Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Produkcja owoców, warzyw i ziół

Sylabus przedmiotu Język niemiecki:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Język niemiecki
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Nauczyciel odpowiedzialny Katarzyna Krupka-Burzec <Katarzyna.Krupka-Burzec@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Katarzyna Głębocka <Katarzyna.Glebocka@zut.edu.pl>, Aleksandra Kamińska <Aleksandra.Kaminska@zut.edu.pl>, Dorota Karelus <Dorota.Karelus@zut.edu.pl>, Izabela Miklewicz <Izabela.Miklewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
lektoratLK2 45 3,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość języka na poziomie B2 potwierdzona egzaminem uczelnianym bądź certyfikatem językowym na wymaganym poziomie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
C-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
lektorat
T-LK-1Uprawa winorośli6
T-LK-2Gleboznawstwo6
T-LK-3Uprawa roślin rolniczych4
T-LK-4Herbologia4
T-LK-5Ochrona środowiska i ekologia7
T-LK-6Rośliny ogrodnicze2
T-LK-7Rosliny ozdobne2
T-LK-8Ochrona roślin4
T-LK-9Nawadnianie4
T-LK-10Sadownictwo4
T-LK-11Przechowalnictwo2
45

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
lektorat
A-LK-1Zajęcia praktyczne45
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć30
A-LK-3Udział w konsultacjach5
A-LK-4Przygotowanie się do egzaminu8
A-LK-5Egzamin2
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-5praca z tekstem
M-6słuchanie ze zrozumieniem

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_A03-N_W01
posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
C-1T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-8, T-LK-9, T-LK-10, T-LK-11M-1, M-2, M-3, M-5S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_A03-N_U01
potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
OG_2A_U08R2A_U10C-1T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-8, T-LK-9, T-LK-10, T-LK-11M-1, M-2, M-3, M-4, M-6S-1, S-2
OG_2A_A03-N_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
OG_2A_U08R2A_U10C-2T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-8, T-LK-9, T-LK-10, T-LK-11M-1, M-5S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_A03-N_K01
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
OG_2A_K01R2A_K01, R2A_K07C-2T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-8, T-LK-9, T-LK-10, T-LK-11M-1, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_A03-N_W01
posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_A03-N_U01
potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
2,0
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_A03-N_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
2,0
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_A03-N_K01
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
2,0
3,0Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. D.Levy-Hillerich, Kommunikation in der Landwirtschaft, Cornelsen Verlag, Berlin, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Maria U.Droeman, Maria J.Wefens, Umweltwoerterbuch, Wiedza Powszechna, Waraszawa, 2004
  2. Bildwoerterbuch, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1998
  3. 2007, czasopisma niemieckojęzyczne FOCUS, Forum Deutschland

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Uprawa winorośli6
T-LK-2Gleboznawstwo6
T-LK-3Uprawa roślin rolniczych4
T-LK-4Herbologia4
T-LK-5Ochrona środowiska i ekologia7
T-LK-6Rośliny ogrodnicze2
T-LK-7Rosliny ozdobne2
T-LK-8Ochrona roślin4
T-LK-9Nawadnianie4
T-LK-10Sadownictwo4
T-LK-11Przechowalnictwo2
45

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1Zajęcia praktyczne45
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć30
A-LK-3Udział w konsultacjach5
A-LK-4Przygotowanie się do egzaminu8
A-LK-5Egzamin2
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_A03-N_W01posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-1Uprawa winorośli
T-LK-2Gleboznawstwo
T-LK-3Uprawa roślin rolniczych
T-LK-4Herbologia
T-LK-5Ochrona środowiska i ekologia
T-LK-6Rośliny ogrodnicze
T-LK-7Rosliny ozdobne
T-LK-8Ochrona roślin
T-LK-9Nawadnianie
T-LK-10Sadownictwo
T-LK-11Przechowalnictwo
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-5praca z tekstem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_A03-N_U01potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U08student zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-1Uprawa winorośli
T-LK-2Gleboznawstwo
T-LK-3Uprawa roślin rolniczych
T-LK-4Herbologia
T-LK-5Ochrona środowiska i ekologia
T-LK-6Rośliny ogrodnicze
T-LK-7Rosliny ozdobne
T-LK-8Ochrona roślin
T-LK-9Nawadnianie
T-LK-10Sadownictwo
T-LK-11Przechowalnictwo
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-6słuchanie ze zrozumieniem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_A03-N_U02posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U08student zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.
Treści programoweT-LK-1Uprawa winorośli
T-LK-2Gleboznawstwo
T-LK-3Uprawa roślin rolniczych
T-LK-4Herbologia
T-LK-5Ochrona środowiska i ekologia
T-LK-6Rośliny ogrodnicze
T-LK-7Rosliny ozdobne
T-LK-8Ochrona roślin
T-LK-9Nawadnianie
T-LK-10Sadownictwo
T-LK-11Przechowalnictwo
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-5praca z tekstem
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_A03-N_K01ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K01student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w ogrodnictwie oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.
Treści programoweT-LK-1Uprawa winorośli
T-LK-2Gleboznawstwo
T-LK-3Uprawa roślin rolniczych
T-LK-4Herbologia
T-LK-5Ochrona środowiska i ekologia
T-LK-6Rośliny ogrodnicze
T-LK-7Rosliny ozdobne
T-LK-8Ochrona roślin
T-LK-9Nawadnianie
T-LK-10Sadownictwo
T-LK-11Przechowalnictwo
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-3prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych.
3,5
4,0
4,5
5,0