Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Produkcja owoców, warzyw i ziół

Sylabus przedmiotu Współczesne trendy w warzywnictwie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Współczesne trendy w warzywnictwie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Ewa Rekowska <Ewa.Rekowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Paweł Słodkowski <Pawel.Slodkowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1wiadomości z zakresu warzywnictwa

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z nowymi trendami w hodowli i nasiennictwie roślin warzywnych
C-2Zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami produkcji rozsad warzyw
C-3Zapoznanie studentów z nowymi technologiami w uprawie wybranych gatunków warzyw

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Zdrowotność jako ważny parametr jakości nasion, postęp w hodowli i nasiennictwie roślin warzywnych. nowoczesne metody produkcji rozsad warzyw.10
T-W-2Nowe technologie w uprawie wybranych gatunków warzyw.5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, film, dyskusja dydaktyczna15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia wykładów10
A-W-3Konsultacje5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Metody problemowe: dyskusja dydaktyczna
M-3Metody eksponujące: prezentacja multimedialna, film

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C03_W01
Ma pogłębioną wiedzę na temat aktualnych trendów w produkcji warzywniczej.
OG_2A_W03R2A_W04C-1, C-2, C-3T-W-2, T-W-1M-1, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C03_U02
Posiada umiejętność wdrażania nowych technologii uprawy do produkcji warzywniczej
OG_2A_U03R2A_U05, R2A_U06InzA2_U03, InzA2_U05, InzA2_U07C-3T-W-2M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C03_K03
Ma świadomość dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii stosowanych w warzywnictwie oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
OG_2A_K01R2A_K01, R2A_K07C-1, C-2, C-3T-W-2, T-W-1M-1, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C03_W01
Ma pogłębioną wiedzę na temat aktualnych trendów w produkcji warzywniczej.
2,0Student nie opanował wiedzy w stopniu podstawowym
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczącą aktualnych trendów w warzywnictwie
3,5Student ma podstawową wiedzę na temat aktualnych trendów w produkcji warzywniczej i charakteryzuje zagadnienia związane z perspektywami rozwoju tej dziedziny produkcji
4,0Student dobrze zna problemy i osiągnięcia współczesnego warzywnictwa w Polsce i na świecie
4,5Student ma szeroką wiedzę na temat aktualnych trendów produkcji warzywniczej w Polsce i na świecie
5,0Student bardzo dobrze zna zagadnienia dotyczące aktualnych problemów i osiągnięć współczesnego warzywnictwa w Polsce i na świecie

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C03_U02
Posiada umiejętność wdrażania nowych technologii uprawy do produkcji warzywniczej
2,0Student nie opanował w stopniu podstawowym umiejętności wynikającej z tematyki zajęć
3,0Student opanował w stopniu podstawowym umiejętności wdrażania nowych technologii w produkcji warzywniczej
3,5Student potrafi zastosować nowe technologie w produkcji większości omawianych gatunków warzyw
4,0Student dobrze zna i potrafi dobrać odpowiednie metody uprawy w produkcji konkretnych gatunków warzyw
4,5Student opanował w dobrym stopniu nowe technologie uprawy omawianych gatunków warzyw i jest w stanie zaproponować konkretne rozwiązania technologiczne w uprawie warzyw
5,0Student bardzo dobrze zna nowe technologie uprawy warzyw i potrafi samodzielnie dobrać odpowiednie technologie uprawy omawianych gatunków

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C03_K03
Ma świadomość dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii stosowanych w warzywnictwie oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
2,0Ma małą świadomość dokształcania i doskonalenia w zakresie wykorzystania nowych technologii w produkcji warzyw
3,0Student ma małą świadomość ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia, jak i potrzeby uczenia się przez całe życie
3,5Student ma świadomość dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii stosowanych w warzywnictwie oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
4,0Student dobrze rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia przez całe życie w zakresie nowych technologii stosowanych w warzywnictwie
4,5Student ma wysoką świadomość dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii stosowanych w warzywnictwie oraz potrzebę uczenia się przez całe życie
5,0Student ma bardzo wysoką świadomość dokształcania i doskonalenia w zakresie nowych technologii stosowanych w produkcji warzywniczej oraz potrzeby uczenia się przez całe życie

Literatura podstawowa

  1. Hasło Ogrodnicze, Plantpress, Kraków
  2. Mój piękny ogród, Burda Publishing Polska sp. z o.o., Warszawa
  3. Działkowiec, Wydaw. Działkowiec, Warszawa
  4. Warzywa, Plantpress, Kraków
  5. Herba Polonica, Instytut Włókien Sztucznych i Naturalnych, Poznań
  6. Panacea, Labofarm, Gdańsk

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zdrowotność jako ważny parametr jakości nasion, postęp w hodowli i nasiennictwie roślin warzywnych. nowoczesne metody produkcji rozsad warzyw.10
T-W-2Nowe technologie w uprawie wybranych gatunków warzyw.5
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, film, dyskusja dydaktyczna15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia wykładów10
A-W-3Konsultacje5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C03_W01Ma pogłębioną wiedzę na temat aktualnych trendów w produkcji warzywniczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W03student ma pogłębioną wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie ogrodnictwa
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z nowymi trendami w hodowli i nasiennictwie roślin warzywnych
C-2Zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami produkcji rozsad warzyw
C-3Zapoznanie studentów z nowymi technologiami w uprawie wybranych gatunków warzyw
Treści programoweT-W-2Nowe technologie w uprawie wybranych gatunków warzyw.
T-W-1Zdrowotność jako ważny parametr jakości nasion, postęp w hodowli i nasiennictwie roślin warzywnych. nowoczesne metody produkcji rozsad warzyw.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Metody eksponujące: prezentacja multimedialna, film
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował wiedzy w stopniu podstawowym
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczącą aktualnych trendów w warzywnictwie
3,5Student ma podstawową wiedzę na temat aktualnych trendów w produkcji warzywniczej i charakteryzuje zagadnienia związane z perspektywami rozwoju tej dziedziny produkcji
4,0Student dobrze zna problemy i osiągnięcia współczesnego warzywnictwa w Polsce i na świecie
4,5Student ma szeroką wiedzę na temat aktualnych trendów produkcji warzywniczej w Polsce i na świecie
5,0Student bardzo dobrze zna zagadnienia dotyczące aktualnych problemów i osiągnięć współczesnego warzywnictwa w Polsce i na świecie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C03_U02Posiada umiejętność wdrażania nowych technologii uprawy do produkcji warzywniczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z nowymi technologiami w uprawie wybranych gatunków warzyw
Treści programoweT-W-2Nowe technologie w uprawie wybranych gatunków warzyw.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował w stopniu podstawowym umiejętności wynikającej z tematyki zajęć
3,0Student opanował w stopniu podstawowym umiejętności wdrażania nowych technologii w produkcji warzywniczej
3,5Student potrafi zastosować nowe technologie w produkcji większości omawianych gatunków warzyw
4,0Student dobrze zna i potrafi dobrać odpowiednie metody uprawy w produkcji konkretnych gatunków warzyw
4,5Student opanował w dobrym stopniu nowe technologie uprawy omawianych gatunków warzyw i jest w stanie zaproponować konkretne rozwiązania technologiczne w uprawie warzyw
5,0Student bardzo dobrze zna nowe technologie uprawy warzyw i potrafi samodzielnie dobrać odpowiednie technologie uprawy omawianych gatunków
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C03_K03Ma świadomość dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii stosowanych w warzywnictwie oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K01student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w ogrodnictwie oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z nowymi trendami w hodowli i nasiennictwie roślin warzywnych
C-2Zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami produkcji rozsad warzyw
C-3Zapoznanie studentów z nowymi technologiami w uprawie wybranych gatunków warzyw
Treści programoweT-W-2Nowe technologie w uprawie wybranych gatunków warzyw.
T-W-1Zdrowotność jako ważny parametr jakości nasion, postęp w hodowli i nasiennictwie roślin warzywnych. nowoczesne metody produkcji rozsad warzyw.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Metody eksponujące: prezentacja multimedialna, film
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Ma małą świadomość dokształcania i doskonalenia w zakresie wykorzystania nowych technologii w produkcji warzyw
3,0Student ma małą świadomość ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia, jak i potrzeby uczenia się przez całe życie
3,5Student ma świadomość dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii stosowanych w warzywnictwie oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
4,0Student dobrze rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia przez całe życie w zakresie nowych technologii stosowanych w warzywnictwie
4,5Student ma wysoką świadomość dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii stosowanych w warzywnictwie oraz potrzebę uczenia się przez całe życie
5,0Student ma bardzo wysoką świadomość dokształcania i doskonalenia w zakresie nowych technologii stosowanych w produkcji warzywniczej oraz potrzeby uczenia się przez całe życie