Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Automatyka i robotyka (S2)
specjalność: Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych

Sylabus przedmiotu Sieci sensoryczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Automatyka i robotyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Sieci sensoryczne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Piskorowski <Jacek.Piskorowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sławomir Kocoń <Slawomir.Kocon@zut.edu.pl>, Piotr Okoniewski <Piotr.Okoniewski@zut.edu.pl>, Michał Raczyński <RM23892@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 0,60,62zaliczenie
laboratoriaL2 30 1,40,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zagadnień z przedmiotu: Elektronika analogowa i cyfrowa
W-2Znajomość zagadnień z przedmiotu: Metrologia przemysłowa
W-3Znajomość zagadnień z przedmiotu: Platformy systemów wbudowanych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z problematyką sieci sensorowych i ich potencjalnym zastosowaniem
C-2Zapoznanie studentów z architekturami oraz standardami sieci sensorycznych
C-3Przedstawienie funkcjonowania wybranych protokołów komunikacyjnych
C-4Wykształcenie u studentów umiejętności projektowania sieci sensorowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie do laboratorium sieci sensorycznych. Szkolenie BHP.2
T-L-2Moduły w sieciach sensorycznych. Konfiguracja modułów do pracy w sieci.2
T-L-3Realizacja prostej sieci sensorowej za pomocą modułów bezprzewodowych.4
T-L-4Komunikacja między modułami sieci sensorycznej. Pomiar prędkości transferu.2
T-L-5Analiza mechanizmów zarządzania w sieciach sensorycznych.4
T-L-6Rutowanie w sieciach sensorowych.2
T-L-7Zdalny pomiar wybranej wielkości fizycznej z wykorzystaniem modułu bezprzewodowego.4
T-L-8Układ regulacji wybranej wielkości fizycznej z wykorzystaniem modułów i czujników sieci sensorycznej.4
T-L-9Projekt własnej sieci sensorowej.4
T-L-10Zaliczenie formy zajęć.2
30
wykłady
T-W-1Wprowadzenie. Definicje podstawowych pojęć i problemów współczesnych sieci sensorycznych.1
T-W-2Zastosowania sieci sensorycznych do akwizycji, przetwarzania i przesyłania danych.1
T-W-3Standard IEEE 802.15.41
T-W-4Architektura sieci. Warianty organizacji połączeń w sieci sensorycznej. Optymalizacja wybranych parametrów sieci.2
T-W-5Zasady projektowania WSN.1
T-W-6Wybrane protokoły MAC (Medium Access Control).1
T-W-7Protokoły rutowania w sieciach sensorycznych.1
T-W-8Uwierzytelnienie sensorów, Broadcast Encryption, adresowanie w WSN.1
T-W-9Synchronizacja czasu, Lokalizacja i ustalanie pozycji, Kontrola topologii w sieciach sensorycznych.1
T-W-10Przetwarzanie danych w węźle sensorycznym. Kondycjonowanie, filtracja, kompresja danych pochodzących z różnych sensorów.2
T-W-11Bezpieczeństwo, niezawodność i detekcja błędów w sieciach sensorycznych. Wykrywanie i naprawa danych zakłóconych podczas transmisji. Zaliczenie wykładów.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Sporządzenie sprawozdań6
36
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
15

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Na podstawie zaliczenia pisemnego
S-2Ocena formująca: Na podstawie sprawozdań z ćwiczeń i kolokwium zaliczającego

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_C14_W01
Zna zaawansowane przyrządy pomiarowe, współpracujące w ramach sieci sensorycznych.
AR_2A_W08C-1, C-2, C-3, C-4T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-1, T-W-4M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_C14_U01
Potrafi projektować i realizować w praktyce struktury sieci sensorycznych.
AR_2A_U13C-1, C-2, C-3, C-4T-L-1, T-L-3, T-L-2M-2S-2
AR_2A_C14_U02
Potrafi projektować i realizować w praktyce zaawansowane przyrządy pomiarowe, współpracujące w ramach sieci sensorycznych.
AR_2A_U13C-1, C-2, C-3, C-4T-L-6, T-L-9, T-L-5, T-L-7, T-L-8, T-L-4M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_C14_W01
Zna zaawansowane przyrządy pomiarowe, współpracujące w ramach sieci sensorycznych.
2,0Student nie zna budowy, zasady działania nowoczesnych sieci sensorycznych ani metod ich projektowania. Student uzyskał poniżej 50% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,0Student zna budowę, zasadę działania nowoczesnych sieci sensorycznych oraz metody ich projektowania. Student potrafi zaprojektować, wykonać i ocenić działanie sieci sensorycznej. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student zna budowę, zasadę działania nowoczesnych sieci sensorycznych oraz metody ich projektowania. Student potrafi zaprojektować, wykonać i ocenić działanie sieci sensorycznej. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student zna budowę, zasadę działania nowoczesnych sieci sensorycznych oraz metody ich projektowania. Student potrafi zaprojektować, wykonać i ocenić działanie sieci sensorycznej. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student zna budowę, zasadę działania nowoczesnych sieci sensorycznych oraz metody ich projektowania. Student potrafi zaprojektować, wykonać i ocenić działanie sieci sensorycznej. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student zna budowę, zasadę działania nowoczesnych sieci sensorycznych oraz metody ich projektowania. Student potrafi zaprojektować, wykonać i ocenić działanie sieci sensorycznej. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_C14_U01
Potrafi projektować i realizować w praktyce struktury sieci sensorycznych.
2,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania sieci sensorycznych, uzyskując punktację w zakresie poniżej 50% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
3,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania sieci sensorycznych, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
3,5Posiada umiejętności z zakresu projektowania sieci sensorycznych, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania sieci sensorycznych, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,5Posiada umiejętności z zakresu projektowania sieci sensorycznych, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
5,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania sieci sensorycznych, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
AR_2A_C14_U02
Potrafi projektować i realizować w praktyce zaawansowane przyrządy pomiarowe, współpracujące w ramach sieci sensorycznych.
2,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania i realizacji zaawansowanych przyrządów pomiarowych współpracujących w ramach sieci sensorycznych, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
3,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania i realizacji zaawansowanych przyrządów pomiarowych współpracujących w ramach sieci sensorycznych, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
3,5Posiada umiejętności z zakresu projektowania i realizacji zaawansowanych przyrządów pomiarowych współpracujących w ramach sieci sensorycznych, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania i realizacji zaawansowanych przyrządów pomiarowych współpracujących w ramach sieci sensorycznych, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,5Posiada umiejętności z zakresu projektowania i realizacji zaawansowanych przyrządów pomiarowych współpracujących w ramach sieci sensorycznych, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
5,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania i realizacji zaawansowanych przyrządów pomiarowych współpracujących w ramach sieci sensorycznych, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.

Literatura podstawowa

  1. Yang Xiao, Hui Chen, Frank Haizhon Li, Handbook on Sensor Networks, World Scientific Publishing Company, Singapur, 2010
  2. Waldemar Nawrocki, Rozproszone systemy pomiarowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2006
  3. Mohammad Ilyas, Imad Mahgoub, Handbook of Sensor Networks: Compact Wireless and Wired Sensing Systems, CRC Press, Boca Raton London New York Washington, D.C., 2004

Literatura dodatkowa

  1. Dariusz Król, Wybrane metody propagacji danych w systemach rozproszonych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2012
  2. Carlos de Morais Cordeiro, Dharma Prakash Agrawal, Ad Hoc and Sensor Networks Theory and Applications, World Scientific Publishing Company, Singapur, 2011

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie do laboratorium sieci sensorycznych. Szkolenie BHP.2
T-L-2Moduły w sieciach sensorycznych. Konfiguracja modułów do pracy w sieci.2
T-L-3Realizacja prostej sieci sensorowej za pomocą modułów bezprzewodowych.4
T-L-4Komunikacja między modułami sieci sensorycznej. Pomiar prędkości transferu.2
T-L-5Analiza mechanizmów zarządzania w sieciach sensorycznych.4
T-L-6Rutowanie w sieciach sensorowych.2
T-L-7Zdalny pomiar wybranej wielkości fizycznej z wykorzystaniem modułu bezprzewodowego.4
T-L-8Układ regulacji wybranej wielkości fizycznej z wykorzystaniem modułów i czujników sieci sensorycznej.4
T-L-9Projekt własnej sieci sensorowej.4
T-L-10Zaliczenie formy zajęć.2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie. Definicje podstawowych pojęć i problemów współczesnych sieci sensorycznych.1
T-W-2Zastosowania sieci sensorycznych do akwizycji, przetwarzania i przesyłania danych.1
T-W-3Standard IEEE 802.15.41
T-W-4Architektura sieci. Warianty organizacji połączeń w sieci sensorycznej. Optymalizacja wybranych parametrów sieci.2
T-W-5Zasady projektowania WSN.1
T-W-6Wybrane protokoły MAC (Medium Access Control).1
T-W-7Protokoły rutowania w sieciach sensorycznych.1
T-W-8Uwierzytelnienie sensorów, Broadcast Encryption, adresowanie w WSN.1
T-W-9Synchronizacja czasu, Lokalizacja i ustalanie pozycji, Kontrola topologii w sieciach sensorycznych.1
T-W-10Przetwarzanie danych w węźle sensorycznym. Kondycjonowanie, filtracja, kompresja danych pochodzących z różnych sensorów.2
T-W-11Bezpieczeństwo, niezawodność i detekcja błędów w sieciach sensorycznych. Wykrywanie i naprawa danych zakłóconych podczas transmisji. Zaliczenie wykładów.3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Sporządzenie sprawozdań6
36
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_C14_W01Zna zaawansowane przyrządy pomiarowe, współpracujące w ramach sieci sensorycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_W08Zna zaawansowane przyrządy i systemy pomiarowe, w tym systemy wizyjne.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z problematyką sieci sensorowych i ich potencjalnym zastosowaniem
C-2Zapoznanie studentów z architekturami oraz standardami sieci sensorycznych
C-3Przedstawienie funkcjonowania wybranych protokołów komunikacyjnych
C-4Wykształcenie u studentów umiejętności projektowania sieci sensorowych
Treści programoweT-W-2Zastosowania sieci sensorycznych do akwizycji, przetwarzania i przesyłania danych.
T-W-3Standard IEEE 802.15.4
T-W-5Zasady projektowania WSN.
T-W-6Wybrane protokoły MAC (Medium Access Control).
T-W-7Protokoły rutowania w sieciach sensorycznych.
T-W-8Uwierzytelnienie sensorów, Broadcast Encryption, adresowanie w WSN.
T-W-9Synchronizacja czasu, Lokalizacja i ustalanie pozycji, Kontrola topologii w sieciach sensorycznych.
T-W-10Przetwarzanie danych w węźle sensorycznym. Kondycjonowanie, filtracja, kompresja danych pochodzących z różnych sensorów.
T-W-11Bezpieczeństwo, niezawodność i detekcja błędów w sieciach sensorycznych. Wykrywanie i naprawa danych zakłóconych podczas transmisji. Zaliczenie wykładów.
T-W-1Wprowadzenie. Definicje podstawowych pojęć i problemów współczesnych sieci sensorycznych.
T-W-4Architektura sieci. Warianty organizacji połączeń w sieci sensorycznej. Optymalizacja wybranych parametrów sieci.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Na podstawie zaliczenia pisemnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna budowy, zasady działania nowoczesnych sieci sensorycznych ani metod ich projektowania. Student uzyskał poniżej 50% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,0Student zna budowę, zasadę działania nowoczesnych sieci sensorycznych oraz metody ich projektowania. Student potrafi zaprojektować, wykonać i ocenić działanie sieci sensorycznej. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student zna budowę, zasadę działania nowoczesnych sieci sensorycznych oraz metody ich projektowania. Student potrafi zaprojektować, wykonać i ocenić działanie sieci sensorycznej. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student zna budowę, zasadę działania nowoczesnych sieci sensorycznych oraz metody ich projektowania. Student potrafi zaprojektować, wykonać i ocenić działanie sieci sensorycznej. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student zna budowę, zasadę działania nowoczesnych sieci sensorycznych oraz metody ich projektowania. Student potrafi zaprojektować, wykonać i ocenić działanie sieci sensorycznej. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student zna budowę, zasadę działania nowoczesnych sieci sensorycznych oraz metody ich projektowania. Student potrafi zaprojektować, wykonać i ocenić działanie sieci sensorycznej. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_C14_U01Potrafi projektować i realizować w praktyce struktury sieci sensorycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U13Potrafi projektować zaawansowane systemy pomiarowe w tym systemy wizyjne stosowane w automatyce i robotyce.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z problematyką sieci sensorowych i ich potencjalnym zastosowaniem
C-2Zapoznanie studentów z architekturami oraz standardami sieci sensorycznych
C-3Przedstawienie funkcjonowania wybranych protokołów komunikacyjnych
C-4Wykształcenie u studentów umiejętności projektowania sieci sensorowych
Treści programoweT-L-1Wprowadzenie do laboratorium sieci sensorycznych. Szkolenie BHP.
T-L-3Realizacja prostej sieci sensorowej za pomocą modułów bezprzewodowych.
T-L-2Moduły w sieciach sensorycznych. Konfiguracja modułów do pracy w sieci.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Na podstawie sprawozdań z ćwiczeń i kolokwium zaliczającego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania sieci sensorycznych, uzyskując punktację w zakresie poniżej 50% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
3,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania sieci sensorycznych, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
3,5Posiada umiejętności z zakresu projektowania sieci sensorycznych, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania sieci sensorycznych, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,5Posiada umiejętności z zakresu projektowania sieci sensorycznych, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
5,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania sieci sensorycznych, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_C14_U02Potrafi projektować i realizować w praktyce zaawansowane przyrządy pomiarowe, współpracujące w ramach sieci sensorycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U13Potrafi projektować zaawansowane systemy pomiarowe w tym systemy wizyjne stosowane w automatyce i robotyce.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z problematyką sieci sensorowych i ich potencjalnym zastosowaniem
C-2Zapoznanie studentów z architekturami oraz standardami sieci sensorycznych
C-3Przedstawienie funkcjonowania wybranych protokołów komunikacyjnych
C-4Wykształcenie u studentów umiejętności projektowania sieci sensorowych
Treści programoweT-L-6Rutowanie w sieciach sensorowych.
T-L-9Projekt własnej sieci sensorowej.
T-L-5Analiza mechanizmów zarządzania w sieciach sensorycznych.
T-L-7Zdalny pomiar wybranej wielkości fizycznej z wykorzystaniem modułu bezprzewodowego.
T-L-8Układ regulacji wybranej wielkości fizycznej z wykorzystaniem modułów i czujników sieci sensorycznej.
T-L-4Komunikacja między modułami sieci sensorycznej. Pomiar prędkości transferu.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Na podstawie sprawozdań z ćwiczeń i kolokwium zaliczającego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania i realizacji zaawansowanych przyrządów pomiarowych współpracujących w ramach sieci sensorycznych, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
3,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania i realizacji zaawansowanych przyrządów pomiarowych współpracujących w ramach sieci sensorycznych, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
3,5Posiada umiejętności z zakresu projektowania i realizacji zaawansowanych przyrządów pomiarowych współpracujących w ramach sieci sensorycznych, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania i realizacji zaawansowanych przyrządów pomiarowych współpracujących w ramach sieci sensorycznych, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,5Posiada umiejętności z zakresu projektowania i realizacji zaawansowanych przyrządów pomiarowych współpracujących w ramach sieci sensorycznych, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
5,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania i realizacji zaawansowanych przyrządów pomiarowych współpracujących w ramach sieci sensorycznych, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.