Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Automatyka i robotyka (S2)
specjalność: Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych

Sylabus przedmiotu Systemy komputerowego zarządzania produkcją:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Automatyka i robotyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Systemy komputerowego zarządzania produkcją
Specjalność Systemy sterowania procesami przemysłowymi
Jednostka prowadząca Katedra Automatyki i Robotyki
Nauczyciel odpowiedzialny Paweł Dworak <Pawel.Dworak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 0,60,50zaliczenie
laboratoriaL2 25 1,40,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw informatyki i sterowników programowalnych
W-2Znajomość zadań i umiejętność obsługi prostych systemów SCADA

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie wiadomości na temat możliwości komputerowego wspomagania zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie.
C-2Zdobycie umiejętności analizy procesu produkcyjnego pod kątem podniesienia efektywności produkcji.
C-3Wyrobienie umiejętności implementacji wybranych elementów komputerowego systemu zarządzania produkcją.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Praktyczne ćwiczenia analizy i implementacji systemów kontroli efektywności produkcji (OEE) dla wybranego procesu produkcji.6
T-L-2Praktyczne ćwiczenia implementacji wybranych elementów systemów śledzenia i zarządzania produkcją MES (Manufacturing Execution Systems) w tym: modelowanie procesów, przygotowanie instrukcji roboczych, modelowanie operacji.4
T-L-3Praktyczne ćwiczenia implementacji wybranych elementów systemów śledzenia i zarządzania produkcją MES (Manufacturing Execution Systems) w tym: definiowanie BOM'ów, zarządzanie użytkownikami, definiowanie zleceń produkcyjnych, śledzenie przepływu materiałów.7
T-L-4Projektowanie i konfiguracja aplikacji wizualizacyjnych łączących elementy systemu MES z systemem SCADA.8
25
wykłady
T-W-1Omówienie zadań systemów informatycznych stosowanych w przedsiębiorstwach. Systemy ERP (Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa), MRP (Material Requirements Planning), MES (Manufacturing Execution System). Przykłady rozwiazań dostępnych na rynku.2
T-W-2Omówienie zadań systemów śledzenia i zarządzania produkcją MES (Manufacturing Execution Systems) w tym m.in.: modelowanie procesów, grafów struktury wyrobu (BOM'y), instrukcje robocze, zarządzanie użytkownikami, modelowanie operacji, definiowanie zleceń produkcyjnych, śledzenie przepływu materiałów.5
T-W-3Systemy analizy przyczyn i czasów przestojów maszyn oraz kontroli efektywności produkcji. Budowa systemu zarządzania wydajnością oraz śledzenia przestojów maszyn i linii produkcyjnych. Omówienie sposobów raportowania danych dotyczących wydajności (raporty OEE, raporty Pareto).4
T-W-4Elementy koncepcji Lean w poprawie efektywności produkcji. Zaliczenie wykładów.4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach25
A-L-2Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych10
35
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
15

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z użyciem komputera
M-2Wykład problemowy
M-3Wykład konwersatoryjny
M-4Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
M-5Projekt z użyciem komputera i programowalnych układów automatyki
M-6Zachęcenie do pogłębienia wiedzy i rozszerzenia umiejętności

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Na podstawie zaangażowania w wykonywanie prac zespołowych
S-2Ocena podsumowująca: Na podstawie egzaminu
S-3Ocena podsumowująca: Na podstawie sprawodań
S-4Ocena podsumowująca: Na podstawie dokumentacji powykonawczej i prezentacji wyników pracy

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_C06_W01
Student ma wiedzę na temat zadań i funkcjonalności komputerowych systemów analizy i zarządzania procesami produkcyjnymi.
AR_2A_W09C-1, C-2T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-1M-2, M-3, M-4, M-6, M-1, M-5S-3, S-4, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_C06_U01
Student potrafi dokonać analizy procesu produkcyjnego pod kątem podniesienia efektywności produkcji.
AR_2A_U07, AR_2A_U12C-1, C-2, C-3T-L-1, T-L-3, T-L-2, T-L-4M-4, M-6, M-5S-1, S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_C06_W01
Student ma wiedzę na temat zadań i funkcjonalności komputerowych systemów analizy i zarządzania procesami produkcyjnymi.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy na temat zadań i funkcjonalności systemów analizy i zarządzania procesami produkcyjnymi (MES, ERP).
3,0Student ma podstawową wiedzę na temat zadań i funkcjonalności systemów analizy i zarządzania procesami produkcyjnymi (MES, ERP).
3,5Student ma podstawową wiedzę na temat zadań i funkcjonalności systemów analizy i zarządzania procesami produkcyjnymi (MES, ERP). Zna narzędzia stosowane do komputerowego zarządzania procesem.
4,0Student ma zaawansowaną wiedzę na temat zadań i funkcjonalności systemów analizy i zarządzania procesami produkcyjnymi (MES, ERP). Zna narzędzia stosowane do komputerowego zarządzania procesami. Zna narządzia i metody poprawy efektywności procesów produkcyjnych.
4,5Student ma zaawansowaną wiedzę pozwalająca na samodzielną analizę i modyfikacje funkcjonowania procesu produkcyjnego i funkcjonalności narzędzi stosowanych do komputerowego zarządzania procesami. Zna narządzia i metody poprawy efektywności procesów produkcyjnych.
5,0Student ma zaawansowaną wiedzę pozwalająca na samodzielną analizę i modyfikacje funkcjonowania procesu produkcyjnego i funkcjonalności narzędzi stosowanych do komputerowego zarządzania procesami. Definiuje zadania, dokonuje krytycznej analizy problemu. Zna narządzia i metody poprawy efektywności procesów produkcyjnych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_C06_U01
Student potrafi dokonać analizy procesu produkcyjnego pod kątem podniesienia efektywności produkcji.
2,0Student nie potrafi dokonać analizy procesu produkcyjnego pod kątem podniesienia efektywności produkcji.
3,0Student potrafi dokonać analizy procesu produkcyjnego pod kątem podniesienia efektywności produkcji.
3,5Student potrafi dokonać analizy procesu produkcyjnego pod kątem podniesienia efektywności produkcji. Posiada umiejętności implementacji wybranych elementów komputerowego systemu zarządzania produkcją.
4,0Student potrafi wykorzystać wszystkie narządzia prezentowane podczas zajęć do implementacji wybranych elementów komputerowego systemu zarządzania produkcją.
4,5Student potrafi dokonać samodzielnej analizy procesu produkcyjnego pod kątem podniesienia efektywności produkcji. Potrafi zamodelować proces, potrafi dobrać narzędzia, zaimplementować w wybranym systemie nadzoru procesu produkcyjnego i zweryfikować eksperymentalnie działanie algorytmu zarządzania procesem.
5,0Student potrafi dokonać samodzielnej analizy procesu produkcyjnego pod kątem podniesienia efektywności produkcji. Potrafi zamodelować proces, potrafi dobrać narzędzia, zaimplementować w wybranym systemie nadzoru procesu produkcyjnego i zweryfikować eksperymentalnie działanie algorytmu zarządzania procesem. Potrafi dokonac krytycznej analizy jego działania.

Literatura podstawowa

 1. Krzysztof Pietrusewicz, Paweł Dworak, Programowalne sterowniki automatyki PAC, Nakom, Poznań, 2007
 2. Lean Academy, 2004, www.lean.org.pl
 3. Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., Zarządzani. Produkcja i usługi, PWN, Warszawa, 1995
 4. Joanna Czerska, Doskonalenie strumienia wartości, Delfin, 2011, 978-83-7251-942-9
 5. Andrzej Rogowski, Podstawy organizacji i zarządzania produkcją, CeDeWu, 2010, 97883-7556-232-3
 6. Remigiusz Kozłowski, Bolesław Liwowski, Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Wolters Kluwer Polska, 2011, 978-83-264-1428-2

Literatura dodatkowa

 1. pod red. Józefa Korbicza [et al.] ; Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk., Diagnostyka procesów : modele, metody sztucznej inteligencji, zastosowania., Wydawictwa Naukowo-Techniczne; Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Warszawa, 2002, 83-204-2734-7
 2. Systemy MES, SCADA, HMI, 2011, www.msipolska.pl
 3. Jan Maciej Kościelny, Diagnostyka zautomatyzowanych procesów przemysłowych, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2001, 83-87674-27-3
 4. pod red. Józefa Korbicza, Krzysztofa Patana, Marka Kowala, Diagnostyka procesów i systemów., Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa, 2007, 978-83-60434-31-4
 5. Instrukcje firmowe systemów SCADA, 2011
 6. Shingo S., A revolution in Manufacturing: The SMED System, Productivity Inc., 1985

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Praktyczne ćwiczenia analizy i implementacji systemów kontroli efektywności produkcji (OEE) dla wybranego procesu produkcji.6
T-L-2Praktyczne ćwiczenia implementacji wybranych elementów systemów śledzenia i zarządzania produkcją MES (Manufacturing Execution Systems) w tym: modelowanie procesów, przygotowanie instrukcji roboczych, modelowanie operacji.4
T-L-3Praktyczne ćwiczenia implementacji wybranych elementów systemów śledzenia i zarządzania produkcją MES (Manufacturing Execution Systems) w tym: definiowanie BOM'ów, zarządzanie użytkownikami, definiowanie zleceń produkcyjnych, śledzenie przepływu materiałów.7
T-L-4Projektowanie i konfiguracja aplikacji wizualizacyjnych łączących elementy systemu MES z systemem SCADA.8
25

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Omówienie zadań systemów informatycznych stosowanych w przedsiębiorstwach. Systemy ERP (Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa), MRP (Material Requirements Planning), MES (Manufacturing Execution System). Przykłady rozwiazań dostępnych na rynku.2
T-W-2Omówienie zadań systemów śledzenia i zarządzania produkcją MES (Manufacturing Execution Systems) w tym m.in.: modelowanie procesów, grafów struktury wyrobu (BOM'y), instrukcje robocze, zarządzanie użytkownikami, modelowanie operacji, definiowanie zleceń produkcyjnych, śledzenie przepływu materiałów.5
T-W-3Systemy analizy przyczyn i czasów przestojów maszyn oraz kontroli efektywności produkcji. Budowa systemu zarządzania wydajnością oraz śledzenia przestojów maszyn i linii produkcyjnych. Omówienie sposobów raportowania danych dotyczących wydajności (raporty OEE, raporty Pareto).4
T-W-4Elementy koncepcji Lean w poprawie efektywności produkcji. Zaliczenie wykładów.4
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach25
A-L-2Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych10
35
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_C06_W01Student ma wiedzę na temat zadań i funkcjonalności komputerowych systemów analizy i zarządzania procesami produkcyjnymi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_W09Ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu diagnostyki technicznej i nadzoru procesów technologicznych, zna najnowsze rozwiązania w tej dziedzinie.
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiadomości na temat możliwości komputerowego wspomagania zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie.
C-2Zdobycie umiejętności analizy procesu produkcyjnego pod kątem podniesienia efektywności produkcji.
Treści programoweT-W-4Elementy koncepcji Lean w poprawie efektywności produkcji. Zaliczenie wykładów.
T-W-2Omówienie zadań systemów śledzenia i zarządzania produkcją MES (Manufacturing Execution Systems) w tym m.in.: modelowanie procesów, grafów struktury wyrobu (BOM'y), instrukcje robocze, zarządzanie użytkownikami, modelowanie operacji, definiowanie zleceń produkcyjnych, śledzenie przepływu materiałów.
T-W-3Systemy analizy przyczyn i czasów przestojów maszyn oraz kontroli efektywności produkcji. Budowa systemu zarządzania wydajnością oraz śledzenia przestojów maszyn i linii produkcyjnych. Omówienie sposobów raportowania danych dotyczących wydajności (raporty OEE, raporty Pareto).
T-W-1Omówienie zadań systemów informatycznych stosowanych w przedsiębiorstwach. Systemy ERP (Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa), MRP (Material Requirements Planning), MES (Manufacturing Execution System). Przykłady rozwiazań dostępnych na rynku.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
M-3Wykład konwersatoryjny
M-4Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
M-6Zachęcenie do pogłębienia wiedzy i rozszerzenia umiejętności
M-1Wykład informacyjny z użyciem komputera
M-5Projekt z użyciem komputera i programowalnych układów automatyki
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Na podstawie sprawodań
S-4Ocena podsumowująca: Na podstawie dokumentacji powykonawczej i prezentacji wyników pracy
S-2Ocena podsumowująca: Na podstawie egzaminu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy na temat zadań i funkcjonalności systemów analizy i zarządzania procesami produkcyjnymi (MES, ERP).
3,0Student ma podstawową wiedzę na temat zadań i funkcjonalności systemów analizy i zarządzania procesami produkcyjnymi (MES, ERP).
3,5Student ma podstawową wiedzę na temat zadań i funkcjonalności systemów analizy i zarządzania procesami produkcyjnymi (MES, ERP). Zna narzędzia stosowane do komputerowego zarządzania procesem.
4,0Student ma zaawansowaną wiedzę na temat zadań i funkcjonalności systemów analizy i zarządzania procesami produkcyjnymi (MES, ERP). Zna narzędzia stosowane do komputerowego zarządzania procesami. Zna narządzia i metody poprawy efektywności procesów produkcyjnych.
4,5Student ma zaawansowaną wiedzę pozwalająca na samodzielną analizę i modyfikacje funkcjonowania procesu produkcyjnego i funkcjonalności narzędzi stosowanych do komputerowego zarządzania procesami. Zna narządzia i metody poprawy efektywności procesów produkcyjnych.
5,0Student ma zaawansowaną wiedzę pozwalająca na samodzielną analizę i modyfikacje funkcjonowania procesu produkcyjnego i funkcjonalności narzędzi stosowanych do komputerowego zarządzania procesami. Definiuje zadania, dokonuje krytycznej analizy problemu. Zna narządzia i metody poprawy efektywności procesów produkcyjnych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_C06_U01Student potrafi dokonać analizy procesu produkcyjnego pod kątem podniesienia efektywności produkcji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U07Potrafi dokonać rozdziału zadań i zasobów pomiędzy urządzenia linii technologicznej oraz umie zaprojektować harmonogram działań prowadzący do optymalnej realizacji postawionego zadania technologicznego.
AR_2A_U12Umie zaprojektować i uruchomić zaawansowany układ diagnostyki, nadzoru i wizualizacji złożonego procesu technologicznego wykorzystując w tym celu właściwe narzędzia informatyczne, potrafi ocenić przydatność nowych rozwiązań w tych systemach
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiadomości na temat możliwości komputerowego wspomagania zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie.
C-2Zdobycie umiejętności analizy procesu produkcyjnego pod kątem podniesienia efektywności produkcji.
C-3Wyrobienie umiejętności implementacji wybranych elementów komputerowego systemu zarządzania produkcją.
Treści programoweT-L-1Praktyczne ćwiczenia analizy i implementacji systemów kontroli efektywności produkcji (OEE) dla wybranego procesu produkcji.
T-L-3Praktyczne ćwiczenia implementacji wybranych elementów systemów śledzenia i zarządzania produkcją MES (Manufacturing Execution Systems) w tym: definiowanie BOM'ów, zarządzanie użytkownikami, definiowanie zleceń produkcyjnych, śledzenie przepływu materiałów.
T-L-2Praktyczne ćwiczenia implementacji wybranych elementów systemów śledzenia i zarządzania produkcją MES (Manufacturing Execution Systems) w tym: modelowanie procesów, przygotowanie instrukcji roboczych, modelowanie operacji.
T-L-4Projektowanie i konfiguracja aplikacji wizualizacyjnych łączących elementy systemu MES z systemem SCADA.
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
M-6Zachęcenie do pogłębienia wiedzy i rozszerzenia umiejętności
M-5Projekt z użyciem komputera i programowalnych układów automatyki
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Na podstawie zaangażowania w wykonywanie prac zespołowych
S-3Ocena podsumowująca: Na podstawie sprawodań
S-4Ocena podsumowująca: Na podstawie dokumentacji powykonawczej i prezentacji wyników pracy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi dokonać analizy procesu produkcyjnego pod kątem podniesienia efektywności produkcji.
3,0Student potrafi dokonać analizy procesu produkcyjnego pod kątem podniesienia efektywności produkcji.
3,5Student potrafi dokonać analizy procesu produkcyjnego pod kątem podniesienia efektywności produkcji. Posiada umiejętności implementacji wybranych elementów komputerowego systemu zarządzania produkcją.
4,0Student potrafi wykorzystać wszystkie narządzia prezentowane podczas zajęć do implementacji wybranych elementów komputerowego systemu zarządzania produkcją.
4,5Student potrafi dokonać samodzielnej analizy procesu produkcyjnego pod kątem podniesienia efektywności produkcji. Potrafi zamodelować proces, potrafi dobrać narzędzia, zaimplementować w wybranym systemie nadzoru procesu produkcyjnego i zweryfikować eksperymentalnie działanie algorytmu zarządzania procesem.
5,0Student potrafi dokonać samodzielnej analizy procesu produkcyjnego pod kątem podniesienia efektywności produkcji. Potrafi zamodelować proces, potrafi dobrać narzędzia, zaimplementować w wybranym systemie nadzoru procesu produkcyjnego i zweryfikować eksperymentalnie działanie algorytmu zarządzania procesem. Potrafi dokonac krytycznej analizy jego działania.