Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Sterowanie dyskretne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Sterowanie dyskretne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Automatyki Przemysłowej i Robotyki
Nauczyciel odpowiedzialny Bogdan Broel-Plater <Bogdan.Broel-Plater@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL6 30 2,00,38zaliczenie
wykładyW6 30 3,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość działań na zmiennych logicznych
W-2Znajomośc elektrotechniki w zakresie pozwalającym na zrozumienie działania podstawowych obwodów elektrycznych i maszyn elektrycznych
W-3Znajomość zasad działania systemów mikroprocesorowych
W-4Podstawowa wiedza o napędach elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student potrafi dobrać sterownik odpowiedni do automatyzowanego procesu
C-2Student potrafi zaprojektować bezpieczny układ połączenia sterownika z urządzeniami sterowanego procesu
C-3Student potrafi zaprojektować bezpieczny algorytm sterowania prostym procesem technologicznym z uwzględnieniem sposobu obsługi tego procesu
C-4Student potrafi napisać program aplikacji realizującej algorytm sterowania zapisany w postaci grafów języka SFC
C-5Student potrafi przetłumaczyć algorytm sterowania zapisany w języku SFC na język typu LD lub ST
C-6Student potrafi uruchomić i przetestować prosty program sterowania, znaleźć w nim błędy i poprawić je a także udoskonalić i rozbudować funkcje programu sterowania

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Pisanie i uruchamianie na wybranym typie sterownika programowalnego prostego programu sterowania logicznego z uwarunkowaniami liczbowymi i czasowymi4
T-L-2Sterowanie pracą hydroforu2
T-L-3Sterowanie światłami na skrzyżowaniu ulic2
T-L-4Sterowanie ruchem na przejeździe kolejowym2
T-L-5Sterowanie sortownią paczek2
T-L-6Sterowanie drzwiami automatycznymi2
T-L-7Inteligentna instalacja elektryczna2
T-L-8Sterowanie pracą testera światłowodów2
T-L-9Obsługa przycisku stopu awaryjnego2
T-L-10Algorytm bezuderzeniowej zmiany trybu pracy maszyny technologicznej2
T-L-11Sterowanie pracą nawijarki cewek4
T-L-12Sterowanie wielostanowiskową linią montażową4
30
wykłady
T-W-1Rola programowalnych sterowników we współczesnej automatyce1
T-W-2Budowa sterowników programowalnych2
T-W-3Cykl pracy sterowników programowalnych1
T-W-4Języki programowania sterowników programowalnych1
T-W-5Wykonywanie obliczeń logicznych i arytmetycznych w układach ze sterownikami programowalnymi5
T-W-6Zliczanie liczby zdarzeń w układach ze sterownikami programowalnymi2
T-W-7Odliczanie upływu czasu w ukladach ze sterownikami programowalnymi2
T-W-8Wykorzystanie sterowników programowalnych do sterowania procesami ciągłymi2
T-W-9Projektowanie warstwy sprzętowej układu ze sterownikiem programowalnym3
T-W-10Projektowanie algorytmu sterowania procesem dyskretnym10
T-W-11Dobór sterownika programowalnego do procesu1
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Przygotowanie się do ćwiczeń5
A-L-2Opracowanie wyników i sporządzenie sprawozdań z ćwiczeń10
A-L-3Przygotowanie się do zaliczenia zajęć laboratoryjnych5
A-L-4Uczestnictwo w zajęciach30
50
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Uzupełnianie wiedzy z literatury20
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia zajęć25
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Metoda przypadków polegająca na analizowaniu rozwiązań konkretnych problemów technicznych
M-4Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem rzeczywistych sterowników przemysłowych i symulatorów sterowanych maszyn i procesów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena wystawiana na początku kolejnych ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie krótkiej odpowiedzi pisemnej na temat zwiazany z aktualnym ćwiczeniem
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na zakończenie cyklu ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie ocen cząstkowych z zaliczenia poszczególnych ćwiczeń cyklu i złozonych sprawozdań oraz pracy poszczególnych członków zespołu podczas realizacji wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na zakończenie wykładów na podstawie pracy pisemnej oraz rozmowy ze studentem

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_B16_W01
Student zna sposób działania sterowników PLC i wynikające z tego zasady doboru sterownika do procesu technologicznego, zna podstawowe języki programowania sterowników PLC oraz zasady budowy bezpiecznego układu sterowania i projektowania algorytmu sterowania wykorzystujacego sterowniki PLC.
ME_1A_W04C-2, C-4, C-1, C-3, C-5, C-6T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-8, T-W-2, T-W-9, T-W-6, T-W-7, T-W-11, T-W-10, T-W-5M-1, M-2, M-4, M-3S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_B16_U01
Student potrafi zapisać w języku LD program realizujący jednografowy algorytm zapisany w języku SFC oraz uruchomić układ sterowania wykorzystujący ten algorytm.
ME_1A_U07, ME_1A_U13C-2, C-4, C-1, C-3, C-5, C-6T-W-9, T-W-6, T-W-7, T-W-10, T-W-5, T-L-12, T-L-5, T-L-7, T-L-6, T-L-11, T-L-1, T-L-4, T-L-10, T-L-9, T-L-8, T-L-2, T-L-3M-4, M-3S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_B16_K01
Student potrafi określić skutki wybranych błędów obsługi lub awarii urządzeń zautomatyzowanego prostego procesu technologicznego jednak nie potrafi zaproponować rozwiązania układu sterowania minimalizujące te skutki
ME_1A_K02C-2, C-1, C-3T-W-1, T-W-9, T-W-11, T-W-10, T-L-5, T-L-7, T-L-4, T-L-10, T-L-9, T-L-3M-1, M-2, M-3S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_B16_W01
Student zna sposób działania sterowników PLC i wynikające z tego zasady doboru sterownika do procesu technologicznego, zna podstawowe języki programowania sterowników PLC oraz zasady budowy bezpiecznego układu sterowania i projektowania algorytmu sterowania wykorzystujacego sterowniki PLC.
2,0Student nie zna zadad działania sterowników programowalnych i jezyków programowania tych sterowników.
3,0Student zna sposób działania sterowników PLC i wynikające z tego zasady doboru sterownika do procesu technologicznego, zna podstawowe języki programowania sterowników PLC oraz zasady budowy bezpiecznego układu sterowania i projektowania algorytmu sterowania wykorzystujacego sterowniki PLC.
3,5Student zna sposób działania sterowników PLC i wynikające z tego zasady doboru sterownika do procesu technologicznego, zna języki programowania sterowników PLC oraz zasady budowy bezpiecznego układu sterowania a takze sposb projektowania z wykorzystaniem języka SFC prostych, jednografowych algorytmów sterowania oraz tłumaczenia tych algorytmów na program zapisany w języku LD.
4,0Student zna sposób działania sterowników PLC i wynikające z tego zasady doboru sterownika do procesu technologicznego, zna języki programowania sterowników PLC oraz zasady budowy bezpiecznego układu sterowania a takze sposb projektowania z wykorzystaniem języka SFC jednografowych algorytmów bezpiecznego sterowania oraz tłumaczenia tych algorytmów na program zapisany w języku LD.
4,5Student zna sposób działania sterowników PLC i wynikające z tego zasady doboru sterownika do procesu technologicznego, zna języki programowania sterowników PLC oraz zasady projektowania i budowy bezpiecznego układu sterowania a takze sposb projektowania z wykorzystaniem języka SFC wielografowych algorytmów bezpiecznego sterowania oraz tłumaczenia tych algorytmów na program zapisany w języku LD.
5,0Student zna sposób działania sterowników PLC i wynikające z tego zasady doboru sterownika do procesu technologicznego, zna języki programowania sterowników PLC oraz zasady projektowania budowy bezpiecznego układu sterowania a takze sposób projektowania - z wykorzystaniem niestandardowych kinstrukcji języka SFC - wielografowych algorytmów bezpiecznego i wielotrybowego sterowania procesami technologicznymi oraz tłumaczenia tych algorytmów na program zapisany w języku LD. Student zna zasady uruchamiania układu sterowania wykorzystujacego sterowniki programowalne.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_B16_U01
Student potrafi zapisać w języku LD program realizujący jednografowy algorytm zapisany w języku SFC oraz uruchomić układ sterowania wykorzystujący ten algorytm.
2,0Student nie potrafi zapisać w języku LD lub ST programu realizujący algorytm sterowania zapisany w języku SFC lub uruchomić układu sterowania wykorzystującego ten algorytm.
3,0Student potrafi zapisać w języku LD program realizujący jednografowy algorytm zapisany w języku SFC oraz uruchomić układ sterowania wykorzystujący ten algorytm.
3,5Student potrafi zapisać w języku LD program realizujący zapisany w języku SFC wielografowy algorytm bezpiecznego sterowania prostym procesem oraz uruchomić układ sterowania wykorzystujący ten algorytm.
4,0Student potrafi wybrać odpowiedni sterownik programowalny i zaprojektować bezpieczną strukturę sprzętową układu sterowania wykorzystującego ten sterownik, zapisać w języku LD program realizujący samodzielnie zaprojektowany i zapisany w języku SFC jednografowy algorytm bezpiecznego sterowania tym procesem oraz uruchomić układ sterowania wykorzystujący ten algorytm.
4,5Student potrafi wybrać odpowiedni sterownik programowalny i zaprojektować bezpieczną strukturę sprzętową układu sterowania wykorzystującego ten sterownik, zapisać w języku LD program realizujący samodzielnie zaprojektowany i zapisany w języku SFC wielografowy algorytm bezpiecznego i wielotrybowego sterowania tym procesem oraz uruchomić układ sterowania wykorzystujący ten algorytm.
5,0Student potrafi dokonać analizy wymagań jakie ma spełniać układ sterowania procesem technologicznym, wybrać odpowiedni sterownik programowalny i zaprojektować bezpieczną strukturę sprzętową układu sterowania wykorzystującego ten sterownik, zapisać w języku LD program realizujący samodzielnie zaprojektowany i zapisany w języku SFC wielografowy algorytm bezpiecznego i wielotrybowego sterowania tym procesem oraz uruchomić układ sterowania wykorzystujący ten algorytm.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_B16_K01
Student potrafi określić skutki wybranych błędów obsługi lub awarii urządzeń zautomatyzowanego prostego procesu technologicznego jednak nie potrafi zaproponować rozwiązania układu sterowania minimalizujące te skutki
2,0Student nie potrafi określić skutków błędów obsługi lub awarii urządzeń zautomatyzowanego prostego procesu technologicznego
3,0Student potrafi określić skutki wybranych błędów obsługi lub awarii urządzeń zautomatyzowanego prostego procesu technologicznego jednak nie potrafi zaproponować rozwiązania układu sterowania minimalizujące te skutki
3,5Student potrafi określić skutki błędów obsługi lub awarii urządzeń zautomatyzowanego prostego procesu technologicznego i potrafi zaproponować rozwiązanie układu sterowania minimalizujące wybrane z tych skutków
4,0Student potrafi określić skutki błędów obsługi lub awarii urządzeń zautomatyzowanego prostego procesu technologicznego i potrafi zaproponować rozwiązanie układu sterowania minimalizujące te skutki
4,5Student potrafi określić skutki błędów obsługi lub awarii urządzeń zautomatyzowanego prostego procesu technologicznego i potrafi zaproponować różne rozwiązania układu sterowania minimalizujące te skutki lub zapobiegające ich powstaniu
5,0Student potrafi określić skutki błędów obsługi lub awarii urządzeń zautomatyzowanego prostego procesu technologicznego i potrafi zaproponować różne rozwiązania układu sterowania zapobiegające ich powstaniu lub jeśli to niemożliwe minimalizujące te skutki oraz dokonac oceny zaproponowanych rozwiązań i wybrać najlepsze z nich

Literatura podstawowa

  1. Broel-Plater B., Układy wykorzystujące sterowaniki PLC. Projektowanie algorytmów sterowania, PWN, Warszawa, 2008
  2. Broel-Plater B., Sterowniki programowalne - właściwości i zasady stosowania, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2008
  3. Pietrusewicz K., Dworak P., Programowalne sterowniki automatyki PAC, Wydawnictwo Nakom, Poznań, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Broel-Plater B., Materiały do wykładów udostepniane przez prowadzącego zajecia w postaci płyty CD, 2012
  2. Mikulczycki T., Samsonowicz Z., Automatyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych, WNT, Warszawa, 1997
  3. Kasprzyk J., Programowanie sterowaników przemysłowych, WNT, Warszawa, 2006
  4. producenci sterowników programowalnych, dokumentacja techniczna sterowników programowalnych, strony internetowe producentów sterowników programowalnych, 2012

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Pisanie i uruchamianie na wybranym typie sterownika programowalnego prostego programu sterowania logicznego z uwarunkowaniami liczbowymi i czasowymi4
T-L-2Sterowanie pracą hydroforu2
T-L-3Sterowanie światłami na skrzyżowaniu ulic2
T-L-4Sterowanie ruchem na przejeździe kolejowym2
T-L-5Sterowanie sortownią paczek2
T-L-6Sterowanie drzwiami automatycznymi2
T-L-7Inteligentna instalacja elektryczna2
T-L-8Sterowanie pracą testera światłowodów2
T-L-9Obsługa przycisku stopu awaryjnego2
T-L-10Algorytm bezuderzeniowej zmiany trybu pracy maszyny technologicznej2
T-L-11Sterowanie pracą nawijarki cewek4
T-L-12Sterowanie wielostanowiskową linią montażową4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rola programowalnych sterowników we współczesnej automatyce1
T-W-2Budowa sterowników programowalnych2
T-W-3Cykl pracy sterowników programowalnych1
T-W-4Języki programowania sterowników programowalnych1
T-W-5Wykonywanie obliczeń logicznych i arytmetycznych w układach ze sterownikami programowalnymi5
T-W-6Zliczanie liczby zdarzeń w układach ze sterownikami programowalnymi2
T-W-7Odliczanie upływu czasu w ukladach ze sterownikami programowalnymi2
T-W-8Wykorzystanie sterowników programowalnych do sterowania procesami ciągłymi2
T-W-9Projektowanie warstwy sprzętowej układu ze sterownikiem programowalnym3
T-W-10Projektowanie algorytmu sterowania procesem dyskretnym10
T-W-11Dobór sterownika programowalnego do procesu1
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie się do ćwiczeń5
A-L-2Opracowanie wyników i sporządzenie sprawozdań z ćwiczeń10
A-L-3Przygotowanie się do zaliczenia zajęć laboratoryjnych5
A-L-4Uczestnictwo w zajęciach30
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Uzupełnianie wiedzy z literatury20
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia zajęć25
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_B16_W01Student zna sposób działania sterowników PLC i wynikające z tego zasady doboru sterownika do procesu technologicznego, zna podstawowe języki programowania sterowników PLC oraz zasady budowy bezpiecznego układu sterowania i projektowania algorytmu sterowania wykorzystujacego sterowniki PLC.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W04Ma szczegółową wiedzę umożliwiającą opis zagadnień oraz formułowanie wniosków w zakresie: • projektowania (wytrzymałości konstrukcji, grafiki inżynierskiej, systemów dynamicznych, statystyki, symulacji komputerowych, materiałoznawstwa), • technik programowania: komputerów osobistych, mikrokontrolerów, sterowników PLC, układów sterowania CNC obrabiarek i robotów, systemów wizyjnych i rozpoznawania obrazów, • szybkiego prototypowania, • pomiaru wielkości elektrycznych i mechanicznych, doboru układów pomiarowych.
Cel przedmiotuC-2Student potrafi zaprojektować bezpieczny układ połączenia sterownika z urządzeniami sterowanego procesu
C-4Student potrafi napisać program aplikacji realizującej algorytm sterowania zapisany w postaci grafów języka SFC
C-1Student potrafi dobrać sterownik odpowiedni do automatyzowanego procesu
C-3Student potrafi zaprojektować bezpieczny algorytm sterowania prostym procesem technologicznym z uwzględnieniem sposobu obsługi tego procesu
C-5Student potrafi przetłumaczyć algorytm sterowania zapisany w języku SFC na język typu LD lub ST
C-6Student potrafi uruchomić i przetestować prosty program sterowania, znaleźć w nim błędy i poprawić je a także udoskonalić i rozbudować funkcje programu sterowania
Treści programoweT-W-1Rola programowalnych sterowników we współczesnej automatyce
T-W-3Cykl pracy sterowników programowalnych
T-W-4Języki programowania sterowników programowalnych
T-W-8Wykorzystanie sterowników programowalnych do sterowania procesami ciągłymi
T-W-2Budowa sterowników programowalnych
T-W-9Projektowanie warstwy sprzętowej układu ze sterownikiem programowalnym
T-W-6Zliczanie liczby zdarzeń w układach ze sterownikami programowalnymi
T-W-7Odliczanie upływu czasu w ukladach ze sterownikami programowalnymi
T-W-11Dobór sterownika programowalnego do procesu
T-W-10Projektowanie algorytmu sterowania procesem dyskretnym
T-W-5Wykonywanie obliczeń logicznych i arytmetycznych w układach ze sterownikami programowalnymi
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-4Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem rzeczywistych sterowników przemysłowych i symulatorów sterowanych maszyn i procesów
M-3Metoda przypadków polegająca na analizowaniu rozwiązań konkretnych problemów technicznych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wystawiana na początku kolejnych ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie krótkiej odpowiedzi pisemnej na temat zwiazany z aktualnym ćwiczeniem
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na zakończenie wykładów na podstawie pracy pisemnej oraz rozmowy ze studentem
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na zakończenie cyklu ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie ocen cząstkowych z zaliczenia poszczególnych ćwiczeń cyklu i złozonych sprawozdań oraz pracy poszczególnych członków zespołu podczas realizacji wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna zadad działania sterowników programowalnych i jezyków programowania tych sterowników.
3,0Student zna sposób działania sterowników PLC i wynikające z tego zasady doboru sterownika do procesu technologicznego, zna podstawowe języki programowania sterowników PLC oraz zasady budowy bezpiecznego układu sterowania i projektowania algorytmu sterowania wykorzystujacego sterowniki PLC.
3,5Student zna sposób działania sterowników PLC i wynikające z tego zasady doboru sterownika do procesu technologicznego, zna języki programowania sterowników PLC oraz zasady budowy bezpiecznego układu sterowania a takze sposb projektowania z wykorzystaniem języka SFC prostych, jednografowych algorytmów sterowania oraz tłumaczenia tych algorytmów na program zapisany w języku LD.
4,0Student zna sposób działania sterowników PLC i wynikające z tego zasady doboru sterownika do procesu technologicznego, zna języki programowania sterowników PLC oraz zasady budowy bezpiecznego układu sterowania a takze sposb projektowania z wykorzystaniem języka SFC jednografowych algorytmów bezpiecznego sterowania oraz tłumaczenia tych algorytmów na program zapisany w języku LD.
4,5Student zna sposób działania sterowników PLC i wynikające z tego zasady doboru sterownika do procesu technologicznego, zna języki programowania sterowników PLC oraz zasady projektowania i budowy bezpiecznego układu sterowania a takze sposb projektowania z wykorzystaniem języka SFC wielografowych algorytmów bezpiecznego sterowania oraz tłumaczenia tych algorytmów na program zapisany w języku LD.
5,0Student zna sposób działania sterowników PLC i wynikające z tego zasady doboru sterownika do procesu technologicznego, zna języki programowania sterowników PLC oraz zasady projektowania budowy bezpiecznego układu sterowania a takze sposób projektowania - z wykorzystaniem niestandardowych kinstrukcji języka SFC - wielografowych algorytmów bezpiecznego i wielotrybowego sterowania procesami technologicznymi oraz tłumaczenia tych algorytmów na program zapisany w języku LD. Student zna zasady uruchamiania układu sterowania wykorzystujacego sterowniki programowalne.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_B16_U01Student potrafi zapisać w języku LD program realizujący jednografowy algorytm zapisany w języku SFC oraz uruchomić układ sterowania wykorzystujący ten algorytm.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U07Potrafi przygotować proste programy komputerowe, programy dla urządzeń sterowanych numerycznie, sterowników programowalnych (PLC) oraz innych wybranych układów mikroprocesorowych.
ME_1A_U13Potrafi sformułować proste zadania inżynierskie oraz poprawnie ocenić przydatność różnych metod i narzędzi do ich rozwiązania.
Cel przedmiotuC-2Student potrafi zaprojektować bezpieczny układ połączenia sterownika z urządzeniami sterowanego procesu
C-4Student potrafi napisać program aplikacji realizującej algorytm sterowania zapisany w postaci grafów języka SFC
C-1Student potrafi dobrać sterownik odpowiedni do automatyzowanego procesu
C-3Student potrafi zaprojektować bezpieczny algorytm sterowania prostym procesem technologicznym z uwzględnieniem sposobu obsługi tego procesu
C-5Student potrafi przetłumaczyć algorytm sterowania zapisany w języku SFC na język typu LD lub ST
C-6Student potrafi uruchomić i przetestować prosty program sterowania, znaleźć w nim błędy i poprawić je a także udoskonalić i rozbudować funkcje programu sterowania
Treści programoweT-W-9Projektowanie warstwy sprzętowej układu ze sterownikiem programowalnym
T-W-6Zliczanie liczby zdarzeń w układach ze sterownikami programowalnymi
T-W-7Odliczanie upływu czasu w ukladach ze sterownikami programowalnymi
T-W-10Projektowanie algorytmu sterowania procesem dyskretnym
T-W-5Wykonywanie obliczeń logicznych i arytmetycznych w układach ze sterownikami programowalnymi
T-L-12Sterowanie wielostanowiskową linią montażową
T-L-5Sterowanie sortownią paczek
T-L-7Inteligentna instalacja elektryczna
T-L-6Sterowanie drzwiami automatycznymi
T-L-11Sterowanie pracą nawijarki cewek
T-L-1Pisanie i uruchamianie na wybranym typie sterownika programowalnego prostego programu sterowania logicznego z uwarunkowaniami liczbowymi i czasowymi
T-L-4Sterowanie ruchem na przejeździe kolejowym
T-L-10Algorytm bezuderzeniowej zmiany trybu pracy maszyny technologicznej
T-L-9Obsługa przycisku stopu awaryjnego
T-L-8Sterowanie pracą testera światłowodów
T-L-2Sterowanie pracą hydroforu
T-L-3Sterowanie światłami na skrzyżowaniu ulic
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem rzeczywistych sterowników przemysłowych i symulatorów sterowanych maszyn i procesów
M-3Metoda przypadków polegająca na analizowaniu rozwiązań konkretnych problemów technicznych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wystawiana na początku kolejnych ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie krótkiej odpowiedzi pisemnej na temat zwiazany z aktualnym ćwiczeniem
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na zakończenie wykładów na podstawie pracy pisemnej oraz rozmowy ze studentem
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na zakończenie cyklu ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie ocen cząstkowych z zaliczenia poszczególnych ćwiczeń cyklu i złozonych sprawozdań oraz pracy poszczególnych członków zespołu podczas realizacji wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zapisać w języku LD lub ST programu realizujący algorytm sterowania zapisany w języku SFC lub uruchomić układu sterowania wykorzystującego ten algorytm.
3,0Student potrafi zapisać w języku LD program realizujący jednografowy algorytm zapisany w języku SFC oraz uruchomić układ sterowania wykorzystujący ten algorytm.
3,5Student potrafi zapisać w języku LD program realizujący zapisany w języku SFC wielografowy algorytm bezpiecznego sterowania prostym procesem oraz uruchomić układ sterowania wykorzystujący ten algorytm.
4,0Student potrafi wybrać odpowiedni sterownik programowalny i zaprojektować bezpieczną strukturę sprzętową układu sterowania wykorzystującego ten sterownik, zapisać w języku LD program realizujący samodzielnie zaprojektowany i zapisany w języku SFC jednografowy algorytm bezpiecznego sterowania tym procesem oraz uruchomić układ sterowania wykorzystujący ten algorytm.
4,5Student potrafi wybrać odpowiedni sterownik programowalny i zaprojektować bezpieczną strukturę sprzętową układu sterowania wykorzystującego ten sterownik, zapisać w języku LD program realizujący samodzielnie zaprojektowany i zapisany w języku SFC wielografowy algorytm bezpiecznego i wielotrybowego sterowania tym procesem oraz uruchomić układ sterowania wykorzystujący ten algorytm.
5,0Student potrafi dokonać analizy wymagań jakie ma spełniać układ sterowania procesem technologicznym, wybrać odpowiedni sterownik programowalny i zaprojektować bezpieczną strukturę sprzętową układu sterowania wykorzystującego ten sterownik, zapisać w języku LD program realizujący samodzielnie zaprojektowany i zapisany w języku SFC wielografowy algorytm bezpiecznego i wielotrybowego sterowania tym procesem oraz uruchomić układ sterowania wykorzystujący ten algorytm.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_B16_K01Student potrafi określić skutki wybranych błędów obsługi lub awarii urządzeń zautomatyzowanego prostego procesu technologicznego jednak nie potrafi zaproponować rozwiązania układu sterowania minimalizujące te skutki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K02Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Cel przedmiotuC-2Student potrafi zaprojektować bezpieczny układ połączenia sterownika z urządzeniami sterowanego procesu
C-1Student potrafi dobrać sterownik odpowiedni do automatyzowanego procesu
C-3Student potrafi zaprojektować bezpieczny algorytm sterowania prostym procesem technologicznym z uwzględnieniem sposobu obsługi tego procesu
Treści programoweT-W-1Rola programowalnych sterowników we współczesnej automatyce
T-W-9Projektowanie warstwy sprzętowej układu ze sterownikiem programowalnym
T-W-11Dobór sterownika programowalnego do procesu
T-W-10Projektowanie algorytmu sterowania procesem dyskretnym
T-L-5Sterowanie sortownią paczek
T-L-7Inteligentna instalacja elektryczna
T-L-4Sterowanie ruchem na przejeździe kolejowym
T-L-10Algorytm bezuderzeniowej zmiany trybu pracy maszyny technologicznej
T-L-9Obsługa przycisku stopu awaryjnego
T-L-3Sterowanie światłami na skrzyżowaniu ulic
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Metoda przypadków polegająca na analizowaniu rozwiązań konkretnych problemów technicznych
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na zakończenie wykładów na podstawie pracy pisemnej oraz rozmowy ze studentem
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi określić skutków błędów obsługi lub awarii urządzeń zautomatyzowanego prostego procesu technologicznego
3,0Student potrafi określić skutki wybranych błędów obsługi lub awarii urządzeń zautomatyzowanego prostego procesu technologicznego jednak nie potrafi zaproponować rozwiązania układu sterowania minimalizujące te skutki
3,5Student potrafi określić skutki błędów obsługi lub awarii urządzeń zautomatyzowanego prostego procesu technologicznego i potrafi zaproponować rozwiązanie układu sterowania minimalizujące wybrane z tych skutków
4,0Student potrafi określić skutki błędów obsługi lub awarii urządzeń zautomatyzowanego prostego procesu technologicznego i potrafi zaproponować rozwiązanie układu sterowania minimalizujące te skutki
4,5Student potrafi określić skutki błędów obsługi lub awarii urządzeń zautomatyzowanego prostego procesu technologicznego i potrafi zaproponować różne rozwiązania układu sterowania minimalizujące te skutki lub zapobiegające ich powstaniu
5,0Student potrafi określić skutki błędów obsługi lub awarii urządzeń zautomatyzowanego prostego procesu technologicznego i potrafi zaproponować różne rozwiązania układu sterowania zapobiegające ich powstaniu lub jeśli to niemożliwe minimalizujące te skutki oraz dokonac oceny zaproponowanych rozwiązań i wybrać najlepsze z nich