Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Elementy prawa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Elementy prawa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Produkcją
Nauczyciel odpowiedzialny Edyta Engel-Babska <Edyta.Engel-Babska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza ogólna na poziomie wiedzy o społeczeństwie z programu szkoły średniej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z podstawowymi pojęciami nauk prawnych, opanowanie umiejętności rozróżniania płaszczyzn prawnych ze szczególnym akcentem na prawo cwywilne i prawo pracy, opanowanie podstawowych instytucji pozwalających się na poruszanie się w prawie.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Pojęcie i cechy prawa, podział prawa na gałęzie, akty prawa powszechnie obowiązujące w RP, struktura aktu prawnego1
T-W-2zagadnienia stanowienia, przestrzegania i stosowania prawa (model sądowy i administracyjny) w tym omówienie podstawowych cech kodeksu postępowania administracyjnego w relacji organ - obywatel1
T-W-3pojęcie osoby fizycznej i prawnej, w tym rodzaje osób prawnych, zagadnienie zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych1
T-W-4pojęcie i rodzaje czyności prawnych, wady oświadczenia woli1
T-W-5sposoby zawarcia umowy - oferta, negocjacje, aukcja i przetarg; przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury1
T-W-6Dawność i przedawnienie; pojęcie, strony i przedmiot stosunku obligacyjnego, cechy charakterystyczne1
T-W-7powstanie zobowiązania, zdarzenia go kreujące (czynność prawna, konstytutywne orzeczenie sądu, akty administrac yjne, inne, w tym: bezpodstawne wzbogacenie, czyn niedozwolony, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, cechy charakterystyczne1
T-W-8wykonianie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania; zasady ogólne i skutki dla stron1
T-W-9wybrane przykłady umów o przeniesienie praw, w tym sprzedaż, pożyczka, zamiana, darowizna, o korzystanie z cudzych praw i rzeczy: najem, dzierżawa1
T-W-10umowa zlecenia, umowa o pracę, pojęcie, cechy, strony i podstawy nawiązania stosunku pracy1
T-W-11nowe formy zatrudnienia, pojęcie i elementy fakultatywne i obligatoryjne umów o pracę. Ustawowe standardy zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bez względu na formę jej świadczenia1
T-W-12sposoby rozwiązania umów o pracę ze szczególnym uwzględnieniem za i bez wypowiedzenia, konstrukcje prawne, roszczenia pracownize1
T-W-13obowiązki stron stosunku pracy; grupy szczególnie chronione w KP ze szczególnym uwzględnieniem statusu kobiety pracownika1
T-W-14wynagrodzenie, urlop i odpowiedzialność pracowników: podstawowe uregulowania prawne1
T-W-15pracownik a przedsiębiorstwa; formy prowadzenia działalności gospodarczej - ogólnie1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia.10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład o charakterze informacyjnym, pogadanka, wyjaśnienia i objaśnienia

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena podsumuwująca weryfikująca wiedzę studenta materiału wykładowego w postaci kolokwium egzaminacyjnego: trzy zagadnienia opisowe

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_A08-2_W01
umiejętność definiowania podstawowych pojęć nauk prawnych, umiejętność objaśniania podstawowych konstrukcji prawnych, właściwy dobór instytucji z punktu widzenia rozwiązań prawnych
ME_1A_W08C-1T-W-13, T-W-14, T-W-15, T-W-1, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-2, T-W-4, T-W-12, T-W-3, T-W-11M-1S-1
ME_1A_A08-2_W02
Zna prawne i ekonomiczne podstawy prowadzenia działaności gospodarczej przez pryzmat znajomości podstawowych pojęć prawa cywilnego i prawa pracy.
ME_1A_W09, ME_1A_W11C-1T-W-13, T-W-14, T-W-15, T-W-1, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-2, T-W-4, T-W-12, T-W-3, T-W-11M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_A08-2_U01
Potrafi ustlaić źródła prawa, literaturę prawniczą i zintegrować ją z potrzebnym stanem faktycznym. Potrafi ustalić zakres obowiązywania przepisów z danej materii, w tym z zakresu prawa cywilnego, bezpieczestwa i higieny pracy oraz prawa pracy.
ME_1A_U11C-1T-W-13, T-W-14, T-W-15, T-W-1, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-2, T-W-4, T-W-12, T-W-3, T-W-11M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_A08-2_K01
Otwarty na potrzebę korzystania ze źródeł prawa, ma świadomość potrzeby dostosowywania swoich zachowań w oparciu i w granicach obowiązującego prawa.
ME_1A_K01, ME_1A_K02, ME_1A_K05C-1T-W-13, T-W-14, T-W-15, T-W-1, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-2, T-W-4, T-W-12, T-W-3, T-W-11M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_A08-2_W01
umiejętność definiowania podstawowych pojęć nauk prawnych, umiejętność objaśniania podstawowych konstrukcji prawnych, właściwy dobór instytucji z punktu widzenia rozwiązań prawnych
2,0Student nie zna podstawowych pojęć nauk prawnych.
3,0Student zna podstawowe pojęcia nauk prawnych.
3,5Jak wyżej, ale w stopniu płynnym.
4,0Jak wyżej, ale dodatkowo potrafi objaśnić podstawowe konstrukcje z nauk prawnych, w tym budowę normy prawnej.
4,5Jak wyżej, ale dodatkowo wychodzi poza materię wykładową.
5,0Jak wyżej, plus zna orzeczenia sądowe dookreślające znaczenie podtsaowych instytucji.
ME_1A_A08-2_W02
Zna prawne i ekonomiczne podstawy prowadzenia działaności gospodarczej przez pryzmat znajomości podstawowych pojęć prawa cywilnego i prawa pracy.
2,0Student nie zna prawnych podstaw prowadzenia działalności gospodarczej.
3,0Student zna podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej. Zna formy organizacyjne jej prowadzenia.
3,5Jak wyżej, a nadto, zna prawną strukturę jednostek organizacyjnych wramach której jest ona prowadzona.
4,0Jak wyżej, a nadto, zna "ścieżkę" rejestrowania działaności gospodarczej.
4,5Jak wyżej a nadto zna zasady odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działaności gospodarczej.
5,0Jak wyżej, a nadto, student biegle zna prawne i ekonomiczne podstawy działaności.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_A08-2_U01
Potrafi ustlaić źródła prawa, literaturę prawniczą i zintegrować ją z potrzebnym stanem faktycznym. Potrafi ustalić zakres obowiązywania przepisów z danej materii, w tym z zakresu prawa cywilnego, bezpieczestwa i higieny pracy oraz prawa pracy.
2,0Student nie potrafi poruszać się w prawie, nie potrafi ustalić źródeł prawa.
3,0Student potrafi określić źródła prawa, określić lokalizację przepisów prawa w stopniu miernym.
3,5Jak wyżej w szerszym zakresie, a nadto potrafi rozrózniać gałęzie prawa.
4,0Jak wyżej ale w szerszym zakresie, a nadto potrafi kwalifikować proste zdarzenia faktyczne do podstawowych przepisów.
4,5Jak wyże, ale w szerszym zakresie, przy czym, potrafi krytyczne ocenić źródła regulacji.
5,0Jak wyżej, ale student ujawnia zainteresowanie wychodzące poza meterię wykładową, a dotyczącą przedmiotu wykładów.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_A08-2_K01
Otwarty na potrzebę korzystania ze źródeł prawa, ma świadomość potrzeby dostosowywania swoich zachowań w oparciu i w granicach obowiązującego prawa.
2,0Student nie dostrzega potrzeby korzystania ze źródeł prawa, nie jest zorientowany w możliwościach ich odszukania nawet w ogólnych środkach komunikacji internetowej.
3,0Student uznaje potrzebę korzystania ze źródeł prawa jako konieczność, tak samo, jak i dostosowywania się do prawa.
3,5Student ma potrzebę wychodzenia poza konieczność i uznaje prawo jako środek służący ochronie prawnie ważnych wartości i dóbr.
4,0Jak wyżej, z tym że dodatkowo śledzi zmiany w przepisach.
4,5Jak wyżej, a nadto potrafi krytyczne i kreatywnie odnieść się do analizowanych stanów faktycznych z punktu widzenia treści obowiązujących przepisów.
5,0Jak wyżej, a nadto, w sposób biegły potrafi odnaleźć przepisy prawa, skorelować się do potrzebami chwili.

Literatura podstawowa

  1. T. Chuwin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, C.H. Beck, 5 wydanie, Warszawa, 2009, 5
  2. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa, 2011, 11
  3. L. Florek, Prawo pracy, C.H. Beck, Warszawa, 2010, 12

Literatura dodatkowa

  1. J. Nowacki, Wstęp do prawoznawstwa, Oficyna a Wolters Kluwers, Warszawa, 2007, 3
  2. A. Kawałko, H. Witczak, Zobowiązania, C.H. Beck, Warszawa, 2010, 3
  3. G. Michniewicz, Prawo w działaności gospodarczej, Brandta, Bydgoszcz, 2010, 1

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie i cechy prawa, podział prawa na gałęzie, akty prawa powszechnie obowiązujące w RP, struktura aktu prawnego1
T-W-2zagadnienia stanowienia, przestrzegania i stosowania prawa (model sądowy i administracyjny) w tym omówienie podstawowych cech kodeksu postępowania administracyjnego w relacji organ - obywatel1
T-W-3pojęcie osoby fizycznej i prawnej, w tym rodzaje osób prawnych, zagadnienie zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych1
T-W-4pojęcie i rodzaje czyności prawnych, wady oświadczenia woli1
T-W-5sposoby zawarcia umowy - oferta, negocjacje, aukcja i przetarg; przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury1
T-W-6Dawność i przedawnienie; pojęcie, strony i przedmiot stosunku obligacyjnego, cechy charakterystyczne1
T-W-7powstanie zobowiązania, zdarzenia go kreujące (czynność prawna, konstytutywne orzeczenie sądu, akty administrac yjne, inne, w tym: bezpodstawne wzbogacenie, czyn niedozwolony, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, cechy charakterystyczne1
T-W-8wykonianie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania; zasady ogólne i skutki dla stron1
T-W-9wybrane przykłady umów o przeniesienie praw, w tym sprzedaż, pożyczka, zamiana, darowizna, o korzystanie z cudzych praw i rzeczy: najem, dzierżawa1
T-W-10umowa zlecenia, umowa o pracę, pojęcie, cechy, strony i podstawy nawiązania stosunku pracy1
T-W-11nowe formy zatrudnienia, pojęcie i elementy fakultatywne i obligatoryjne umów o pracę. Ustawowe standardy zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bez względu na formę jej świadczenia1
T-W-12sposoby rozwiązania umów o pracę ze szczególnym uwzględnieniem za i bez wypowiedzenia, konstrukcje prawne, roszczenia pracownize1
T-W-13obowiązki stron stosunku pracy; grupy szczególnie chronione w KP ze szczególnym uwzględnieniem statusu kobiety pracownika1
T-W-14wynagrodzenie, urlop i odpowiedzialność pracowników: podstawowe uregulowania prawne1
T-W-15pracownik a przedsiębiorstwa; formy prowadzenia działalności gospodarczej - ogólnie1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia.10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_A08-2_W01umiejętność definiowania podstawowych pojęć nauk prawnych, umiejętność objaśniania podstawowych konstrukcji prawnych, właściwy dobór instytucji z punktu widzenia rozwiązań prawnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W08Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z podstawowymi pojęciami nauk prawnych, opanowanie umiejętności rozróżniania płaszczyzn prawnych ze szczególnym akcentem na prawo cwywilne i prawo pracy, opanowanie podstawowych instytucji pozwalających się na poruszanie się w prawie.
Treści programoweT-W-13obowiązki stron stosunku pracy; grupy szczególnie chronione w KP ze szczególnym uwzględnieniem statusu kobiety pracownika
T-W-14wynagrodzenie, urlop i odpowiedzialność pracowników: podstawowe uregulowania prawne
T-W-15pracownik a przedsiębiorstwa; formy prowadzenia działalności gospodarczej - ogólnie
T-W-1Pojęcie i cechy prawa, podział prawa na gałęzie, akty prawa powszechnie obowiązujące w RP, struktura aktu prawnego
T-W-5sposoby zawarcia umowy - oferta, negocjacje, aukcja i przetarg; przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury
T-W-6Dawność i przedawnienie; pojęcie, strony i przedmiot stosunku obligacyjnego, cechy charakterystyczne
T-W-7powstanie zobowiązania, zdarzenia go kreujące (czynność prawna, konstytutywne orzeczenie sądu, akty administrac yjne, inne, w tym: bezpodstawne wzbogacenie, czyn niedozwolony, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, cechy charakterystyczne
T-W-8wykonianie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania; zasady ogólne i skutki dla stron
T-W-9wybrane przykłady umów o przeniesienie praw, w tym sprzedaż, pożyczka, zamiana, darowizna, o korzystanie z cudzych praw i rzeczy: najem, dzierżawa
T-W-10umowa zlecenia, umowa o pracę, pojęcie, cechy, strony i podstawy nawiązania stosunku pracy
T-W-2zagadnienia stanowienia, przestrzegania i stosowania prawa (model sądowy i administracyjny) w tym omówienie podstawowych cech kodeksu postępowania administracyjnego w relacji organ - obywatel
T-W-4pojęcie i rodzaje czyności prawnych, wady oświadczenia woli
T-W-12sposoby rozwiązania umów o pracę ze szczególnym uwzględnieniem za i bez wypowiedzenia, konstrukcje prawne, roszczenia pracownize
T-W-3pojęcie osoby fizycznej i prawnej, w tym rodzaje osób prawnych, zagadnienie zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych
T-W-11nowe formy zatrudnienia, pojęcie i elementy fakultatywne i obligatoryjne umów o pracę. Ustawowe standardy zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bez względu na formę jej świadczenia
Metody nauczaniaM-1Wykład o charakterze informacyjnym, pogadanka, wyjaśnienia i objaśnienia
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena podsumuwująca weryfikująca wiedzę studenta materiału wykładowego w postaci kolokwium egzaminacyjnego: trzy zagadnienia opisowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych pojęć nauk prawnych.
3,0Student zna podstawowe pojęcia nauk prawnych.
3,5Jak wyżej, ale w stopniu płynnym.
4,0Jak wyżej, ale dodatkowo potrafi objaśnić podstawowe konstrukcje z nauk prawnych, w tym budowę normy prawnej.
4,5Jak wyżej, ale dodatkowo wychodzi poza materię wykładową.
5,0Jak wyżej, plus zna orzeczenia sądowe dookreślające znaczenie podtsaowych instytucji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_A08-2_W02Zna prawne i ekonomiczne podstawy prowadzenia działaności gospodarczej przez pryzmat znajomości podstawowych pojęć prawa cywilnego i prawa pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W09Zna prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności inżynierskiej. Zna podstawowe zasady BHP. Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej.
ME_1A_W11Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z podstawowymi pojęciami nauk prawnych, opanowanie umiejętności rozróżniania płaszczyzn prawnych ze szczególnym akcentem na prawo cwywilne i prawo pracy, opanowanie podstawowych instytucji pozwalających się na poruszanie się w prawie.
Treści programoweT-W-13obowiązki stron stosunku pracy; grupy szczególnie chronione w KP ze szczególnym uwzględnieniem statusu kobiety pracownika
T-W-14wynagrodzenie, urlop i odpowiedzialność pracowników: podstawowe uregulowania prawne
T-W-15pracownik a przedsiębiorstwa; formy prowadzenia działalności gospodarczej - ogólnie
T-W-1Pojęcie i cechy prawa, podział prawa na gałęzie, akty prawa powszechnie obowiązujące w RP, struktura aktu prawnego
T-W-5sposoby zawarcia umowy - oferta, negocjacje, aukcja i przetarg; przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury
T-W-6Dawność i przedawnienie; pojęcie, strony i przedmiot stosunku obligacyjnego, cechy charakterystyczne
T-W-7powstanie zobowiązania, zdarzenia go kreujące (czynność prawna, konstytutywne orzeczenie sądu, akty administrac yjne, inne, w tym: bezpodstawne wzbogacenie, czyn niedozwolony, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, cechy charakterystyczne
T-W-8wykonianie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania; zasady ogólne i skutki dla stron
T-W-9wybrane przykłady umów o przeniesienie praw, w tym sprzedaż, pożyczka, zamiana, darowizna, o korzystanie z cudzych praw i rzeczy: najem, dzierżawa
T-W-10umowa zlecenia, umowa o pracę, pojęcie, cechy, strony i podstawy nawiązania stosunku pracy
T-W-2zagadnienia stanowienia, przestrzegania i stosowania prawa (model sądowy i administracyjny) w tym omówienie podstawowych cech kodeksu postępowania administracyjnego w relacji organ - obywatel
T-W-4pojęcie i rodzaje czyności prawnych, wady oświadczenia woli
T-W-12sposoby rozwiązania umów o pracę ze szczególnym uwzględnieniem za i bez wypowiedzenia, konstrukcje prawne, roszczenia pracownize
T-W-3pojęcie osoby fizycznej i prawnej, w tym rodzaje osób prawnych, zagadnienie zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych
T-W-11nowe formy zatrudnienia, pojęcie i elementy fakultatywne i obligatoryjne umów o pracę. Ustawowe standardy zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bez względu na formę jej świadczenia
Metody nauczaniaM-1Wykład o charakterze informacyjnym, pogadanka, wyjaśnienia i objaśnienia
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena podsumuwująca weryfikująca wiedzę studenta materiału wykładowego w postaci kolokwium egzaminacyjnego: trzy zagadnienia opisowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna prawnych podstaw prowadzenia działalności gospodarczej.
3,0Student zna podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej. Zna formy organizacyjne jej prowadzenia.
3,5Jak wyżej, a nadto, zna prawną strukturę jednostek organizacyjnych wramach której jest ona prowadzona.
4,0Jak wyżej, a nadto, zna "ścieżkę" rejestrowania działaności gospodarczej.
4,5Jak wyżej a nadto zna zasady odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działaności gospodarczej.
5,0Jak wyżej, a nadto, student biegle zna prawne i ekonomiczne podstawy działaności.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_A08-2_U01Potrafi ustlaić źródła prawa, literaturę prawniczą i zintegrować ją z potrzebnym stanem faktycznym. Potrafi ustalić zakres obowiązywania przepisów z danej materii, w tym z zakresu prawa cywilnego, bezpieczestwa i higieny pracy oraz prawa pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U11Ma przygotowanie do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady BHP.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z podstawowymi pojęciami nauk prawnych, opanowanie umiejętności rozróżniania płaszczyzn prawnych ze szczególnym akcentem na prawo cwywilne i prawo pracy, opanowanie podstawowych instytucji pozwalających się na poruszanie się w prawie.
Treści programoweT-W-13obowiązki stron stosunku pracy; grupy szczególnie chronione w KP ze szczególnym uwzględnieniem statusu kobiety pracownika
T-W-14wynagrodzenie, urlop i odpowiedzialność pracowników: podstawowe uregulowania prawne
T-W-15pracownik a przedsiębiorstwa; formy prowadzenia działalności gospodarczej - ogólnie
T-W-1Pojęcie i cechy prawa, podział prawa na gałęzie, akty prawa powszechnie obowiązujące w RP, struktura aktu prawnego
T-W-5sposoby zawarcia umowy - oferta, negocjacje, aukcja i przetarg; przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury
T-W-6Dawność i przedawnienie; pojęcie, strony i przedmiot stosunku obligacyjnego, cechy charakterystyczne
T-W-7powstanie zobowiązania, zdarzenia go kreujące (czynność prawna, konstytutywne orzeczenie sądu, akty administrac yjne, inne, w tym: bezpodstawne wzbogacenie, czyn niedozwolony, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, cechy charakterystyczne
T-W-8wykonianie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania; zasady ogólne i skutki dla stron
T-W-9wybrane przykłady umów o przeniesienie praw, w tym sprzedaż, pożyczka, zamiana, darowizna, o korzystanie z cudzych praw i rzeczy: najem, dzierżawa
T-W-10umowa zlecenia, umowa o pracę, pojęcie, cechy, strony i podstawy nawiązania stosunku pracy
T-W-2zagadnienia stanowienia, przestrzegania i stosowania prawa (model sądowy i administracyjny) w tym omówienie podstawowych cech kodeksu postępowania administracyjnego w relacji organ - obywatel
T-W-4pojęcie i rodzaje czyności prawnych, wady oświadczenia woli
T-W-12sposoby rozwiązania umów o pracę ze szczególnym uwzględnieniem za i bez wypowiedzenia, konstrukcje prawne, roszczenia pracownize
T-W-3pojęcie osoby fizycznej i prawnej, w tym rodzaje osób prawnych, zagadnienie zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych
T-W-11nowe formy zatrudnienia, pojęcie i elementy fakultatywne i obligatoryjne umów o pracę. Ustawowe standardy zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bez względu na formę jej świadczenia
Metody nauczaniaM-1Wykład o charakterze informacyjnym, pogadanka, wyjaśnienia i objaśnienia
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena podsumuwująca weryfikująca wiedzę studenta materiału wykładowego w postaci kolokwium egzaminacyjnego: trzy zagadnienia opisowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi poruszać się w prawie, nie potrafi ustalić źródeł prawa.
3,0Student potrafi określić źródła prawa, określić lokalizację przepisów prawa w stopniu miernym.
3,5Jak wyżej w szerszym zakresie, a nadto potrafi rozrózniać gałęzie prawa.
4,0Jak wyżej ale w szerszym zakresie, a nadto potrafi kwalifikować proste zdarzenia faktyczne do podstawowych przepisów.
4,5Jak wyże, ale w szerszym zakresie, przy czym, potrafi krytyczne ocenić źródła regulacji.
5,0Jak wyżej, ale student ujawnia zainteresowanie wychodzące poza meterię wykładową, a dotyczącą przedmiotu wykładów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_A08-2_K01Otwarty na potrzebę korzystania ze źródeł prawa, ma świadomość potrzeby dostosowywania swoich zachowań w oparciu i w granicach obowiązującego prawa.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się celem utrzymania poziomu i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
ME_1A_K02Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
ME_1A_K05Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z podstawowymi pojęciami nauk prawnych, opanowanie umiejętności rozróżniania płaszczyzn prawnych ze szczególnym akcentem na prawo cwywilne i prawo pracy, opanowanie podstawowych instytucji pozwalających się na poruszanie się w prawie.
Treści programoweT-W-13obowiązki stron stosunku pracy; grupy szczególnie chronione w KP ze szczególnym uwzględnieniem statusu kobiety pracownika
T-W-14wynagrodzenie, urlop i odpowiedzialność pracowników: podstawowe uregulowania prawne
T-W-15pracownik a przedsiębiorstwa; formy prowadzenia działalności gospodarczej - ogólnie
T-W-1Pojęcie i cechy prawa, podział prawa na gałęzie, akty prawa powszechnie obowiązujące w RP, struktura aktu prawnego
T-W-5sposoby zawarcia umowy - oferta, negocjacje, aukcja i przetarg; przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury
T-W-6Dawność i przedawnienie; pojęcie, strony i przedmiot stosunku obligacyjnego, cechy charakterystyczne
T-W-7powstanie zobowiązania, zdarzenia go kreujące (czynność prawna, konstytutywne orzeczenie sądu, akty administrac yjne, inne, w tym: bezpodstawne wzbogacenie, czyn niedozwolony, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, cechy charakterystyczne
T-W-8wykonianie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania; zasady ogólne i skutki dla stron
T-W-9wybrane przykłady umów o przeniesienie praw, w tym sprzedaż, pożyczka, zamiana, darowizna, o korzystanie z cudzych praw i rzeczy: najem, dzierżawa
T-W-10umowa zlecenia, umowa o pracę, pojęcie, cechy, strony i podstawy nawiązania stosunku pracy
T-W-2zagadnienia stanowienia, przestrzegania i stosowania prawa (model sądowy i administracyjny) w tym omówienie podstawowych cech kodeksu postępowania administracyjnego w relacji organ - obywatel
T-W-4pojęcie i rodzaje czyności prawnych, wady oświadczenia woli
T-W-12sposoby rozwiązania umów o pracę ze szczególnym uwzględnieniem za i bez wypowiedzenia, konstrukcje prawne, roszczenia pracownize
T-W-3pojęcie osoby fizycznej i prawnej, w tym rodzaje osób prawnych, zagadnienie zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych
T-W-11nowe formy zatrudnienia, pojęcie i elementy fakultatywne i obligatoryjne umów o pracę. Ustawowe standardy zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bez względu na formę jej świadczenia
Metody nauczaniaM-1Wykład o charakterze informacyjnym, pogadanka, wyjaśnienia i objaśnienia
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena podsumuwująca weryfikująca wiedzę studenta materiału wykładowego w postaci kolokwium egzaminacyjnego: trzy zagadnienia opisowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie dostrzega potrzeby korzystania ze źródeł prawa, nie jest zorientowany w możliwościach ich odszukania nawet w ogólnych środkach komunikacji internetowej.
3,0Student uznaje potrzebę korzystania ze źródeł prawa jako konieczność, tak samo, jak i dostosowywania się do prawa.
3,5Student ma potrzebę wychodzenia poza konieczność i uznaje prawo jako środek służący ochronie prawnie ważnych wartości i dóbr.
4,0Jak wyżej, z tym że dodatkowo śledzi zmiany w przepisach.
4,5Jak wyżej, a nadto potrafi krytyczne i kreatywnie odnieść się do analizowanych stanów faktycznych z punktu widzenia treści obowiązujących przepisów.
5,0Jak wyżej, a nadto, w sposób biegły potrafi odnaleźć przepisy prawa, skorelować się do potrzebami chwili.