Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Inżynieria oprogramowania:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Inżynieria oprogramowania
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Produkcją
Nauczyciel odpowiedzialny Kamil Stateczny <Kamil.Stateczny@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL6 15 1,00,25zaliczenie
projektyP6 15 1,00,33zaliczenie
wykładyW6 15 2,00,42zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Studnet posiada wiedzę z podstaw programowania i algorytmizacji.
W-2Student zna podstawy programowania obiektowego.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z paradygmatem inzynierii oprogramowania: metodami, metodologiami i narzedziami zapewniającymi wysoką jakość wytwarzanego oprogramowania w ramach ustalonych terminów i w określonym budżecie.
C-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu posługiwania się wybranymi technikami wspomaganami narzędziami CASE.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Analiza narzędzi do opracowania projektu informatycznego. Studium wykonalności.2
T-L-2Dla zadanego systemu informatycznego tworzenie hierarchii diagramów DFD. Specyfikacja procesów prostych.2
T-L-3Na podstwie tablicy krzyzowań tworzenie diagramów ELH. Uwzględnianie nietypowego i awaryjnego cyklu życia każdego obiektu.2
T-L-4Tworzenie diagramu STD. Szczegółowy opis akcji i warunku zmiany stanu. Sprawdzanie porawności diagramu.3
T-L-5Tworzenie diagramu klas. Specyfikacja własności i metod.3
T-L-6Tworzenie diagramów przypadków użycia.3
15
projekty
T-P-1Zajęcia organizacyjne - zasady zaliczania, plan pracy, podział na grupy i przydział tematów.1
T-P-2Specyfikacja wymagań projektu oraz wstępne harmonogramowanie projektu.2
T-P-3Sprawozdanie z poprzednich zajęć. Modelowanie funkcji i procesów. Omówienie diagramu kontekstowego i metod dekompozycji procesów. Sprawdzanie kompletności i jakości diagramu DFD.3
T-P-4Sprawozdanie z poprzednich zajęć. Modelowanie historii życia obiektów. Budowa tablicy krzyzowań - obiekt/zdarzenie.2
T-P-5Sprawozdanie z poprzednich zajęć. Modelowanie zmian stanów. Specyfikacja stanów nietypowych i awaryjnych.2
T-P-6Sprawozdanie z poprzednich zajęć. Diagramy klas - identyfikacja klas i obiektów.2
T-P-7Sprawozdanie z poprzednich zajęć. Diagramy przypadków użycia - sporządzanie słownika pojęć, identyfikacja aktorów i ich ról, określenie przypadków użycia.2
T-P-8Rozliczenie końcowego projektu przydzielonego systemu informatycznego.1
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do inżynierii oprogramowania. Podstawowe pojęcia i definicje. Kryzys oprogramowania. Charakterystyczne cechy oprogramowania. Inżynieria oprogramowania a inżynieria systemów. Mity zwiazane z inżynierią oprogramowania. Metody inżynierii oprogramowania.2
T-W-2Typowe czynności w cyklu życiowym oprogramowania. Modelu cyklu życia oprogramowania - modele sekwencyjne, modele iteracyjne, tworzenie z użyciem wielokrotnym i formalne transformacje. Narzędzia CASE i ich klasyfikacja.3
T-W-3Miary i pomiary w procesie wytwórczym. Miary procesu, produktu, mierzenie oprogramowania. Podstawowe miary: linie kodu, punkty funkcyjne, COCOMO II. Efektywność usuwania defektów - związek z planowaniem jakości i poziomem dojrzałości procesu. Proces mierzenia oprogramowania.2
T-W-4Techniki programowania strukturalnego. Modelowanie funkcji i procesów (diagramy DFD), modelowanie zmian stanów (diagramy STD) i zdarzeń (diagramy ELH).4
T-W-5Techniki programowania obiektowego. Język UML. Model a diagram w UML. Diagramy klas. Diagramy przypadków użycia.4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-2Konsultacje do laboratoriów2
A-L-3Realizacja praktyczna przydzielonego zadania projektowego (praca własna)8
25
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2Konsultacje do projektu2
A-P-3Opracowywanie sprawozdań - praca własna4
A-P-4Opracowanie kompletnego projektu (praca własna).5
26
wykłady
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Konsultacje do wykładów2
A-W-3Samodzielne studiowanie tematyki wykładów15
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia (praca własna)18
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda objaśniająco-poglądowa - wykład z prezentacjami i przykładami.
M-2Metoda problemowa z dyskusją - w ramach zajęć praktycznych realizacja zadań indywidualnych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Wykład: ocena podsumowująca na podstawie zaliczenia pisemnego.
S-2Ocena formująca: Projekt: ocena kształtująca na podstawie bieżących sprawozdań z wykonanych zadań
S-3Ocena podsumowująca: Projekt: ocena podsumowująca na podstawie wykonanego zadania i obecności oraz aktywności na zajęciach.
S-4Ocena podsumowująca: Laboratorium: ocena podsumowująca na podstawie wykonanego zadania i obecności oraz aktywności na zajęciach.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C25_W01
Wiedza z metod strukturalnych i obiektowych projektowania systemów informatycznych.
ME_1A_W02, ME_1A_W05T-W-4, T-W-5

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C25_U01
Student powinien być w stanie specyfikować projekt systemu informatycznego oraz przeprowadzać jego analizę projektową
ME_1A_U06, ME_1A_U13T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-6, T-L-4, T-L-5, T-P-7, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C25_W01
Wiedza z metod strukturalnych i obiektowych projektowania systemów informatycznych.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student zna podstawy metod strukturalnych i obiektowych projektowania systemów informatycznych, ale popełnia liczne błędy przy ich charakterystyce. Nie potrafi wykorzystac wiedzy teoretycznej w praktyce.
3,5Student zna podstawy metod strukturalnych i obiektowych projektowania systemów informatycznych. Potrafi je scharakteryzować. Popełnia błędy w zastosowaniu praktycznym - budowie diagramów dla wybranych prostych przykładów.
4,0Student orientuje się w temacie metod strukturalnych i obiektowych projektowania systemów informatycznych. Potrafi je dobrze scharakteryzować. Potrafi samodzielnie zbudować odpowiednie diagramy dla wybranych prostych przykładów.
4,5Student biegle orientuje się w temacie metod strukturalnych i obiektowych projektowania systemów informatycznych. Potrafi je dobrze scharakteryzować. Popełnia nieliczne błędy przy budowie odpowiednich diagramoów dla wybranych złożonych przykładów.
5,0Student biegle orientuje się w temacie metod strukturalnych i obiektowych projektowania systemów informatycznych. Potrafi samodzielnie zbudować odpowiednie diagramy dla wybranych złożonych przykładów.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C25_U01
Student powinien być w stanie specyfikować projekt systemu informatycznego oraz przeprowadzać jego analizę projektową
2,0Student ma istotne braki w przygotowaniu teoretycznym. Nie umie wykorzystać posiadanej wiedzy praktycznie. Nie potrafi poprawnie rozwiązywać problemów projektowych.
3,0Student ma problemy z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej. Popełnia liczne błędy w specyfikowaniu projektu prostego systemu informatycznego i jego analizie.
3,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim miedzy oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student umiejętnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną do realizacji zadań projektowych - samodzielnie jest w stanie specyfikować projekt prostego systemu informatycznego i dobrze przeprowadzić jego analizę.
4,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim miedzy oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student umiejętnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną do realizacji zadań projektowych - samodzielnie jest w stanie specyfikować projekt złożonego systemu informatycznego i dobrze przeprowadzić jego analizę.

Literatura podstawowa

  1. Jaszkiewicz A., Inżynieria oprogramowania, Helion, Gliwice, 1997
  2. Pressman R. S., Praktyczne podejście do inżynierii oprogramowania, WNT, Warszawa, 2004
  3. Bruegge B., Dutoit A. H., Inżynieria oprogramowania w ujęciu obiektowym. UML, wzorce projektowe i Java, Helion, Gliwice, 2011

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Analiza narzędzi do opracowania projektu informatycznego. Studium wykonalności.2
T-L-2Dla zadanego systemu informatycznego tworzenie hierarchii diagramów DFD. Specyfikacja procesów prostych.2
T-L-3Na podstwie tablicy krzyzowań tworzenie diagramów ELH. Uwzględnianie nietypowego i awaryjnego cyklu życia każdego obiektu.2
T-L-4Tworzenie diagramu STD. Szczegółowy opis akcji i warunku zmiany stanu. Sprawdzanie porawności diagramu.3
T-L-5Tworzenie diagramu klas. Specyfikacja własności i metod.3
T-L-6Tworzenie diagramów przypadków użycia.3
15

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Zajęcia organizacyjne - zasady zaliczania, plan pracy, podział na grupy i przydział tematów.1
T-P-2Specyfikacja wymagań projektu oraz wstępne harmonogramowanie projektu.2
T-P-3Sprawozdanie z poprzednich zajęć. Modelowanie funkcji i procesów. Omówienie diagramu kontekstowego i metod dekompozycji procesów. Sprawdzanie kompletności i jakości diagramu DFD.3
T-P-4Sprawozdanie z poprzednich zajęć. Modelowanie historii życia obiektów. Budowa tablicy krzyzowań - obiekt/zdarzenie.2
T-P-5Sprawozdanie z poprzednich zajęć. Modelowanie zmian stanów. Specyfikacja stanów nietypowych i awaryjnych.2
T-P-6Sprawozdanie z poprzednich zajęć. Diagramy klas - identyfikacja klas i obiektów.2
T-P-7Sprawozdanie z poprzednich zajęć. Diagramy przypadków użycia - sporządzanie słownika pojęć, identyfikacja aktorów i ich ról, określenie przypadków użycia.2
T-P-8Rozliczenie końcowego projektu przydzielonego systemu informatycznego.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do inżynierii oprogramowania. Podstawowe pojęcia i definicje. Kryzys oprogramowania. Charakterystyczne cechy oprogramowania. Inżynieria oprogramowania a inżynieria systemów. Mity zwiazane z inżynierią oprogramowania. Metody inżynierii oprogramowania.2
T-W-2Typowe czynności w cyklu życiowym oprogramowania. Modelu cyklu życia oprogramowania - modele sekwencyjne, modele iteracyjne, tworzenie z użyciem wielokrotnym i formalne transformacje. Narzędzia CASE i ich klasyfikacja.3
T-W-3Miary i pomiary w procesie wytwórczym. Miary procesu, produktu, mierzenie oprogramowania. Podstawowe miary: linie kodu, punkty funkcyjne, COCOMO II. Efektywność usuwania defektów - związek z planowaniem jakości i poziomem dojrzałości procesu. Proces mierzenia oprogramowania.2
T-W-4Techniki programowania strukturalnego. Modelowanie funkcji i procesów (diagramy DFD), modelowanie zmian stanów (diagramy STD) i zdarzeń (diagramy ELH).4
T-W-5Techniki programowania obiektowego. Język UML. Model a diagram w UML. Diagramy klas. Diagramy przypadków użycia.4
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-2Konsultacje do laboratoriów2
A-L-3Realizacja praktyczna przydzielonego zadania projektowego (praca własna)8
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2Konsultacje do projektu2
A-P-3Opracowywanie sprawozdań - praca własna4
A-P-4Opracowanie kompletnego projektu (praca własna).5
26
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Konsultacje do wykładów2
A-W-3Samodzielne studiowanie tematyki wykładów15
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia (praca własna)18
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C25_W01Wiedza z metod strukturalnych i obiektowych projektowania systemów informatycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W02Ma wiedzę w zakresie fizyki, elektroniki, automatyki i informatyki niezbędną do opisu i rozumienia zasad działania, budowy, technologii wytwarzania i programowania maszyn.
ME_1A_W05Orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych w obszarach elektroniki, informatyki i budowy maszyn.
Treści programoweT-W-4Techniki programowania strukturalnego. Modelowanie funkcji i procesów (diagramy DFD), modelowanie zmian stanów (diagramy STD) i zdarzeń (diagramy ELH).
T-W-5Techniki programowania obiektowego. Język UML. Model a diagram w UML. Diagramy klas. Diagramy przypadków użycia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student zna podstawy metod strukturalnych i obiektowych projektowania systemów informatycznych, ale popełnia liczne błędy przy ich charakterystyce. Nie potrafi wykorzystac wiedzy teoretycznej w praktyce.
3,5Student zna podstawy metod strukturalnych i obiektowych projektowania systemów informatycznych. Potrafi je scharakteryzować. Popełnia błędy w zastosowaniu praktycznym - budowie diagramów dla wybranych prostych przykładów.
4,0Student orientuje się w temacie metod strukturalnych i obiektowych projektowania systemów informatycznych. Potrafi je dobrze scharakteryzować. Potrafi samodzielnie zbudować odpowiednie diagramy dla wybranych prostych przykładów.
4,5Student biegle orientuje się w temacie metod strukturalnych i obiektowych projektowania systemów informatycznych. Potrafi je dobrze scharakteryzować. Popełnia nieliczne błędy przy budowie odpowiednich diagramoów dla wybranych złożonych przykładów.
5,0Student biegle orientuje się w temacie metod strukturalnych i obiektowych projektowania systemów informatycznych. Potrafi samodzielnie zbudować odpowiednie diagramy dla wybranych złożonych przykładów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C25_U01Student powinien być w stanie specyfikować projekt systemu informatycznego oraz przeprowadzać jego analizę projektową
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U06Potrafi posługiwać się oprogramowaniem wspomagającym procesy projektowania, symulacji i badań układów mechanicznych, elektrycznych i mechatronicznych.
ME_1A_U13Potrafi sformułować proste zadania inżynierskie oraz poprawnie ocenić przydatność różnych metod i narzędzi do ich rozwiązania.
Treści programoweT-L-1Analiza narzędzi do opracowania projektu informatycznego. Studium wykonalności.
T-L-2Dla zadanego systemu informatycznego tworzenie hierarchii diagramów DFD. Specyfikacja procesów prostych.
T-L-3Na podstwie tablicy krzyzowań tworzenie diagramów ELH. Uwzględnianie nietypowego i awaryjnego cyklu życia każdego obiektu.
T-L-6Tworzenie diagramów przypadków użycia.
T-L-4Tworzenie diagramu STD. Szczegółowy opis akcji i warunku zmiany stanu. Sprawdzanie porawności diagramu.
T-L-5Tworzenie diagramu klas. Specyfikacja własności i metod.
T-P-7Sprawozdanie z poprzednich zajęć. Diagramy przypadków użycia - sporządzanie słownika pojęć, identyfikacja aktorów i ich ról, określenie przypadków użycia.
T-P-2Specyfikacja wymagań projektu oraz wstępne harmonogramowanie projektu.
T-P-3Sprawozdanie z poprzednich zajęć. Modelowanie funkcji i procesów. Omówienie diagramu kontekstowego i metod dekompozycji procesów. Sprawdzanie kompletności i jakości diagramu DFD.
T-P-4Sprawozdanie z poprzednich zajęć. Modelowanie historii życia obiektów. Budowa tablicy krzyzowań - obiekt/zdarzenie.
T-P-5Sprawozdanie z poprzednich zajęć. Modelowanie zmian stanów. Specyfikacja stanów nietypowych i awaryjnych.
T-P-6Sprawozdanie z poprzednich zajęć. Diagramy klas - identyfikacja klas i obiektów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student ma istotne braki w przygotowaniu teoretycznym. Nie umie wykorzystać posiadanej wiedzy praktycznie. Nie potrafi poprawnie rozwiązywać problemów projektowych.
3,0Student ma problemy z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej. Popełnia liczne błędy w specyfikowaniu projektu prostego systemu informatycznego i jego analizie.
3,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim miedzy oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student umiejętnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną do realizacji zadań projektowych - samodzielnie jest w stanie specyfikować projekt prostego systemu informatycznego i dobrze przeprowadzić jego analizę.
4,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim miedzy oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student umiejętnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną do realizacji zadań projektowych - samodzielnie jest w stanie specyfikować projekt złożonego systemu informatycznego i dobrze przeprowadzić jego analizę.