Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Praktyka zawodowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praktyka zawodowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Produkcją
Nauczyciel odpowiedzialny Eliza Jarysz-Kamińska <Eliza.Jarysz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 6,0 ECTS (formy) 6,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praktykiPR6 180 6,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zapoznanie się studenta z obowiązującymi zasadami realizacji praktyk.
W-2Otrzymanie skierowania na praktykę zawodową.
W-3Obowiązek studenta ubezpieczenia się od następstw nieszcześliwych wypadków (NNW).
W-4Zawarcie umowy pomiędzy uczelnią a placówką, w której realizowana jest praktyka zawodowa przez studenta.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie zasad systemu jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy.
C-2Zdobycie ogólnotechnicznego doświadczenia przemysłowego w zakresie konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.
C-3Zapoznanie się z pracą działów konstrukcji, technologii i produkcji urządzeń mechatronicznych.
C-4Zapoznanie się z zasadami sterowania procesami technologicznymi, organizacją i wyposażeniem stanowisk wytwórczych.
C-5Poznanie maszyn i urządzeń mechatronicznych.
C-6Zapoznanie się z montowaniem, instalowaniem, programowaniem i uruchamianiem urządzeń i systemów mechatronicznych.
C-7Praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów w praktyce.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praktyki
T-PR-1Poznanie struktury przedsiębiorstwa, zakresu jego działalności oraz sposobu zarządzania. Poznanie charakteru pracy różnych działów przedsiębiorstwa.1
T-PR-2Zapoznanie się z pracą istotnych dla firmy urządzeń i systemów, z wymaganiami określonymi przez producenta dotyczącymi warunków eksploatacji i obsługi urządzeń, dokumentacją techniczną i instrukcjami obsługi wybranych urządzeń oraz dokumentacją techniczną projektów i procesów realizowanych w przedsiębiorstwie. Posługiwanie się dokumentacją techniczną, serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń mechatronicznych.5
6

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praktyki
A-PR-1Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizacja zadań programu praktyk dla kierunku Mechatronika. Rejestracja przebiegu praktyki programowej w formie dziennika praktyk.125
125

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Spotkanie informacyjne zapoznające studentów z zasadami obowiazującymi przy realizacji praktyki zawodowej na kierunku Mechatronika. Spotkanie przeprowadza pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena pracy studenta na podstawie oceny na praktyce zawodowej wystawionej przez bezpośredniego opiekuna w miejscu realizacji praktyki oraz weryfikacja dziennika praktyk i potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych.
S-2Ocena podsumowująca: Możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki zawodowej.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_P01_W01
Student ma wiedzę dotyczącą realizowanych zadań na praktyce zawodowej.
ME_1A_W03, ME_1A_W07C-7, C-5, C-4, C-3, C-2, C-6, C-1T-PR-2, T-PR-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_P01_U01
Student potrafi w sposób praktyczny wykorzystać wiedzę zdobytą w dotychczasowym toku studiów.
ME_1A_U04, ME_1A_U11C-7, C-5, C-4, C-3, C-2, C-6, C-1T-PR-2, T-PR-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_P01_K01
Student potrafi pracować w zespole.
ME_1A_K03C-7, C-5, C-4, C-3, C-2, C-6, C-1T-PR-2, T-PR-1M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_P01_W01
Student ma wiedzę dotyczącą realizowanych zadań na praktyce zawodowej.
2,0
3,0Ugruntowana wiedza podstawowa dotycząca realizowanych zadań na praktyce programowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_P01_U01
Student potrafi w sposób praktyczny wykorzystać wiedzę zdobytą w dotychczasowym toku studiów.
2,0
3,0Podstawowa umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_P01_K01
Student potrafi pracować w zespole.
2,0
3,0Student ujawnia mierne zaangażowanie w pracy zespołowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Małgorzata Mrozik, Informacje w zakładce Praktyki na stronie wydziałowej: www.wimim.zut.edu.pl, 2014

Treści programowe - praktyki

KODTreść programowaGodziny
T-PR-1Poznanie struktury przedsiębiorstwa, zakresu jego działalności oraz sposobu zarządzania. Poznanie charakteru pracy różnych działów przedsiębiorstwa.1
T-PR-2Zapoznanie się z pracą istotnych dla firmy urządzeń i systemów, z wymaganiami określonymi przez producenta dotyczącymi warunków eksploatacji i obsługi urządzeń, dokumentacją techniczną i instrukcjami obsługi wybranych urządzeń oraz dokumentacją techniczną projektów i procesów realizowanych w przedsiębiorstwie. Posługiwanie się dokumentacją techniczną, serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń mechatronicznych.5
6

Formy aktywności - praktyki

KODForma aktywnościGodziny
A-PR-1Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizacja zadań programu praktyk dla kierunku Mechatronika. Rejestracja przebiegu praktyki programowej w formie dziennika praktyk.125
125
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_P01_W01Student ma wiedzę dotyczącą realizowanych zadań na praktyce zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W03Ma teoretycznie podbudowaną wiedzę ogólną w zakresie mechaniki, wytrzymałości konstrukcji mechanicznych, elektroniki, elektrotechniki, informatyki, sztucznej inteligencji, układów sterowania i napędów oraz metrologii i systemów pomiarowych umożliwiających opis i rozumienie zagadnień technicznych w obszarze mechatroniki.
ME_1A_W07Dysponuje wiedzą umożliwiającą dobór metod, technik, materiałów i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania prostych problemów i zadań inżynierskich w zakresie projektowania układów mechatronicznych, technik programowania, doboru sterowania, układów pomiarowych i szybkiego prototypowania oraz technologii wytwarzania urządzeń mechatronicznych.
Cel przedmiotuC-7Praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów w praktyce.
C-5Poznanie maszyn i urządzeń mechatronicznych.
C-4Zapoznanie się z zasadami sterowania procesami technologicznymi, organizacją i wyposażeniem stanowisk wytwórczych.
C-3Zapoznanie się z pracą działów konstrukcji, technologii i produkcji urządzeń mechatronicznych.
C-2Zdobycie ogólnotechnicznego doświadczenia przemysłowego w zakresie konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.
C-6Zapoznanie się z montowaniem, instalowaniem, programowaniem i uruchamianiem urządzeń i systemów mechatronicznych.
C-1Poznanie zasad systemu jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy.
Treści programoweT-PR-2Zapoznanie się z pracą istotnych dla firmy urządzeń i systemów, z wymaganiami określonymi przez producenta dotyczącymi warunków eksploatacji i obsługi urządzeń, dokumentacją techniczną i instrukcjami obsługi wybranych urządzeń oraz dokumentacją techniczną projektów i procesów realizowanych w przedsiębiorstwie. Posługiwanie się dokumentacją techniczną, serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń mechatronicznych.
T-PR-1Poznanie struktury przedsiębiorstwa, zakresu jego działalności oraz sposobu zarządzania. Poznanie charakteru pracy różnych działów przedsiębiorstwa.
Metody nauczaniaM-1Spotkanie informacyjne zapoznające studentów z zasadami obowiazującymi przy realizacji praktyki zawodowej na kierunku Mechatronika. Spotkanie przeprowadza pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena pracy studenta na podstawie oceny na praktyce zawodowej wystawionej przez bezpośredniego opiekuna w miejscu realizacji praktyki oraz weryfikacja dziennika praktyk i potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych.
S-2Ocena podsumowująca: Możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki zawodowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ugruntowana wiedza podstawowa dotycząca realizowanych zadań na praktyce programowej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_P01_U01Student potrafi w sposób praktyczny wykorzystać wiedzę zdobytą w dotychczasowym toku studiów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U04Ma umiejętność samodzielnego poszerzania zdobytej wiedzy oraz poszukiwania rozwiązań problemów inżynierskich pojawiających się w pracy zawodowej.
ME_1A_U11Ma przygotowanie do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady BHP.
Cel przedmiotuC-7Praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów w praktyce.
C-5Poznanie maszyn i urządzeń mechatronicznych.
C-4Zapoznanie się z zasadami sterowania procesami technologicznymi, organizacją i wyposażeniem stanowisk wytwórczych.
C-3Zapoznanie się z pracą działów konstrukcji, technologii i produkcji urządzeń mechatronicznych.
C-2Zdobycie ogólnotechnicznego doświadczenia przemysłowego w zakresie konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.
C-6Zapoznanie się z montowaniem, instalowaniem, programowaniem i uruchamianiem urządzeń i systemów mechatronicznych.
C-1Poznanie zasad systemu jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy.
Treści programoweT-PR-2Zapoznanie się z pracą istotnych dla firmy urządzeń i systemów, z wymaganiami określonymi przez producenta dotyczącymi warunków eksploatacji i obsługi urządzeń, dokumentacją techniczną i instrukcjami obsługi wybranych urządzeń oraz dokumentacją techniczną projektów i procesów realizowanych w przedsiębiorstwie. Posługiwanie się dokumentacją techniczną, serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń mechatronicznych.
T-PR-1Poznanie struktury przedsiębiorstwa, zakresu jego działalności oraz sposobu zarządzania. Poznanie charakteru pracy różnych działów przedsiębiorstwa.
Metody nauczaniaM-1Spotkanie informacyjne zapoznające studentów z zasadami obowiazującymi przy realizacji praktyki zawodowej na kierunku Mechatronika. Spotkanie przeprowadza pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena pracy studenta na podstawie oceny na praktyce zawodowej wystawionej przez bezpośredniego opiekuna w miejscu realizacji praktyki oraz weryfikacja dziennika praktyk i potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych.
S-2Ocena podsumowująca: Możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki zawodowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Podstawowa umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_P01_K01Student potrafi pracować w zespole.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K03Potrafi pracować i współdziałać w grupie.
Cel przedmiotuC-7Praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów w praktyce.
C-5Poznanie maszyn i urządzeń mechatronicznych.
C-4Zapoznanie się z zasadami sterowania procesami technologicznymi, organizacją i wyposażeniem stanowisk wytwórczych.
C-3Zapoznanie się z pracą działów konstrukcji, technologii i produkcji urządzeń mechatronicznych.
C-2Zdobycie ogólnotechnicznego doświadczenia przemysłowego w zakresie konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.
C-6Zapoznanie się z montowaniem, instalowaniem, programowaniem i uruchamianiem urządzeń i systemów mechatronicznych.
C-1Poznanie zasad systemu jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy.
Treści programoweT-PR-2Zapoznanie się z pracą istotnych dla firmy urządzeń i systemów, z wymaganiami określonymi przez producenta dotyczącymi warunków eksploatacji i obsługi urządzeń, dokumentacją techniczną i instrukcjami obsługi wybranych urządzeń oraz dokumentacją techniczną projektów i procesów realizowanych w przedsiębiorstwie. Posługiwanie się dokumentacją techniczną, serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń mechatronicznych.
T-PR-1Poznanie struktury przedsiębiorstwa, zakresu jego działalności oraz sposobu zarządzania. Poznanie charakteru pracy różnych działów przedsiębiorstwa.
Metody nauczaniaM-1Spotkanie informacyjne zapoznające studentów z zasadami obowiazującymi przy realizacji praktyki zawodowej na kierunku Mechatronika. Spotkanie przeprowadza pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena pracy studenta na podstawie oceny na praktyce zawodowej wystawionej przez bezpośredniego opiekuna w miejscu realizacji praktyki oraz weryfikacja dziennika praktyk i potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych.
S-2Ocena podsumowująca: Możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki zawodowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ujawnia mierne zaangażowanie w pracy zespołowej.
3,5
4,0
4,5
5,0