Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Automatyka i robotyka (S2)
specjalność: Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych

Sylabus przedmiotu Systemy pomiarowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Automatyka i robotyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Systemy pomiarowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Automatyki i Robotyki
Nauczyciel odpowiedzialny Artur Wollek <Artur.Wollek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Andrzej Biedka <Andrzej.Biedka@zut.edu.pl>, Jerzy Sawicki <Jerzy.Sawicki@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,00,62zaliczenie
laboratoriaL1 30 2,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Matematyka w zakresie podstawowym
W-2Znajomość podstaw Metrologii
W-3Znajomość podstaw techniki cyfrowej
W-4Znajomość podstaw metod numerycznych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student nabędzie wiedzę z zakresy przymysłowych wzorców metrologicznych
C-2Student nabędzie wiedzę z systemów pomiarowych
C-3Student nabędzie umiejętności z zakresu akwizycji i przetwarzania sygnałów w systemach pomiarowych
C-4Student pozna metody łączenia i programowania elementów systemów pomiarowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie do laboratorium.1
T-L-2Badanie wybranego układu kondycjonującego.3
T-L-3Badanie parametrów i charakterystyk przetworników temperatury2
T-L-4Badanie przetworników odległości i przesuniecia liniowego2
T-L-5Pomiary siły/nacisku.2
T-L-6Badanie wzorców częstotliwości.2
T-L-7Akwizycja sygnałów w systemach pomiarowych.2
T-L-8Zaliczenie pierwszej części zajęć laboratoryjnych.2
T-L-9Programowanie kart akwizycji danych (DAQ)4
T-L-10Interfejsy i porty komunikacyjne w systemach pomiarowych2
T-L-11Automatyczne wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów biernych i czynnych.2
T-L-12Automatyczne wyznaczanie charakterystyk częstotliowściowych obiektu.2
T-L-13Generowanie sygnałów kontrolnych i sterujących w systemach pomiarowych2
T-L-14Zaliczenie laboratorium2
30
wykłady
T-W-1Redefinicja układu jednostek miar SI2
T-W-2Wzorce metrologiczne4
T-W-3Systemy pomiarowe w przemyśle2
T-W-4Czujniki pomiarowe w zastosowaniach przemysłowych2
T-W-5Akwizycja sygnałów pomiarowych w systemach przemysłowych3
T-W-6Łącza i protokoły komunikacyjne w zastosowaniach przemysłowych. Zaliczenie wykładów.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestniczenie w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych10
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia10
50
wykłady
A-W-1Uczestniczenie w zajęciach15
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia zajęć5
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne wykorzystujące wiedzę przedstawioną na wykładzie z zakresu przemysłowych systemów pomiarowych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena wystawiana na początku ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie odpowiedzi pisemnej na tematy związane z konkretnym ćwiczeniem
S-2Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z laboratorium na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych z zaliczenia poszczególnych ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: Ocena pisemna na podstawie pisemnego zaliczenia treści wykładów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_C06_W01
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu przemysłowych wzorców pomiarowych i systemów pomiarowych
AR_2A_W02C-1, C-2T-W-5, T-W-6, T-W-4, T-W-3, T-W-2, T-W-1M-1S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_C06_U01
Student potrafi prawidłowo połączyć i skonfigurować prosty system pomiarowy
AR_2A_U02C-4, C-3T-L-4, T-L-3, T-L-5, T-L-1, T-L-8, T-L-6, T-L-2M-2S-2, S-1
AR_2A_C06_U02
Student potrafi tworzyć w języku graficznym oprogramowanie sterujące pracą systemu pomiarowego
AR_2A_U02C-4, C-3T-L-13, T-L-10, T-L-9, T-L-14, T-L-12, T-L-11, T-L-7M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_C06_W01
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu przemysłowych wzorców pomiarowych i systemów pomiarowych
2,0Średnia z ocen odpowiedzi na pytania na zaliczeniu jest poniżej 3,00 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
3,0Średnia z ocen odpowiedzi na pytania na zaliczeniu jest w zakresie od 3,00 do 3,24 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
3,5Średnia z ocen odpowiedzi na pytania na zaliczeniu jest w zakresie od 3,25 do 3,74 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
4,0Średnia z ocen odpowiedzi na pytania na zaliczeniu jest w zakresie od 3,75 do 4,24 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
4,5Średnia z ocen odpowiedzi na pytania na zaliczeniu jest w zakresie od 4,25 do 4,74 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
5,0Średnia z ocen odpowiedzi na pytania na zaliczeniu jest większa lub równa 4,75 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_C06_U01
Student potrafi prawidłowo połączyć i skonfigurować prosty system pomiarowy
2,0Średnia z form ocen jest poniżej 3,00 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
3,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,00 do 3,24 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
3,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,25 do 3,74 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
4,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,75 do 4,24 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
4,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 4,25 do 4,74 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
5,0Średnia z form ocen jest większa lub równa 4,75 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
AR_2A_C06_U02
Student potrafi tworzyć w języku graficznym oprogramowanie sterujące pracą systemu pomiarowego
2,0Średnia z form ocen jest poniżej 3,00 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
3,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,00 do 3,24 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
3,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,25 do 3,74 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
4,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,75 do 4,24 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
4,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 4,25 do 4,74 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
5,0Średnia z form ocen jest większa lub równa 4,75 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)

Literatura podstawowa

  1. Kulka Z., Libura A., Nadachowski M., Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, WKiŁ, Warszawa, 1987
  2. Tumański S., Technika pomiarowa, WNT, Warszawa, 2007
  3. Nawrocki W, Komputerowe systemy pomiarowe, WKiŁ, Warszawa, 2002
  4. Winiecki W., Graficzne zintegrowane środowiska pomiarowe do projektowania komputerowych systemów pomiarowo-kontrolnych, MIKOM, Warszawa, 2001
  5. Nawrocki W., Rozproszone systemy pomiarowe, WKiŁ, Warszawa, 2006
  6. Dudziewicz J., Etalony i precyzyjne pomiary wielkości elektrycznych, WKŁ, Warszawa, 1982

Literatura dodatkowa

  1. Dokumentacja techniczna i materiały wskazane przez prowadzącego

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie do laboratorium.1
T-L-2Badanie wybranego układu kondycjonującego.3
T-L-3Badanie parametrów i charakterystyk przetworników temperatury2
T-L-4Badanie przetworników odległości i przesuniecia liniowego2
T-L-5Pomiary siły/nacisku.2
T-L-6Badanie wzorców częstotliwości.2
T-L-7Akwizycja sygnałów w systemach pomiarowych.2
T-L-8Zaliczenie pierwszej części zajęć laboratoryjnych.2
T-L-9Programowanie kart akwizycji danych (DAQ)4
T-L-10Interfejsy i porty komunikacyjne w systemach pomiarowych2
T-L-11Automatyczne wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów biernych i czynnych.2
T-L-12Automatyczne wyznaczanie charakterystyk częstotliowściowych obiektu.2
T-L-13Generowanie sygnałów kontrolnych i sterujących w systemach pomiarowych2
T-L-14Zaliczenie laboratorium2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Redefinicja układu jednostek miar SI2
T-W-2Wzorce metrologiczne4
T-W-3Systemy pomiarowe w przemyśle2
T-W-4Czujniki pomiarowe w zastosowaniach przemysłowych2
T-W-5Akwizycja sygnałów pomiarowych w systemach przemysłowych3
T-W-6Łącza i protokoły komunikacyjne w zastosowaniach przemysłowych. Zaliczenie wykładów.2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestniczenie w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych10
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestniczenie w zajęciach15
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia zajęć5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_C06_W01Student posiada podstawową wiedzę z zakresu przemysłowych wzorców pomiarowych i systemów pomiarowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_W02Ma pogłębioną wiedzę teoretyczną z teorii sygnałów oraz zna narzędzia komputerowe stosowane do zaawansowanej analizy sygnałów i pozyskiwania z nich informacji.
Cel przedmiotuC-1Student nabędzie wiedzę z zakresy przymysłowych wzorców metrologicznych
C-2Student nabędzie wiedzę z systemów pomiarowych
Treści programoweT-W-5Akwizycja sygnałów pomiarowych w systemach przemysłowych
T-W-6Łącza i protokoły komunikacyjne w zastosowaniach przemysłowych. Zaliczenie wykładów.
T-W-4Czujniki pomiarowe w zastosowaniach przemysłowych
T-W-3Systemy pomiarowe w przemyśle
T-W-2Wzorce metrologiczne
T-W-1Redefinicja układu jednostek miar SI
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena pisemna na podstawie pisemnego zaliczenia treści wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Średnia z ocen odpowiedzi na pytania na zaliczeniu jest poniżej 3,00 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
3,0Średnia z ocen odpowiedzi na pytania na zaliczeniu jest w zakresie od 3,00 do 3,24 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
3,5Średnia z ocen odpowiedzi na pytania na zaliczeniu jest w zakresie od 3,25 do 3,74 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
4,0Średnia z ocen odpowiedzi na pytania na zaliczeniu jest w zakresie od 3,75 do 4,24 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
4,5Średnia z ocen odpowiedzi na pytania na zaliczeniu jest w zakresie od 4,25 do 4,74 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
5,0Średnia z ocen odpowiedzi na pytania na zaliczeniu jest większa lub równa 4,75 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_C06_U01Student potrafi prawidłowo połączyć i skonfigurować prosty system pomiarowy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U02Potrafi, wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne, przetwarzać sygnały celem wydobycia z nich informacji niezbędnych do prawidłowego działania układu sterowania.
Cel przedmiotuC-4Student pozna metody łączenia i programowania elementów systemów pomiarowych
C-3Student nabędzie umiejętności z zakresu akwizycji i przetwarzania sygnałów w systemach pomiarowych
Treści programoweT-L-4Badanie przetworników odległości i przesuniecia liniowego
T-L-3Badanie parametrów i charakterystyk przetworników temperatury
T-L-5Pomiary siły/nacisku.
T-L-1Wprowadzenie do laboratorium.
T-L-8Zaliczenie pierwszej części zajęć laboratoryjnych.
T-L-6Badanie wzorców częstotliwości.
T-L-2Badanie wybranego układu kondycjonującego.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne wykorzystujące wiedzę przedstawioną na wykładzie z zakresu przemysłowych systemów pomiarowych
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z laboratorium na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych z zaliczenia poszczególnych ćwiczeń
S-1Ocena formująca: Ocena wystawiana na początku ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie odpowiedzi pisemnej na tematy związane z konkretnym ćwiczeniem
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Średnia z form ocen jest poniżej 3,00 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
3,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,00 do 3,24 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
3,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,25 do 3,74 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
4,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,75 do 4,24 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
4,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 4,25 do 4,74 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
5,0Średnia z form ocen jest większa lub równa 4,75 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_C06_U02Student potrafi tworzyć w języku graficznym oprogramowanie sterujące pracą systemu pomiarowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U02Potrafi, wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne, przetwarzać sygnały celem wydobycia z nich informacji niezbędnych do prawidłowego działania układu sterowania.
Cel przedmiotuC-4Student pozna metody łączenia i programowania elementów systemów pomiarowych
C-3Student nabędzie umiejętności z zakresu akwizycji i przetwarzania sygnałów w systemach pomiarowych
Treści programoweT-L-13Generowanie sygnałów kontrolnych i sterujących w systemach pomiarowych
T-L-10Interfejsy i porty komunikacyjne w systemach pomiarowych
T-L-9Programowanie kart akwizycji danych (DAQ)
T-L-14Zaliczenie laboratorium
T-L-12Automatyczne wyznaczanie charakterystyk częstotliowściowych obiektu.
T-L-11Automatyczne wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów biernych i czynnych.
T-L-7Akwizycja sygnałów w systemach pomiarowych.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne wykorzystujące wiedzę przedstawioną na wykładzie z zakresu przemysłowych systemów pomiarowych
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z laboratorium na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych z zaliczenia poszczególnych ćwiczeń
S-1Ocena formująca: Ocena wystawiana na początku ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie odpowiedzi pisemnej na tematy związane z konkretnym ćwiczeniem
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Średnia z form ocen jest poniżej 3,00 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
3,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,00 do 3,24 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
3,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,25 do 3,74 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
4,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3,75 do 4,24 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
4,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 4,25 do 4,74 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
5,0Średnia z form ocen jest większa lub równa 4,75 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)