Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Automatyka i robotyka (S2)
specjalność: Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych

Sylabus przedmiotu Języki modelowania wspierające bezpieczeństwo funkcjonalne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Automatyka i robotyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Języki modelowania wspierające bezpieczeństwo funkcjonalne
Specjalność Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Jednostka prowadząca Katedra Automatyki i Robotyki
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Pietrusewicz <Krzysztof.Pietrusewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 10 0,40,62zaliczenie
laboratoriaL2 15 0,60,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1informatyka, programowanie PLC/PAC, modelowanie systemów dynamicznych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zapoznanie (zaś w części praktycznej nauczenie obsługi narzędzi programowych) studentów z językami i metodami graficznego projektowania i modelowania systemów automatyki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa funkcjonalnego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie do oprogramowania Enterprise Architect. Przykład modelowania wymagań3
T-L-2Wprowadzenie do oprogramowania MetaEdit+. Pierwszy dziedzinowy model3
T-L-3Modelowanie procesu bezpieczeństwa funkcjonalnego3
T-L-4Zagadnienie generowania dokumentacji projektowej3
T-L-5Importowanie/eksportowanie parametrów opracowanych modeli3
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do języków modelowania1
T-W-2Meta-modelowanie. Podejście Meta-Object-Facility2
T-W-3Meta-modelowanie. Podejście Graph Object Relationship Property Port3
T-W-4Wybrane procesy projektowe, zagadnienie Domain-Specific Modeling1
T-W-5Zagadnienie definiowania poziomów abstrakcji dla meta-modelu1
T-W-6SysML w procesach projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Zaliczenie wykładów.2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
15
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
10

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda przypadków
M-2Wykład informacyjny
M-3Zajęcia z użyciem komputera
M-4Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena wystawiana na podstawie sprawozdań
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie zaliczenia pisemnego

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_D05-BFSP_W01
Student zna i rozumie: - różnice w podejściach do modelowania systemów zależnie od przyjętego poziomu abstrakcji, - zagadnienia poziomów modelowania i meta-modelowania
AR_2A_W01C-1T-W-3, T-W-5, T-W-4, T-W-2, T-W-1, T-W-6M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_D05-BFSP_U01
Student potrafi, z zastosowaniem wybranego języka oraz programu komputerowego zamodelować system, uwzględniający założenia bezpieczeństwa funkcjonalnego
AR_2A_U01, AR_2A_U08, AR_2A_U14, AR_2A_U16, AR_2A_U17C-1T-L-4, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-5M-3, M-4S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_D05-BFSP_K01
Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i problemy związane z procesami projektowania i modelowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego
AR_2A_K02, AR_2A_K04C-1T-W-6, T-L-3M-1S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_D05-BFSP_W01
Student zna i rozumie: - różnice w podejściach do modelowania systemów zależnie od przyjętego poziomu abstrakcji, - zagadnienia poziomów modelowania i meta-modelowania
2,0Student nie zna i nie rozumie zagadnień związanych z poziomami modelowania i metamodelowania.
3,0Student zna i rozumie zagadnienia związane z poziomami modelowania i metamodelowania. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student zna i rozumie zagadnienia związane z poziomami modelowania i metamodelowania. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student zna i rozumie zagadnienia związane z poziomami modelowania i metamodelowania. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student zna i rozumie zagadnienia związane z poziomami modelowania i metamodelowania. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student zna i rozumie zagadnienia związane z poziomami modelowania i metamodelowania. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_D05-BFSP_U01
Student potrafi, z zastosowaniem wybranego języka oraz programu komputerowego zamodelować system, uwzględniający założenia bezpieczeństwa funkcjonalnego
2,0Student nie potrafi zamodelować system uwzględniającego spełnienie stawianych mu wymagań z zastosowaniem jakiegokowliek języka modelowania.
3,0Student potrafi, z zastosowaniem języka SysML oraz programu komputerowego zamodelować system uwzględniający spełnienie stawianych mu wymagań. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student potrafi, z zastosowaniem języka SysML oraz programu komputerowego zamodelować system uwzględniający spełnienie stawianych mu wymagań. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student potrafi, z zastosowaniem języka SysML oraz programu komputerowego zamodelować system uwzględniający spełnienie stawianych mu wymagań. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student potrafi, z zastosowaniem języka SysML oraz programu komputerowego zamodelować system uwzględniający spełnienie stawianych mu wymagań. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student potrafi, z zastosowaniem języka SysML oraz programu komputerowego zamodelować system uwzględniający spełnienie stawianych mu wymagań. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_D05-BFSP_K01
Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i problemy związane z procesami projektowania i modelowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego
2,0Student nie ma świadomości powagi aspektów i problemów związanych z procesami projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego.
3,0Student ma świadomość ważności aspektów i problemów związanych z procesami projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student ma świadomość ważności aspektów i problemów związanych z procesami projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student ma świadomość ważności aspektów i problemów związanych z procesami projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student ma świadomość ważności aspektów i problemów związanych z procesami projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student ma świadomość ważności aspektów i problemów związanych z procesami projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.

Literatura podstawowa

  1. K. Pietrusewicz, Materiały udostępnione przez prowadzącego, Szczecin
  2. Materiały dostępne na stronie internetowej http://www.omg.org/mof/
  3. Materiały dostępne na stronie internetowej http://www.omgsysml.org/

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie do oprogramowania Enterprise Architect. Przykład modelowania wymagań3
T-L-2Wprowadzenie do oprogramowania MetaEdit+. Pierwszy dziedzinowy model3
T-L-3Modelowanie procesu bezpieczeństwa funkcjonalnego3
T-L-4Zagadnienie generowania dokumentacji projektowej3
T-L-5Importowanie/eksportowanie parametrów opracowanych modeli3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do języków modelowania1
T-W-2Meta-modelowanie. Podejście Meta-Object-Facility2
T-W-3Meta-modelowanie. Podejście Graph Object Relationship Property Port3
T-W-4Wybrane procesy projektowe, zagadnienie Domain-Specific Modeling1
T-W-5Zagadnienie definiowania poziomów abstrakcji dla meta-modelu1
T-W-6SysML w procesach projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Zaliczenie wykładów.2
10

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
10
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_D05-BFSP_W01Student zna i rozumie: - różnice w podejściach do modelowania systemów zależnie od przyjętego poziomu abstrakcji, - zagadnienia poziomów modelowania i meta-modelowania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_W01Ma rozszerzona i pogłębioną wiedzę z matematyki i zna narzędzia informatyczne niezbędne do - opisu i analizy zaawansowanych algorytmów przetwarzania sygnałów, - rozwiązywania złożonych problemów robotyki i automatyki, - optymalizacji układów automatycznego sterowania.
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie (zaś w części praktycznej nauczenie obsługi narzędzi programowych) studentów z językami i metodami graficznego projektowania i modelowania systemów automatyki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa funkcjonalnego
Treści programoweT-W-3Meta-modelowanie. Podejście Graph Object Relationship Property Port
T-W-5Zagadnienie definiowania poziomów abstrakcji dla meta-modelu
T-W-4Wybrane procesy projektowe, zagadnienie Domain-Specific Modeling
T-W-2Meta-modelowanie. Podejście Meta-Object-Facility
T-W-1Wprowadzenie do języków modelowania
T-W-6SysML w procesach projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Zaliczenie wykładów.
Metody nauczaniaM-1Metoda przypadków
M-2Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie zaliczenia pisemnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna i nie rozumie zagadnień związanych z poziomami modelowania i metamodelowania.
3,0Student zna i rozumie zagadnienia związane z poziomami modelowania i metamodelowania. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student zna i rozumie zagadnienia związane z poziomami modelowania i metamodelowania. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student zna i rozumie zagadnienia związane z poziomami modelowania i metamodelowania. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student zna i rozumie zagadnienia związane z poziomami modelowania i metamodelowania. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student zna i rozumie zagadnienia związane z poziomami modelowania i metamodelowania. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_D05-BFSP_U01Student potrafi, z zastosowaniem wybranego języka oraz programu komputerowego zamodelować system, uwzględniający założenia bezpieczeństwa funkcjonalnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U01Wykorzystuje wiedzę z matematyki do: - opisu i analizy zaawansowanych algorytmów przetwarzania sygnałów, - rozwiązywania złożonych problemów robotyki i automatyki, - optymalizacji układów automatycznego sterowania.
AR_2A_U08Potrafi zaplanować i zrealizować projekt zgodnie z wybraną metodologią zarządzania projektami.
AR_2A_U14Potrafi identyfikować i modelować złożone systemy techniczne.
AR_2A_U16Potrafi biegle porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim
AR_2A_U17Wykazuje umiejętność napisania opracowania wyników pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie (zaś w części praktycznej nauczenie obsługi narzędzi programowych) studentów z językami i metodami graficznego projektowania i modelowania systemów automatyki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa funkcjonalnego
Treści programoweT-L-4Zagadnienie generowania dokumentacji projektowej
T-L-1Wprowadzenie do oprogramowania Enterprise Architect. Przykład modelowania wymagań
T-L-2Wprowadzenie do oprogramowania MetaEdit+. Pierwszy dziedzinowy model
T-L-3Modelowanie procesu bezpieczeństwa funkcjonalnego
T-L-5Importowanie/eksportowanie parametrów opracowanych modeli
Metody nauczaniaM-3Zajęcia z użyciem komputera
M-4Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wystawiana na podstawie sprawozdań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zamodelować system uwzględniającego spełnienie stawianych mu wymagań z zastosowaniem jakiegokowliek języka modelowania.
3,0Student potrafi, z zastosowaniem języka SysML oraz programu komputerowego zamodelować system uwzględniający spełnienie stawianych mu wymagań. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student potrafi, z zastosowaniem języka SysML oraz programu komputerowego zamodelować system uwzględniający spełnienie stawianych mu wymagań. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student potrafi, z zastosowaniem języka SysML oraz programu komputerowego zamodelować system uwzględniający spełnienie stawianych mu wymagań. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student potrafi, z zastosowaniem języka SysML oraz programu komputerowego zamodelować system uwzględniający spełnienie stawianych mu wymagań. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student potrafi, z zastosowaniem języka SysML oraz programu komputerowego zamodelować system uwzględniający spełnienie stawianych mu wymagań. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_D05-BFSP_K01Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i problemy związane z procesami projektowania i modelowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_K02Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzji
AR_2A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy prawidłowo identyfikując i rozstrzygając dylematy związane z wykonywaniem zawodu automatyka i robotyka
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie (zaś w części praktycznej nauczenie obsługi narzędzi programowych) studentów z językami i metodami graficznego projektowania i modelowania systemów automatyki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa funkcjonalnego
Treści programoweT-W-6SysML w procesach projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Zaliczenie wykładów.
T-L-3Modelowanie procesu bezpieczeństwa funkcjonalnego
Metody nauczaniaM-1Metoda przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie zaliczenia pisemnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości powagi aspektów i problemów związanych z procesami projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego.
3,0Student ma świadomość ważności aspektów i problemów związanych z procesami projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student ma świadomość ważności aspektów i problemów związanych z procesami projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student ma świadomość ważności aspektów i problemów związanych z procesami projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student ma świadomość ważności aspektów i problemów związanych z procesami projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student ma świadomość ważności aspektów i problemów związanych z procesami projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.