Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Produkcja owoców, warzyw i ziół

Sylabus przedmiotu Filozofia przyrody:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Filozofia przyrody
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych
Nauczyciel odpowiedzialny Dariusz Zienkiewicz <Dariusz.Zienkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy filozofii
W-2Podstawy fizyki, biologii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Po ukończeniu kursu student będzie potrafił opisać obraz świata i jego konsekwencje filozoficzne, jakie wyłaniają się w konsekwencji przemian zachodzących w naukach przyrodniczych. Charakteryzować poszczególne stanowiska, dokonywać ich porównania, argumentować – wskazując na wady i zalety poszczególnych stanowisk, dokonywać wyboru między nimi ze względu na przyjęte kryteria.
C-2Student uzyska umiejętność rozważania poznanych stanowisk w ramach filozofii przyrody, ich porównania, argumentowania – wskazując na wady i zalety.
C-3Student uzyska kompetencje związane z dokonywaniem odpowiedzialnego wyboru miedzy różnymi stanowiskami filozoficznymi oraz ich oceny ze względu na przyjęte kryteria np. etyczne.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Jońska filozofia przyrody. Jak myślenie krytyczne przekształciło starożytny obraz świata?4
T-W-2Arystotelesowska wizja świata a archimedesowskie modele matematyczne przyrody.2
T-W-3Upadek starożytnych nauk przyrodniczych; przyczyny, czas trwania, źródła odrodzenia.2
T-W-4Teoria przyrody św.Tomasza i jej konsekwencje. Od badania świata przyrody do dowodów na istnienie Boga.2
T-W-5Z Kopernikiem i Galileuszem ku nowemu opisowi przyrody.2
T-W-6Świat mechanistyczny – geometryczny mechanicyzm Kartezjusza. Jawne i ukryte filozoficzne założenia w świecie przyrody Newtona.4
T-W-7Aprioryczne warunki nauk przyrodniczych - świat według I.Kanta.2
T-W-8Teorie względności Einsteina i mechanika kwantowa – zacieranie się granic między naukami przyrodniczymi a filozofią.3
T-W-9Otwarty Wszechświat Poppera.2
T-W-10Filozoficzne konsekwencje nauk biologicznych. Od ewolucjonizmu poprzez samolubny gen do metody in vitro.4
T-W-11Przełom informatyczny. Kognitywistyka i wyłaniający się z niej obraz człowieka i świata. Człowiek jako maszyna Turinga2
T-W-12Kolokwium zaliczeniowe.1
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Konsultacje4
A-W-3Samodzielne przygotowanie się z wybranej literatury do wykładu konwersatoryjnego.10
A-W-4Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego.16
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
M-3Wykład konwersatoryjny.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności i przygotowania z literatury do wykładu konwersatoryjnego.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena kolokwium zaliczeniowego.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_A04-F_W01
posiada podstawową wiedzę z historii nauk przyrodniczych, wpływu tychże nauk na stanowiska filozoficzne i w konsekwencji na rolę nauk przyrodniczych w życiu społecznym współczesnej cywilizacji.
OG_2A_W12R2A_W02C-2, C-1T-W-2, T-W-5, T-W-6, T-W-11, T-W-1, T-W-4, T-W-3, T-W-8, T-W-10, T-W-7, T-W-9M-3, M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_A04-F_U01
student charakteryzuje, porównuje, argumentuje na rzecz określonych stanowisk poznanych w ramach historii filozofii przyrody. Potrafi samodzielnie wyodrębnić założenia filozoficzne tkwiące u podstaw współczesnych nurtów w filozofii przyrody. Potrafi ocenić wpływ technologii na jakość życia człowieka.
OG_2A_U03R2A_U05, R2A_U06InzA2_U03, InzA2_U05, InzA2_U07C-2, C-1T-W-2, T-W-5, T-W-6, T-W-11, T-W-1, T-W-4, T-W-3, T-W-8, T-W-10, T-W-7, T-W-9M-3, M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_A04-F_K01
Twórczo rozważa i ocenia poznane stanowiska filozoficzne. Chętnie rozważa i dyskutuje zagadnienia związku nauk przyrodniczych z szerszymi ogólnoludzkimi celami.
OG_2A_K01R2A_K01, R2A_K07C-3, C-2T-W-2, T-W-5, T-W-6, T-W-11, T-W-1, T-W-4, T-W-3, T-W-8, T-W-10, T-W-7, T-W-9M-3, M-1, M-2S-1
OG_2A_A04-F_K02
Potrafi wskazywać humanistyczne wartości które winny stać u podstaw nauk przyrodniczych. Z chęcią interioryzuje część owych wartości i potrafi argumentować za nimi podczas wymiany poglądów z innymi.
OG_2A_K01, OG_2A_K03R2A_K01, R2A_K05, R2A_K07InzA2_K01C-3, C-2T-W-2, T-W-5, T-W-6, T-W-11, T-W-1, T-W-4, T-W-3, T-W-8, T-W-10, T-W-7, T-W-9M-3, M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_A04-F_W01
posiada podstawową wiedzę z historii nauk przyrodniczych, wpływu tychże nauk na stanowiska filozoficzne i w konsekwencji na rolę nauk przyrodniczych w życiu społecznym współczesnej cywilizacji.
2,0nie potrafi przedstawić podstawowych relacji między wiedzą filozoficzną a naukami przyrodniczymi.
3,0potrafi ułożyć podstawowe łańcuchy pojęciowe występujące między wiedzą filozoficzną a naukami przyrodniczymi.
3,5potrafi ułożyć podstawowe łańcuchy pojęciowe występujące między wiedzą filozoficzną a naukami przyrodniczymi; wskaząc na występujące w nich zależności.
4,0potrafi przedstawić wzajemne relacje między wybranymi teoriamii nauk przyrodniczych a koncepcjami filozoficznymi, wskazując na źródła tych zależności, dokonując ich analizy w języku pojęć abstrakcyjnych.
4,5potrafi przedstawić wzajemne relacje między wybranymi teoriamii nauk przyrodniczych a koncepcjami filozoficznymi, dokonując krytycznej analizy tych zależności; wkazując na szersze reguły nimi rządzące; wpisując te zależności w szersze konteksty społeczne i historyczne.
5,0potrafi przedstawić wzajemne relacje między wybranymi teoriamii nauk przyrodniczych a koncepcjami filozoficznymi, dokonując krytycznej analizy tych zależności; wkazując na szersze reguły nimi rządzące; wpisując te zależności w szersze konteksty społeczne i historyczne; w sposób samodzielny i twórczy odnajduje zależności między treściami studiowanej dyscypliny a poznanymi koncepcjami filozoficznymi.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_A04-F_U01
student charakteryzuje, porównuje, argumentuje na rzecz określonych stanowisk poznanych w ramach historii filozofii przyrody. Potrafi samodzielnie wyodrębnić założenia filozoficzne tkwiące u podstaw współczesnych nurtów w filozofii przyrody. Potrafi ocenić wpływ technologii na jakość życia człowieka.
2,0nie potrafi dokonać podstawowej charakterystyki i porównania typowych sytuacji zależności między koncepcjami filozoficznymi a teoriami przyrodniczymi.
3,0potrafi dokonać podstawowej charakterystyki i porównania typowych sytuacji zależności między koncepcjami filozoficznymi a teoriami przyrodniczymi.
3,5potrafi rzeczowo argumentować na rzecz wybranych stanowisk poznanych w ramach historii filozofii przyrody.
4,0potrafi rzeczowo argumentować na rzecz wybranych stanowisk poznanych w ramach historii filozofii przyrody, dokonując jednocześnie krytycznej analizy zajmowanego stanowiska.
4,5potrafi rzeczowo argumentować na rzecz wybranych stanowisk poznanych w ramach historii filozofii przyrody, dokonując jednocześnie krytycznej analizy zajmowanego stanowiska; potrafi samodzielnie wyodrębnić założenia filozoficzne tkwiące u podstaw wybranej teorii nauk przyrodniczych.
5,0potrafi rzeczowo argumentować na rzecz wybranych stanowisk poznanych w ramach historii filozofii przyrody, dokonując jednocześnie krytycznej analizy zajmowanego stanowiska; potrafi samodzielnie wyodrębnić założenia filozoficzne tkwiące u podstaw wybranej teorii nauk przyrodniczych; potrafi samodzielnie i twórczo wyprowadzać konsekwencje filozoficzne z podstaw studiowanej dyscypliny naukowej.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_A04-F_K01
Twórczo rozważa i ocenia poznane stanowiska filozoficzne. Chętnie rozważa i dyskutuje zagadnienia związku nauk przyrodniczych z szerszymi ogólnoludzkimi celami.
2,0nie wykazuje chęci rozważania podejmowanej tematyki.
3,0wykazuje podstawowe kompetencje do rozważania i oceniania poznanych stanowisk. Nie zauważa związku i konsekwencji wpływu nauk przyrodniczych na cele ogólnoludzkie.
3,5wykazuje podstawowe kompetencje do rozważania i oceniania poznanych stanowisk. Sporadycznie zauważa związki i konsekwencje wpływu nauk przyrodniczych na cele ogólnoludzkie.
4,0wykazuje kompetencje do rozważania i oceniania poznanych stanowisk. Zauważa związki i konsekwencje wpływu nauk przyrodniczych na cele ogólnoludzkie. Potrafi ocenić te wpływy korzystając z różnych kryteriów.
4,5wykazuje kompetencje do rozważania i oceniania poznanych stanowisk. Zauważa związki i konsekwencje wpływu nauk przyrodniczych na cele ogólnoludzkie. Potrafi samodzielnie zbudować kryteria oceny wpływu relacji nauk przyrodniczych z koncepcjami filozoficznymi na cele ogólnoludzkie.
5,0Samodzielnie i twórczo potrafi wykazać swoje kompetencje wskazując różnorodność relacji między studiowaną dyscypliną wiedzy a teoriami filozoficznymi.
OG_2A_A04-F_K02
Potrafi wskazywać humanistyczne wartości które winny stać u podstaw nauk przyrodniczych. Z chęcią interioryzuje część owych wartości i potrafi argumentować za nimi podczas wymiany poglądów z innymi.
2,0nie wykazuje kopetencji wskazujących na zrozumienie relacji między naukami przyrodniczymi a wartościami humanistycznymi.
3,0potrafi wskazać podstawowe relacje między naukami przyrodniczymi a wartościami humanistycznymi.
3,5potrafi wskazać podstawowe relacje między naukami przyrodniczymi a wartościami humanistycznymi; potrafi dokonać interioryzacji kilku podstawowych wartości.
4,0potrafi wskazać liczne relacje między naukami przyrodniczymi a wartościami humanistycznymi; potrafi dokonać interioryzacji kilku podstawowych wartości i potrafi argumentować za nimi.
4,5potrafi wskazać liczne relacje między naukami przyrodniczymi a wartościami humanistycznymi; potrafi dokonać interioryzacji wielu wartości i potrafi argumentować za nimi; samodzielnie i twórczo poszukuje argumentów; interioryzacja wartości jest wyrażana poprzez postawę zaangażowania emocjonalnego podczas dyskusji i w pracy samodzielnej.
5,0interioryzacja wartości prowadzi do wykraczania poza zagadnienia omawiane na zajęciach; do samodzielnego i twórczego przygotowania problematyki związanej z relacjami między naukami przyrodniczymi a wartościami które owe nauki pomagają realizować lub też z którymi mogą być w konflikcie.

Literatura podstawowa

  1. M.Heller, Filozofia przyrody. Zarys historyczny, Znak, Kraków, 2004
  2. R.Penrose, Droga do rzeczywistości. Wyczerpujący przewodnik po prawach rządzących Wszechświatem, Prószyński i S-ka, Warszawa, 2010
  3. B.Greene, Piękno wszechświata. Superstruny, ukryte wymiary i poszukiwania teorii ostatecznej, Prószyński i S-ka, Warszawa, 2005

Literatura dodatkowa

  1. M.Heller, Filozofia i wszechświat, UNIVERSITAS, 2008
  2. R.Dawkins, Bóg urojony, Wydawnictwo CiS, Warszawa, 2007

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Jońska filozofia przyrody. Jak myślenie krytyczne przekształciło starożytny obraz świata?4
T-W-2Arystotelesowska wizja świata a archimedesowskie modele matematyczne przyrody.2
T-W-3Upadek starożytnych nauk przyrodniczych; przyczyny, czas trwania, źródła odrodzenia.2
T-W-4Teoria przyrody św.Tomasza i jej konsekwencje. Od badania świata przyrody do dowodów na istnienie Boga.2
T-W-5Z Kopernikiem i Galileuszem ku nowemu opisowi przyrody.2
T-W-6Świat mechanistyczny – geometryczny mechanicyzm Kartezjusza. Jawne i ukryte filozoficzne założenia w świecie przyrody Newtona.4
T-W-7Aprioryczne warunki nauk przyrodniczych - świat według I.Kanta.2
T-W-8Teorie względności Einsteina i mechanika kwantowa – zacieranie się granic między naukami przyrodniczymi a filozofią.3
T-W-9Otwarty Wszechświat Poppera.2
T-W-10Filozoficzne konsekwencje nauk biologicznych. Od ewolucjonizmu poprzez samolubny gen do metody in vitro.4
T-W-11Przełom informatyczny. Kognitywistyka i wyłaniający się z niej obraz człowieka i świata. Człowiek jako maszyna Turinga2
T-W-12Kolokwium zaliczeniowe.1
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Konsultacje4
A-W-3Samodzielne przygotowanie się z wybranej literatury do wykładu konwersatoryjnego.10
A-W-4Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego.16
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_A04-F_W01posiada podstawową wiedzę z historii nauk przyrodniczych, wpływu tychże nauk na stanowiska filozoficzne i w konsekwencji na rolę nauk przyrodniczych w życiu społecznym współczesnej cywilizacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W12student ma wiedzę z zakresu funkcjonowania społecznych mechanizmów kształtujących relacje człowiek - środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W02ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Student uzyska umiejętność rozważania poznanych stanowisk w ramach filozofii przyrody, ich porównania, argumentowania – wskazując na wady i zalety.
C-1Po ukończeniu kursu student będzie potrafił opisać obraz świata i jego konsekwencje filozoficzne, jakie wyłaniają się w konsekwencji przemian zachodzących w naukach przyrodniczych. Charakteryzować poszczególne stanowiska, dokonywać ich porównania, argumentować – wskazując na wady i zalety poszczególnych stanowisk, dokonywać wyboru między nimi ze względu na przyjęte kryteria.
Treści programoweT-W-2Arystotelesowska wizja świata a archimedesowskie modele matematyczne przyrody.
T-W-5Z Kopernikiem i Galileuszem ku nowemu opisowi przyrody.
T-W-6Świat mechanistyczny – geometryczny mechanicyzm Kartezjusza. Jawne i ukryte filozoficzne założenia w świecie przyrody Newtona.
T-W-11Przełom informatyczny. Kognitywistyka i wyłaniający się z niej obraz człowieka i świata. Człowiek jako maszyna Turinga
T-W-1Jońska filozofia przyrody. Jak myślenie krytyczne przekształciło starożytny obraz świata?
T-W-4Teoria przyrody św.Tomasza i jej konsekwencje. Od badania świata przyrody do dowodów na istnienie Boga.
T-W-3Upadek starożytnych nauk przyrodniczych; przyczyny, czas trwania, źródła odrodzenia.
T-W-8Teorie względności Einsteina i mechanika kwantowa – zacieranie się granic między naukami przyrodniczymi a filozofią.
T-W-10Filozoficzne konsekwencje nauk biologicznych. Od ewolucjonizmu poprzez samolubny gen do metody in vitro.
T-W-7Aprioryczne warunki nauk przyrodniczych - świat według I.Kanta.
T-W-9Otwarty Wszechświat Poppera.
Metody nauczaniaM-3Wykład konwersatoryjny.
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena kolokwium zaliczeniowego.
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności i przygotowania z literatury do wykładu konwersatoryjnego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi przedstawić podstawowych relacji między wiedzą filozoficzną a naukami przyrodniczymi.
3,0potrafi ułożyć podstawowe łańcuchy pojęciowe występujące między wiedzą filozoficzną a naukami przyrodniczymi.
3,5potrafi ułożyć podstawowe łańcuchy pojęciowe występujące między wiedzą filozoficzną a naukami przyrodniczymi; wskaząc na występujące w nich zależności.
4,0potrafi przedstawić wzajemne relacje między wybranymi teoriamii nauk przyrodniczych a koncepcjami filozoficznymi, wskazując na źródła tych zależności, dokonując ich analizy w języku pojęć abstrakcyjnych.
4,5potrafi przedstawić wzajemne relacje między wybranymi teoriamii nauk przyrodniczych a koncepcjami filozoficznymi, dokonując krytycznej analizy tych zależności; wkazując na szersze reguły nimi rządzące; wpisując te zależności w szersze konteksty społeczne i historyczne.
5,0potrafi przedstawić wzajemne relacje między wybranymi teoriamii nauk przyrodniczych a koncepcjami filozoficznymi, dokonując krytycznej analizy tych zależności; wkazując na szersze reguły nimi rządzące; wpisując te zależności w szersze konteksty społeczne i historyczne; w sposób samodzielny i twórczy odnajduje zależności między treściami studiowanej dyscypliny a poznanymi koncepcjami filozoficznymi.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_A04-F_U01student charakteryzuje, porównuje, argumentuje na rzecz określonych stanowisk poznanych w ramach historii filozofii przyrody. Potrafi samodzielnie wyodrębnić założenia filozoficzne tkwiące u podstaw współczesnych nurtów w filozofii przyrody. Potrafi ocenić wpływ technologii na jakość życia człowieka.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Student uzyska umiejętność rozważania poznanych stanowisk w ramach filozofii przyrody, ich porównania, argumentowania – wskazując na wady i zalety.
C-1Po ukończeniu kursu student będzie potrafił opisać obraz świata i jego konsekwencje filozoficzne, jakie wyłaniają się w konsekwencji przemian zachodzących w naukach przyrodniczych. Charakteryzować poszczególne stanowiska, dokonywać ich porównania, argumentować – wskazując na wady i zalety poszczególnych stanowisk, dokonywać wyboru między nimi ze względu na przyjęte kryteria.
Treści programoweT-W-2Arystotelesowska wizja świata a archimedesowskie modele matematyczne przyrody.
T-W-5Z Kopernikiem i Galileuszem ku nowemu opisowi przyrody.
T-W-6Świat mechanistyczny – geometryczny mechanicyzm Kartezjusza. Jawne i ukryte filozoficzne założenia w świecie przyrody Newtona.
T-W-11Przełom informatyczny. Kognitywistyka i wyłaniający się z niej obraz człowieka i świata. Człowiek jako maszyna Turinga
T-W-1Jońska filozofia przyrody. Jak myślenie krytyczne przekształciło starożytny obraz świata?
T-W-4Teoria przyrody św.Tomasza i jej konsekwencje. Od badania świata przyrody do dowodów na istnienie Boga.
T-W-3Upadek starożytnych nauk przyrodniczych; przyczyny, czas trwania, źródła odrodzenia.
T-W-8Teorie względności Einsteina i mechanika kwantowa – zacieranie się granic między naukami przyrodniczymi a filozofią.
T-W-10Filozoficzne konsekwencje nauk biologicznych. Od ewolucjonizmu poprzez samolubny gen do metody in vitro.
T-W-7Aprioryczne warunki nauk przyrodniczych - świat według I.Kanta.
T-W-9Otwarty Wszechświat Poppera.
Metody nauczaniaM-3Wykład konwersatoryjny.
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena kolokwium zaliczeniowego.
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności i przygotowania z literatury do wykładu konwersatoryjnego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi dokonać podstawowej charakterystyki i porównania typowych sytuacji zależności między koncepcjami filozoficznymi a teoriami przyrodniczymi.
3,0potrafi dokonać podstawowej charakterystyki i porównania typowych sytuacji zależności między koncepcjami filozoficznymi a teoriami przyrodniczymi.
3,5potrafi rzeczowo argumentować na rzecz wybranych stanowisk poznanych w ramach historii filozofii przyrody.
4,0potrafi rzeczowo argumentować na rzecz wybranych stanowisk poznanych w ramach historii filozofii przyrody, dokonując jednocześnie krytycznej analizy zajmowanego stanowiska.
4,5potrafi rzeczowo argumentować na rzecz wybranych stanowisk poznanych w ramach historii filozofii przyrody, dokonując jednocześnie krytycznej analizy zajmowanego stanowiska; potrafi samodzielnie wyodrębnić założenia filozoficzne tkwiące u podstaw wybranej teorii nauk przyrodniczych.
5,0potrafi rzeczowo argumentować na rzecz wybranych stanowisk poznanych w ramach historii filozofii przyrody, dokonując jednocześnie krytycznej analizy zajmowanego stanowiska; potrafi samodzielnie wyodrębnić założenia filozoficzne tkwiące u podstaw wybranej teorii nauk przyrodniczych; potrafi samodzielnie i twórczo wyprowadzać konsekwencje filozoficzne z podstaw studiowanej dyscypliny naukowej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_A04-F_K01Twórczo rozważa i ocenia poznane stanowiska filozoficzne. Chętnie rozważa i dyskutuje zagadnienia związku nauk przyrodniczych z szerszymi ogólnoludzkimi celami.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K01student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w ogrodnictwie oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-3Student uzyska kompetencje związane z dokonywaniem odpowiedzialnego wyboru miedzy różnymi stanowiskami filozoficznymi oraz ich oceny ze względu na przyjęte kryteria np. etyczne.
C-2Student uzyska umiejętność rozważania poznanych stanowisk w ramach filozofii przyrody, ich porównania, argumentowania – wskazując na wady i zalety.
Treści programoweT-W-2Arystotelesowska wizja świata a archimedesowskie modele matematyczne przyrody.
T-W-5Z Kopernikiem i Galileuszem ku nowemu opisowi przyrody.
T-W-6Świat mechanistyczny – geometryczny mechanicyzm Kartezjusza. Jawne i ukryte filozoficzne założenia w świecie przyrody Newtona.
T-W-11Przełom informatyczny. Kognitywistyka i wyłaniający się z niej obraz człowieka i świata. Człowiek jako maszyna Turinga
T-W-1Jońska filozofia przyrody. Jak myślenie krytyczne przekształciło starożytny obraz świata?
T-W-4Teoria przyrody św.Tomasza i jej konsekwencje. Od badania świata przyrody do dowodów na istnienie Boga.
T-W-3Upadek starożytnych nauk przyrodniczych; przyczyny, czas trwania, źródła odrodzenia.
T-W-8Teorie względności Einsteina i mechanika kwantowa – zacieranie się granic między naukami przyrodniczymi a filozofią.
T-W-10Filozoficzne konsekwencje nauk biologicznych. Od ewolucjonizmu poprzez samolubny gen do metody in vitro.
T-W-7Aprioryczne warunki nauk przyrodniczych - świat według I.Kanta.
T-W-9Otwarty Wszechświat Poppera.
Metody nauczaniaM-3Wykład konwersatoryjny.
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności i przygotowania z literatury do wykładu konwersatoryjnego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie wykazuje chęci rozważania podejmowanej tematyki.
3,0wykazuje podstawowe kompetencje do rozważania i oceniania poznanych stanowisk. Nie zauważa związku i konsekwencji wpływu nauk przyrodniczych na cele ogólnoludzkie.
3,5wykazuje podstawowe kompetencje do rozważania i oceniania poznanych stanowisk. Sporadycznie zauważa związki i konsekwencje wpływu nauk przyrodniczych na cele ogólnoludzkie.
4,0wykazuje kompetencje do rozważania i oceniania poznanych stanowisk. Zauważa związki i konsekwencje wpływu nauk przyrodniczych na cele ogólnoludzkie. Potrafi ocenić te wpływy korzystając z różnych kryteriów.
4,5wykazuje kompetencje do rozważania i oceniania poznanych stanowisk. Zauważa związki i konsekwencje wpływu nauk przyrodniczych na cele ogólnoludzkie. Potrafi samodzielnie zbudować kryteria oceny wpływu relacji nauk przyrodniczych z koncepcjami filozoficznymi na cele ogólnoludzkie.
5,0Samodzielnie i twórczo potrafi wykazać swoje kompetencje wskazując różnorodność relacji między studiowaną dyscypliną wiedzy a teoriami filozoficznymi.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_A04-F_K02Potrafi wskazywać humanistyczne wartości które winny stać u podstaw nauk przyrodniczych. Z chęcią interioryzuje część owych wartości i potrafi argumentować za nimi podczas wymiany poglądów z innymi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K01student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w ogrodnictwie oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
OG_2A_K03student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję plonów ogrodniczych wysokiej jakości z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Student uzyska kompetencje związane z dokonywaniem odpowiedzialnego wyboru miedzy różnymi stanowiskami filozoficznymi oraz ich oceny ze względu na przyjęte kryteria np. etyczne.
C-2Student uzyska umiejętność rozważania poznanych stanowisk w ramach filozofii przyrody, ich porównania, argumentowania – wskazując na wady i zalety.
Treści programoweT-W-2Arystotelesowska wizja świata a archimedesowskie modele matematyczne przyrody.
T-W-5Z Kopernikiem i Galileuszem ku nowemu opisowi przyrody.
T-W-6Świat mechanistyczny – geometryczny mechanicyzm Kartezjusza. Jawne i ukryte filozoficzne założenia w świecie przyrody Newtona.
T-W-11Przełom informatyczny. Kognitywistyka i wyłaniający się z niej obraz człowieka i świata. Człowiek jako maszyna Turinga
T-W-1Jońska filozofia przyrody. Jak myślenie krytyczne przekształciło starożytny obraz świata?
T-W-4Teoria przyrody św.Tomasza i jej konsekwencje. Od badania świata przyrody do dowodów na istnienie Boga.
T-W-3Upadek starożytnych nauk przyrodniczych; przyczyny, czas trwania, źródła odrodzenia.
T-W-8Teorie względności Einsteina i mechanika kwantowa – zacieranie się granic między naukami przyrodniczymi a filozofią.
T-W-10Filozoficzne konsekwencje nauk biologicznych. Od ewolucjonizmu poprzez samolubny gen do metody in vitro.
T-W-7Aprioryczne warunki nauk przyrodniczych - świat według I.Kanta.
T-W-9Otwarty Wszechświat Poppera.
Metody nauczaniaM-3Wykład konwersatoryjny.
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności i przygotowania z literatury do wykładu konwersatoryjnego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie wykazuje kopetencji wskazujących na zrozumienie relacji między naukami przyrodniczymi a wartościami humanistycznymi.
3,0potrafi wskazać podstawowe relacje między naukami przyrodniczymi a wartościami humanistycznymi.
3,5potrafi wskazać podstawowe relacje między naukami przyrodniczymi a wartościami humanistycznymi; potrafi dokonać interioryzacji kilku podstawowych wartości.
4,0potrafi wskazać liczne relacje między naukami przyrodniczymi a wartościami humanistycznymi; potrafi dokonać interioryzacji kilku podstawowych wartości i potrafi argumentować za nimi.
4,5potrafi wskazać liczne relacje między naukami przyrodniczymi a wartościami humanistycznymi; potrafi dokonać interioryzacji wielu wartości i potrafi argumentować za nimi; samodzielnie i twórczo poszukuje argumentów; interioryzacja wartości jest wyrażana poprzez postawę zaangażowania emocjonalnego podczas dyskusji i w pracy samodzielnej.
5,0interioryzacja wartości prowadzi do wykraczania poza zagadnienia omawiane na zajęciach; do samodzielnego i twórczego przygotowania problematyki związanej z relacjami między naukami przyrodniczymi a wartościami które owe nauki pomagają realizować lub też z którymi mogą być w konflikcie.