Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Produkcja owoców, warzyw i ziół

Sylabus przedmiotu Szkółkarstwo bylin:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Szkółkarstwo bylin
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Dobrowolska <Agnieszka.Dobrowolska@zut.edu.pl>, Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza o morfologii, anatomii i systematyce roślin
W-2Znajomość podstawowych rodzajów, gatunków i odmian bylin.
W-3Znajomość regulacji procesów życiowych, reakcji roślin na stresy środowiskowe, fizjologii wzrostu i rozwoju roślin.
W-4Znajomość zasad pielęgnacji roślin gruntowych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zaznajomienie z zasadami zakładania, prowadzenia i funkcjonowania szkółki bylin w Polsce i na świecie.
C-2Zapoznanie z metodami uprawy, rozmnażania i nowymi technologiami stosowanymi w szkółce bylin.
C-3Zapoznanie z rozszerzonym asortymentemgatunków i odmian bylin.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Miejsce szkółki bylin w produkcji roślin ozdobnych w Polsce i na świecie2
T-W-2Projektowanie i organizacja szkółki bylin2
T-W-3Rodzaje szkółek w zależności od ich lokalizacji i wyposażenia2
T-W-4Zakładanie i prowadzenie matecznika bylin2
T-W-5Uprawa bylin w szkółce.3
T-W-6Środki produkcji i technologie2
T-W-7Sprzedaż i transport bylin2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział studenta w wykładach15
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów2
A-W-3Przygotowanie pracy kontrolnej3
A-W-4Rozpoznawanie roślin i opis na kolekcji dydaktycznej5
A-W-5Przygotowanie do zaliczenia5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, fotografie, kolekcja roślin gruntowych)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Praca kontrolna
S-2Ocena formująca: Rozpoznawanie bylin
S-3Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C05_W01
Objaśnia zasady prowadzenia i funkcjonowania szkółki bylin
OG_2A_W09, OG_2A_W10R2A_W01, R2A_W09InzA2_W03, InzA2_W04C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-7M-1, M-2, M-3S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C05_U01
Dobiera metody oraz środki produkcji do uprawy wybranych gatunków bylin
OG_2A_U03R2A_U05, R2A_U06InzA2_U03, InzA2_U05, InzA2_U07C-2, C-3T-W-4, T-W-6, T-W-5M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C05_K01
Jest zdolny do planowania i realizacji produkcji w szkółce bylin
OG_2A_K02R2A_K03C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-5M-1, M-2, M-3S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C05_W01
Objaśnia zasady prowadzenia i funkcjonowania szkółki bylin
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym.
3,0Student objaśnia zasady prowadzenia i funkcjonowania szkółki bylin dla podstawowych gatunków.
3,5Student objaśnia zasady prowadzenia i funkcjonowania szkółki bylin dla wszystkich poznanych gatunków.
4,0Student objaśnia zasady prowadzenia i funkcjonowania szkółki bylin dla wszystkich poznanych gatunków. Wyjaśnia współzależności między uprawianym gatunkiem a lokalizacją szkółki i warunkami produkcji.
4,5Student objaśnia zasady prowadzenia i funkcjonowania szkółki bylin dla wszystkich poznanych gatunków. Wyjaśnia współzależności między uprawianym gatunkiem a lokalizacją szkółki i warunkami produkcji. Student dostrzega efekty przyczynowo-skutkowe podejmowanych decyzji.
5,0Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu prowadzenia i funkcjonowania szkółki bylin dla wszystkich poznanych gatunków. Wyjaśnia współzależności między uprawianym gatunkiem a lokalizacją szkółki i warunkami produkcji. Student potrafi przewidzieć efekty przyczynowo-skutkowe podejmowanych decyzji.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C05_U01
Dobiera metody oraz środki produkcji do uprawy wybranych gatunków bylin
2,0Student nie potrafi dobrać właściwych metod oraz środków produkcji do wybranych gatunków bylin.
3,0Student dobiera metody oraz środki produkcji do uprawy wybranych gatunków bylin.
3,5Student dobiera metody oraz środki produkcji do uprawy wszystkich poznanych gatunków bylin.
4,0Student dobiera metody oraz środki produkcji do uprawy wszystkich poznanych gatunków bylin. Wyjaśnia współzależności między uprawianym gatunkiem a zastosowanymi metodami i środkami produkcji.
4,5Student dobiera metody oraz środki produkcji do uprawy wszystkich poznanych gatunków bylin. Wyjaśnia współzależności między uprawianym gatunkiem a zastosowanymi metodami i środkami produkcji. Student dostrzega efekty przyczynowo-skutkowe podejmowanych decyzji.
5,0Student ma pogłębione umiejętności z zakresu doboru metod oraz środków produkcji do uprawy wszystkich poznanych gatunków bylin. Wyjaśnia współzależności między uprawianym gatunkiem a zastosowanymi metodami i środkami produkcji. Student potrafi przewidzieć efekty przyczynowo-skutkowe podejmowanych decyzji.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C05_K01
Jest zdolny do planowania i realizacji produkcji w szkółce bylin
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym
3,0Student jest zdolny do planowania i realizacji produkcji w szkółce wybranych gatunków bylin.
3,5Student jest zdolny do planowania i realizacji produkcji w szkółce wybranych gatunków bylin. Wyjaśnia zależność doboru uprawianych gatunków od lokalizacji szkółki, bliskości poszczególnych rynków zbytu i warunków produkcji.
4,0Student jest zdolny do planowania i realizacji produkcji w szkółce wybranych gatunków bylin. Wyjaśnia zależność doboru uprawianych gatunków od lokalizacji szkółki, bliskości poszczególnych rynków zbytu i warunków produkcji. Zna asortyment produkowanych w Polsce bylin.
4,5Student jest zdolny do planowania i realizacji produkcji w szkółce wybranych gatunków bylin. Wyjaśnia zależność doboru uprawianych gatunków od lokalizacji szkółki, bliskości poszczególnych rynków zbytu i warunków produkcji. Zna asortyment produkowanych w Polsce bylin. Student dostrzega efekty przyczynowo-skutkowe podejmowanych decyzji.
5,0Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu planowania i realizacji produkcji w szkółce bylin. Wyjaśnia zależność doboru produkowanych gatunków od lokalizacji szkółki, bliskości poszczególnych rynków zbytu i warunków produkcji. Zna asortyment produkowanych w Polsce bylin. Potrafi przewidzieć efekty przyczynowo-skutkowe podejmowanych decyzji.

Literatura podstawowa

  1. Marcinkowski J., Byliny ogrodowe, PWRiL, Warszawa, 2002
  2. Herwig R., Riou C., 350 roślin ogrodowych, Elipsa, Warzsawa, 1995

Literatura dodatkowa

  1. Marcinkowski J., Katalog bylin polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich, Agencja Promocji Zieleni, Warszawa, 2010
  2. Szkółkarstwo - dwumiesięcznik, Stradom, Częstochowa, 2012

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Miejsce szkółki bylin w produkcji roślin ozdobnych w Polsce i na świecie2
T-W-2Projektowanie i organizacja szkółki bylin2
T-W-3Rodzaje szkółek w zależności od ich lokalizacji i wyposażenia2
T-W-4Zakładanie i prowadzenie matecznika bylin2
T-W-5Uprawa bylin w szkółce.3
T-W-6Środki produkcji i technologie2
T-W-7Sprzedaż i transport bylin2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział studenta w wykładach15
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów2
A-W-3Przygotowanie pracy kontrolnej3
A-W-4Rozpoznawanie roślin i opis na kolekcji dydaktycznej5
A-W-5Przygotowanie do zaliczenia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C05_W01Objaśnia zasady prowadzenia i funkcjonowania szkółki bylin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W09student zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie produkcji ogrodniczej
OG_2A_W10student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji i znajomości roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA2_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie z zasadami zakładania, prowadzenia i funkcjonowania szkółki bylin w Polsce i na świecie.
Treści programoweT-W-1Miejsce szkółki bylin w produkcji roślin ozdobnych w Polsce i na świecie
T-W-2Projektowanie i organizacja szkółki bylin
T-W-3Rodzaje szkółek w zależności od ich lokalizacji i wyposażenia
T-W-4Zakładanie i prowadzenie matecznika bylin
T-W-7Sprzedaż i transport bylin
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, fotografie, kolekcja roślin gruntowych)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym.
3,0Student objaśnia zasady prowadzenia i funkcjonowania szkółki bylin dla podstawowych gatunków.
3,5Student objaśnia zasady prowadzenia i funkcjonowania szkółki bylin dla wszystkich poznanych gatunków.
4,0Student objaśnia zasady prowadzenia i funkcjonowania szkółki bylin dla wszystkich poznanych gatunków. Wyjaśnia współzależności między uprawianym gatunkiem a lokalizacją szkółki i warunkami produkcji.
4,5Student objaśnia zasady prowadzenia i funkcjonowania szkółki bylin dla wszystkich poznanych gatunków. Wyjaśnia współzależności między uprawianym gatunkiem a lokalizacją szkółki i warunkami produkcji. Student dostrzega efekty przyczynowo-skutkowe podejmowanych decyzji.
5,0Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu prowadzenia i funkcjonowania szkółki bylin dla wszystkich poznanych gatunków. Wyjaśnia współzależności między uprawianym gatunkiem a lokalizacją szkółki i warunkami produkcji. Student potrafi przewidzieć efekty przyczynowo-skutkowe podejmowanych decyzji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C05_U01Dobiera metody oraz środki produkcji do uprawy wybranych gatunków bylin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z metodami uprawy, rozmnażania i nowymi technologiami stosowanymi w szkółce bylin.
C-3Zapoznanie z rozszerzonym asortymentemgatunków i odmian bylin.
Treści programoweT-W-4Zakładanie i prowadzenie matecznika bylin
T-W-6Środki produkcji i technologie
T-W-5Uprawa bylin w szkółce.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, fotografie, kolekcja roślin gruntowych)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Praca kontrolna
S-2Ocena formująca: Rozpoznawanie bylin
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi dobrać właściwych metod oraz środków produkcji do wybranych gatunków bylin.
3,0Student dobiera metody oraz środki produkcji do uprawy wybranych gatunków bylin.
3,5Student dobiera metody oraz środki produkcji do uprawy wszystkich poznanych gatunków bylin.
4,0Student dobiera metody oraz środki produkcji do uprawy wszystkich poznanych gatunków bylin. Wyjaśnia współzależności między uprawianym gatunkiem a zastosowanymi metodami i środkami produkcji.
4,5Student dobiera metody oraz środki produkcji do uprawy wszystkich poznanych gatunków bylin. Wyjaśnia współzależności między uprawianym gatunkiem a zastosowanymi metodami i środkami produkcji. Student dostrzega efekty przyczynowo-skutkowe podejmowanych decyzji.
5,0Student ma pogłębione umiejętności z zakresu doboru metod oraz środków produkcji do uprawy wszystkich poznanych gatunków bylin. Wyjaśnia współzależności między uprawianym gatunkiem a zastosowanymi metodami i środkami produkcji. Student potrafi przewidzieć efekty przyczynowo-skutkowe podejmowanych decyzji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C05_K01Jest zdolny do planowania i realizacji produkcji w szkółce bylin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K02student wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzględnieniem roli poszczególnych jego wykonawców
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie z zasadami zakładania, prowadzenia i funkcjonowania szkółki bylin w Polsce i na świecie.
C-2Zapoznanie z metodami uprawy, rozmnażania i nowymi technologiami stosowanymi w szkółce bylin.
C-3Zapoznanie z rozszerzonym asortymentemgatunków i odmian bylin.
Treści programoweT-W-1Miejsce szkółki bylin w produkcji roślin ozdobnych w Polsce i na świecie
T-W-2Projektowanie i organizacja szkółki bylin
T-W-3Rodzaje szkółek w zależności od ich lokalizacji i wyposażenia
T-W-4Zakładanie i prowadzenie matecznika bylin
T-W-6Środki produkcji i technologie
T-W-7Sprzedaż i transport bylin
T-W-5Uprawa bylin w szkółce.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, fotografie, kolekcja roślin gruntowych)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym
3,0Student jest zdolny do planowania i realizacji produkcji w szkółce wybranych gatunków bylin.
3,5Student jest zdolny do planowania i realizacji produkcji w szkółce wybranych gatunków bylin. Wyjaśnia zależność doboru uprawianych gatunków od lokalizacji szkółki, bliskości poszczególnych rynków zbytu i warunków produkcji.
4,0Student jest zdolny do planowania i realizacji produkcji w szkółce wybranych gatunków bylin. Wyjaśnia zależność doboru uprawianych gatunków od lokalizacji szkółki, bliskości poszczególnych rynków zbytu i warunków produkcji. Zna asortyment produkowanych w Polsce bylin.
4,5Student jest zdolny do planowania i realizacji produkcji w szkółce wybranych gatunków bylin. Wyjaśnia zależność doboru uprawianych gatunków od lokalizacji szkółki, bliskości poszczególnych rynków zbytu i warunków produkcji. Zna asortyment produkowanych w Polsce bylin. Student dostrzega efekty przyczynowo-skutkowe podejmowanych decyzji.
5,0Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu planowania i realizacji produkcji w szkółce bylin. Wyjaśnia zależność doboru produkowanych gatunków od lokalizacji szkółki, bliskości poszczególnych rynków zbytu i warunków produkcji. Zna asortyment produkowanych w Polsce bylin. Potrafi przewidzieć efekty przyczynowo-skutkowe podejmowanych decyzji.