Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Seminarium dyplomowe I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium dyplomowe I
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechatroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Arkadiusz Parus <Arkadiusz.Parus@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Witold Biedunkiewicz <Witold.Biedunkiewicz@zut.edu.pl>, Andrzej Bodnar <Andrzej.Bodnar@zut.edu.pl>, Krzysztof Marchelek <Krzysztof.Marchelek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminaria dyplomoweSD6 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Umiejętnoość korzystania z baz danych i katalogów bibliotecznych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy na temat właściwego planowania i realizacji pracy dyplomowej inżynierskiej oraz poprawnego przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej.
C-2Nabycie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia prezentacji multimedialnej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria dyplomowe
T-SD-1Praca dyplomowa – wymagania, rodzaje. Wybór tematu. Planowanie pracy. Konsultacje. Poszukiwanie i przeglądanie źródeł, powoływanie się na źródła. Układ pracy – zawartość poszczególnych części pracy, podział na rozdziały, załączniki. Techniczna strona przygotowania i realizacji badań doświadczalnych, bezpieczeństwo. Rysunki, tabele, wzory, nagłówki, stopki, przypisy, spisy. Planowanie i realizacja prac projektowych, katalogi, normy, informatory. Wariantowanie rozwiązań, obliczenia, dokumentacja projektu. Opracowanie i prezentacja wyników badań, błędy pomiarów. Opracowywanie podsumowania i wnioski. Prezentacje multimedialne – rodzaje, plan prezentacji, szablony, tempo i czas prezentacji, zakończenie; środki techniczne.7
T-SD-2Dyskusja i ocena krytyczna prezentacji multimedialnych studentów.8
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria dyplomowe
A-SD-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-SD-2Poszukiwanie źródeł informacji do przydzielonego projektu.6
A-SD-3Przygotowanie prezentacji multimedialnej.5
26

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład, pogadanka, dyskusja.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Oceniana jest aktywność studenta w czasie zajęć i umiejętność prowadzenia dyskusji.
S-2Ocena podsumowująca: Oceniana jest poprawność i jakość przygotowanej prezentacji multimedialnej oraz sposób jej przedstawienia.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C32_W01
Nabycie wiedzy na temat poprawnego przygotowywania prac o charakterze inżynierskim, w tym pracy dyplomowej. Student zna zasady korzystania z informacji pochodzących z różnych źródeł i obcych prac naukowych i inżynierskich.
ME_1A_W10C-1T-SD-1M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C32_U01
Nabycie podstawowych umiejętności pisania opracowań z prac projektowych, badawczych i przeglądowych oraz organizacji i prowadzenia badań i prezentacji wyników pracy - w szczególności przygotowywania prezenttacji i pisania pracy dyplomowej.
ME_1A_U03, ME_1A_U13C-1T-SD-1, T-SD-2M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C32_K01
Student uświadamia sobie potrzebę samodzielnego kształcenia się oraz roli jaką pełni jego praca w doskonaleniu własnych umiejętności oraz jak mioże popularyzować wiedzę techniczną w społeczeństwie.
ME_1A_K01, ME_1A_K06C-1, C-2T-SD-2M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C32_W01
Nabycie wiedzy na temat poprawnego przygotowywania prac o charakterze inżynierskim, w tym pracy dyplomowej. Student zna zasady korzystania z informacji pochodzących z różnych źródeł i obcych prac naukowych i inżynierskich.
2,0Student nie przedstawił własnej prezentacji.
3,0Przedstawiona prezentacja budzi pewne zastrzeżenia co do przestrzegania zasad "dobrej prezentacji". Prezentowany plan pracy jest nieprzemyślany ale po korektach realny.
3,5Student zna zsasady "dobrej prezentacj" ale czasem ich nie stosuje. Jakość przedstawionego planu pracy i proponowanych metod budzi pewne zastrzeżenia.
4,0Przedstawiona prezentacja jest na dobrym poziomie. Plan pracy i proponowane metody są właściwie uzasadnione.
4,5Student zna zsasady "dobrej prezentacj" ale w pojedynczych przypadkach zasady te są złamane. Realność realizacji przedstawionego planu pracy i skuteczności proponowanych metod wydaje się wysoka.
5,0Przygotowana prezentacja jest na poziomie profesjonalny. Nie bdzi zastrzeżeń proponowany program i planowane metody realizacji pracy.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C32_U01
Nabycie podstawowych umiejętności pisania opracowań z prac projektowych, badawczych i przeglądowych oraz organizacji i prowadzenia badań i prezentacji wyników pracy - w szczególności przygotowywania prezenttacji i pisania pracy dyplomowej.
2,0Student opuścił więcej niż trzy seminaria bez usprawiedliwienia lub nie przygotował prezentacji lub przygotowana prezentacja nie spełnia większości z przekazanych studentom podstawowych zasad "dobrej prezentacji".
3,0Student uczestniczył w seminariach i poprawnie przygotował prezentację multimedialną.
3,5Student wykazał się umiejętnościami pośrednimi określonumi dla ocen 3 i 4.
4,0Student aktywnie uczestniczył w seminariach, poprawnie przygotował prezentację multimedialną i poprawnie ją przedstawił.
4,5Student wykazał się umiejętnościami pośrednimi określonumi dla ocen 4 i 5.
5,0Student bardzo aktywnie uczestniczył w dyskusjiach na temat prezentacji multimedialnych kolegów z grupy, Nie ma żadnych zastrzeżeń dotyczących przygotowania i sposobu wygłoszenia własnej prezentacji.

Literatura podstawowa

  1. Honczarenko Jerzy, Zygmunt Małgorzata, Poradnik dyplomanta, Wydawn. Uczelniane PS., Szczecin, 2000

Treści programowe - seminaria dyplomowe

KODTreść programowaGodziny
T-SD-1Praca dyplomowa – wymagania, rodzaje. Wybór tematu. Planowanie pracy. Konsultacje. Poszukiwanie i przeglądanie źródeł, powoływanie się na źródła. Układ pracy – zawartość poszczególnych części pracy, podział na rozdziały, załączniki. Techniczna strona przygotowania i realizacji badań doświadczalnych, bezpieczeństwo. Rysunki, tabele, wzory, nagłówki, stopki, przypisy, spisy. Planowanie i realizacja prac projektowych, katalogi, normy, informatory. Wariantowanie rozwiązań, obliczenia, dokumentacja projektu. Opracowanie i prezentacja wyników badań, błędy pomiarów. Opracowywanie podsumowania i wnioski. Prezentacje multimedialne – rodzaje, plan prezentacji, szablony, tempo i czas prezentacji, zakończenie; środki techniczne.7
T-SD-2Dyskusja i ocena krytyczna prezentacji multimedialnych studentów.8
15

Formy aktywności - seminaria dyplomowe

KODForma aktywnościGodziny
A-SD-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-SD-2Poszukiwanie źródeł informacji do przydzielonego projektu.6
A-SD-3Przygotowanie prezentacji multimedialnej.5
26
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C32_W01Nabycie wiedzy na temat poprawnego przygotowywania prac o charakterze inżynierskim, w tym pracy dyplomowej. Student zna zasady korzystania z informacji pochodzących z różnych źródeł i obcych prac naukowych i inżynierskich.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W10Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Potrafi korzystać z zasobów informacji.
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy na temat właściwego planowania i realizacji pracy dyplomowej inżynierskiej oraz poprawnego przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej.
Treści programoweT-SD-1Praca dyplomowa – wymagania, rodzaje. Wybór tematu. Planowanie pracy. Konsultacje. Poszukiwanie i przeglądanie źródeł, powoływanie się na źródła. Układ pracy – zawartość poszczególnych części pracy, podział na rozdziały, załączniki. Techniczna strona przygotowania i realizacji badań doświadczalnych, bezpieczeństwo. Rysunki, tabele, wzory, nagłówki, stopki, przypisy, spisy. Planowanie i realizacja prac projektowych, katalogi, normy, informatory. Wariantowanie rozwiązań, obliczenia, dokumentacja projektu. Opracowanie i prezentacja wyników badań, błędy pomiarów. Opracowywanie podsumowania i wnioski. Prezentacje multimedialne – rodzaje, plan prezentacji, szablony, tempo i czas prezentacji, zakończenie; środki techniczne.
Metody nauczaniaM-1Wykład, pogadanka, dyskusja.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Oceniana jest poprawność i jakość przygotowanej prezentacji multimedialnej oraz sposób jej przedstawienia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie przedstawił własnej prezentacji.
3,0Przedstawiona prezentacja budzi pewne zastrzeżenia co do przestrzegania zasad "dobrej prezentacji". Prezentowany plan pracy jest nieprzemyślany ale po korektach realny.
3,5Student zna zsasady "dobrej prezentacj" ale czasem ich nie stosuje. Jakość przedstawionego planu pracy i proponowanych metod budzi pewne zastrzeżenia.
4,0Przedstawiona prezentacja jest na dobrym poziomie. Plan pracy i proponowane metody są właściwie uzasadnione.
4,5Student zna zsasady "dobrej prezentacj" ale w pojedynczych przypadkach zasady te są złamane. Realność realizacji przedstawionego planu pracy i skuteczności proponowanych metod wydaje się wysoka.
5,0Przygotowana prezentacja jest na poziomie profesjonalny. Nie bdzi zastrzeżeń proponowany program i planowane metody realizacji pracy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C32_U01Nabycie podstawowych umiejętności pisania opracowań z prac projektowych, badawczych i przeglądowych oraz organizacji i prowadzenia badań i prezentacji wyników pracy - w szczególności przygotowywania prezenttacji i pisania pracy dyplomowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U03Potrafi przygotować w języku polskim i obcym szczegółowe opracowanie problemu z zakresu mechatroniki zgodnie z zasadami przyjętymi przy tworzeniu dokumentacji technicznej, prezentacji ustnych i multimedialnych.
ME_1A_U13Potrafi sformułować proste zadania inżynierskie oraz poprawnie ocenić przydatność różnych metod i narzędzi do ich rozwiązania.
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy na temat właściwego planowania i realizacji pracy dyplomowej inżynierskiej oraz poprawnego przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej.
Treści programoweT-SD-1Praca dyplomowa – wymagania, rodzaje. Wybór tematu. Planowanie pracy. Konsultacje. Poszukiwanie i przeglądanie źródeł, powoływanie się na źródła. Układ pracy – zawartość poszczególnych części pracy, podział na rozdziały, załączniki. Techniczna strona przygotowania i realizacji badań doświadczalnych, bezpieczeństwo. Rysunki, tabele, wzory, nagłówki, stopki, przypisy, spisy. Planowanie i realizacja prac projektowych, katalogi, normy, informatory. Wariantowanie rozwiązań, obliczenia, dokumentacja projektu. Opracowanie i prezentacja wyników badań, błędy pomiarów. Opracowywanie podsumowania i wnioski. Prezentacje multimedialne – rodzaje, plan prezentacji, szablony, tempo i czas prezentacji, zakończenie; środki techniczne.
T-SD-2Dyskusja i ocena krytyczna prezentacji multimedialnych studentów.
Metody nauczaniaM-1Wykład, pogadanka, dyskusja.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Oceniana jest poprawność i jakość przygotowanej prezentacji multimedialnej oraz sposób jej przedstawienia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student opuścił więcej niż trzy seminaria bez usprawiedliwienia lub nie przygotował prezentacji lub przygotowana prezentacja nie spełnia większości z przekazanych studentom podstawowych zasad "dobrej prezentacji".
3,0Student uczestniczył w seminariach i poprawnie przygotował prezentację multimedialną.
3,5Student wykazał się umiejętnościami pośrednimi określonumi dla ocen 3 i 4.
4,0Student aktywnie uczestniczył w seminariach, poprawnie przygotował prezentację multimedialną i poprawnie ją przedstawił.
4,5Student wykazał się umiejętnościami pośrednimi określonumi dla ocen 4 i 5.
5,0Student bardzo aktywnie uczestniczył w dyskusjiach na temat prezentacji multimedialnych kolegów z grupy, Nie ma żadnych zastrzeżeń dotyczących przygotowania i sposobu wygłoszenia własnej prezentacji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C32_K01Student uświadamia sobie potrzebę samodzielnego kształcenia się oraz roli jaką pełni jego praca w doskonaleniu własnych umiejętności oraz jak mioże popularyzować wiedzę techniczną w społeczeństwie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się celem utrzymania poziomu i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
ME_1A_K06Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej.
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy na temat właściwego planowania i realizacji pracy dyplomowej inżynierskiej oraz poprawnego przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej.
C-2Nabycie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia prezentacji multimedialnej.
Treści programoweT-SD-2Dyskusja i ocena krytyczna prezentacji multimedialnych studentów.
Metody nauczaniaM-1Wykład, pogadanka, dyskusja.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Oceniana jest aktywność studenta w czasie zajęć i umiejętność prowadzenia dyskusji.