Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuce:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuce
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Kultury
Nauczyciel odpowiedzialny Iwona Charkiewicz <Iwona.Charkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Barbara Prokesch <Barbara.Prokesch@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna wiedza ze znajomości historii i sztuki Szczecina i miast Pomorza Zachodniego.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1C1. Dostarczenie treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne studenta.
C-2C2. Zapoznanie z treściami z zakresu historii, sztuki i kultury Szczecina od początków powstania po dzień dzisiejszy.
C-3C3. Zapoznanie z treściami z zakresu historii, sztuki i kultury miast woj. zachodniopomorskiego od początków powstania po dzień dzisiejszy.
C-4C4. Rozbudzenie, rozwijanie i kształtowanie poczucia przynależności do miejsca, w którym żyjemy.
C-5C5. Zwiedzanie i poznawanie ważnych dla naszego miasta i województwa zabytków, instytucji, wystaw.
C-6C6. Ukształtowanie umiejętności z zakresu przygotowania i zaprezentowania przez studenta prezentacji multimedialnej dotyczącej przedstawienia i omówienia wybranego zabytku, wydarzenia z historii Szczecina, lub miejsca pochodzenia studenta.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Historia i sztuka Szczecina od X wieku do XVII wieku2
T-W-2Historia i sztuka Szczecina od XVIII wieku do 1945 roku.2
T-W-3Historia wybranych instytucji kulturalnych Szczecina na przełomie XIX i XX wieku.2
T-W-4Muzyczne tradycje Szczecina XIX i XX wieku.2
T-W-5Plastyka i architektura Szczecina.3
T-W-6Szlakami historycznego Szczecina.2
T-W-7Szlakami Pomorza Zachodniego2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Przygotowanie się do zajeć, czytanie wskazanej literatury, przygotowanie się do kolokwium, przygotowanie prezentacji multimedialnej, udział w wystawie.10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny, opowiadanie, opis, anegdota, objaśnienie i wyjaśnienie.
M-2Metoda problemowa: wykład konwersatoryjny.
M-3Metoda aktywizująca: inscenizacja.
M-4Metody eksponujace: film, pokaz multimedialny połączony z przeżyciem.
M-5Metody programowane: z użyciem komputera, odtwarzacza CD/DVD

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena wiedzy z historii i sztuki Szczecina przeprowadzona jest przez wykładowcę poprzez dialog ze studentem w celu ukierunkowania nauczania do poziomu studenta tak, aby uzyskać założone efekty zainteresowania podawaną przez wykładowcę wiedzą i przyswajania jej w jak największym stopniu. Zaliczenia przedmiotu dokonuje się na podstawie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez studenta a dotyczącej wybranego zabytku Szczecina, zagadnienia z historii miasta lub miasta pochodzenia studenta oraz obecności na wykładach. Ocena podsumowująca: ocena wystawiana po zakończeniu przedmiotu, podsumowująca osiągnięte efekty pracy studenta.
S-2Ocena formująca: Ocena podsumowująca: ocena wystawiana po zakończeniu przedmiotu, podsumowująca osiągnięte efekty pracy studenta.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_A09-2_W01
student posiada wiedzę dotyczącą historii i sztuki Szczecina oraz Pomorza Zachodniego,
ME_1A_W08C-4, C-3, C-5, C-6, C-1, C-2T-W-7, T-W-6, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3M-2, M-1, M-3, M-4, M-5S-1, S-2
ME_1A_A09-2_W02
potrafi nazwać, rozróżnić, scharakteryzować i wskazać dany obiekt czy fakt historyczny związany ze Szczecinem, czy innym miastem Pomorza Zachodniego.
ME_1A_W08C-4, C-3, C-5, C-6, C-1, C-2T-W-7, T-W-6, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3M-2, M-1, M-3, M-4, M-5S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_A09-2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie dobierać i wykorzystywać nabytą wiedzę w w życiu codziennym. Nabywa zdolność i umiejętność samodzielnego poszerzania zdobytej wiedzy.np.: z literatury, baz danych i innych źródeł. Umie integrować je i dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie dotyczące zjawisk zachodzących w mieście. Potrafi weryfikować swoje wybory artystyczne i świadomie uczestniczyć w życiu kulturalnym. Potrafi przygotować prosty pokaz multimedialny dotyczący przedstawianych treści.
ME_1A_U04C-4, C-3, C-5, C-6, C-1, C-2T-W-7, T-W-6, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3M-2, M-1, M-3, M-4, M-5S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_A09-2_K01
Ma świadomość ważności wiedzy z zakresu historii i sztuki Szczecina i Pomorza Zachodniego w kształtowaniu poczucia przynależności do miejsca w którym żyje. Rozumie potrzebę ciągłego porzerzania tych wiadomości celem utrzymania poziomu i podnoszenia wiedzy osobistej i społecznej. Ma świadomość ważności tej wiedzy i rozumie jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Potrafi działać w sposób profesjonalny w wyborze zagadnień kultury.
ME_1A_K01, ME_1A_K02, ME_1A_K03, ME_1A_K04C-4, C-3, C-5, C-6, C-1, C-2T-W-7, T-W-6, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3M-2, M-1, M-3, M-4, M-5S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_A09-2_W01
student posiada wiedzę dotyczącą historii i sztuki Szczecina oraz Pomorza Zachodniego,
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.
3,5Student ma wiedzę pośrednią między 3,0 a 4,0
4,0Jedna nieobecność nieusprawiedliwiona na zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.
4,5Student ma wiedzę pośrednią między 4,0 a 5,0
5,0Obecność na zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.
ME_1A_A09-2_W02
potrafi nazwać, rozróżnić, scharakteryzować i wskazać dany obiekt czy fakt historyczny związany ze Szczecinem, czy innym miastem Pomorza Zachodniego.
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.
3,5Student ma wiedzę pośrednią między 3,0 a 4,0
4,0Jedna nieobecność nieusprawiedliwiona na zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.
4,5Student ma wiedzę pośrednią między 4,0 a 5,0
5,0Obecność na zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_A09-2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie dobierać i wykorzystywać nabytą wiedzę w w życiu codziennym. Nabywa zdolność i umiejętność samodzielnego poszerzania zdobytej wiedzy.np.: z literatury, baz danych i innych źródeł. Umie integrować je i dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie dotyczące zjawisk zachodzących w mieście. Potrafi weryfikować swoje wybory artystyczne i świadomie uczestniczyć w życiu kulturalnym. Potrafi przygotować prosty pokaz multimedialny dotyczący przedstawianych treści.
2,0Nieusprawiedliwiona nieobecność w zajęciach
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności w zajęciach. Brak prezentacji multimedialnej.
3,5Student ma wiedzę pośrednią między 3,0 a 4,0
4,0Jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.
4,5Student ma wiedzę pośrednią między 4,0 a 5,0
5,0Obecność na zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_A09-2_K01
Ma świadomość ważności wiedzy z zakresu historii i sztuki Szczecina i Pomorza Zachodniego w kształtowaniu poczucia przynależności do miejsca w którym żyje. Rozumie potrzebę ciągłego porzerzania tych wiadomości celem utrzymania poziomu i podnoszenia wiedzy osobistej i społecznej. Ma świadomość ważności tej wiedzy i rozumie jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Potrafi działać w sposób profesjonalny w wyborze zagadnień kultury.
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności w zajęciach. Brak prezentacji multimedialnej.
3,5Student ma wiedzę pośrednią między 3,0 a 4,0
4,0Jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.
4,5Student ma wiedzę pośrednią między 4,0 a 5,0
5,0Obecność na zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.

Literatura podstawowa

 1. Kazimierz Kozłowski, Jerzy Podralski, Gryfici, Książęta Pomorza Zachodniego, KAW, Szczecin, 1985, ISBN: 83-03-00530-8
 2. Praca zbiorowa, Władztwo Książąt Pomorskich, KAW, Szczecin, 1986
 3. Tadeusz Białecki Lucyna Turek-Kwiatkowska, Szczecin stary i nowy, Szczecińskie Towarzystwo Kultury, Szczecin, 1991
 4. Kazimierz Kozłowski, Wiesław Wróblewski, Pomorze militarne XII–XXI wieku, KAW, Szczecin, 2006, ISBN 83–89341–36–0
 5. Cezary Domalski, Napoleoński Szczecin 1806-1813, Walkowska Wydawnictwo/JEŻ, Szczecin, 2009, ISBN 978-83-61805-05-2
 6. Roman Czejarek, Szczecin przełomu wieków, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź, 2008, ISBN 978-83-61253-31-0
 7. Arkadiusz Kozaczuk, Przemiany Szczecina, Walkowska Wydawnictwo/JEŻ, Szczecin, 2008, ISBN 978-83-924983-7-7
 8. Stefan Kownas, Czesław Piskorski, Szczecin-miasto parków i zieleni, PWN, Poznań, 1958
 9. Roman Tesze, Niektóre realia szczecińskie w latach III Rzeszy, Walkowska Wydawnictwo/JEŻ, Szczecin, 2009
 10. Seria wydawnicza, Zeszyty Szczecińskie, Wyd. PUBLISHER’S, Szczecin, 2005, ISBN 83-89029-16-2
 11. Karolina Kuciapa, 30 Lat Opery na Zamku, Wyd. Opera na Zamku, Szczecin, 2008, ISBN 978-83-909715-1-3
 12. Zdzisław Sośnicki, 40 lat teatrów dramatycznych Szczecina, KAW, Szczecin, 1985, ISBN 83-03-01190-1
 13. Kazimierz Kozłowski, Życie kulturalne Szczecina w latach 1945-1980, KAW, Szczecin, 1984
 14. Wyd. pod kierownictwem prof. Tadeusza Białeckiego, Encyklopedia Szczecina, Szczecin, 1999

Literatura dodatkowa

 1. -, Sedina.pl magazyn, Walkowska Wydawnictwo/JEŻ, Szczecin, 2009, ISBN 978-83-924983-6-0
 2. Portale internetowe, www.staryszczecin.cba.pl /www.sedina.pl /www.stettin.czejarek.pl, 2011

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Historia i sztuka Szczecina od X wieku do XVII wieku2
T-W-2Historia i sztuka Szczecina od XVIII wieku do 1945 roku.2
T-W-3Historia wybranych instytucji kulturalnych Szczecina na przełomie XIX i XX wieku.2
T-W-4Muzyczne tradycje Szczecina XIX i XX wieku.2
T-W-5Plastyka i architektura Szczecina.3
T-W-6Szlakami historycznego Szczecina.2
T-W-7Szlakami Pomorza Zachodniego2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Przygotowanie się do zajeć, czytanie wskazanej literatury, przygotowanie się do kolokwium, przygotowanie prezentacji multimedialnej, udział w wystawie.10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_A09-2_W01student posiada wiedzę dotyczącą historii i sztuki Szczecina oraz Pomorza Zachodniego,
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W08Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.
Cel przedmiotuC-4C4. Rozbudzenie, rozwijanie i kształtowanie poczucia przynależności do miejsca, w którym żyjemy.
C-3C3. Zapoznanie z treściami z zakresu historii, sztuki i kultury miast woj. zachodniopomorskiego od początków powstania po dzień dzisiejszy.
C-5C5. Zwiedzanie i poznawanie ważnych dla naszego miasta i województwa zabytków, instytucji, wystaw.
C-6C6. Ukształtowanie umiejętności z zakresu przygotowania i zaprezentowania przez studenta prezentacji multimedialnej dotyczącej przedstawienia i omówienia wybranego zabytku, wydarzenia z historii Szczecina, lub miejsca pochodzenia studenta.
C-1C1. Dostarczenie treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne studenta.
C-2C2. Zapoznanie z treściami z zakresu historii, sztuki i kultury Szczecina od początków powstania po dzień dzisiejszy.
Treści programoweT-W-7Szlakami Pomorza Zachodniego
T-W-6Szlakami historycznego Szczecina.
T-W-4Muzyczne tradycje Szczecina XIX i XX wieku.
T-W-5Plastyka i architektura Szczecina.
T-W-1Historia i sztuka Szczecina od X wieku do XVII wieku
T-W-2Historia i sztuka Szczecina od XVIII wieku do 1945 roku.
T-W-3Historia wybranych instytucji kulturalnych Szczecina na przełomie XIX i XX wieku.
Metody nauczaniaM-2Metoda problemowa: wykład konwersatoryjny.
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny, opowiadanie, opis, anegdota, objaśnienie i wyjaśnienie.
M-3Metoda aktywizująca: inscenizacja.
M-4Metody eksponujace: film, pokaz multimedialny połączony z przeżyciem.
M-5Metody programowane: z użyciem komputera, odtwarzacza CD/DVD
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wiedzy z historii i sztuki Szczecina przeprowadzona jest przez wykładowcę poprzez dialog ze studentem w celu ukierunkowania nauczania do poziomu studenta tak, aby uzyskać założone efekty zainteresowania podawaną przez wykładowcę wiedzą i przyswajania jej w jak największym stopniu. Zaliczenia przedmiotu dokonuje się na podstawie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez studenta a dotyczącej wybranego zabytku Szczecina, zagadnienia z historii miasta lub miasta pochodzenia studenta oraz obecności na wykładach. Ocena podsumowująca: ocena wystawiana po zakończeniu przedmiotu, podsumowująca osiągnięte efekty pracy studenta.
S-2Ocena formująca: Ocena podsumowująca: ocena wystawiana po zakończeniu przedmiotu, podsumowująca osiągnięte efekty pracy studenta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.
3,5Student ma wiedzę pośrednią między 3,0 a 4,0
4,0Jedna nieobecność nieusprawiedliwiona na zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.
4,5Student ma wiedzę pośrednią między 4,0 a 5,0
5,0Obecność na zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_A09-2_W02potrafi nazwać, rozróżnić, scharakteryzować i wskazać dany obiekt czy fakt historyczny związany ze Szczecinem, czy innym miastem Pomorza Zachodniego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W08Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.
Cel przedmiotuC-4C4. Rozbudzenie, rozwijanie i kształtowanie poczucia przynależności do miejsca, w którym żyjemy.
C-3C3. Zapoznanie z treściami z zakresu historii, sztuki i kultury miast woj. zachodniopomorskiego od początków powstania po dzień dzisiejszy.
C-5C5. Zwiedzanie i poznawanie ważnych dla naszego miasta i województwa zabytków, instytucji, wystaw.
C-6C6. Ukształtowanie umiejętności z zakresu przygotowania i zaprezentowania przez studenta prezentacji multimedialnej dotyczącej przedstawienia i omówienia wybranego zabytku, wydarzenia z historii Szczecina, lub miejsca pochodzenia studenta.
C-1C1. Dostarczenie treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne studenta.
C-2C2. Zapoznanie z treściami z zakresu historii, sztuki i kultury Szczecina od początków powstania po dzień dzisiejszy.
Treści programoweT-W-7Szlakami Pomorza Zachodniego
T-W-6Szlakami historycznego Szczecina.
T-W-4Muzyczne tradycje Szczecina XIX i XX wieku.
T-W-5Plastyka i architektura Szczecina.
T-W-1Historia i sztuka Szczecina od X wieku do XVII wieku
T-W-2Historia i sztuka Szczecina od XVIII wieku do 1945 roku.
T-W-3Historia wybranych instytucji kulturalnych Szczecina na przełomie XIX i XX wieku.
Metody nauczaniaM-2Metoda problemowa: wykład konwersatoryjny.
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny, opowiadanie, opis, anegdota, objaśnienie i wyjaśnienie.
M-3Metoda aktywizująca: inscenizacja.
M-4Metody eksponujace: film, pokaz multimedialny połączony z przeżyciem.
M-5Metody programowane: z użyciem komputera, odtwarzacza CD/DVD
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wiedzy z historii i sztuki Szczecina przeprowadzona jest przez wykładowcę poprzez dialog ze studentem w celu ukierunkowania nauczania do poziomu studenta tak, aby uzyskać założone efekty zainteresowania podawaną przez wykładowcę wiedzą i przyswajania jej w jak największym stopniu. Zaliczenia przedmiotu dokonuje się na podstawie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez studenta a dotyczącej wybranego zabytku Szczecina, zagadnienia z historii miasta lub miasta pochodzenia studenta oraz obecności na wykładach. Ocena podsumowująca: ocena wystawiana po zakończeniu przedmiotu, podsumowująca osiągnięte efekty pracy studenta.
S-2Ocena formująca: Ocena podsumowująca: ocena wystawiana po zakończeniu przedmiotu, podsumowująca osiągnięte efekty pracy studenta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.
3,5Student ma wiedzę pośrednią między 3,0 a 4,0
4,0Jedna nieobecność nieusprawiedliwiona na zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.
4,5Student ma wiedzę pośrednią między 4,0 a 5,0
5,0Obecność na zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_A09-2_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie dobierać i wykorzystywać nabytą wiedzę w w życiu codziennym. Nabywa zdolność i umiejętność samodzielnego poszerzania zdobytej wiedzy.np.: z literatury, baz danych i innych źródeł. Umie integrować je i dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie dotyczące zjawisk zachodzących w mieście. Potrafi weryfikować swoje wybory artystyczne i świadomie uczestniczyć w życiu kulturalnym. Potrafi przygotować prosty pokaz multimedialny dotyczący przedstawianych treści.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U04Ma umiejętność samodzielnego poszerzania zdobytej wiedzy oraz poszukiwania rozwiązań problemów inżynierskich pojawiających się w pracy zawodowej.
Cel przedmiotuC-4C4. Rozbudzenie, rozwijanie i kształtowanie poczucia przynależności do miejsca, w którym żyjemy.
C-3C3. Zapoznanie z treściami z zakresu historii, sztuki i kultury miast woj. zachodniopomorskiego od początków powstania po dzień dzisiejszy.
C-5C5. Zwiedzanie i poznawanie ważnych dla naszego miasta i województwa zabytków, instytucji, wystaw.
C-6C6. Ukształtowanie umiejętności z zakresu przygotowania i zaprezentowania przez studenta prezentacji multimedialnej dotyczącej przedstawienia i omówienia wybranego zabytku, wydarzenia z historii Szczecina, lub miejsca pochodzenia studenta.
C-1C1. Dostarczenie treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne studenta.
C-2C2. Zapoznanie z treściami z zakresu historii, sztuki i kultury Szczecina od początków powstania po dzień dzisiejszy.
Treści programoweT-W-7Szlakami Pomorza Zachodniego
T-W-6Szlakami historycznego Szczecina.
T-W-4Muzyczne tradycje Szczecina XIX i XX wieku.
T-W-5Plastyka i architektura Szczecina.
T-W-1Historia i sztuka Szczecina od X wieku do XVII wieku
T-W-2Historia i sztuka Szczecina od XVIII wieku do 1945 roku.
T-W-3Historia wybranych instytucji kulturalnych Szczecina na przełomie XIX i XX wieku.
Metody nauczaniaM-2Metoda problemowa: wykład konwersatoryjny.
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny, opowiadanie, opis, anegdota, objaśnienie i wyjaśnienie.
M-3Metoda aktywizująca: inscenizacja.
M-4Metody eksponujace: film, pokaz multimedialny połączony z przeżyciem.
M-5Metody programowane: z użyciem komputera, odtwarzacza CD/DVD
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wiedzy z historii i sztuki Szczecina przeprowadzona jest przez wykładowcę poprzez dialog ze studentem w celu ukierunkowania nauczania do poziomu studenta tak, aby uzyskać założone efekty zainteresowania podawaną przez wykładowcę wiedzą i przyswajania jej w jak największym stopniu. Zaliczenia przedmiotu dokonuje się na podstawie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez studenta a dotyczącej wybranego zabytku Szczecina, zagadnienia z historii miasta lub miasta pochodzenia studenta oraz obecności na wykładach. Ocena podsumowująca: ocena wystawiana po zakończeniu przedmiotu, podsumowująca osiągnięte efekty pracy studenta.
S-2Ocena formująca: Ocena podsumowująca: ocena wystawiana po zakończeniu przedmiotu, podsumowująca osiągnięte efekty pracy studenta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nieusprawiedliwiona nieobecność w zajęciach
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności w zajęciach. Brak prezentacji multimedialnej.
3,5Student ma wiedzę pośrednią między 3,0 a 4,0
4,0Jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.
4,5Student ma wiedzę pośrednią między 4,0 a 5,0
5,0Obecność na zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_A09-2_K01Ma świadomość ważności wiedzy z zakresu historii i sztuki Szczecina i Pomorza Zachodniego w kształtowaniu poczucia przynależności do miejsca w którym żyje. Rozumie potrzebę ciągłego porzerzania tych wiadomości celem utrzymania poziomu i podnoszenia wiedzy osobistej i społecznej. Ma świadomość ważności tej wiedzy i rozumie jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Potrafi działać w sposób profesjonalny w wyborze zagadnień kultury.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się celem utrzymania poziomu i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
ME_1A_K02Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
ME_1A_K03Potrafi pracować i współdziałać w grupie.
ME_1A_K04Potrafi działać w sposób profesjonalny i zgodny z zasadami etyki zawodowej.
Cel przedmiotuC-4C4. Rozbudzenie, rozwijanie i kształtowanie poczucia przynależności do miejsca, w którym żyjemy.
C-3C3. Zapoznanie z treściami z zakresu historii, sztuki i kultury miast woj. zachodniopomorskiego od początków powstania po dzień dzisiejszy.
C-5C5. Zwiedzanie i poznawanie ważnych dla naszego miasta i województwa zabytków, instytucji, wystaw.
C-6C6. Ukształtowanie umiejętności z zakresu przygotowania i zaprezentowania przez studenta prezentacji multimedialnej dotyczącej przedstawienia i omówienia wybranego zabytku, wydarzenia z historii Szczecina, lub miejsca pochodzenia studenta.
C-1C1. Dostarczenie treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne studenta.
C-2C2. Zapoznanie z treściami z zakresu historii, sztuki i kultury Szczecina od początków powstania po dzień dzisiejszy.
Treści programoweT-W-7Szlakami Pomorza Zachodniego
T-W-6Szlakami historycznego Szczecina.
T-W-4Muzyczne tradycje Szczecina XIX i XX wieku.
T-W-5Plastyka i architektura Szczecina.
T-W-1Historia i sztuka Szczecina od X wieku do XVII wieku
T-W-2Historia i sztuka Szczecina od XVIII wieku do 1945 roku.
T-W-3Historia wybranych instytucji kulturalnych Szczecina na przełomie XIX i XX wieku.
Metody nauczaniaM-2Metoda problemowa: wykład konwersatoryjny.
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny, opowiadanie, opis, anegdota, objaśnienie i wyjaśnienie.
M-3Metoda aktywizująca: inscenizacja.
M-4Metody eksponujace: film, pokaz multimedialny połączony z przeżyciem.
M-5Metody programowane: z użyciem komputera, odtwarzacza CD/DVD
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wiedzy z historii i sztuki Szczecina przeprowadzona jest przez wykładowcę poprzez dialog ze studentem w celu ukierunkowania nauczania do poziomu studenta tak, aby uzyskać założone efekty zainteresowania podawaną przez wykładowcę wiedzą i przyswajania jej w jak największym stopniu. Zaliczenia przedmiotu dokonuje się na podstawie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez studenta a dotyczącej wybranego zabytku Szczecina, zagadnienia z historii miasta lub miasta pochodzenia studenta oraz obecności na wykładach. Ocena podsumowująca: ocena wystawiana po zakończeniu przedmiotu, podsumowująca osiągnięte efekty pracy studenta.
S-2Ocena formująca: Ocena podsumowująca: ocena wystawiana po zakończeniu przedmiotu, podsumowująca osiągnięte efekty pracy studenta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności w zajęciach. Brak prezentacji multimedialnej.
3,5Student ma wiedzę pośrednią między 3,0 a 4,0
4,0Jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.
4,5Student ma wiedzę pośrednią między 4,0 a 5,0
5,0Obecność na zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.