Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Automatyka i robotyka (S2)
specjalność: Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych

Sylabus przedmiotu Bezpieczeństwo prac elektrycznych w przemyśle:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Automatyka i robotyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Bezpieczeństwo prac elektrycznych w przemyśle
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Wysokich Napięć i Elektroenergetyki
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Mrozik <Andrzej.Mrozik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna wiedza nt. problematyki bezpieczeństwa wykonywania prac elektrycznych w aspekcie narażeń zdrowia i bezpiecznych warunków pracy urządzeń i instalacji elektrycznych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie umiejętności stosowania i zrozumienia przepisów bhp w kontekcie wykonywania prac elektrycznych, zapoznanie studentów z wymaganiami szczegółowymi najważniejszych dokumentów prawnych z dziedziny bhp.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Przepisy (ustawy, rozporządzenia, normy) dotyczące bezpieczeństwa prowadzenia prac elektrycznych.2
T-W-2Zagrożenia i narażenia bezpieczeństwa i higieny prac elektrycznych.2
T-W-3Ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa. Instytucje upoważnione do wydawania i kontroli przepisów bhp.2
T-W-4Skutki przepływu prądu przez organizm ludzki - procedury ratowania osób porażonych (pomoc przedlekarska).3
T-W-5Określanie i kwantyfikacja ryzyka bhp. Oznakowanie CE, HAR i B.2
T-W-6Organizowanie prac elektrycznych - wymagania kwalifikacyjne pracowników. Środki ochrony osobistej i zbiorowej.3
T-W-7Obowiązki bhp przedsiębiorstwa i pracownika. Zaliczenie wykładów.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Przygotowanie się do sprawdzianu pisemnego. Ocena bieżącej aktywności studenta na zajęciach.10
A-W-2Obecność na zajęciach15
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny i problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny oraz ocena bieżącej aktywności studentów na wykładzie

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_O01_U01
Student potrafi przygotować, wykonywać i prowadzić prace elektryczne zgodnie z zasadami bhp i instrukcjami stanowiskowymi pracy.
AR_2A_U21C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1S-1

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_O01_U01
Student potrafi przygotować, wykonywać i prowadzić prace elektryczne zgodnie z zasadami bhp i instrukcjami stanowiskowymi pracy.
2,0Student uzyskał ocenę 2.0 niedostateczną
3,0Student uzyskał średnią ocen z zaliczenia i aktywności miedzy 3,00 a 3,24 (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku)
3,5Student uzyskał średnią ocen z zaliczenia i aktywności miedzy 3,25 a 3,74 (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku)
4,0Student uzyskał średnią ocen z zaliczenia i aktywności miedzy 3,75 a 4,24 (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku)
4,5Student uzyskał średnią ocen z zaliczenia i aktywności miedzy 4,25 a 4,74 (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku)
5,0Student uzyskał średnią ocen z zaliczenia i aktywności równą lub wyższą niż 4,75 (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku)

Literatura podstawowa

  1. Ustawy, rozporządzenia i normy dotyczące problematyki bhp, wg wskazówek wykładowcy, 2012

Literatura dodatkowa

  1. Markiewicz H., Bezpieczeństwo w elektroenergetyce, WNT, Warszawa, 1999, Pierwsze
  2. Uczciwek T., Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz Ochrona Przeciwpożarowa w Elektroenergetyce, COSiW SEP, Warszawa, 2003, I

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przepisy (ustawy, rozporządzenia, normy) dotyczące bezpieczeństwa prowadzenia prac elektrycznych.2
T-W-2Zagrożenia i narażenia bezpieczeństwa i higieny prac elektrycznych.2
T-W-3Ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa. Instytucje upoważnione do wydawania i kontroli przepisów bhp.2
T-W-4Skutki przepływu prądu przez organizm ludzki - procedury ratowania osób porażonych (pomoc przedlekarska).3
T-W-5Określanie i kwantyfikacja ryzyka bhp. Oznakowanie CE, HAR i B.2
T-W-6Organizowanie prac elektrycznych - wymagania kwalifikacyjne pracowników. Środki ochrony osobistej i zbiorowej.3
T-W-7Obowiązki bhp przedsiębiorstwa i pracownika. Zaliczenie wykładów.1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie się do sprawdzianu pisemnego. Ocena bieżącej aktywności studenta na zajęciach.10
A-W-2Obecność na zajęciach15
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_O01_U01Student potrafi przygotować, wykonywać i prowadzić prace elektryczne zgodnie z zasadami bhp i instrukcjami stanowiskowymi pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U21Stosuje zasady BHP.
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności stosowania i zrozumienia przepisów bhp w kontekcie wykonywania prac elektrycznych, zapoznanie studentów z wymaganiami szczegółowymi najważniejszych dokumentów prawnych z dziedziny bhp.
Treści programoweT-W-1Przepisy (ustawy, rozporządzenia, normy) dotyczące bezpieczeństwa prowadzenia prac elektrycznych.
T-W-2Zagrożenia i narażenia bezpieczeństwa i higieny prac elektrycznych.
T-W-3Ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa. Instytucje upoważnione do wydawania i kontroli przepisów bhp.
T-W-4Skutki przepływu prądu przez organizm ludzki - procedury ratowania osób porażonych (pomoc przedlekarska).
T-W-5Określanie i kwantyfikacja ryzyka bhp. Oznakowanie CE, HAR i B.
T-W-6Organizowanie prac elektrycznych - wymagania kwalifikacyjne pracowników. Środki ochrony osobistej i zbiorowej.
T-W-7Obowiązki bhp przedsiębiorstwa i pracownika. Zaliczenie wykładów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny oraz ocena bieżącej aktywności studentów na wykładzie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uzyskał ocenę 2.0 niedostateczną
3,0Student uzyskał średnią ocen z zaliczenia i aktywności miedzy 3,00 a 3,24 (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku)
3,5Student uzyskał średnią ocen z zaliczenia i aktywności miedzy 3,25 a 3,74 (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku)
4,0Student uzyskał średnią ocen z zaliczenia i aktywności miedzy 3,75 a 4,24 (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku)
4,5Student uzyskał średnią ocen z zaliczenia i aktywności miedzy 4,25 a 4,74 (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku)
5,0Student uzyskał średnią ocen z zaliczenia i aktywności równą lub wyższą niż 4,75 (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku)