Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Produkcja owoców, warzyw i ziół

Sylabus przedmiotu Wybrane zagadnienia z warzywnictwa i zielarstwa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wybrane zagadnienia z warzywnictwa i zielarstwa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Ewa Rekowska <Ewa.Rekowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Renata Dobromilska <Renata.Dobromilska@zut.edu.pl>, Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>, Paweł Słodkowski <Pawel.Slodkowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 20 1,30,44zaliczenie
wykładyW2 10 0,70,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z zakresu warzywnictwa i zielarstwa

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z możliwością uprawy, z kierunkami wykorzystania roślin warzywnych i zielarskich w Polsce, doborem odmian.
C-2Nabycie umiejętności stosowania różnych osłon do okrywania roślin i gleby w aspekcie ograniczania rozwoju chorób i szkodników warzyw
C-3Zapoznanie studentów ze sposobami stosowania metod wpływających na podniesienie odporności roślin na czynniki stresowe
C-4Wskazanie możliwości stosowania surowców zielarskich o działaniu imunnostymulujących w celu poprawy jakości życia

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Osłony jako element proekologicznej uprawy warzyw. Związki szkodliwe występujące w warzywach. Ozima uprawa warzyw.10
T-A-2Zastosowanie warzyw i ziół w kosmetyce. Zasady aromaterapiii. Rośliny i surowce immunostymulujące, zastosowanie.10
20
wykłady
T-W-1Warzywa mało znane w uprawie i spożyciu. Odmiany w nowoczesnej produkcji warzyw. Biostymulatory stosowane w uprawie warzyw. Produkcja warzyw o podwyższonej wartości biologicznej.10
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach20
A-A-2Konsultacje związane z tematyką ćwiczeń5
A-A-3Przygotowanie do zajęć i zaliczenia pzredmiotu.10
A-A-4Studiowanie fachowej literatury przedmiotu.5
40
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach10
A-W-2Konsultacje związane z tematyką wykładów.4
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.7
21

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny i problemowy
M-2Metody problemowe: dyskusja dydaktyczna
M-3Metody eksponujące: prezentacja multimedialna, czasopisma branżowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C12_W01
Ma rozszerzoną wiedzę na temat możliwości uprawy w naszym kraju warzyw mało znanych.
OG_2A_W10R2A_W01C-2, C-3, C-1T-W-1, T-A-2, T-A-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2
OG_2A_C12_W02
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu stosowania osłon oraz ich wpływu na zdrowotność roślin warzywnych.
OG_2A_W10R2A_W01C-2T-A-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2
OG_2A_C12_W03
Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu stosowania metod wpływających na podniesienie odporności roślin warzywnych na czynniki stresowe.
OG_2A_W03R2A_W04C-3T-A-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2
OG_2A_C12_W04
Zna zasady aromaterapii oraz zastosowanie roślin i surowców kosmetycznych i immunostymulujących.
OG_2A_W07R2A_W05InzA2_W02, InzA2_W04C-2T-A-2M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C12_U01
Posiada umiejętność wykorzystania osłon w aspekcie ograniczenia rozwoju chorób i szkodników oraz zabezpieczenia roślin warzywnych przed niekorzystnymi czynnikami środowiska.
OG_2A_U03R2A_U05, R2A_U06InzA2_U03, InzA2_U05, InzA2_U07C-2, C-3T-W-1, T-A-1M-1, M-2, M-3S-1
OG_2A_C12_U02
Posiada umiejętność doboru odmian warzyw i ziół w zależności od celu przeznaczenia plonu.
OG_2A_U06R2A_U04InzA2_U01, InzA2_U02C-1T-W-1, T-A-2, T-A-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C12_K01
Potrafi prawidłowo określać i rozwiązywać problemy związane z realizacją produkcji warzywniczej i zielarskiej.
OG_2A_K06R2A_K02, R2A_K04InzA2_K01C-2, C-3, C-4, C-1T-W-1, T-A-2, T-A-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C12_W01
Ma rozszerzoną wiedzę na temat możliwości uprawy w naszym kraju warzyw mało znanych.
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu zadowalającym
3,0Student ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą wybranych, mało znanych gatunków
3,5Student ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą większości omawianych mało znanych gatunków
4,0Student ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą wszystkich omawianych mało znanych gatunków
4,5Student ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą większości mało znanych gatunków oraz możliwości uprawy ich w Polsce
5,0Student ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą wszystkich omawianych mało znanych gatunków oraz możliowści ich uprawy w Polsce
OG_2A_C12_W02
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu stosowania osłon oraz ich wpływu na zdrowotność roślin warzywnych.
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu zadowalającym
3,0Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu stosowania płaskich osłon
3,5Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu stosowania płaskich osłon oraz różnych typów tuneli foliowych
4,0Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu stosowania płaskich osłon oraz różnych typów tuneli foliowych oraz ich wpływu na zdrowotność warzyw
4,5Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu stosowania płaskich osłon oraz różnych typów tuneli foliowych oraz ich wpływu na zdrowotność warzyw i polepszenia cech jakościowych plonu
5,0Student wykazuje własną inicjatywę w doborze osłon w zależnosci od gatunków oraz warunków ich uprawy
OG_2A_C12_W03
Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu stosowania metod wpływających na podniesienie odporności roślin warzywnych na czynniki stresowe.
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu zadowalającym
3,0Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu stosowania wybranych metod wpływających na podniesienie odporności roślin na czynniki stresowe
3,5Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu stosowania większości omawianych metod wpływających na podniesienie odporności roślin na czynniki stresowe
4,0Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu stosowania wszystkich omawianych metod wpływających na podniesienie odporności roślin na czynniki stresowe
4,5Student samodzielnie proponuje dobór właściwych metod wpływających na podniesienie odporności roślin na czynniki stresowe
5,0Student samodzielnie proponuje dobór właściwych metod wpływających na podniesienie odporności roślin na czynniki stresowe i wykazuje dużą inicjatywę własną, wyciąga wnioski i poddaje je analizie
OG_2A_C12_W04
Zna zasady aromaterapii oraz zastosowanie roślin i surowców kosmetycznych i immunostymulujących.
2,0Student nie posiadł wymaganej umiejętności w stopniu zadowalającym.
3,0Student zna podstawowe zasady stosowania aromaterapii oraz roślinnych surowców kosmetycznych immunostymulujących.
3,5Student zna zasady stosowania aromaterapii oraz roślinnych surowców immunostymulujących, potrafi skomponować podstawowe zestawy kosmetyków naturalnych na własny użytek.
4,0Student zna dobrze zasady stosowania aromaterapii i roślinnyc surowców immunostymulujących, potrafi skomponować zestawy kosmetyków naturalnych na własny użytek.
4,5Student wykazuje własną inicjatywę w komponowania zestawów kosmetycznych w powiązaniu ze stosowaniem aromaterapii i wspomagających śurowców imunostymulujących.
5,0Student wykazuje własną inicjatywę w komponowaniu zestawów kosmetycznych w powiązaniu ze stosowaniem aromaterapii i wspomagających surowców imunostymulujących, analizuje problemy i wyciąga wnioski.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C12_U01
Posiada umiejętność wykorzystania osłon w aspekcie ograniczenia rozwoju chorób i szkodników oraz zabezpieczenia roślin warzywnych przed niekorzystnymi czynnikami środowiska.
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu zadowalającym
3,0Student ma zdolność do stosowania wiedzy z zakresu stosowania osłon w celu ochrony roślin
3,5Student ma zdolność do stosowania wiedzy z zakresu stosowania płaskich osłon oraz różnych typów tuneli foliowych w ochronie roślin
4,0Student ma zdolność do stosowania wiedzy z zakresu stosowania płaskich osłon oraz różnych typów tuneli foliowych oraz ich wpływu na zdrowotność warzyw
4,5Student ma zdolność do stosowania wiedzy z zakresu stosowania płaskich osłon oraz różnych typów tuneli foliowych oraz ich wpływu na zdrowotność warzyw i polepszenia jakości zdrowotnych plonu
5,0Student ma zdolność wykazywania własnej inicjatywę w doborze osłon w zależnosci od gatunków oraz warunków ich uprawy w celu uzyskania warzyw o wysokiej jakości
OG_2A_C12_U02
Posiada umiejętność doboru odmian warzyw i ziół w zależności od celu przeznaczenia plonu.
2,0Student nie potrafi dobrać odmian warzyw i ziół w zależności od przeznaczenia plonu
3,0Student potrafi dobrać w stopniu dostatecznym dobrać odmiany warzyw i ziół w zależności od przeznaczenia plonu
3,5Student potrafi dobrać w stopniu zadawalającym dobrać odmiany warzyw i ziół w zależności od przeznaczenia plonu
4,0Student potrafi dobrać w stopniu dobrym dobrać odmiany warzyw i ziół w zależności od przeznaczenia plonu
4,5Student potrafi dobrać w stopniu ponad dobrym dobrać odmiany warzyw i ziół w zależności od przeznaczenia plonu
5,0Student potrafi dobrać w stopniu bardzo dobrym dobrać odmiany warzyw i ziół w zależności od przeznaczenia plonu

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C12_K01
Potrafi prawidłowo określać i rozwiązywać problemy związane z realizacją produkcji warzywniczej i zielarskiej.
2,0Student nie jest świadomy potrzeby ukierunkowanego dokształcania się
3,0Student ma małą świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania się
3,5Student ma świadomość ukierunkowanego dokształcania się i samodoskonalenia się w zakresie rozwiązywania problemów związanych z realizacją produkcji warzywnych i zielarskich
4,0Student dobrze rozumie potrzebę dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie rozwiązywania problemów związanych z realizacją produkcji warzywnych i zielarskich
4,5Student ma wysoka świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwiązywania problemów związanych z realizacją produkcji warzywnych i zielarskich
5,0Student ma bardzo wysoką świadomość ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwiązywania problemów związanych z realizacją produkcji warzywnych i zielarskich

Literatura podstawowa

  1. Jędrzejko K., Kowalczyk B., Balcer B., Rośliny kosmetyczne., TEKST, Bydgoszcz, 2007
  2. Keville K., Zielona apteka. Rośliny, które leczą i zapobiegają., Świat Książki, Warszawa, 2002
  3. Gapiński M., Warzywa mało znane i zapomniane, PWRiL, Warszawa, 1993
  4. Kawecki Z.,Kawecka T.,Wierzbicka B., Ogrodnictwo-wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Agrobiznesu, Łomża, 1997

Literatura dodatkowa

  1. Czasopisma: Hasło Ogrodnicze, Warzywa; Owoce Warz. Kwiaty, Działkowiec, Herba Polonica
  2. Odmiany warzyw uprawy polowe 2009–2010, Wydaw. Plantpress, Kraków, 2008
  3. Brud Wł., Konopacka I., Tajemnice aromaterapii., Pachnąca Apteka, Warszawa, 1998

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Osłony jako element proekologicznej uprawy warzyw. Związki szkodliwe występujące w warzywach. Ozima uprawa warzyw.10
T-A-2Zastosowanie warzyw i ziół w kosmetyce. Zasady aromaterapiii. Rośliny i surowce immunostymulujące, zastosowanie.10
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Warzywa mało znane w uprawie i spożyciu. Odmiany w nowoczesnej produkcji warzyw. Biostymulatory stosowane w uprawie warzyw. Produkcja warzyw o podwyższonej wartości biologicznej.10
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach20
A-A-2Konsultacje związane z tematyką ćwiczeń5
A-A-3Przygotowanie do zajęć i zaliczenia pzredmiotu.10
A-A-4Studiowanie fachowej literatury przedmiotu.5
40
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach10
A-W-2Konsultacje związane z tematyką wykładów.4
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.7
21
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C12_W01Ma rozszerzoną wiedzę na temat możliwości uprawy w naszym kraju warzyw mało znanych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W10student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji i znajomości roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności stosowania różnych osłon do okrywania roślin i gleby w aspekcie ograniczania rozwoju chorób i szkodników warzyw
C-3Zapoznanie studentów ze sposobami stosowania metod wpływających na podniesienie odporności roślin na czynniki stresowe
C-1Zapoznanie studentów z możliwością uprawy, z kierunkami wykorzystania roślin warzywnych i zielarskich w Polsce, doborem odmian.
Treści programoweT-W-1Warzywa mało znane w uprawie i spożyciu. Odmiany w nowoczesnej produkcji warzyw. Biostymulatory stosowane w uprawie warzyw. Produkcja warzyw o podwyższonej wartości biologicznej.
T-A-2Zastosowanie warzyw i ziół w kosmetyce. Zasady aromaterapiii. Rośliny i surowce immunostymulujące, zastosowanie.
T-A-1Osłony jako element proekologicznej uprawy warzyw. Związki szkodliwe występujące w warzywach. Ozima uprawa warzyw.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy
M-2Metody problemowe: dyskusja dydaktyczna
M-3Metody eksponujące: prezentacja multimedialna, czasopisma branżowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu zadowalającym
3,0Student ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą wybranych, mało znanych gatunków
3,5Student ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą większości omawianych mało znanych gatunków
4,0Student ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą wszystkich omawianych mało znanych gatunków
4,5Student ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą większości mało znanych gatunków oraz możliwości uprawy ich w Polsce
5,0Student ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą wszystkich omawianych mało znanych gatunków oraz możliowści ich uprawy w Polsce
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C12_W02Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu stosowania osłon oraz ich wpływu na zdrowotność roślin warzywnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W10student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji i znajomości roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności stosowania różnych osłon do okrywania roślin i gleby w aspekcie ograniczania rozwoju chorób i szkodników warzyw
Treści programoweT-A-1Osłony jako element proekologicznej uprawy warzyw. Związki szkodliwe występujące w warzywach. Ozima uprawa warzyw.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy
M-2Metody problemowe: dyskusja dydaktyczna
M-3Metody eksponujące: prezentacja multimedialna, czasopisma branżowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu zadowalającym
3,0Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu stosowania płaskich osłon
3,5Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu stosowania płaskich osłon oraz różnych typów tuneli foliowych
4,0Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu stosowania płaskich osłon oraz różnych typów tuneli foliowych oraz ich wpływu na zdrowotność warzyw
4,5Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu stosowania płaskich osłon oraz różnych typów tuneli foliowych oraz ich wpływu na zdrowotność warzyw i polepszenia cech jakościowych plonu
5,0Student wykazuje własną inicjatywę w doborze osłon w zależnosci od gatunków oraz warunków ich uprawy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C12_W03Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu stosowania metod wpływających na podniesienie odporności roślin warzywnych na czynniki stresowe.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W03student ma pogłębioną wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie ogrodnictwa
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów ze sposobami stosowania metod wpływających na podniesienie odporności roślin na czynniki stresowe
Treści programoweT-A-1Osłony jako element proekologicznej uprawy warzyw. Związki szkodliwe występujące w warzywach. Ozima uprawa warzyw.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy
M-2Metody problemowe: dyskusja dydaktyczna
M-3Metody eksponujące: prezentacja multimedialna, czasopisma branżowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu zadowalającym
3,0Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu stosowania wybranych metod wpływających na podniesienie odporności roślin na czynniki stresowe
3,5Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu stosowania większości omawianych metod wpływających na podniesienie odporności roślin na czynniki stresowe
4,0Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu stosowania wszystkich omawianych metod wpływających na podniesienie odporności roślin na czynniki stresowe
4,5Student samodzielnie proponuje dobór właściwych metod wpływających na podniesienie odporności roślin na czynniki stresowe
5,0Student samodzielnie proponuje dobór właściwych metod wpływających na podniesienie odporności roślin na czynniki stresowe i wykazuje dużą inicjatywę własną, wyciąga wnioski i poddaje je analizie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C12_W04Zna zasady aromaterapii oraz zastosowanie roślin i surowców kosmetycznych i immunostymulujących.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W07student posiada wiedzę z zakresu wymagań jakościowych (fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych) dla owoców, nasion, warzyw, roślin ozdobnych i leczniczych oraz funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA2_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności stosowania różnych osłon do okrywania roślin i gleby w aspekcie ograniczania rozwoju chorób i szkodników warzyw
Treści programoweT-A-2Zastosowanie warzyw i ziół w kosmetyce. Zasady aromaterapiii. Rośliny i surowce immunostymulujące, zastosowanie.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy
M-2Metody problemowe: dyskusja dydaktyczna
M-3Metody eksponujące: prezentacja multimedialna, czasopisma branżowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiadł wymaganej umiejętności w stopniu zadowalającym.
3,0Student zna podstawowe zasady stosowania aromaterapii oraz roślinnych surowców kosmetycznych immunostymulujących.
3,5Student zna zasady stosowania aromaterapii oraz roślinnych surowców immunostymulujących, potrafi skomponować podstawowe zestawy kosmetyków naturalnych na własny użytek.
4,0Student zna dobrze zasady stosowania aromaterapii i roślinnyc surowców immunostymulujących, potrafi skomponować zestawy kosmetyków naturalnych na własny użytek.
4,5Student wykazuje własną inicjatywę w komponowania zestawów kosmetycznych w powiązaniu ze stosowaniem aromaterapii i wspomagających śurowców imunostymulujących.
5,0Student wykazuje własną inicjatywę w komponowaniu zestawów kosmetycznych w powiązaniu ze stosowaniem aromaterapii i wspomagających surowców imunostymulujących, analizuje problemy i wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C12_U01Posiada umiejętność wykorzystania osłon w aspekcie ograniczenia rozwoju chorób i szkodników oraz zabezpieczenia roślin warzywnych przed niekorzystnymi czynnikami środowiska.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności stosowania różnych osłon do okrywania roślin i gleby w aspekcie ograniczania rozwoju chorób i szkodników warzyw
C-3Zapoznanie studentów ze sposobami stosowania metod wpływających na podniesienie odporności roślin na czynniki stresowe
Treści programoweT-W-1Warzywa mało znane w uprawie i spożyciu. Odmiany w nowoczesnej produkcji warzyw. Biostymulatory stosowane w uprawie warzyw. Produkcja warzyw o podwyższonej wartości biologicznej.
T-A-1Osłony jako element proekologicznej uprawy warzyw. Związki szkodliwe występujące w warzywach. Ozima uprawa warzyw.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy
M-2Metody problemowe: dyskusja dydaktyczna
M-3Metody eksponujące: prezentacja multimedialna, czasopisma branżowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu zadowalającym
3,0Student ma zdolność do stosowania wiedzy z zakresu stosowania osłon w celu ochrony roślin
3,5Student ma zdolność do stosowania wiedzy z zakresu stosowania płaskich osłon oraz różnych typów tuneli foliowych w ochronie roślin
4,0Student ma zdolność do stosowania wiedzy z zakresu stosowania płaskich osłon oraz różnych typów tuneli foliowych oraz ich wpływu na zdrowotność warzyw
4,5Student ma zdolność do stosowania wiedzy z zakresu stosowania płaskich osłon oraz różnych typów tuneli foliowych oraz ich wpływu na zdrowotność warzyw i polepszenia jakości zdrowotnych plonu
5,0Student ma zdolność wykazywania własnej inicjatywę w doborze osłon w zależnosci od gatunków oraz warunków ich uprawy w celu uzyskania warzyw o wysokiej jakości
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C12_U02Posiada umiejętność doboru odmian warzyw i ziół w zależności od celu przeznaczenia plonu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U04samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z możliwością uprawy, z kierunkami wykorzystania roślin warzywnych i zielarskich w Polsce, doborem odmian.
Treści programoweT-W-1Warzywa mało znane w uprawie i spożyciu. Odmiany w nowoczesnej produkcji warzyw. Biostymulatory stosowane w uprawie warzyw. Produkcja warzyw o podwyższonej wartości biologicznej.
T-A-2Zastosowanie warzyw i ziół w kosmetyce. Zasady aromaterapiii. Rośliny i surowce immunostymulujące, zastosowanie.
T-A-1Osłony jako element proekologicznej uprawy warzyw. Związki szkodliwe występujące w warzywach. Ozima uprawa warzyw.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi dobrać odmian warzyw i ziół w zależności od przeznaczenia plonu
3,0Student potrafi dobrać w stopniu dostatecznym dobrać odmiany warzyw i ziół w zależności od przeznaczenia plonu
3,5Student potrafi dobrać w stopniu zadawalającym dobrać odmiany warzyw i ziół w zależności od przeznaczenia plonu
4,0Student potrafi dobrać w stopniu dobrym dobrać odmiany warzyw i ziół w zależności od przeznaczenia plonu
4,5Student potrafi dobrać w stopniu ponad dobrym dobrać odmiany warzyw i ziół w zależności od przeznaczenia plonu
5,0Student potrafi dobrać w stopniu bardzo dobrym dobrać odmiany warzyw i ziół w zależności od przeznaczenia plonu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C12_K01Potrafi prawidłowo określać i rozwiązywać problemy związane z realizacją produkcji warzywniczej i zielarskiej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K06student potrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać problemy związane z planowaniem i realizacją produkcji ogrodniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R2A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności stosowania różnych osłon do okrywania roślin i gleby w aspekcie ograniczania rozwoju chorób i szkodników warzyw
C-3Zapoznanie studentów ze sposobami stosowania metod wpływających na podniesienie odporności roślin na czynniki stresowe
C-4Wskazanie możliwości stosowania surowców zielarskich o działaniu imunnostymulujących w celu poprawy jakości życia
C-1Zapoznanie studentów z możliwością uprawy, z kierunkami wykorzystania roślin warzywnych i zielarskich w Polsce, doborem odmian.
Treści programoweT-W-1Warzywa mało znane w uprawie i spożyciu. Odmiany w nowoczesnej produkcji warzyw. Biostymulatory stosowane w uprawie warzyw. Produkcja warzyw o podwyższonej wartości biologicznej.
T-A-2Zastosowanie warzyw i ziół w kosmetyce. Zasady aromaterapiii. Rośliny i surowce immunostymulujące, zastosowanie.
T-A-1Osłony jako element proekologicznej uprawy warzyw. Związki szkodliwe występujące w warzywach. Ozima uprawa warzyw.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy
M-2Metody problemowe: dyskusja dydaktyczna
M-3Metody eksponujące: prezentacja multimedialna, czasopisma branżowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest świadomy potrzeby ukierunkowanego dokształcania się
3,0Student ma małą świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania się
3,5Student ma świadomość ukierunkowanego dokształcania się i samodoskonalenia się w zakresie rozwiązywania problemów związanych z realizacją produkcji warzywnych i zielarskich
4,0Student dobrze rozumie potrzebę dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie rozwiązywania problemów związanych z realizacją produkcji warzywnych i zielarskich
4,5Student ma wysoka świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwiązywania problemów związanych z realizacją produkcji warzywnych i zielarskich
5,0Student ma bardzo wysoką świadomość ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwiązywania problemów związanych z realizacją produkcji warzywnych i zielarskich