Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Produkcja owoców, warzyw i ziół

Sylabus przedmiotu Kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrody:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrody
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody
Nauczyciel odpowiedzialny Sylwia Jurzyk-Nordlöw <Sylwia.Jurzyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sylwia Jurzyk-Nordlöw <Sylwia.Jurzyk@zut.edu.pl>, Mariola Wróbel <Mariola.Wrobel@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 10 0,50,33zaliczenie
wykładyW3 20 1,50,67zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z ekologii, fizjografii;

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie aspektów prawnych ochrony przyrody i krajobrazu w kraju i Unii Europejskiej;
C-2Poznanie zasad kształtowania krajobrazu i związaną z tym ochroną przyrody; Poznanie zasad i wymogów stawianych przedsięwzięciom realizowanym w środowisku w stosunku do ochrony i kształtowania krajobrazu;

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Prawo ochrony przyrody i planistyka w kształtowania krajobrazu; Typowe opracowania i dokumentacje ekofizjograficzne i studialne dla krajobrazu;6
T-A-2Kształtowanie krajobrazu na przykładach inwestycji z ekologicznym warunkiem realizacji;4
10
wykłady
T-W-1Geneza ochrony przyrody i krajobrazu w Polsce i Unii Europejskiej; Natura 2000 i Dyrektywa Siedliskowa oraz Dyrektywa Ptasia i ich znaczenie w kształtowaniu krajobrazu; Gatunki chronione prawem polskim i wspólnotowym;8
T-W-2Ochrona przyrody i krajobrazu podstawą w lokalizacji inwestycji; Zwierzęta a drogi jako problem w kształtowaniu krajobrazu; Zdjęcia typu lidar w kształtowaniu krajobrazu i ochronie przyrody;6
T-W-3Zastosowanie prawa w obszarowych formach ochrony przyrody jako element ochrony krajobrazu; „Planowanie krajobrazu” w różnych wariantach inwestycji i waloryzacja krajobrazu przed inwestycją;6
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w zajęciach audytoryjnych;10
A-A-2Przygotowanie do zajęć audytoryjnych;5
15
wykłady
A-W-1Udział w wykładach20
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia wykładów;10
A-W-3Przygotowanie do dyskusji;15
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny;
M-2Wykład problemowy;
M-3Dyskusja dydaktyczna;
M-4Przygotowanie opracowania analitycznego dotyczącego wybranej sytuacji środowiskowej;

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności i udziału w dyskusji;
S-2Ocena podsumowująca: Ocena za opracowanie analityczne;

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_B04_W01
Ma wiedzę na temat prawnych i technicznych aspektów i możliwości planowania przestrzennego i zagospodarowania w krajobrazie oraz objaśnia zasady przygotowania opracowań ekofizjograficznych i studiów krajobrazów w obszarach chronionych.
OG_2A_W04, OG_2A_W05R2A_W02, R2A_W05, R2A_W06, R2A_W07InzA2_W01, InzA2_W05C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_B04_U01
Umie wykonać podstawowe opracowania waloryzacji krajobrazu w świetle prawa i rozpoznawać podstawowe objęte ochroną siedliska przyrodnicze będące komponentami krajobrazu.
OG_2A_U01, OG_2A_U03R2A_U01, R2A_U03, R2A_U05, R2A_U06InzA2_U01, InzA2_U03, InzA2_U04, InzA2_U05, InzA2_U07C-1, C-2T-A-1, T-A-2M-3, M-4S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_B04_K01
Ma świadomość postępowania zgodnie z zasadami prawa i przyjętymi metodami postępowania w ochronie przyrody i krajobrazu w celu jego prawidłowego kształtowania.
OG_2A_K03, OG_2A_K04R2A_K05, R2A_K06InzA2_K01C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-A-1, T-A-2M-1, M-2, M-3, M-4S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_B04_W01
Ma wiedzę na temat prawnych i technicznych aspektów i możliwości planowania przestrzennego i zagospodarowania w krajobrazie oraz objaśnia zasady przygotowania opracowań ekofizjograficznych i studiów krajobrazów w obszarach chronionych.
2,0Nie posiada wiedzy na temat prawnych i technicznych aspektów i możliwości planowania przestrzennego i zagospodarowania w krajobrazie oraz objaśnia zasady przygotowania opracowań ekofizjograficznych i studiów krajobrazów w obszarach chronionych.
3,0Ma niepełną wiedzę na temat prawnych i technicznych aspektów i możliwości planowania przestrzennego i zagospodarowania w krajobrazie oraz objaśnia zasady przygotowania opracowań ekofizjograficznych i studiów krajobrazów w obszarach chronionych.
3,5Ma podstawową wiedzę na temat prawnych i technicznych aspektów i możliwości planowania przestrzennego i zagospodarowania w krajobrazie oraz objaśnia zasady przygotowania opracowań ekofizjograficznych i studiów krajobrazów w obszarach chronionych.
4,0Ma wiedzę na temat prawnych i technicznych aspektów i możliwości planowania przestrzennego i zagospodarowania w krajobrazie oraz objaśnia zasady przygotowania opracowań ekofizjograficznych i studiów krajobrazów w obszarach chronionych.
4,5Ma pełną wiedzę na temat prawnych i technicznych aspektów i możliwości planowania przestrzennego i zagospodarowania w krajobrazie oraz objaśnia zasady przygotowania opracowań ekofizjograficznych i studiów krajobrazów w obszarach chronionych.
5,0Ma pełną i pogłebioną wiedzę na temat prawnych i technicznych aspektów i możliwości planowania przestrzennego i zagospodarowania w krajobrazie oraz objaśnia zasady przygotowania opracowań ekofizjograficznych i studiów krajobrazów w obszarach chronionych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_B04_U01
Umie wykonać podstawowe opracowania waloryzacji krajobrazu w świetle prawa i rozpoznawać podstawowe objęte ochroną siedliska przyrodnicze będące komponentami krajobrazu.
2,0Nie potrafi wykonać podstawowego opracowania waloryzacji krajobrazu w świetle prawa i rozpoznawać podstawowe objęte ochroną siedliska przyrodnicze będące komponentami krajobrazu.
3,0Umie wykonać przy dużej pomocy podstawowe opracowania waloryzacji krajobrazu w świetle prawa i rozpoznawać podstawowe objęte ochroną siedliska przyrodnicze będące komponentami krajobrazu.
3,5Umie wykonać przy pomocy podstawowe opracowania waloryzacji krajobrazu w świetle prawa i rozpoznawać podstawowe objęte ochroną siedliska przyrodnicze będące komponentami krajobrazu.
4,0Umie wykonać przy niewielkiej pomocy prowadzącego podstawowe opracowania waloryzacji krajobrazu w świetle prawa i rozpoznawać podstawowe objęte ochroną siedliska przyrodnicze będące komponentami krajobrazu.
4,5Umie wykonać podstawowe opracowania waloryzacji krajobrazu w świetle prawa i rozpoznawać podstawowe objęte ochroną siedliska przyrodnicze będące komponentami krajobrazu.
5,0Umie samodzielnie wykonać podstawowe opracowania waloryzacji krajobrazu w świetle prawa i rozpoznawać podstawowe objęte ochroną siedliska przyrodnicze będące komponentami krajobrazu.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_B04_K01
Ma świadomość postępowania zgodnie z zasadami prawa i przyjętymi metodami postępowania w ochronie przyrody i krajobrazu w celu jego prawidłowego kształtowania.
2,0Nie posiada świadomości postępowania zgodnie z zasadami prawa i przyjętymi metodami postępowania w ochronie przyrody i krajobrazu w celu jego prawidłowego kształtowania.
3,0Ma elementarną świadomość postępowania zgodnie z zasadami prawa i przyjętymi metodami postępowania w ochronie przyrody i krajobrazu w celu jego prawidłowego kształtowania.
3,5Ma dostateczną świadomość postępowania zgodnie z zasadami prawa i przyjętymi metodami postępowania w ochronie przyrody i krajobrazu w celu jego prawidłowego kształtowania.
4,0Ma dobrą świadomość postępowania zgodnie z zasadami prawa i przyjętymi metodami postępowania w ochronie przyrody i krajobrazu w celu jego prawidłowego kształtowania.
4,5Ma pełną świadomość postępowania zgodnie z zasadami prawa i przyjętymi metodami postępowania w ochronie przyrody i krajobrazu w celu jego prawidłowego kształtowania.
5,0Ma pełną i ugruntowaną świadomość postępowania zgodnie z zasadami prawa i przyjętymi metodami postępowania w ochronie przyrody i krajobrazu w celu jego prawidłowego kształtowania.

Literatura podstawowa

  1. Richling A., Solon J., Ekologia krajobrazu., Richling Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998
  2. Wolski P., Przyrodnicze podstawy kształtowania krajobrazu. Słownik pojęć., SGGW, Warszawa, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Żarska B., Ochrona krajobrazu., SGGW, Warszawa, 2005

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Prawo ochrony przyrody i planistyka w kształtowania krajobrazu; Typowe opracowania i dokumentacje ekofizjograficzne i studialne dla krajobrazu;6
T-A-2Kształtowanie krajobrazu na przykładach inwestycji z ekologicznym warunkiem realizacji;4
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Geneza ochrony przyrody i krajobrazu w Polsce i Unii Europejskiej; Natura 2000 i Dyrektywa Siedliskowa oraz Dyrektywa Ptasia i ich znaczenie w kształtowaniu krajobrazu; Gatunki chronione prawem polskim i wspólnotowym;8
T-W-2Ochrona przyrody i krajobrazu podstawą w lokalizacji inwestycji; Zwierzęta a drogi jako problem w kształtowaniu krajobrazu; Zdjęcia typu lidar w kształtowaniu krajobrazu i ochronie przyrody;6
T-W-3Zastosowanie prawa w obszarowych formach ochrony przyrody jako element ochrony krajobrazu; „Planowanie krajobrazu” w różnych wariantach inwestycji i waloryzacja krajobrazu przed inwestycją;6
20

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w zajęciach audytoryjnych;10
A-A-2Przygotowanie do zajęć audytoryjnych;5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach20
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia wykładów;10
A-W-3Przygotowanie do dyskusji;15
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_B04_W01Ma wiedzę na temat prawnych i technicznych aspektów i możliwości planowania przestrzennego i zagospodarowania w krajobrazie oraz objaśnia zasady przygotowania opracowań ekofizjograficznych i studiów krajobrazów w obszarach chronionych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W04student ma rozszerzoną wiedzę w zakresie prawnych aspektów ochrony środowiska w Polsce, umożliwiającą planowanie i wykorzystywanie użytków przyrodniczych dla wzmocnienia ekologicznej stabilności biocenoz
OG_2A_W05student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu kształtowania krajobrazu i terenów zieleni, z elementami projektowania i utrzymywania terenów zieleni oraz upraw ogrodniczych, a także rozumie potrzebę kształtowania warunków środowiska pracy i przebywania ludzi, odpowiednio do aktualnych standardów ergonomii i bhp
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W02ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R2A_W06ma rozszerzoną wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz o jego zagrożeniach
R2A_W07ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Poznanie aspektów prawnych ochrony przyrody i krajobrazu w kraju i Unii Europejskiej;
C-2Poznanie zasad kształtowania krajobrazu i związaną z tym ochroną przyrody; Poznanie zasad i wymogów stawianych przedsięwzięciom realizowanym w środowisku w stosunku do ochrony i kształtowania krajobrazu;
Treści programoweT-W-1Geneza ochrony przyrody i krajobrazu w Polsce i Unii Europejskiej; Natura 2000 i Dyrektywa Siedliskowa oraz Dyrektywa Ptasia i ich znaczenie w kształtowaniu krajobrazu; Gatunki chronione prawem polskim i wspólnotowym;
T-W-2Ochrona przyrody i krajobrazu podstawą w lokalizacji inwestycji; Zwierzęta a drogi jako problem w kształtowaniu krajobrazu; Zdjęcia typu lidar w kształtowaniu krajobrazu i ochronie przyrody;
T-W-3Zastosowanie prawa w obszarowych formach ochrony przyrody jako element ochrony krajobrazu; „Planowanie krajobrazu” w różnych wariantach inwestycji i waloryzacja krajobrazu przed inwestycją;
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny;
M-2Wykład problemowy;
M-3Dyskusja dydaktyczna;
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności i udziału w dyskusji;
S-2Ocena podsumowująca: Ocena za opracowanie analityczne;
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada wiedzy na temat prawnych i technicznych aspektów i możliwości planowania przestrzennego i zagospodarowania w krajobrazie oraz objaśnia zasady przygotowania opracowań ekofizjograficznych i studiów krajobrazów w obszarach chronionych.
3,0Ma niepełną wiedzę na temat prawnych i technicznych aspektów i możliwości planowania przestrzennego i zagospodarowania w krajobrazie oraz objaśnia zasady przygotowania opracowań ekofizjograficznych i studiów krajobrazów w obszarach chronionych.
3,5Ma podstawową wiedzę na temat prawnych i technicznych aspektów i możliwości planowania przestrzennego i zagospodarowania w krajobrazie oraz objaśnia zasady przygotowania opracowań ekofizjograficznych i studiów krajobrazów w obszarach chronionych.
4,0Ma wiedzę na temat prawnych i technicznych aspektów i możliwości planowania przestrzennego i zagospodarowania w krajobrazie oraz objaśnia zasady przygotowania opracowań ekofizjograficznych i studiów krajobrazów w obszarach chronionych.
4,5Ma pełną wiedzę na temat prawnych i technicznych aspektów i możliwości planowania przestrzennego i zagospodarowania w krajobrazie oraz objaśnia zasady przygotowania opracowań ekofizjograficznych i studiów krajobrazów w obszarach chronionych.
5,0Ma pełną i pogłebioną wiedzę na temat prawnych i technicznych aspektów i możliwości planowania przestrzennego i zagospodarowania w krajobrazie oraz objaśnia zasady przygotowania opracowań ekofizjograficznych i studiów krajobrazów w obszarach chronionych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_B04_U01Umie wykonać podstawowe opracowania waloryzacji krajobrazu w świetle prawa i rozpoznawać podstawowe objęte ochroną siedliska przyrodnicze będące komponentami krajobrazu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U01student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzenia wykonawczego i eksploatacyjnego opracowania z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego
OG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Poznanie aspektów prawnych ochrony przyrody i krajobrazu w kraju i Unii Europejskiej;
C-2Poznanie zasad kształtowania krajobrazu i związaną z tym ochroną przyrody; Poznanie zasad i wymogów stawianych przedsięwzięciom realizowanym w środowisku w stosunku do ochrony i kształtowania krajobrazu;
Treści programoweT-A-1Prawo ochrony przyrody i planistyka w kształtowania krajobrazu; Typowe opracowania i dokumentacje ekofizjograficzne i studialne dla krajobrazu;
T-A-2Kształtowanie krajobrazu na przykładach inwestycji z ekologicznym warunkiem realizacji;
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna;
M-4Przygotowanie opracowania analitycznego dotyczącego wybranej sytuacji środowiskowej;
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena za opracowanie analityczne;
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi wykonać podstawowego opracowania waloryzacji krajobrazu w świetle prawa i rozpoznawać podstawowe objęte ochroną siedliska przyrodnicze będące komponentami krajobrazu.
3,0Umie wykonać przy dużej pomocy podstawowe opracowania waloryzacji krajobrazu w świetle prawa i rozpoznawać podstawowe objęte ochroną siedliska przyrodnicze będące komponentami krajobrazu.
3,5Umie wykonać przy pomocy podstawowe opracowania waloryzacji krajobrazu w świetle prawa i rozpoznawać podstawowe objęte ochroną siedliska przyrodnicze będące komponentami krajobrazu.
4,0Umie wykonać przy niewielkiej pomocy prowadzącego podstawowe opracowania waloryzacji krajobrazu w świetle prawa i rozpoznawać podstawowe objęte ochroną siedliska przyrodnicze będące komponentami krajobrazu.
4,5Umie wykonać podstawowe opracowania waloryzacji krajobrazu w świetle prawa i rozpoznawać podstawowe objęte ochroną siedliska przyrodnicze będące komponentami krajobrazu.
5,0Umie samodzielnie wykonać podstawowe opracowania waloryzacji krajobrazu w świetle prawa i rozpoznawać podstawowe objęte ochroną siedliska przyrodnicze będące komponentami krajobrazu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_B04_K01Ma świadomość postępowania zgodnie z zasadami prawa i przyjętymi metodami postępowania w ochronie przyrody i krajobrazu w celu jego prawidłowego kształtowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K03student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję plonów ogrodniczych wysokiej jakości z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
OG_2A_K04student ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego ogrodnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R2A_K06posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Poznanie aspektów prawnych ochrony przyrody i krajobrazu w kraju i Unii Europejskiej;
C-2Poznanie zasad kształtowania krajobrazu i związaną z tym ochroną przyrody; Poznanie zasad i wymogów stawianych przedsięwzięciom realizowanym w środowisku w stosunku do ochrony i kształtowania krajobrazu;
Treści programoweT-W-1Geneza ochrony przyrody i krajobrazu w Polsce i Unii Europejskiej; Natura 2000 i Dyrektywa Siedliskowa oraz Dyrektywa Ptasia i ich znaczenie w kształtowaniu krajobrazu; Gatunki chronione prawem polskim i wspólnotowym;
T-W-2Ochrona przyrody i krajobrazu podstawą w lokalizacji inwestycji; Zwierzęta a drogi jako problem w kształtowaniu krajobrazu; Zdjęcia typu lidar w kształtowaniu krajobrazu i ochronie przyrody;
T-W-3Zastosowanie prawa w obszarowych formach ochrony przyrody jako element ochrony krajobrazu; „Planowanie krajobrazu” w różnych wariantach inwestycji i waloryzacja krajobrazu przed inwestycją;
T-A-1Prawo ochrony przyrody i planistyka w kształtowania krajobrazu; Typowe opracowania i dokumentacje ekofizjograficzne i studialne dla krajobrazu;
T-A-2Kształtowanie krajobrazu na przykładach inwestycji z ekologicznym warunkiem realizacji;
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny;
M-2Wykład problemowy;
M-3Dyskusja dydaktyczna;
M-4Przygotowanie opracowania analitycznego dotyczącego wybranej sytuacji środowiskowej;
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności i udziału w dyskusji;
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada świadomości postępowania zgodnie z zasadami prawa i przyjętymi metodami postępowania w ochronie przyrody i krajobrazu w celu jego prawidłowego kształtowania.
3,0Ma elementarną świadomość postępowania zgodnie z zasadami prawa i przyjętymi metodami postępowania w ochronie przyrody i krajobrazu w celu jego prawidłowego kształtowania.
3,5Ma dostateczną świadomość postępowania zgodnie z zasadami prawa i przyjętymi metodami postępowania w ochronie przyrody i krajobrazu w celu jego prawidłowego kształtowania.
4,0Ma dobrą świadomość postępowania zgodnie z zasadami prawa i przyjętymi metodami postępowania w ochronie przyrody i krajobrazu w celu jego prawidłowego kształtowania.
4,5Ma pełną świadomość postępowania zgodnie z zasadami prawa i przyjętymi metodami postępowania w ochronie przyrody i krajobrazu w celu jego prawidłowego kształtowania.
5,0Ma pełną i ugruntowaną świadomość postępowania zgodnie z zasadami prawa i przyjętymi metodami postępowania w ochronie przyrody i krajobrazu w celu jego prawidłowego kształtowania.