Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Automatyka i robotyka (S2)
specjalność: Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych

Sylabus przedmiotu Socjologia społeczeństwa informacyjnego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Automatyka i robotyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Socjologia społeczeństwa informacyjnego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
Nauczyciel odpowiedzialny Marzena Zychowicz <Marzena-Zychowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza ogólna z zakresu wiedzy o społeczeństwie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Charakterystyka kluczowych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, roli technologii oraz poziomu i form wymiany informacji w formowaniu ładu społecznego.
C-2Przegląd i charakterystyka koncepcji społeczeństwa informacyjnego w oparciu o oparat pojeciowy socjologii.
C-3Identyfikacja oraz analiza skutków "rewolucji informatycznej" w aspekcie przemian zachadzących we wszystkich wymiarach życia społecznego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podstawy ładu społecznego. Cywilizacja a kultura. Struktura społeczna i więzi społeczne.2
T-W-2Formacje społeczno-ekonomiczne na przestrzeni dziejów i ich związek z poziomem rozwoju technologii służących zaspokajaniu potrzeb społecznych.2
T-W-3Powstanie i rozwój kultury masowej oraz jej wpływ na przemiany społeczne i polityczne.1
T-W-4Przegląd i charakterystyka teorii społeczeństwa inormacyjnego.1
T-W-5Wpływ rozwoju technologii informacyjnych na różne wymiary życia społecznego.1
T-W-6Globalizacja i jej skutki w persepektywie rozwoju technologii informacyjnych.2
T-W-7Zjawiska i procesy społeczne związane z wpływem technologii IT na przemiany stylu życia jednostek i zbiorowości ludzkich (rozwarstwienie społeczne, e-wykluczenie, netokracja).2
T-W-8Zagrożenia związane z upowszechnieniem nowych form komunikacji (kradzież tożsamości, inwigilacja, terroryzm w sieci).2
T-W-9Państwo i władza w społeczeństwie informacyjnym.1
T-W-10Prognozy i wyzwania społeczeństwa sieci. Zaliczenie wykładów.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział w wykładach.15
A-W-2Konsultacje2
A-W-3Przygotowanie prezentacji na wybrany temat.2
A-W-4Przygotowanie merytoryczne do wykładów.2
A-W-5Przygotowanie do zaliczenia.5
26

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład konwesatoryjny.
M-3Wykład problemowy.
M-4Prezentacja multimedialna.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Referat/prezentacja tematu.
S-2Ocena formująca: Aktywność merytoryczna.
S-3Ocena formująca: Konsultacje.
S-4Ocena podsumowująca: Końcowa rozmowa zaliczeniowa.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_A08.2_W01
Potrafi opisać i zdefiniować treści programowe z zakresu przedmiotu socjologia. społeczeństwa informacyjnego.
AR_2A_W13C-2, C-3, C-1T-W-10, T-W-7, T-W-5, T-W-8, T-W-1, T-W-4, T-W-6, T-W-3, T-W-2, T-W-9M-2, M-1S-3, S-4, S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_A08.2_U01
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania wybranych procesów i zjawisk społecznych w społeczeństwie informacyjnym.
AR_2A_U19C-2, C-3, C-1T-W-7, T-W-5, T-W-8, T-W-1, T-W-4, T-W-6, T-W-3, T-W-2M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_A08.2_K01
Stosownie do swojego statusu społecznego i zawodowego potrafi odgrywać różne role społeczne.
AR_2A_K01, AR_2A_K02C-2, C-3, C-1T-W-7, T-W-5, T-W-8, T-W-1, T-W-4, T-W-6, T-W-3, T-W-2M-4, M-2, M-3S-4, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_A08.2_W01
Potrafi opisać i zdefiniować treści programowe z zakresu przedmiotu socjologia. społeczeństwa informacyjnego.
2,0Nie operuje aparatem pojęciowym z zakresu socjologii społeczeństwa informacyjnego na poziomie elementarnym.
3,0Operuje aparatem pojęciowym z zakresu socjologii społeczeństwa informacyjnego na poziomie elementarnym.
3,5Operuje aparatem pojęciowym z zakresu socjologii społeczeństwa informacyjnego na poziomie elementarnym wraz ze znajomością charakterystyki społeczeństwa informacyjnego.
4,0Ma wiedzę na temat kluczowych zjawisk i procesów społecznych związanych z rozwojem IT.
4,5Ma wiedzę na temat konsekwencji wynikających z wpływu procesów globalizacyjnych i demograficznych na społeczeństwo informacyjne.
5,0Dysponuje kompletnym aparatem pojęciowym z zakresu socjologii społeczeństwa informacyjnego.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_A08.2_U01
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania wybranych procesów i zjawisk społecznych w społeczeństwie informacyjnym.
2,0Nie potrafi dokonać opisu elementarnych zagadnień dotyczacych społeczeństwa informacyjnego.
3,0Dokonuje powierzchownej analizy wszystkich przejawó funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego.
3,5Dostrzega zasięg wpływu technologii na wybrane zjawiska i procesy społeczne.
4,0Potrafi wskazać i opisać kluczowe zjawiska i procesy związane z rozwijającym się społeczeństwem informacyjnym.
4,5Potrafi dokonać całościowego opisu wszystkich aspektów społeczeństwa informacyjnego.
5,0Potrafi dokonać całościowej analizy dokonujących się przemian społecznych, uwarunkowanych postępem technologicznym. Umie dokonać syntezy zjawisk i procesów społecznych wskazujących na formowanie się społeczeństwa informacyjnego.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_A08.2_K01
Stosownie do swojego statusu społecznego i zawodowego potrafi odgrywać różne role społeczne.
2,0Nie przejawia zdolności do refleksji na temat odgrywanych ról społecznych i własnych predyspozycji do ich odgrywania.
3,0Przejawia zdolność do refleksji na temat odgrywanych ról społecznych i własnych predyspozycji do ich odgrywania.
3,5Widzi potrzebę dostosowywania ról społecznych i zawodowych adekwatnych do zmieniającego się otoczenia społecznego.
4,0Dostrzega potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych w szczególności w zakresie komunikacji społecznej.
4,5Wykazuje zrozumienie dla konieczności modyfikowania odgrywanych ról społecznych stosownie do zmieniającego sie środowiska zawodowego.
5,0Przejawia zrozumienie i gotowość do permanentnego kształcenia się, wynikającego z adaptacji do nowych ról społecznych i zawodowych.

Literatura podstawowa

  1. Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa, 2010
  2. Białostocki T., Moroz J., Nowina-Konopka M., Zacher L.W., Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania., Wydawnictwa Akademickie i Profesionalne, 2010
  3. Kurczewska J. (red), Wielka sieć. E-seje z socjologii internetu., Trio, Warszawa, 2006
  4. Goban-Klas T., Cywilizacja medialna. Geneza, ewulucja, eksplozja., WSIP, Warszawa, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Hopfinger M. (red), Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku., Oficyna Naukowa, Warszawa, 2002
  2. Darin B., Społeczeństwo sieci, SIC, 2008
  3. Szewczyk A. (red.), Dylematy cywilizacji informatycznej., PWN, Warszawa, 2004
  4. Papińska-Kacperek J., Społeczeństwo informacyjne, PWN, Warszawa, 2008
  5. Okólski M., Fihel A., Demografia. Współczesne zjawiska i teorie., Warszawa, 2012

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy ładu społecznego. Cywilizacja a kultura. Struktura społeczna i więzi społeczne.2
T-W-2Formacje społeczno-ekonomiczne na przestrzeni dziejów i ich związek z poziomem rozwoju technologii służących zaspokajaniu potrzeb społecznych.2
T-W-3Powstanie i rozwój kultury masowej oraz jej wpływ na przemiany społeczne i polityczne.1
T-W-4Przegląd i charakterystyka teorii społeczeństwa inormacyjnego.1
T-W-5Wpływ rozwoju technologii informacyjnych na różne wymiary życia społecznego.1
T-W-6Globalizacja i jej skutki w persepektywie rozwoju technologii informacyjnych.2
T-W-7Zjawiska i procesy społeczne związane z wpływem technologii IT na przemiany stylu życia jednostek i zbiorowości ludzkich (rozwarstwienie społeczne, e-wykluczenie, netokracja).2
T-W-8Zagrożenia związane z upowszechnieniem nowych form komunikacji (kradzież tożsamości, inwigilacja, terroryzm w sieci).2
T-W-9Państwo i władza w społeczeństwie informacyjnym.1
T-W-10Prognozy i wyzwania społeczeństwa sieci. Zaliczenie wykładów.1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach.15
A-W-2Konsultacje2
A-W-3Przygotowanie prezentacji na wybrany temat.2
A-W-4Przygotowanie merytoryczne do wykładów.2
A-W-5Przygotowanie do zaliczenia.5
26
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_A08.2_W01Potrafi opisać i zdefiniować treści programowe z zakresu przedmiotu socjologia. społeczeństwa informacyjnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_W13Ma wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz form indywidualnej przedsiębiorczości.
Cel przedmiotuC-2Przegląd i charakterystyka koncepcji społeczeństwa informacyjnego w oparciu o oparat pojeciowy socjologii.
C-3Identyfikacja oraz analiza skutków "rewolucji informatycznej" w aspekcie przemian zachadzących we wszystkich wymiarach życia społecznego.
C-1Charakterystyka kluczowych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, roli technologii oraz poziomu i form wymiany informacji w formowaniu ładu społecznego.
Treści programoweT-W-10Prognozy i wyzwania społeczeństwa sieci. Zaliczenie wykładów.
T-W-7Zjawiska i procesy społeczne związane z wpływem technologii IT na przemiany stylu życia jednostek i zbiorowości ludzkich (rozwarstwienie społeczne, e-wykluczenie, netokracja).
T-W-5Wpływ rozwoju technologii informacyjnych na różne wymiary życia społecznego.
T-W-8Zagrożenia związane z upowszechnieniem nowych form komunikacji (kradzież tożsamości, inwigilacja, terroryzm w sieci).
T-W-1Podstawy ładu społecznego. Cywilizacja a kultura. Struktura społeczna i więzi społeczne.
T-W-4Przegląd i charakterystyka teorii społeczeństwa inormacyjnego.
T-W-6Globalizacja i jej skutki w persepektywie rozwoju technologii informacyjnych.
T-W-3Powstanie i rozwój kultury masowej oraz jej wpływ na przemiany społeczne i polityczne.
T-W-2Formacje społeczno-ekonomiczne na przestrzeni dziejów i ich związek z poziomem rozwoju technologii służących zaspokajaniu potrzeb społecznych.
T-W-9Państwo i władza w społeczeństwie informacyjnym.
Metody nauczaniaM-2Wykład konwesatoryjny.
M-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Konsultacje.
S-4Ocena podsumowująca: Końcowa rozmowa zaliczeniowa.
S-1Ocena formująca: Referat/prezentacja tematu.
S-2Ocena formująca: Aktywność merytoryczna.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie operuje aparatem pojęciowym z zakresu socjologii społeczeństwa informacyjnego na poziomie elementarnym.
3,0Operuje aparatem pojęciowym z zakresu socjologii społeczeństwa informacyjnego na poziomie elementarnym.
3,5Operuje aparatem pojęciowym z zakresu socjologii społeczeństwa informacyjnego na poziomie elementarnym wraz ze znajomością charakterystyki społeczeństwa informacyjnego.
4,0Ma wiedzę na temat kluczowych zjawisk i procesów społecznych związanych z rozwojem IT.
4,5Ma wiedzę na temat konsekwencji wynikających z wpływu procesów globalizacyjnych i demograficznych na społeczeństwo informacyjne.
5,0Dysponuje kompletnym aparatem pojęciowym z zakresu socjologii społeczeństwa informacyjnego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_A08.2_U01Posiada umiejętność rozumienia i analizowania wybranych procesów i zjawisk społecznych w społeczeństwie informacyjnym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U19Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Cel przedmiotuC-2Przegląd i charakterystyka koncepcji społeczeństwa informacyjnego w oparciu o oparat pojeciowy socjologii.
C-3Identyfikacja oraz analiza skutków "rewolucji informatycznej" w aspekcie przemian zachadzących we wszystkich wymiarach życia społecznego.
C-1Charakterystyka kluczowych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, roli technologii oraz poziomu i form wymiany informacji w formowaniu ładu społecznego.
Treści programoweT-W-7Zjawiska i procesy społeczne związane z wpływem technologii IT na przemiany stylu życia jednostek i zbiorowości ludzkich (rozwarstwienie społeczne, e-wykluczenie, netokracja).
T-W-5Wpływ rozwoju technologii informacyjnych na różne wymiary życia społecznego.
T-W-8Zagrożenia związane z upowszechnieniem nowych form komunikacji (kradzież tożsamości, inwigilacja, terroryzm w sieci).
T-W-1Podstawy ładu społecznego. Cywilizacja a kultura. Struktura społeczna i więzi społeczne.
T-W-4Przegląd i charakterystyka teorii społeczeństwa inormacyjnego.
T-W-6Globalizacja i jej skutki w persepektywie rozwoju technologii informacyjnych.
T-W-3Powstanie i rozwój kultury masowej oraz jej wpływ na przemiany społeczne i polityczne.
T-W-2Formacje społeczno-ekonomiczne na przestrzeni dziejów i ich związek z poziomem rozwoju technologii służących zaspokajaniu potrzeb społecznych.
Metody nauczaniaM-2Wykład konwesatoryjny.
M-3Wykład problemowy.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Referat/prezentacja tematu.
S-2Ocena formująca: Aktywność merytoryczna.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi dokonać opisu elementarnych zagadnień dotyczacych społeczeństwa informacyjnego.
3,0Dokonuje powierzchownej analizy wszystkich przejawó funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego.
3,5Dostrzega zasięg wpływu technologii na wybrane zjawiska i procesy społeczne.
4,0Potrafi wskazać i opisać kluczowe zjawiska i procesy związane z rozwijającym się społeczeństwem informacyjnym.
4,5Potrafi dokonać całościowego opisu wszystkich aspektów społeczeństwa informacyjnego.
5,0Potrafi dokonać całościowej analizy dokonujących się przemian społecznych, uwarunkowanych postępem technologicznym. Umie dokonać syntezy zjawisk i procesów społecznych wskazujących na formowanie się społeczeństwa informacyjnego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_A08.2_K01Stosownie do swojego statusu społecznego i zawodowego potrafi odgrywać różne role społeczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_K01Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć automatyki i robotyki i innych aspektów działalności inżyniera – automatyka i robotyka, podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały przedstawiając różne punkty widzenia
AR_2A_K02Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzji
Cel przedmiotuC-2Przegląd i charakterystyka koncepcji społeczeństwa informacyjnego w oparciu o oparat pojeciowy socjologii.
C-3Identyfikacja oraz analiza skutków "rewolucji informatycznej" w aspekcie przemian zachadzących we wszystkich wymiarach życia społecznego.
C-1Charakterystyka kluczowych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, roli technologii oraz poziomu i form wymiany informacji w formowaniu ładu społecznego.
Treści programoweT-W-7Zjawiska i procesy społeczne związane z wpływem technologii IT na przemiany stylu życia jednostek i zbiorowości ludzkich (rozwarstwienie społeczne, e-wykluczenie, netokracja).
T-W-5Wpływ rozwoju technologii informacyjnych na różne wymiary życia społecznego.
T-W-8Zagrożenia związane z upowszechnieniem nowych form komunikacji (kradzież tożsamości, inwigilacja, terroryzm w sieci).
T-W-1Podstawy ładu społecznego. Cywilizacja a kultura. Struktura społeczna i więzi społeczne.
T-W-4Przegląd i charakterystyka teorii społeczeństwa inormacyjnego.
T-W-6Globalizacja i jej skutki w persepektywie rozwoju technologii informacyjnych.
T-W-3Powstanie i rozwój kultury masowej oraz jej wpływ na przemiany społeczne i polityczne.
T-W-2Formacje społeczno-ekonomiczne na przestrzeni dziejów i ich związek z poziomem rozwoju technologii służących zaspokajaniu potrzeb społecznych.
Metody nauczaniaM-4Prezentacja multimedialna.
M-2Wykład konwesatoryjny.
M-3Wykład problemowy.
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Końcowa rozmowa zaliczeniowa.
S-2Ocena formująca: Aktywność merytoryczna.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie przejawia zdolności do refleksji na temat odgrywanych ról społecznych i własnych predyspozycji do ich odgrywania.
3,0Przejawia zdolność do refleksji na temat odgrywanych ról społecznych i własnych predyspozycji do ich odgrywania.
3,5Widzi potrzebę dostosowywania ról społecznych i zawodowych adekwatnych do zmieniającego się otoczenia społecznego.
4,0Dostrzega potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych w szczególności w zakresie komunikacji społecznej.
4,5Wykazuje zrozumienie dla konieczności modyfikowania odgrywanych ról społecznych stosownie do zmieniającego sie środowiska zawodowego.
5,0Przejawia zrozumienie i gotowość do permanentnego kształcenia się, wynikającego z adaptacji do nowych ról społecznych i zawodowych.