Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Automatyka i robotyka (S2)
specjalność: Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych

Sylabus przedmiotu Sterowanie systemami dyskretnymi i hybrydowymi:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Automatyka i robotyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Sterowanie systemami dyskretnymi i hybrydowymi
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Automatyki i Robotyki
Nauczyciel odpowiedzialny Przemysław Orłowski <Przemyslaw.Orlowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,20,56zaliczenie
projektyP2 45 2,80,44zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zagadnień związanych z modelowaniem i sterowaniem na poziomie studiów inżynierskich automatyka i robotyka

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi systemów dyskretnych i hybrydowych.
C-2Poznanie zależności analitycznych opisujących systemy dyskretne i hybrydowe.
C-3Ukształtowanie umiejętności z zakresu tworzenia i zastosowania wybranych modeli dyskretnych i hybrydowych.
C-4Ukształtowanie umiejętności posługiwania się najpopularniejszymi narzędziami programistycznymi do symulacji i badań systemów hybrydowych i dyskretnych.
C-5Poznanie sposobu wykorzystania hybrydowych modeli dynamicznych w nieliniowej regulacji predykcyjnej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Opracowanie modelu i napisanie programu realizującego model procesu dyskretnego z zastosowaniem automatu komórkowego.9
T-P-2Opracowanie modelu matematycznego układu hybrydowego na podstawie praw fizyki dla odbijającej się piłeczki. Implementacja modelu w języku Simulink oraz Stateflow w czasie ciągłym i dyskretnym.3
T-P-3Opracowanie modelu matematycznego układu hybrydowego na podstawie praw fizyki dla układu połączonych zbiorników i przetwornicy DC/DC. Implementacja modelu w języku Simulink oraz Stateflow w czasie ciągłym i dyskretnym.6
T-P-4Opracowanie modelu matematycznego układu hybrydowego na podstawie praw fizyki dla odwróconego wahadła. Implementacja modelu w języku Simulink oraz Stateflow w czasie ciągłym i dyskretnym.6
T-P-5Implementacja modelu matematycznego układu hybrydowego odbijającej się piłeczki w języku Hysdel.3
T-P-6Implementacja modelu matematycznego układu hybrydowego układu połączonych zbiorników / przetwornicy DC/DC w języku Hysdel.6
T-P-7Implementacja modelu matematycznego układu hybrydowego odwróconego wahadła w języku Hysdel.6
T-P-8Synteza układu sterowania dla dyskretnego układu hybrydowego. Regularyzacja. Badanie własności układu sterowania dla modelu z czasem ciągłym i dyskretnym.6
45
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do systemów dyskretnych i hybrydowych. Pojęcie procesu dyskretnego. Przykłady procesów dyskretnych. Pojęcie systemu hybrydowego. Przykłady systemów hybrydowych2
T-W-2Automaty skończone2
T-W-3Automaty komórkowe2
T-W-4Formalna definicja systemu hybrydowego. Modele hybrydowe z czasem dyskretnym - MLD, PWA.2
T-W-5Tworzenie hybrydowego modelu matematycznego na podstawie praw fizyki dla przykładowych układów (spadająca piłka, termostat, układ wielu zbiorników, odwrócone wahadło, automatyczna skrzynia biegów).3
T-W-6Modelowanie układów hybrydowych w języku HYSDEL. Omówienie struktury modelu - część interfejsu, część implementacyjna, składnia kodu, komendy. Kompilator. Przykłady.2
T-W-7Regulacja predykcyjna układów hybrydowych z wykorzystaniem przybornika Multi Parametric Toolbox. Przykłady zastosowań hybrydowych regulatorów predykcyjnych. Zaliczenie wykładów.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1uczestnictwo w zajęciach45
A-P-2uzupełnianie wiedzy z literatury8
A-P-3napisanie programów, przeprowadzenie badań9
A-P-4opracowanie uzyskanych wyników w formie projektu8
70
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2czytanie wskazanej literatury7
A-W-3przygotowanie się do zaliczenia8
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny, opis, objaśnienie.
M-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna.
M-3Metody praktyczne: metoda projektów
M-4Metody programowane z użyciem komputera.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na zakończenie cyklu projektów na podstawie ocen cząstkowych ze złożonych projektów oraz aktywności i pracy poszczególnych członków zespołu.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena pod koniec przedmiotu podsumowująca osiągnięte efekty kształcenia - zaliczenie ustne.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_C07_W01
Potrafi wyjaśnić ideę systemów hybrydowych i dyskretnych oraz podać przykłady. Potrafi opisać najbardziej popularne modele systemów hybrydowych i dyskretnych. Potrafi omówić przykładowe narzędzie programistyczne do symulacji systemów hybrydowych.
AR_2A_W04, AR_2A_W03C-1, C-2T-W-5, T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-6M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_C07_U01
Umie zaprezentować przykłady praktyczne systemów hybrydowych i dyskretnych. Potrafi zaprojektować hybrydowy układ sterowania.
AR_2A_U03, AR_2A_U04C-3, C-4, C-5T-P-5, T-P-1, T-P-4, T-P-3, T-P-8, T-P-2M-2, M-4, M-3S-1
AR_2A_C09_U01
Umie stworzyć model systemu hybrydowego na podstawie praw fizyki i potrafi go formalnie zapisać.
AR_2A_U03, AR_2A_U04C-3T-P-4, T-P-3, T-P-2M-3S-1, S-2
AR_2A_C09_U02
Umie zastosować wybrane modele systemów hybrydowych i dyskretnych do symulacji. Umie wykorzystać najpopularniejsze narzędzia programistyczne do symulacji systemów hybrydowych i dyskretnych.
AR_2A_U03, AR_2A_U04C-3, C-4, C-5T-P-5, T-P-4, T-P-6, T-P-7M-4, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_C07_W01
Potrafi wyjaśnić ideę systemów hybrydowych i dyskretnych oraz podać przykłady. Potrafi opisać najbardziej popularne modele systemów hybrydowych i dyskretnych. Potrafi omówić przykładowe narzędzie programistyczne do symulacji systemów hybrydowych.
2,0Jakakolwiek forma oceny jest niezaliczona (tj. ocena 2).
3,0Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach (2,3.25).
3,5Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach <3.25,3.75).
4,0Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach <3.75,4.25).
4,5Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach <4.25,4.75).
5,0Średnia ważona z form ocen wynosi co najmniej 4.75.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_C07_U01
Umie zaprezentować przykłady praktyczne systemów hybrydowych i dyskretnych. Potrafi zaprojektować hybrydowy układ sterowania.
2,0Jakakolwiek forma oceny jest niezaliczona (tj. ocena 2).
3,0Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach (2,3.25).
3,5Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach <3.25,3.75).
4,0Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach <3.75,4.25).
4,5Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach <4.25,4.75).
5,0Średnia ważona z form ocen wynosi co najmniej 4.75.
AR_2A_C09_U01
Umie stworzyć model systemu hybrydowego na podstawie praw fizyki i potrafi go formalnie zapisać.
2,0Jakakolwiek forma oceny jest niezaliczona (tj. ocena 2).
3,0Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach (2,3.25).
3,5Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach <3.25,3.75).
4,0Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach <3.75,4.25).
4,5Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach <4.25,4.75).
5,0Średnia ważona z form ocen wynosi co najmniej 4.75.
AR_2A_C09_U02
Umie zastosować wybrane modele systemów hybrydowych i dyskretnych do symulacji. Umie wykorzystać najpopularniejsze narzędzia programistyczne do symulacji systemów hybrydowych i dyskretnych.
2,0Jakakolwiek forma oceny jest niezaliczona (tj. ocena 2).
3,0Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach (2,3.25).
3,5Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach <3.25,3.75).
4,0Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach <3.75,4.25).
4,5Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach <4.25,4.75).
5,0Średnia ważona z form ocen wynosi co najmniej 4.75.

Literatura podstawowa

  1. Khalil H. K., Nonlinear Systems, Prentice Hall, 1996, 2nd edition
  2. Hespanha J., Morse A. S., Switching Between Stabilizing Controllers, Automatica, 2002, 38(11)
  3. Goebel R., Hespanha J., Teel A., Cai C., Sanfelice R., Hybrid Systems: Generalized Solutions and Robust Stability, In Proc. of the 6th IFAC Symp. on Nonlinear Contr. Systems, 2004
  4. Antsaklis P. J., Special issue on hybrid systems: Theory and applications, Proc. of the IEEE, 2000, vol. 88, no. 7
  5. Morari M., Thiele L. (eds.), Hybrid Systems: Computation and Control, 8th International Workshop, HSCC 2005, Zurich, Switzerland, Springer, 2005, March 9–11
  6. M. Kubale, Optymalizacja dyskretna, modele i metody kolorowania grafów, WNT, Warszawa, 2002
  7. Grossman R. L., Nerode A., Ravn A. P., Rischel H. ( eds.), Hybrid systems, Springer, 1993
  8. Lygeros J., Tomlin C., Sastry S., Hybrid Systems: Modeling, Analysis and Control, 2008, http://inst.cs.berkeley.edu/~ee291e/sp09/handouts/book.pdf

Literatura dodatkowa

  1. Carloni L. P., Passerone R., Pinto A., Sangiovanni-Vincentelli A. L., Languages and Tools for Hybrid Systems Design, NOW, the essence of knowledge, Foundations and Trends in Electronic Design Automation, 2006

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Opracowanie modelu i napisanie programu realizującego model procesu dyskretnego z zastosowaniem automatu komórkowego.9
T-P-2Opracowanie modelu matematycznego układu hybrydowego na podstawie praw fizyki dla odbijającej się piłeczki. Implementacja modelu w języku Simulink oraz Stateflow w czasie ciągłym i dyskretnym.3
T-P-3Opracowanie modelu matematycznego układu hybrydowego na podstawie praw fizyki dla układu połączonych zbiorników i przetwornicy DC/DC. Implementacja modelu w języku Simulink oraz Stateflow w czasie ciągłym i dyskretnym.6
T-P-4Opracowanie modelu matematycznego układu hybrydowego na podstawie praw fizyki dla odwróconego wahadła. Implementacja modelu w języku Simulink oraz Stateflow w czasie ciągłym i dyskretnym.6
T-P-5Implementacja modelu matematycznego układu hybrydowego odbijającej się piłeczki w języku Hysdel.3
T-P-6Implementacja modelu matematycznego układu hybrydowego układu połączonych zbiorników / przetwornicy DC/DC w języku Hysdel.6
T-P-7Implementacja modelu matematycznego układu hybrydowego odwróconego wahadła w języku Hysdel.6
T-P-8Synteza układu sterowania dla dyskretnego układu hybrydowego. Regularyzacja. Badanie własności układu sterowania dla modelu z czasem ciągłym i dyskretnym.6
45

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do systemów dyskretnych i hybrydowych. Pojęcie procesu dyskretnego. Przykłady procesów dyskretnych. Pojęcie systemu hybrydowego. Przykłady systemów hybrydowych2
T-W-2Automaty skończone2
T-W-3Automaty komórkowe2
T-W-4Formalna definicja systemu hybrydowego. Modele hybrydowe z czasem dyskretnym - MLD, PWA.2
T-W-5Tworzenie hybrydowego modelu matematycznego na podstawie praw fizyki dla przykładowych układów (spadająca piłka, termostat, układ wielu zbiorników, odwrócone wahadło, automatyczna skrzynia biegów).3
T-W-6Modelowanie układów hybrydowych w języku HYSDEL. Omówienie struktury modelu - część interfejsu, część implementacyjna, składnia kodu, komendy. Kompilator. Przykłady.2
T-W-7Regulacja predykcyjna układów hybrydowych z wykorzystaniem przybornika Multi Parametric Toolbox. Przykłady zastosowań hybrydowych regulatorów predykcyjnych. Zaliczenie wykładów.2
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1uczestnictwo w zajęciach45
A-P-2uzupełnianie wiedzy z literatury8
A-P-3napisanie programów, przeprowadzenie badań9
A-P-4opracowanie uzyskanych wyników w formie projektu8
70
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2czytanie wskazanej literatury7
A-W-3przygotowanie się do zaliczenia8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_C07_W01Potrafi wyjaśnić ideę systemów hybrydowych i dyskretnych oraz podać przykłady. Potrafi opisać najbardziej popularne modele systemów hybrydowych i dyskretnych. Potrafi omówić przykładowe narzędzie programistyczne do symulacji systemów hybrydowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_W04Ma poszerzoną i podbudowaną teoretycznie wiedzę o sterowaniu procesami w ujęciu dyskretnym oraz hybrydowym.
AR_2A_W03Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z teorii sterowania i systemów.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi systemów dyskretnych i hybrydowych.
C-2Poznanie zależności analitycznych opisujących systemy dyskretne i hybrydowe.
Treści programoweT-W-5Tworzenie hybrydowego modelu matematycznego na podstawie praw fizyki dla przykładowych układów (spadająca piłka, termostat, układ wielu zbiorników, odwrócone wahadło, automatyczna skrzynia biegów).
T-W-2Automaty skończone
T-W-1Wprowadzenie do systemów dyskretnych i hybrydowych. Pojęcie procesu dyskretnego. Przykłady procesów dyskretnych. Pojęcie systemu hybrydowego. Przykłady systemów hybrydowych
T-W-3Automaty komórkowe
T-W-4Formalna definicja systemu hybrydowego. Modele hybrydowe z czasem dyskretnym - MLD, PWA.
T-W-7Regulacja predykcyjna układów hybrydowych z wykorzystaniem przybornika Multi Parametric Toolbox. Przykłady zastosowań hybrydowych regulatorów predykcyjnych. Zaliczenie wykładów.
T-W-6Modelowanie układów hybrydowych w języku HYSDEL. Omówienie struktury modelu - część interfejsu, część implementacyjna, składnia kodu, komendy. Kompilator. Przykłady.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, opis, objaśnienie.
M-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na zakończenie cyklu projektów na podstawie ocen cząstkowych ze złożonych projektów oraz aktywności i pracy poszczególnych członków zespołu.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena pod koniec przedmiotu podsumowująca osiągnięte efekty kształcenia - zaliczenie ustne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Jakakolwiek forma oceny jest niezaliczona (tj. ocena 2).
3,0Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach (2,3.25).
3,5Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach <3.25,3.75).
4,0Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach <3.75,4.25).
4,5Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach <4.25,4.75).
5,0Średnia ważona z form ocen wynosi co najmniej 4.75.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_C07_U01Umie zaprezentować przykłady praktyczne systemów hybrydowych i dyskretnych. Potrafi zaprojektować hybrydowy układ sterowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U03Potrafi dokonać analizy i syntezy algorytmów sterowania złożonymi procesami technologicznymi wykorzystując w tym celu odpowiednie metody i narzędzia informatyczne.
AR_2A_U04Potrafi zaprojektować hybrydowy układ sterowania złożonym procesem technologicznym.
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności z zakresu tworzenia i zastosowania wybranych modeli dyskretnych i hybrydowych.
C-4Ukształtowanie umiejętności posługiwania się najpopularniejszymi narzędziami programistycznymi do symulacji i badań systemów hybrydowych i dyskretnych.
C-5Poznanie sposobu wykorzystania hybrydowych modeli dynamicznych w nieliniowej regulacji predykcyjnej.
Treści programoweT-P-5Implementacja modelu matematycznego układu hybrydowego odbijającej się piłeczki w języku Hysdel.
T-P-1Opracowanie modelu i napisanie programu realizującego model procesu dyskretnego z zastosowaniem automatu komórkowego.
T-P-4Opracowanie modelu matematycznego układu hybrydowego na podstawie praw fizyki dla odwróconego wahadła. Implementacja modelu w języku Simulink oraz Stateflow w czasie ciągłym i dyskretnym.
T-P-3Opracowanie modelu matematycznego układu hybrydowego na podstawie praw fizyki dla układu połączonych zbiorników i przetwornicy DC/DC. Implementacja modelu w języku Simulink oraz Stateflow w czasie ciągłym i dyskretnym.
T-P-8Synteza układu sterowania dla dyskretnego układu hybrydowego. Regularyzacja. Badanie własności układu sterowania dla modelu z czasem ciągłym i dyskretnym.
T-P-2Opracowanie modelu matematycznego układu hybrydowego na podstawie praw fizyki dla odbijającej się piłeczki. Implementacja modelu w języku Simulink oraz Stateflow w czasie ciągłym i dyskretnym.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna.
M-4Metody programowane z użyciem komputera.
M-3Metody praktyczne: metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na zakończenie cyklu projektów na podstawie ocen cząstkowych ze złożonych projektów oraz aktywności i pracy poszczególnych członków zespołu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Jakakolwiek forma oceny jest niezaliczona (tj. ocena 2).
3,0Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach (2,3.25).
3,5Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach <3.25,3.75).
4,0Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach <3.75,4.25).
4,5Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach <4.25,4.75).
5,0Średnia ważona z form ocen wynosi co najmniej 4.75.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_C09_U01Umie stworzyć model systemu hybrydowego na podstawie praw fizyki i potrafi go formalnie zapisać.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U03Potrafi dokonać analizy i syntezy algorytmów sterowania złożonymi procesami technologicznymi wykorzystując w tym celu odpowiednie metody i narzędzia informatyczne.
AR_2A_U04Potrafi zaprojektować hybrydowy układ sterowania złożonym procesem technologicznym.
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności z zakresu tworzenia i zastosowania wybranych modeli dyskretnych i hybrydowych.
Treści programoweT-P-4Opracowanie modelu matematycznego układu hybrydowego na podstawie praw fizyki dla odwróconego wahadła. Implementacja modelu w języku Simulink oraz Stateflow w czasie ciągłym i dyskretnym.
T-P-3Opracowanie modelu matematycznego układu hybrydowego na podstawie praw fizyki dla układu połączonych zbiorników i przetwornicy DC/DC. Implementacja modelu w języku Simulink oraz Stateflow w czasie ciągłym i dyskretnym.
T-P-2Opracowanie modelu matematycznego układu hybrydowego na podstawie praw fizyki dla odbijającej się piłeczki. Implementacja modelu w języku Simulink oraz Stateflow w czasie ciągłym i dyskretnym.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na zakończenie cyklu projektów na podstawie ocen cząstkowych ze złożonych projektów oraz aktywności i pracy poszczególnych członków zespołu.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena pod koniec przedmiotu podsumowująca osiągnięte efekty kształcenia - zaliczenie ustne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Jakakolwiek forma oceny jest niezaliczona (tj. ocena 2).
3,0Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach (2,3.25).
3,5Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach <3.25,3.75).
4,0Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach <3.75,4.25).
4,5Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach <4.25,4.75).
5,0Średnia ważona z form ocen wynosi co najmniej 4.75.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_C09_U02Umie zastosować wybrane modele systemów hybrydowych i dyskretnych do symulacji. Umie wykorzystać najpopularniejsze narzędzia programistyczne do symulacji systemów hybrydowych i dyskretnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U03Potrafi dokonać analizy i syntezy algorytmów sterowania złożonymi procesami technologicznymi wykorzystując w tym celu odpowiednie metody i narzędzia informatyczne.
AR_2A_U04Potrafi zaprojektować hybrydowy układ sterowania złożonym procesem technologicznym.
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności z zakresu tworzenia i zastosowania wybranych modeli dyskretnych i hybrydowych.
C-4Ukształtowanie umiejętności posługiwania się najpopularniejszymi narzędziami programistycznymi do symulacji i badań systemów hybrydowych i dyskretnych.
C-5Poznanie sposobu wykorzystania hybrydowych modeli dynamicznych w nieliniowej regulacji predykcyjnej.
Treści programoweT-P-5Implementacja modelu matematycznego układu hybrydowego odbijającej się piłeczki w języku Hysdel.
T-P-4Opracowanie modelu matematycznego układu hybrydowego na podstawie praw fizyki dla odwróconego wahadła. Implementacja modelu w języku Simulink oraz Stateflow w czasie ciągłym i dyskretnym.
T-P-6Implementacja modelu matematycznego układu hybrydowego układu połączonych zbiorników / przetwornicy DC/DC w języku Hysdel.
T-P-7Implementacja modelu matematycznego układu hybrydowego odwróconego wahadła w języku Hysdel.
Metody nauczaniaM-4Metody programowane z użyciem komputera.
M-3Metody praktyczne: metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na zakończenie cyklu projektów na podstawie ocen cząstkowych ze złożonych projektów oraz aktywności i pracy poszczególnych członków zespołu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Jakakolwiek forma oceny jest niezaliczona (tj. ocena 2).
3,0Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach (2,3.25).
3,5Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach <3.25,3.75).
4,0Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach <3.75,4.25).
4,5Średnia ważona z form ocen zawiera się w przedziałach <4.25,4.75).
5,0Średnia ważona z form ocen wynosi co najmniej 4.75.