Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Wybrane zagadnienia kultury - muzyka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wybrane zagadnienia kultury - muzyka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Kultury
Nauczyciel odpowiedzialny Iwona Charkiewicz <Iwona.Charkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Barbara Prokesch <Barbara.Prokesch@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna znajomość zagadnień muzycznych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne studenta.
C-2Rozbudzenie wrażliwości na piękno zawarte w muzyce.
C-3Przekazanie treści z zakresu elementów wiedzy o muzyce: - historii muzyki rodzimej i obcej, - kompozytorów i ich dzieł, - wydarzeń muzycznych, np. Konkurs Chopinowski, Szczecińskie Zmagania Jazzowe, - wiadomości z literatury i form muzycznych.
C-4Rozwijanie i kształtowanie poprzez muzykę - osobowości studenta.
C-5Ukształtowanie nawyku stałego, nie okazjonalnego uczestnictwa w kulturze.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Europejska tradycja muzyczna2
T-W-2Polska tradycja muzyczna2
T-W-3Muzyka współczesna - to nie takie straszne2
T-W-4Rola dyrygenta w zespole muzycznym2
T-W-5Co to jest dobra interpretacja?2
T-W-6Sylwetka kompozytora - życie i twórczość2
T-W-7Uczestnictwo w próbie wybranego koncertu3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie się do zajeć, poznanie partytury nutowej i różnic w interpretacji utworów, czytanie wskazanej literatury, przygotowanie się do kolokwium, udział w koncercie.10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: - wykład informacyjny, - pogadanka, - opowiadanie, - opis, - anegdota, - objaśnienie lub wyjaśnienie.
M-2Metody problemowe: - wykład konwersatoryjny.
M-3Metody eksponujące: - nagranie CD, film-DVD - ekspozycja, - pokaz multimedialny polączony z przeżyciem.
M-4Metody programowe: - z użyciem komputera, odtwarzacza CD/DVD, - z użyciem potrzebnych materiałów dydaktycznych np. partytura nutowa.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena formująca prowadzona na początku zajęć służy do identyfikacji braków wiedzy, daje informacje podstawowe dla przygotowania treści programowych do nauczania przedmiotu. Pomaga wykładowcy ukierunkować przekazywane treści do poziomu studentów tak, aby uzyskać założone efekty i cele dydaktyczne. Ocena podsumowująca wystawiana pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty przyswojonej wiedzy.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_A09-1_W01
Student posiada wiedzę dotyczącą ogólnych zagadnień muzycznych
ME_1A_W08C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-W-6, T-W-5, T-W-1, T-W-7, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1, M-2, M-3, M-4S-1
ME_1A_A09-1_W02
poszerza horyzonty myślowe, dzięki czemu ma większą zdolność przyswajania specjalistycznej wiedzy swojego kierunku.
ME_1A_W08C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-W-6, T-W-5, T-W-1, T-W-7, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1, M-2, M-3, M-4S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_A09-1_U01
posiada umiejętność zidentyfikowania poznanych nurtów muzycznych, wybrania kompozytorów i utworów z zakresu muzyki polskiej i światowej.
ME_1A_U04C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-W-6, T-W-5, T-W-1, T-W-7, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1S-1
ME_1A_A09-1_U02
wykorzystywania nabytej wiedzy i zastosowania jej w życiu codziennym,
ME_1A_U01C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-W-6, T-W-5, T-W-1, T-W-7, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1, M-2, M-3, M-4S-1
ME_1A_A09-1_U03
umiejetność weryfikowania wyborów muzycznych i świadomego uczestniczenia w życiu kulturalnym.
C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-W-6, T-W-5, T-W-1, T-W-7, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1, M-2, M-3, M-4S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_A09-1_K01
rozummie potrzebę permanentnego uczenia się.
ME_1A_K01C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-W-6, T-W-5, T-W-1, T-W-7, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1S-1
ME_1A_A09-1_K02
potrafi współdziałać i pracować w grupie
ME_1A_K03C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-W-6, T-W-5, T-W-1, T-W-7, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1, M-2, M-3, M-4S-1
ME_1A_A09-1_K03
ma świadomość w wyborze zagadnień kultury, wrażliwość na piękno muzyki, zdolność do świadomego wyboru i słuchania muzyki.
ME_1A_K02C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-W-6, T-W-5, T-W-1, T-W-7, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1, M-2, M-3, M-4S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_A09-1_W01
Student posiada wiedzę dotyczącą ogólnych zagadnień muzycznych
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta w zajęciach.
3,5Student ma wiedzę pomiędzy 3,0 a 4,0
4,0Jedna nieobecność. Bierna postawa studenta w zajeciach.
4,5Student ma wiedzę pomiędzy 4,0 a 5,0
5,0Uczestnictwo na wszystkich zajęciach. Pozytywna ocena aktywności studenta.
ME_1A_A09-1_W02
poszerza horyzonty myślowe, dzięki czemu ma większą zdolność przyswajania specjalistycznej wiedzy swojego kierunku.
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta w zajęciach.
3,5Student ma wiedzę pomiędzy 3,0 a 4,0
4,0Jedna nieobecność. Bierna postawa studenta w zajeciach.
4,5Student ma wiedzę pomiędzy 4,0 a 5,0
5,0Uczestnictwo na wszystkich zajęciach. Pozytywna ocena aktywności studenta.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_A09-1_U01
posiada umiejętność zidentyfikowania poznanych nurtów muzycznych, wybrania kompozytorów i utworów z zakresu muzyki polskiej i światowej.
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.
3,5Student ma wiedzę pomiędzy 3,0 a 4,0
4,0Jedna nieobecność na zajęciach. Bierna postawa studenta na zajęciach.
4,5Student ma wiedzę pomiędzy 4,0 a 5,0
5,0Uczestnictwo na wszystkich zajęciach. Pozytywna ocena aktywności studenta.
ME_1A_A09-1_U02
wykorzystywania nabytej wiedzy i zastosowania jej w życiu codziennym,
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.
3,5Student ma wiedzę pomiędzy 3,0 a 4,0
4,0Jedna nieobecność na zajęciach. Bierna postawa studenta na zajęciach.
4,5Student ma wiedzę pomiędzy 4,0 a 5,0
5,0Uczestnictwo na wszystkich zajęciach. Pozytywna ocena aktywności studenta.
ME_1A_A09-1_U03
umiejetność weryfikowania wyborów muzycznych i świadomego uczestniczenia w życiu kulturalnym.
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.
3,5Student ma wiedzę pomiędzy 3,0 a 4,0
4,0Jedna nieobecność na zajęciach. Bierna postawa studenta na zajęciach.
4,5Student ma wiedzę pomiędzy 4,0 a 5,0
5,0Uczestnictwo na wszystkich zajęciach. Pozytywna ocena aktywności studenta.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_A09-1_K01
rozummie potrzebę permanentnego uczenia się.
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.
3,5Student ma wiedzę pomiędzy 3,0 a 4,0
4,0Jedna nieobecność na zajeciach. Bierna postawa studenta na zajęciach.
4,5Student ma wiedzę pomiędzy 4,0 a 5,0
5,0Uczestnictwo na wszystkich zajęciach. Pozytywna ocena aktywności studenta.
ME_1A_A09-1_K02
potrafi współdziałać i pracować w grupie
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.
3,5Student ma wiedzę pomiędzy 3,0 a 4,0
4,0Jedna nieobecność na zajeciach. Bierna postawa studenta na zajęciach.
4,5Student ma wiedzę pomiędzy 4,0 a 5,0
5,0Uczestnictwo na wszystkich zajęciach. Pozytywna ocena aktywności studenta.
ME_1A_A09-1_K03
ma świadomość w wyborze zagadnień kultury, wrażliwość na piękno muzyki, zdolność do świadomego wyboru i słuchania muzyki.
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.
3,5Student ma wiedzę pomiędzy 3,0 a 4,0
4,0Jedna nieobecność na zajeciach. Bierna postawa studenta na zajęciach.
4,5Student ma wiedzę pomiędzy 4,0 a 5,0
5,0Uczestnictwo na wszystkich zajęciach. Pozytywna ocena aktywności studenta.

Literatura podstawowa

 1. Guczalski Krzysztof, Znaczenie muzyki. Znaczenia w muzyce., Musica Iagellonica, Kraków, 2002
 2. Dąbek Stanisław, Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku, PWN, Warszawa, 1996
 3. R. Chłopicka, Krzysztof Penderecki między sacrum a profanum, Akademia Muzyczna, Kraków, 2000
 4. Eugeniusz Kus i Mikołaj Szczęsny, Kompozytorzy szczecińscy po 1945 roku, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin, 2002
 5. Rogala Jacek, Muzyka polska XX wieku, PWN, Kraków, 2000
 6. Schäffer Bogusław, W kręgu nowej muzyki, WL, Kraków, 1967
 7. Danuta Gwizdalanka, Historia muzyki XX wieku, PWM, Kraków, 2009
 8. Krukowski Stanisław, O pracy dyrygenta chóru, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa, 1982
 9. Tomaszewski Mieczysław, Muzyka w dialogu ze słowem, Akademia Muzyczna, Kraków, 2003
 10. Wojtczak Ziemowit, Głos ludzki jako żywy instrument w twórczości kompozytorów XX wieku, Łódź, 2009
 11. Tomaszewski Mieczysław, Interpretacja integralna dzieła muzycznego, Akademia Muzyczna, Kraków, 2000
 12. Golianek Ryszard Daniel, Zrozumieć operę, Łódź, 2009
 13. Wróbel Feliks, Partytura na tle współczesnej techniki orkiestracyjnej, PWM, Kraków, 1954
 14. Steen Michael, Biografie mistrzów muzyki europejskiej, Rebis, Poznań, 2009, ISBN-13: 978-83-7510-252-9
 15. Maria Gordon Smith, Chopin, Czytelnik, Warszawa, 1990, ISBN 8307015588
 16. Mieczysław Tomaszewski, Chopin: człowiek, dzieło, rezonans, Podsiedlik-Raniowski i Spółka, Poznań, 1998, ISBN 83-7212-034-X
 17. Tomasik Krzysztof, O Karolu Szymanowskim, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Kraków, 2008, ISBN 978-83-61006-20-6

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Europejska tradycja muzyczna2
T-W-2Polska tradycja muzyczna2
T-W-3Muzyka współczesna - to nie takie straszne2
T-W-4Rola dyrygenta w zespole muzycznym2
T-W-5Co to jest dobra interpretacja?2
T-W-6Sylwetka kompozytora - życie i twórczość2
T-W-7Uczestnictwo w próbie wybranego koncertu3
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie się do zajeć, poznanie partytury nutowej i różnic w interpretacji utworów, czytanie wskazanej literatury, przygotowanie się do kolokwium, udział w koncercie.10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_A09-1_W01Student posiada wiedzę dotyczącą ogólnych zagadnień muzycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W08Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.
Cel przedmiotuC-1Przekazanie treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne studenta.
C-2Rozbudzenie wrażliwości na piękno zawarte w muzyce.
C-3Przekazanie treści z zakresu elementów wiedzy o muzyce: - historii muzyki rodzimej i obcej, - kompozytorów i ich dzieł, - wydarzeń muzycznych, np. Konkurs Chopinowski, Szczecińskie Zmagania Jazzowe, - wiadomości z literatury i form muzycznych.
C-4Rozwijanie i kształtowanie poprzez muzykę - osobowości studenta.
C-5Ukształtowanie nawyku stałego, nie okazjonalnego uczestnictwa w kulturze.
Treści programoweT-W-6Sylwetka kompozytora - życie i twórczość
T-W-5Co to jest dobra interpretacja?
T-W-1Europejska tradycja muzyczna
T-W-7Uczestnictwo w próbie wybranego koncertu
T-W-2Polska tradycja muzyczna
T-W-3Muzyka współczesna - to nie takie straszne
T-W-4Rola dyrygenta w zespole muzycznym
Metody nauczaniaM-1Metody podające: - wykład informacyjny, - pogadanka, - opowiadanie, - opis, - anegdota, - objaśnienie lub wyjaśnienie.
M-2Metody problemowe: - wykład konwersatoryjny.
M-3Metody eksponujące: - nagranie CD, film-DVD - ekspozycja, - pokaz multimedialny polączony z przeżyciem.
M-4Metody programowe: - z użyciem komputera, odtwarzacza CD/DVD, - z użyciem potrzebnych materiałów dydaktycznych np. partytura nutowa.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca prowadzona na początku zajęć służy do identyfikacji braków wiedzy, daje informacje podstawowe dla przygotowania treści programowych do nauczania przedmiotu. Pomaga wykładowcy ukierunkować przekazywane treści do poziomu studentów tak, aby uzyskać założone efekty i cele dydaktyczne. Ocena podsumowująca wystawiana pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty przyswojonej wiedzy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta w zajęciach.
3,5Student ma wiedzę pomiędzy 3,0 a 4,0
4,0Jedna nieobecność. Bierna postawa studenta w zajeciach.
4,5Student ma wiedzę pomiędzy 4,0 a 5,0
5,0Uczestnictwo na wszystkich zajęciach. Pozytywna ocena aktywności studenta.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_A09-1_W02poszerza horyzonty myślowe, dzięki czemu ma większą zdolność przyswajania specjalistycznej wiedzy swojego kierunku.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W08Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.
Cel przedmiotuC-1Przekazanie treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne studenta.
C-2Rozbudzenie wrażliwości na piękno zawarte w muzyce.
C-3Przekazanie treści z zakresu elementów wiedzy o muzyce: - historii muzyki rodzimej i obcej, - kompozytorów i ich dzieł, - wydarzeń muzycznych, np. Konkurs Chopinowski, Szczecińskie Zmagania Jazzowe, - wiadomości z literatury i form muzycznych.
C-4Rozwijanie i kształtowanie poprzez muzykę - osobowości studenta.
C-5Ukształtowanie nawyku stałego, nie okazjonalnego uczestnictwa w kulturze.
Treści programoweT-W-6Sylwetka kompozytora - życie i twórczość
T-W-5Co to jest dobra interpretacja?
T-W-1Europejska tradycja muzyczna
T-W-7Uczestnictwo w próbie wybranego koncertu
T-W-2Polska tradycja muzyczna
T-W-3Muzyka współczesna - to nie takie straszne
T-W-4Rola dyrygenta w zespole muzycznym
Metody nauczaniaM-1Metody podające: - wykład informacyjny, - pogadanka, - opowiadanie, - opis, - anegdota, - objaśnienie lub wyjaśnienie.
M-2Metody problemowe: - wykład konwersatoryjny.
M-3Metody eksponujące: - nagranie CD, film-DVD - ekspozycja, - pokaz multimedialny polączony z przeżyciem.
M-4Metody programowe: - z użyciem komputera, odtwarzacza CD/DVD, - z użyciem potrzebnych materiałów dydaktycznych np. partytura nutowa.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca prowadzona na początku zajęć służy do identyfikacji braków wiedzy, daje informacje podstawowe dla przygotowania treści programowych do nauczania przedmiotu. Pomaga wykładowcy ukierunkować przekazywane treści do poziomu studentów tak, aby uzyskać założone efekty i cele dydaktyczne. Ocena podsumowująca wystawiana pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty przyswojonej wiedzy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta w zajęciach.
3,5Student ma wiedzę pomiędzy 3,0 a 4,0
4,0Jedna nieobecność. Bierna postawa studenta w zajeciach.
4,5Student ma wiedzę pomiędzy 4,0 a 5,0
5,0Uczestnictwo na wszystkich zajęciach. Pozytywna ocena aktywności studenta.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_A09-1_U01posiada umiejętność zidentyfikowania poznanych nurtów muzycznych, wybrania kompozytorów i utworów z zakresu muzyki polskiej i światowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U04Ma umiejętność samodzielnego poszerzania zdobytej wiedzy oraz poszukiwania rozwiązań problemów inżynierskich pojawiających się w pracy zawodowej.
Cel przedmiotuC-1Przekazanie treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne studenta.
C-2Rozbudzenie wrażliwości na piękno zawarte w muzyce.
C-3Przekazanie treści z zakresu elementów wiedzy o muzyce: - historii muzyki rodzimej i obcej, - kompozytorów i ich dzieł, - wydarzeń muzycznych, np. Konkurs Chopinowski, Szczecińskie Zmagania Jazzowe, - wiadomości z literatury i form muzycznych.
C-4Rozwijanie i kształtowanie poprzez muzykę - osobowości studenta.
C-5Ukształtowanie nawyku stałego, nie okazjonalnego uczestnictwa w kulturze.
Treści programoweT-W-6Sylwetka kompozytora - życie i twórczość
T-W-5Co to jest dobra interpretacja?
T-W-1Europejska tradycja muzyczna
T-W-7Uczestnictwo w próbie wybranego koncertu
T-W-2Polska tradycja muzyczna
T-W-3Muzyka współczesna - to nie takie straszne
T-W-4Rola dyrygenta w zespole muzycznym
Metody nauczaniaM-1Metody podające: - wykład informacyjny, - pogadanka, - opowiadanie, - opis, - anegdota, - objaśnienie lub wyjaśnienie.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca prowadzona na początku zajęć służy do identyfikacji braków wiedzy, daje informacje podstawowe dla przygotowania treści programowych do nauczania przedmiotu. Pomaga wykładowcy ukierunkować przekazywane treści do poziomu studentów tak, aby uzyskać założone efekty i cele dydaktyczne. Ocena podsumowująca wystawiana pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty przyswojonej wiedzy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.
3,5Student ma wiedzę pomiędzy 3,0 a 4,0
4,0Jedna nieobecność na zajęciach. Bierna postawa studenta na zajęciach.
4,5Student ma wiedzę pomiędzy 4,0 a 5,0
5,0Uczestnictwo na wszystkich zajęciach. Pozytywna ocena aktywności studenta.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_A09-1_U02wykorzystywania nabytej wiedzy i zastosowania jej w życiu codziennym,
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Cel przedmiotuC-1Przekazanie treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne studenta.
C-2Rozbudzenie wrażliwości na piękno zawarte w muzyce.
C-3Przekazanie treści z zakresu elementów wiedzy o muzyce: - historii muzyki rodzimej i obcej, - kompozytorów i ich dzieł, - wydarzeń muzycznych, np. Konkurs Chopinowski, Szczecińskie Zmagania Jazzowe, - wiadomości z literatury i form muzycznych.
C-4Rozwijanie i kształtowanie poprzez muzykę - osobowości studenta.
C-5Ukształtowanie nawyku stałego, nie okazjonalnego uczestnictwa w kulturze.
Treści programoweT-W-6Sylwetka kompozytora - życie i twórczość
T-W-5Co to jest dobra interpretacja?
T-W-1Europejska tradycja muzyczna
T-W-7Uczestnictwo w próbie wybranego koncertu
T-W-2Polska tradycja muzyczna
T-W-3Muzyka współczesna - to nie takie straszne
T-W-4Rola dyrygenta w zespole muzycznym
Metody nauczaniaM-1Metody podające: - wykład informacyjny, - pogadanka, - opowiadanie, - opis, - anegdota, - objaśnienie lub wyjaśnienie.
M-2Metody problemowe: - wykład konwersatoryjny.
M-3Metody eksponujące: - nagranie CD, film-DVD - ekspozycja, - pokaz multimedialny polączony z przeżyciem.
M-4Metody programowe: - z użyciem komputera, odtwarzacza CD/DVD, - z użyciem potrzebnych materiałów dydaktycznych np. partytura nutowa.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca prowadzona na początku zajęć służy do identyfikacji braków wiedzy, daje informacje podstawowe dla przygotowania treści programowych do nauczania przedmiotu. Pomaga wykładowcy ukierunkować przekazywane treści do poziomu studentów tak, aby uzyskać założone efekty i cele dydaktyczne. Ocena podsumowująca wystawiana pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty przyswojonej wiedzy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.
3,5Student ma wiedzę pomiędzy 3,0 a 4,0
4,0Jedna nieobecność na zajęciach. Bierna postawa studenta na zajęciach.
4,5Student ma wiedzę pomiędzy 4,0 a 5,0
5,0Uczestnictwo na wszystkich zajęciach. Pozytywna ocena aktywności studenta.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_A09-1_U03umiejetność weryfikowania wyborów muzycznych i świadomego uczestniczenia w życiu kulturalnym.
Cel przedmiotuC-1Przekazanie treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne studenta.
C-2Rozbudzenie wrażliwości na piękno zawarte w muzyce.
C-3Przekazanie treści z zakresu elementów wiedzy o muzyce: - historii muzyki rodzimej i obcej, - kompozytorów i ich dzieł, - wydarzeń muzycznych, np. Konkurs Chopinowski, Szczecińskie Zmagania Jazzowe, - wiadomości z literatury i form muzycznych.
C-4Rozwijanie i kształtowanie poprzez muzykę - osobowości studenta.
C-5Ukształtowanie nawyku stałego, nie okazjonalnego uczestnictwa w kulturze.
Treści programoweT-W-6Sylwetka kompozytora - życie i twórczość
T-W-5Co to jest dobra interpretacja?
T-W-1Europejska tradycja muzyczna
T-W-7Uczestnictwo w próbie wybranego koncertu
T-W-2Polska tradycja muzyczna
T-W-3Muzyka współczesna - to nie takie straszne
T-W-4Rola dyrygenta w zespole muzycznym
Metody nauczaniaM-1Metody podające: - wykład informacyjny, - pogadanka, - opowiadanie, - opis, - anegdota, - objaśnienie lub wyjaśnienie.
M-2Metody problemowe: - wykład konwersatoryjny.
M-3Metody eksponujące: - nagranie CD, film-DVD - ekspozycja, - pokaz multimedialny polączony z przeżyciem.
M-4Metody programowe: - z użyciem komputera, odtwarzacza CD/DVD, - z użyciem potrzebnych materiałów dydaktycznych np. partytura nutowa.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca prowadzona na początku zajęć służy do identyfikacji braków wiedzy, daje informacje podstawowe dla przygotowania treści programowych do nauczania przedmiotu. Pomaga wykładowcy ukierunkować przekazywane treści do poziomu studentów tak, aby uzyskać założone efekty i cele dydaktyczne. Ocena podsumowująca wystawiana pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty przyswojonej wiedzy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.
3,5Student ma wiedzę pomiędzy 3,0 a 4,0
4,0Jedna nieobecność na zajęciach. Bierna postawa studenta na zajęciach.
4,5Student ma wiedzę pomiędzy 4,0 a 5,0
5,0Uczestnictwo na wszystkich zajęciach. Pozytywna ocena aktywności studenta.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_A09-1_K01rozummie potrzebę permanentnego uczenia się.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się celem utrzymania poziomu i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
Cel przedmiotuC-1Przekazanie treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne studenta.
C-2Rozbudzenie wrażliwości na piękno zawarte w muzyce.
C-3Przekazanie treści z zakresu elementów wiedzy o muzyce: - historii muzyki rodzimej i obcej, - kompozytorów i ich dzieł, - wydarzeń muzycznych, np. Konkurs Chopinowski, Szczecińskie Zmagania Jazzowe, - wiadomości z literatury i form muzycznych.
C-4Rozwijanie i kształtowanie poprzez muzykę - osobowości studenta.
C-5Ukształtowanie nawyku stałego, nie okazjonalnego uczestnictwa w kulturze.
Treści programoweT-W-6Sylwetka kompozytora - życie i twórczość
T-W-5Co to jest dobra interpretacja?
T-W-1Europejska tradycja muzyczna
T-W-7Uczestnictwo w próbie wybranego koncertu
T-W-2Polska tradycja muzyczna
T-W-3Muzyka współczesna - to nie takie straszne
T-W-4Rola dyrygenta w zespole muzycznym
Metody nauczaniaM-1Metody podające: - wykład informacyjny, - pogadanka, - opowiadanie, - opis, - anegdota, - objaśnienie lub wyjaśnienie.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca prowadzona na początku zajęć służy do identyfikacji braków wiedzy, daje informacje podstawowe dla przygotowania treści programowych do nauczania przedmiotu. Pomaga wykładowcy ukierunkować przekazywane treści do poziomu studentów tak, aby uzyskać założone efekty i cele dydaktyczne. Ocena podsumowująca wystawiana pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty przyswojonej wiedzy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.
3,5Student ma wiedzę pomiędzy 3,0 a 4,0
4,0Jedna nieobecność na zajeciach. Bierna postawa studenta na zajęciach.
4,5Student ma wiedzę pomiędzy 4,0 a 5,0
5,0Uczestnictwo na wszystkich zajęciach. Pozytywna ocena aktywności studenta.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_A09-1_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K03Potrafi pracować i współdziałać w grupie.
Cel przedmiotuC-1Przekazanie treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne studenta.
C-2Rozbudzenie wrażliwości na piękno zawarte w muzyce.
C-3Przekazanie treści z zakresu elementów wiedzy o muzyce: - historii muzyki rodzimej i obcej, - kompozytorów i ich dzieł, - wydarzeń muzycznych, np. Konkurs Chopinowski, Szczecińskie Zmagania Jazzowe, - wiadomości z literatury i form muzycznych.
C-4Rozwijanie i kształtowanie poprzez muzykę - osobowości studenta.
C-5Ukształtowanie nawyku stałego, nie okazjonalnego uczestnictwa w kulturze.
Treści programoweT-W-6Sylwetka kompozytora - życie i twórczość
T-W-5Co to jest dobra interpretacja?
T-W-1Europejska tradycja muzyczna
T-W-7Uczestnictwo w próbie wybranego koncertu
T-W-2Polska tradycja muzyczna
T-W-3Muzyka współczesna - to nie takie straszne
T-W-4Rola dyrygenta w zespole muzycznym
Metody nauczaniaM-1Metody podające: - wykład informacyjny, - pogadanka, - opowiadanie, - opis, - anegdota, - objaśnienie lub wyjaśnienie.
M-2Metody problemowe: - wykład konwersatoryjny.
M-3Metody eksponujące: - nagranie CD, film-DVD - ekspozycja, - pokaz multimedialny polączony z przeżyciem.
M-4Metody programowe: - z użyciem komputera, odtwarzacza CD/DVD, - z użyciem potrzebnych materiałów dydaktycznych np. partytura nutowa.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca prowadzona na początku zajęć służy do identyfikacji braków wiedzy, daje informacje podstawowe dla przygotowania treści programowych do nauczania przedmiotu. Pomaga wykładowcy ukierunkować przekazywane treści do poziomu studentów tak, aby uzyskać założone efekty i cele dydaktyczne. Ocena podsumowująca wystawiana pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty przyswojonej wiedzy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.
3,5Student ma wiedzę pomiędzy 3,0 a 4,0
4,0Jedna nieobecność na zajeciach. Bierna postawa studenta na zajęciach.
4,5Student ma wiedzę pomiędzy 4,0 a 5,0
5,0Uczestnictwo na wszystkich zajęciach. Pozytywna ocena aktywności studenta.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_A09-1_K03ma świadomość w wyborze zagadnień kultury, wrażliwość na piękno muzyki, zdolność do świadomego wyboru i słuchania muzyki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K02Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Cel przedmiotuC-1Przekazanie treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne studenta.
C-2Rozbudzenie wrażliwości na piękno zawarte w muzyce.
C-3Przekazanie treści z zakresu elementów wiedzy o muzyce: - historii muzyki rodzimej i obcej, - kompozytorów i ich dzieł, - wydarzeń muzycznych, np. Konkurs Chopinowski, Szczecińskie Zmagania Jazzowe, - wiadomości z literatury i form muzycznych.
C-4Rozwijanie i kształtowanie poprzez muzykę - osobowości studenta.
C-5Ukształtowanie nawyku stałego, nie okazjonalnego uczestnictwa w kulturze.
Treści programoweT-W-6Sylwetka kompozytora - życie i twórczość
T-W-5Co to jest dobra interpretacja?
T-W-1Europejska tradycja muzyczna
T-W-7Uczestnictwo w próbie wybranego koncertu
T-W-2Polska tradycja muzyczna
T-W-3Muzyka współczesna - to nie takie straszne
T-W-4Rola dyrygenta w zespole muzycznym
Metody nauczaniaM-1Metody podające: - wykład informacyjny, - pogadanka, - opowiadanie, - opis, - anegdota, - objaśnienie lub wyjaśnienie.
M-2Metody problemowe: - wykład konwersatoryjny.
M-3Metody eksponujące: - nagranie CD, film-DVD - ekspozycja, - pokaz multimedialny polączony z przeżyciem.
M-4Metody programowe: - z użyciem komputera, odtwarzacza CD/DVD, - z użyciem potrzebnych materiałów dydaktycznych np. partytura nutowa.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca prowadzona na początku zajęć służy do identyfikacji braków wiedzy, daje informacje podstawowe dla przygotowania treści programowych do nauczania przedmiotu. Pomaga wykładowcy ukierunkować przekazywane treści do poziomu studentów tak, aby uzyskać założone efekty i cele dydaktyczne. Ocena podsumowująca wystawiana pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty przyswojonej wiedzy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.
3,5Student ma wiedzę pomiędzy 3,0 a 4,0
4,0Jedna nieobecność na zajeciach. Bierna postawa studenta na zajęciach.
4,5Student ma wiedzę pomiędzy 4,0 a 5,0
5,0Uczestnictwo na wszystkich zajęciach. Pozytywna ocena aktywności studenta.