Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S1)

Efekty uczenia się:

KODKompetencje społeczne
AK_1A_K01jest zdolny do zauważania związków i zależności występujących w otoczeniu i do twórczego myślenia o przestrzeni, budujących ją bryłach i ich kompozycji
AK_1A_K02jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
AK_1A_K03ma świadomość ciągłości historycznej krajobrazu i związanego z nią genius loci; ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego, jego wartości i potrzeby ochrony
AK_1A_K04rozumie architekturę krajobrazu w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych
AK_1A_K05wykorzystuje znajomość procesu kształtowana się sztuki ogrodowej i jego podłoża w budowaniu własnej postawy twórczej
AK_1A_K06rozumie podstawowe relacje między potrzebami użytkowników i cechami przestrzeni
AK_1A_K07ma świadomość wpływu różnorodnych uwarunkowań sytuacyjnych na proces kształtowania przestrzeni
AK_1A_K08ma świadomość funkcjonowania ograniczeń formalno-prawnych i odpowiedzialności projektanta za decyzje podjęte w procesie projektowym i wykonawstwie; ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
AK_1A_K09jest przygotowany do pracy w zespole i współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formę krajobrazu