Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Technologia chemiczna (S2)
specjalność: Biotechnologia przemysłowa

Efekty kształcenia:

KODUmiejętności
TCH_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury polskiej i angielskojęzycznej, baz danych i innych źródeł związanych z technologią chemiczną i naukami pokrewnymi
TCH_2A_U02potrafi interpretować i analizować pozyskane informacje literaturowe oraz wyciągać prawidłowe wnioski, w zakresie ukończonej specjalności potrafi formułować opinie wraz z uzasadnieniem w języku polskim i angielskim
TCH_2A_U03potrafi przy użyciu różnych technik porozumiewać się w środowisku zawodowym w języku polskim i angielskim oraz w innych środowiskach w języku polskim i co najmniej w jednym języku obcym spośród: angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski
TCH_2A_U04na podstawie danych literaturowych oraz własnych badań naukowych potrafi przygotować w języku polskim i angielskim publikację naukową z zakresu technologii chemicznej, zgodnie z wymogami wydawnictw, szczególnie w tematyce ukończonej specjalności
TCH_2A_U05potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i angielskim prezentacje ustne dotyczące zagadnień z technologii chemicznej w obrębie ukończonej specjalności
TCH_2A_U06potrafi określić kierunki samokształcenia się i realizacji dalszego zdobywania wiedzy
TCH_2A_U07ma umiejętność posługiwania się językiem angielskim w zakresie słownictwa technicznego stosownie do ukończonej specjalności oraz posiada umiejętności językowe w zakresie technologii chemicznej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, przynajmniej w zakresie jednego z języków obcych spośród: angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski
TCH_2A_U08potrafi wykorzystywać metody analityczne oraz eksperymentalne do rozwiązywania problemów badawczych z zakresu technologii chemicznej, zwłaszcza w zakresie ukończonej specjalności
TCH_2A_U09potrafi integrować wiedzę z zakresu chemii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej, ochrony środowiska i przedmiotów specjalnościowych do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich
TCH_2A_U10potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych opracowań technologicznych i metod badawczych w zakresie ukończonej specjalności
TCH_2A_U11potrafi wykorzystywać wiedzę do analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych stosowanych w różnych procesach technologicznych realizowanych w zakresie ukończonej specjalności
TCH_2A_U12potrafi porównać różne rozwiązania technologiczne i zaproponować ich zmiany w celu zmniejszenia energochłonności, poprawy jakości produktu lub wydajności procesu
TCH_2A_U13potrafi opracować metody rozdzielania mieszanin produktów reakcji i wydzielania substancji chemicznych z surowców naturalnych, zwłaszcza w odniesieniu do związków chemicznych i procesów charakterystycznych dla ukończonej specjalności
TCH_2A_U14potrafi opracować rozwiązania aparaturowe, metodykę prowadzenia syntez związków chemicznych charakterystycznych dla ukończonej specjalności, dobrać parametry procesowe w oparciu o analizę przebiegu procesu, w skali laboratoryjnej stosownie do zamierzonej skali produkcji przemysłowej
TCH_2A_U15potrafi nadać związkowi określoną formę użytkową i wykonać formulację do innych form użytkowych, zwłaszcza w zakresie ukończonej specjalności
TCH_2A_U16posiada umiejętność doboru technik laboratoryjnych i rozwiązań inżynieryjnych do realizacji zadań zwłaszcza w zakresie ukończonej specjalności
TCH_2A_U17potrafi przedstawić koncepcje metod badawczych do realizacji nowych technologii i wykonać ją w skali laboratoryjnej i ułamkowo-technicznej w zakresie ukończonej specjalności
TCH_2A_U18potrafi zaprojektować i wykonać w skali laboratoryjnej i ułamkowo-technicznej stanowisko badawcze do realizacji zadania inżynierskiego w zakresie ukończonej specjalności
TCH_2A_U19potrafi ocenić poprawność i jakość istniejących stanowisk badawczych również pod względem bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza w zakresie ukończonej specjalności
TCH_2A_U20potrafi dokonać analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich