posiada umiejętność zaplanowania i prowadzenia produkcji podstwowych gatunków warzyw metodą integrowaną.
3,5Posiada umiejętność planowania i prowadzenia uprawy większości gatunków warzyw metodą integrowaną.
4,0Potrafi zaplanować i uprawiać wszystkie omawiane gatunki warzyw w systemie integrowanym. Szczególny nacisk kładzie na zabiegi ochrony roślin. Dobrze prowadzi Notatnik IP uprawianych gatunków.
4,5Dogłębnie poznał wszystkie elementy agrotechniki uprawy warzyw w integrowanym systemie uprawy i stosuje je w praktyce. Zaplanował i prowadzi uprawę w taki sposób, aby produkcja była opłacalna i zgodna z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej. Szczegółowo wypełnia Notatnik IP.
5,0Wykazuje się dużą samodzielnością i inicjatywą w planowaniu i organizowaniu produkcji warzyw w integrowanym systemie uprawy, która wynika z pogłębionej znajomości agrotechniki uprawy warzyw. Potrafi wyprodukować plony warzyw, których jakość i wielkość jest ekonomicznie uzasadniona. Uprawa odbywa się w oparciu o Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej i jest udokumentowana w Notatniku IP.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C15_K01
Aktualizuje posiadaną wiedzę z zakresu agrotechniki warzyw i obowiązującego stanu prawnego prowadzenia integrowanej uprawy warzyw.
2,0Nie jest zainteresowany uzupełnieniem bieżącego stanu wiedzy z zakresu IP warzyw i aktualizacją jej stanu prawnego.
3,0Wykazuje małe zainteresowanie dodatkowymi, bieżącymi informacjami o agrotechnice i stanie prawnym IP warzyw.
3,5Stale interesuje się aktualizacją wiedzy z zakresu integrowanej uprawy warzyw i jej stanu prawnego.
4,0W oparciu o prasę rolniczą, ogrodniczą oraz IT, aktualizuje wiedzę z zakresu IP warzyw i obowiązujących aktów prawnych.
4,5Posiada aktualną, bieżącą wiedzę na temat agrotechniki uprawy warzyw i stanu prawnego integrowanej uprawy warzyw. Jest bardzo zaangażowany w poszukiwaniu materiałów z tego zakresu, chce uczestniczyć w szkoleniach czy kursach organizowanych przez Ośrodki Doradztawa Rolniczego.
5,0Wykazuje gotowość do podjęcia podyplomowych studiów w zakresie IP warzyw.
OG_2A_C15_K02
Ma świadomość przestrzegania zasad zachowania równowagi środowiska przyrodniczego i rozumie skutki swojej działalności.
2,0Pozyskana wiedza i umiejętności nie są wystarczające do ukształtowania świadomości przestrzegania zasad zachowania równowagi środowiska przyrodniczego.
3,0Jest świadomy przestrzegania zasady równowagi w środowisku przyrodniczym.
3,5W swoich działaniach zawsze kieruje się zasadą zachowania równowagi w środowisku przyrodniczym. Rozumie skutki swojej działalności.
4,0Decyzje związane z warunkami uprawy opiera na dopuszczalnych normach, dopuszczalnych dawkach nawozów czy dawkach i stężeniach środków ochrony roślin. Ma pełną świadomość zachowania równowagi środowiska przyrodniczego.
4,5Prowadzi produkcję z uwzględnieniem obowiązujących norm, ustalonych dla IP warzyw, w poczuciu zasad zachowania równowagi środowiska przyrodniczego. Potrafi dostosować je do warunków lokalnych, wybierając wariant optymalny dla środowiska.
5,0Jest w pełni świadomy skutków swojej działalności, potrafi krytycznie ocenić jej następstwa. Chętnie przeciwdziała negatywnym skutkom braku odpowiedzialności innych rolników. Prowadzi uprawę warzyw wg wytycznych PIORiN, optymalizuje zalecenia do warunków lokalnych. Swoją świadomość kształtuje nadal w oparciu o literaturę i portale z zakresu ochrony środowiska.

Literatura podstawowa

  1. 1. Metodyki integrowanej produkcji marchwi, buraka ćwikłowego, cebuli, kalafiora, kapusty głowiastej, ogórka polowego, ogórka pod osłonami, papryki, pomidora polowego, pomidora pod osłonami, sałaty pod osłonami. Integrowana produkcja urzędowo kontrolowana, Wydaw. PIORIN, Warszawa, 2011
  2. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, 2011
  3. Kodeks Dobrej Praktyki Ochrony Roślin, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Tyburski J., Żakowska J, Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego, Wydaw. SGGW, Warszawa, 2007
  2. Kajdan-Zysnarska J., Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym. Poradnik dla doradcy., Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Radomiu, Brwinowo, 2006

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Szczegółowa uprawa wybranych gatunków warzyw w systemie integrowanym. Integrowana produkcja: marchwi, buraka ćwikłowego, cebuli, kalafiora, kapusty głowiastej, ogórka polowego i szklarniowego, pomidora polowego i szklarniowego, papryki sałaty.10
T-A-2Projektowanie uprawy warzyw w systemie integrowanym.5
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Definicja i regulacje prawne Integrowanej Produkcji (IP) w Polsce. Ogólne zasady prowadzenia uprawy w systemie integrowanym.2
T-W-2Zasady zmianowania, uprawy gleby, nawożenia, ochrony przed chwastami, ochrony przed chorobami i szkodnikami w integrowanej produkcji warzyw.4
T-W-3Zasady Dobrej Praktyki Rolniczej, Dobrej Praktyki Ochrony Roślin oraz EUREPGAP.3
T-W-4Certyfikacja upraw integrowanych. Prowadzenie notatnika integrowanej produkcji przez producentów ubiegających się o certyfikat. Rola Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w integrowanej produkcji ogrodniczej. Jakość żywności wyprodukowanej w systemie integrowanym.6
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych.15
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych.3
A-A-3Przygotowanie prezentacji.4
A-A-4Wykonanie projektu.5
A-A-5Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych.4
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Konsultacje5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C15_W01Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu uprawy roślin warzywnych metodą integrowaną i rozumie ekologiczne skutki produkcji ogrodniczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W01student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego
OG_2A_W10student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji i znajomości roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R2A_W06ma rozszerzoną wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz o jego zagrożeniach
Cel przedmiotuC-1Dostrzeganie korzyści oraz zagrożeń istniejących systemów gospodarowania.
C-4Nabycie umiejętności uprawy poszczególnych gatunków warzyw w systemie integrowanym.
Treści programoweT-W-4Certyfikacja upraw integrowanych. Prowadzenie notatnika integrowanej produkcji przez producentów ubiegających się o certyfikat. Rola Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w integrowanej produkcji ogrodniczej. Jakość żywności wyprodukowanej w systemie integrowanym.
T-W-2Zasady zmianowania, uprawy gleby, nawożenia, ochrony przed chwastami, ochrony przed chorobami i szkodnikami w integrowanej produkcji warzyw.
T-A-1Szczegółowa uprawa wybranych gatunków warzyw w systemie integrowanym. Integrowana produkcja: marchwi, buraka ćwikłowego, cebuli, kalafiora, kapusty głowiastej, ogórka polowego i szklarniowego, pomidora polowego i szklarniowego, papryki sałaty.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład.
M-3Metody eksponujące: prezentacja multimedialna.
M-4Metody praktyczne: projekt.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawdzian
S-3Ocena formująca: Projekt
S-4Ocena podsumowująca: Kolokwium
S-1Ocena formująca: Przygotowanie prezentacji przez 2,3 - osobowe grupy studentów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował wiadomości z zakresu IP warzyw.
3,0Student opanował wiedzę z zakresu IP większości gatunków warzyw.
3,5Student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu IP warzyw i rozumie ekologiczne skutki produkcji ogrodniczej.
4,0Dobrze opanował wiedzę z zakresu IP warzyw, dobrze zna metodyki IP warzyw opracowane przez PIORiN. Potrafi uzasadnić celowość uprawy warzyw w systemie integrowanym.
4,5Bardzo dobrze operuje danymi z zakresu IP warzyw. Wymienia szczegóły związane z agrotechniką uprawy wszystkich gatunków warzyw w systemie integrowanym, dla których opracowano metodyki uprawy. Potrafi przekonująco argumentować zasadność prowadzenia IP warzyw.
5,0Posiada pogłębioną wiedzę na temat IP warzyw. Samodzielnie wyszukuje informacje, przytacza dane z innych krajów. Posiada ugruntowaną świadomość ekologicznych skutków produkcji ogrodniczej i uzasadnia konieczność poszerzenia upraw prowadzonych metodą integrowaną.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C15_W02Ma zaawansowaną wiedzę na temat regulacji prawnych dotyczących integrowanej produkcji warzyw.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W04student ma rozszerzoną wiedzę w zakresie prawnych aspektów ochrony środowiska w Polsce, umożliwiającą planowanie i wykorzystywanie użytków przyrodniczych dla wzmocnienia ekologicznej stabilności biocenoz
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W02ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W06ma rozszerzoną wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz o jego zagrożeniach
R2A_W07ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Cel przedmiotuC-3Znajomość systemu certyfikacji i regulacji prawnych produkcji integrowanej.
Treści programoweT-W-4Certyfikacja upraw integrowanych. Prowadzenie notatnika integrowanej produkcji przez producentów ubiegających się o certyfikat. Rola Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w integrowanej produkcji ogrodniczej. Jakość żywności wyprodukowanej w systemie integrowanym.
T-W-1Definicja i regulacje prawne Integrowanej Produkcji (IP) w Polsce. Ogólne zasady prowadzenia uprawy w systemie integrowanym.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie przyswoił wiedzy na temat regulacji prawnych dotyczących IP warzyw.
3,0Opanował podstawy aktów prawnych związanych z IP.
3,5Zna i rozumie akty prawne dotyczące IP warzyw.
4,0Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu prawa na temat IP warzyw.
4,5Bardzo dobrze zna i interpretuje akty prawne dotyczące IP.
5,0Ma bardzo dobrze ugruntowaną wiedzę z zakresu prawa na temat IP. Samodzielnie śledzi i monitoruje zmiany i uchwalanie nowych aktów prawnych związanych z IP.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C15_U01Wyszukuje, wykorzystuje i przedstawia informacje na temat uprawy warzyw metodą integrowaną.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U01student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzenia wykonawczego i eksploatacyjnego opracowania z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Świadomość roli i znaczenia produkcji integrowanej dla zachowania bioróżnorodności oraz ochrony środowiska przyrodniczego.
C-4Nabycie umiejętności uprawy poszczególnych gatunków warzyw w systemie integrowanym.
Treści programoweT-W-2Zasady zmianowania, uprawy gleby, nawożenia, ochrony przed chwastami, ochrony przed chorobami i szkodnikami w integrowanej produkcji warzyw.
T-A-1Szczegółowa uprawa wybranych gatunków warzyw w systemie integrowanym. Integrowana produkcja: marchwi, buraka ćwikłowego, cebuli, kalafiora, kapusty głowiastej, ogórka polowego i szklarniowego, pomidora polowego i szklarniowego, papryki sałaty.
T-A-2Projektowanie uprawy warzyw w systemie integrowanym.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące: dyskusja.
M-3Metody eksponujące: prezentacja multimedialna.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawdzian
S-3Ocena formująca: Projekt
S-4Ocena podsumowująca: Kolokwium
S-1Ocena formująca: Przygotowanie prezentacji przez 2,3 - osobowe grupy studentów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student ma trudności z wyszukiwaniem i przedstawianiem informacji na temat IP warzyw.
3,0Student wyszukuje i przedstwia dane na temat integrowanej uprawy większości gatunków warzyw.
3,5Student wyszukuje i przedstawia informacje na temat IP większości gatunków warzyw. Jest w stanie je wykorzystać do prowadzenia uprawy w tym systemie.
4,0Student gromadzi dodatkowe informacje z zakresu IP warzyw. Potrafi je zaprezentować innym oraz wykorzystać je do prowadzenia własnej działalności produkcyjnej.
4,5Student biegle wyszukuje i przedstawia informacje rozszerzone, z literatury uzupełniającej z zakresu IP warzyw. Potrafi je z powodzeniem wdrożyć do uprawy.
5,0Student posługuje się literaturą obcojęzyczną i prezentuje dane na temat IP warzyw w innnych krajach świata. Potrafi wykorzystać doświadczenia z innych krajów i przystosować je do swojego modelu uprawy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C15_U02Ocenia korzyści i zagrożenia współczesnych systemów gospodarowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U04student potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu zaistniałych problemów przy planowaniu i realizacji produkcji ogrodniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U07ocenia wady i zalety podjętych działań, w tym ich oryginalność w rozwiązywaniu zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Dostrzeganie korzyści oraz zagrożeń istniejących systemów gospodarowania.
Treści programoweT-W-4Certyfikacja upraw integrowanych. Prowadzenie notatnika integrowanej produkcji przez producentów ubiegających się o certyfikat. Rola Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w integrowanej produkcji ogrodniczej. Jakość żywności wyprodukowanej w systemie integrowanym.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie dostrzega korzyści i zagrożeń wynikających z różnych systemów uprawy.
3,0Student potrafi ogólnie scharakteryzować istniejące systemy gospodarowania, ale ma problem z ich oceną.
3,5Student ocenia korzyści i zagrożenia współczesnych systemów gospodarowania.
4,0Student nie tylko wymienia i ocenia wady i zalety współczesnych systemów gospodarowania, ale również eksponuje na ich tle cechy uprawy integrowanej.
4,5Student biegle wymienia korzyści i zagrożenia stosowanych współcześnie systemów gospodarowania, podkreśla przy tym korzyści wynikające ze stosowania IP warzyw.
5,0Student dokonuje samodzielnej oceny korzyści i zagrożeń współczesnych systemów gospodarowania. Poprzez porównanie, wyciąga wnioski i wskazuje na optymalne rozwiązania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C15_U03Posiada umiejętność prowadzenia produkcji warzyw metodą integrowaną.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-4Nabycie umiejętności uprawy poszczególnych gatunków warzyw w systemie integrowanym.
Treści programoweT-W-2Zasady zmianowania, uprawy gleby, nawożenia, ochrony przed chwastami, ochrony przed chorobami i szkodnikami w integrowanej produkcji warzyw.
T-A-1Szczegółowa uprawa wybranych gatunków warzyw w systemie integrowanym. Integrowana produkcja: marchwi, buraka ćwikłowego, cebuli, kalafiora, kapusty głowiastej, ogórka polowego i szklarniowego, pomidora polowego i szklarniowego, papryki sałaty.
T-A-2Projektowanie uprawy warzyw w systemie integrowanym.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące: prezentacja multimedialna.
M-4Metody praktyczne: projekt.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Projekt
S-4Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi, na bazie posiadanej wiedzy, zaplanować produkcji warzyw metodą integrowaną.
3,0Posiada umiejętność zaplanowania i prowadzenia produkcji podstwowych gatunków warzyw metodą integrowaną.
3,5Posiada umiejętność planowania i prowadzenia uprawy większości gatunków warzyw metodą integrowaną.
4,0Potrafi zaplanować i uprawiać wszystkie omawiane gatunki warzyw w systemie integrowanym. Szczególny nacisk kładzie na zabiegi ochrony roślin. Dobrze prowadzi Notatnik IP uprawianych gatunków.
4,5Dogłębnie poznał wszystkie elementy agrotechniki uprawy warzyw w integrowanym systemie uprawy i stosuje je w praktyce. Zaplanował i prowadzi uprawę w taki sposób, aby produkcja była opłacalna i zgodna z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej. Szczegółowo wypełnia Notatnik IP.
5,0Wykazuje się dużą samodzielnością i inicjatywą w planowaniu i organizowaniu produkcji warzyw w integrowanym systemie uprawy, która wynika z pogłębionej znajomości agrotechniki uprawy warzyw. Potrafi wyprodukować plony warzyw, których jakość i wielkość jest ekonomicznie uzasadniona. Uprawa odbywa się w oparciu o Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej i jest udokumentowana w Notatniku IP.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C15_K01Aktualizuje posiadaną wiedzę z zakresu agrotechniki warzyw i obowiązującego stanu prawnego prowadzenia integrowanej uprawy warzyw.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K01student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w ogrodnictwie oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-3Znajomość systemu certyfikacji i regulacji prawnych produkcji integrowanej.
C-4Nabycie umiejętności uprawy poszczególnych gatunków warzyw w systemie integrowanym.
Treści programoweT-W-4Certyfikacja upraw integrowanych. Prowadzenie notatnika integrowanej produkcji przez producentów ubiegających się o certyfikat. Rola Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w integrowanej produkcji ogrodniczej. Jakość żywności wyprodukowanej w systemie integrowanym.
T-W-1Definicja i regulacje prawne Integrowanej Produkcji (IP) w Polsce. Ogólne zasady prowadzenia uprawy w systemie integrowanym.
T-A-1Szczegółowa uprawa wybranych gatunków warzyw w systemie integrowanym. Integrowana produkcja: marchwi, buraka ćwikłowego, cebuli, kalafiora, kapusty głowiastej, ogórka polowego i szklarniowego, pomidora polowego i szklarniowego, papryki sałaty.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład.
M-2Metody aktywizujące: dyskusja.
M-3Metody eksponujące: prezentacja multimedialna.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawdzian
S-3Ocena formująca: Projekt
S-4Ocena podsumowująca: Kolokwium
S-1Ocena formująca: Przygotowanie prezentacji przez 2,3 - osobowe grupy studentów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie jest zainteresowany uzupełnieniem bieżącego stanu wiedzy z zakresu IP warzyw i aktualizacją jej stanu prawnego.
3,0Wykazuje małe zainteresowanie dodatkowymi, bieżącymi informacjami o agrotechnice i stanie prawnym IP warzyw.
3,5Stale interesuje się aktualizacją wiedzy z zakresu integrowanej uprawy warzyw i jej stanu prawnego.
4,0W oparciu o prasę rolniczą, ogrodniczą oraz IT, aktualizuje wiedzę z zakresu IP warzyw i obowiązujących aktów prawnych.
4,5Posiada aktualną, bieżącą wiedzę na temat agrotechniki uprawy warzyw i stanu prawnego integrowanej uprawy warzyw. Jest bardzo zaangażowany w poszukiwaniu materiałów z tego zakresu, chce uczestniczyć w szkoleniach czy kursach organizowanych przez Ośrodki Doradztawa Rolniczego.
5,0Wykazuje gotowość do podjęcia podyplomowych studiów w zakresie IP warzyw.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C15_K02Ma świadomość przestrzegania zasad zachowania równowagi środowiska przyrodniczego i rozumie skutki swojej działalności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K03student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję plonów ogrodniczych wysokiej jakości z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
OG_2A_K04student ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego ogrodnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R2A_K06posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Świadomość roli i znaczenia produkcji integrowanej dla zachowania bioróżnorodności oraz ochrony środowiska przyrodniczego.
Treści programoweT-W-4Certyfikacja upraw integrowanych. Prowadzenie notatnika integrowanej produkcji przez producentów ubiegających się o certyfikat. Rola Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w integrowanej produkcji ogrodniczej. Jakość żywności wyprodukowanej w systemie integrowanym.
T-W-3Zasady Dobrej Praktyki Rolniczej, Dobrej Praktyki Ochrony Roślin oraz EUREPGAP.
T-W-2Zasady zmianowania, uprawy gleby, nawożenia, ochrony przed chwastami, ochrony przed chorobami i szkodnikami w integrowanej produkcji warzyw.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład.
M-2Metody aktywizujące: dyskusja.
M-3Metody eksponujące: prezentacja multimedialna.
M-4Metody praktyczne: projekt.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawdzian
S-3Ocena formująca: Projekt
S-4Ocena podsumowująca: Kolokwium
S-1Ocena formująca: Przygotowanie prezentacji przez 2,3 - osobowe grupy studentów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Pozyskana wiedza i umiejętności nie są wystarczające do ukształtowania świadomości przestrzegania zasad zachowania równowagi środowiska przyrodniczego.
3,0Jest świadomy przestrzegania zasady równowagi w środowisku przyrodniczym.
3,5W swoich działaniach zawsze kieruje się zasadą zachowania równowagi w środowisku przyrodniczym. Rozumie skutki swojej działalności.
4,0Decyzje związane z warunkami uprawy opiera na dopuszczalnych normach, dopuszczalnych dawkach nawozów czy dawkach i stężeniach środków ochrony roślin. Ma pełną świadomość zachowania równowagi środowiska przyrodniczego.
4,5Prowadzi produkcję z uwzględnieniem obowiązujących norm, ustalonych dla IP warzyw, w poczuciu zasad zachowania równowagi środowiska przyrodniczego. Potrafi dostosować je do warunków lokalnych, wybierając wariant optymalny dla środowiska.
5,0Jest w pełni świadomy skutków swojej działalności, potrafi krytycznie ocenić jej następstwa. Chętnie przeciwdziała negatywnym skutkom braku odpowiedzialności innych rolników. Prowadzi uprawę warzyw wg wytycznych PIORiN, optymalizuje zalecenia do warunków lokalnych. Swoją świadomość kształtuje nadal w oparciu o literaturę i portale z zakresu ochrony środowiska.