Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Automatyka i robotyka (S2)
specjalność: Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych

Sylabus przedmiotu Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Automatyka i robotyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów
Specjalność Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Jednostka prowadząca Katedra Automatyki i Robotyki
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Pietrusewicz <Krzysztof.Pietrusewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP2 30 1,40,30zaliczenie
wykładyW2 20 0,80,44zaliczenie
laboratoriaL2 15 0,80,26zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1informatyka, podstawy automatyki, programowanie sterowników PLC/PAC

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi, standardami oraz metodami analizy i syntezy systemów automatyki (w przemyśle maszynowym oraz w motoryzacji), od których wymaga się określonego poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego. W części praktycznej celem jest zapoznanie studentów z narzędziami programowymi stosowanymi w projektowaniu tego typu systemów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie do oprogramowania SISTEMA. Typowe parametry systemu bezpieczeństwa funkcjonalnego (PLr, PL, MTTFD, DC, CCF, Category).3
T-L-2Przykład analizy ryzyka wybranego systemu technicznego wg ISO 12100.3
T-L-3Model SISTEMA dla osiągnięcia założonego poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego.3
T-L-4Model SysML przykładowego systemu bezpieczeństwa funkcjonalnego.3
T-L-5Systemy bezpieczeństwa funkcjonalnego z zastosowaniem komponentów oferowanych przez różnych producentów. Bilblioteki SISTEMA3
15
projekty
T-P-1Przedstawienie zakresu projektu3
T-P-2Spotkania w ramach projektu21
T-P-3Dokumentacja i prezentacja projektu6
30
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do zagadnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego3
T-W-2Analiza ryzyka zgodnie z określonymi standardami3
T-W-3Zastosowanie programów komputerowych do projektowania i analizy implementacji założeń bezpieczeństwa funkcjonalnego3
T-W-4Zagadnienia architektury sprzętowej w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego3
T-W-510 kroków projektowania systemów bezpiecznych. Studium wybranego przypadku3
T-W-6Zagadnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego w motoryzacji zgodnie ze standardem ISO 26262. Zaliczenie wykładów.5
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Studia literaturowe, zapoznanie z materiałami dostępnymi w Internecie5
20
projekty
A-P-1Studia literaturowe, zapoznanie z materiałami dostępnymi w Internecie5
A-P-2uczestnictwo w zajęciach30
35
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach20
20

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda przypadków
M-2Wykład informacyjny
M-3Zajęcia z użyciem komputera
M-4Metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena podsumowująca postęp pracy nad projektem
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie zaliczenia pisemnego

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_D06-BFSP_W01
Student zna i rozumie: - założenia stosowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego, - zagadnienia analizy ryzyka w projektowaniu systemów automatyki
AR_2A_W05C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_D06-BFSP_U01
Student potrafi: - opracować założenia dla projektu implementacji systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego, - zamodelować dokumentację projektowanego systemu w wybranym programie komputerowym
AR_2A_U08, AR_2A_U21C-1T-P-1, T-P-3, T-P-2, T-L-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-3, M-4S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_D06-BFSP_K01
Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i problemy związane z procesami projektowania i modelowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Student ma świadomość specjalnego traktowania procedur projektowania bezpiecznych systemów automatyki.
AR_2A_K01, AR_2A_K02C-1T-P-1, T-P-2, T-W-1, T-L-5, T-L-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_D06-BFSP_W01
Student zna i rozumie: - założenia stosowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego, - zagadnienia analizy ryzyka w projektowaniu systemów automatyki
2,0Student nie zna i nie rozumie założeń stosowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Nie zna również zagadnień analizy ryzyka w projektowaniu systemów automatyki.
3,0Student zna i rozumie założenia stosowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz potrafi przeprowadzić analizę ryzyka projektowanego systemu. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student zna i rozumie założenia stosowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz potrafi przeprowadzić analizę ryzyka projektowanego systemu. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student zna i rozumie założenia stosowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz potrafi przeprowadzić analizę ryzyka projektowanego systemu. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student zna i rozumie założenia stosowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz potrafi przeprowadzić analizę ryzyka projektowanego systemu. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student zna i rozumie założenia stosowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz potrafi przeprowadzić analizę ryzyka projektowanego systemu. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_D06-BFSP_U01
Student potrafi: - opracować założenia dla projektu implementacji systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego, - zamodelować dokumentację projektowanego systemu w wybranym programie komputerowym
2,0Student nie potrafi opracować założeń dla projektu implementacji systemu bezpieczeństwa funkcjonalnego ani zamodelować dokumentacji systemu w żadnym dedykowanym programie komputerowym.
3,0Student potrafi opracować założenia dla projektu implementacji systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego, jak również zamodelować dokumentację projektowanego systemu w dedykowanym normatywnym oprogramowaniu komputerowym. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student potrafi opracować założenia dla projektu implementacji systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego, jak również zamodelować dokumentację projektowanego systemu w dedykowanym normatywnym oprogramowaniu komputerowym. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student potrafi opracować założenia dla projektu implementacji systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego, jak również zamodelować dokumentację projektowanego systemu w dedykowanym normatywnym oprogramowaniu komputerowym. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student potrafi opracować założenia dla projektu implementacji systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego, jak również zamodelować dokumentację projektowanego systemu w dedykowanym normatywnym oprogramowaniu komputerowym. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student potrafi opracować założenia dla projektu implementacji systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego, jak również zamodelować dokumentację projektowanego systemu w dedykowanym normatywnym oprogramowaniu komputerowym. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_D06-BFSP_K01
Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i problemy związane z procesami projektowania i modelowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Student ma świadomość specjalnego traktowania procedur projektowania bezpiecznych systemów automatyki.
2,0Student nie ma świadomości powagi i nie rozumie pozatechnicznych aspektów i problemów związanych z procesami projektowania i modelowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Student nie ma również świadomości specjalnego traktowania procedur projektowania bezpiecznych systemów automatyki.
3,0Student ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i problemów związanych z procesami projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego jak również specjalnego traktowania procedur projektowania tego typu systemów. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i problemów związanych z procesami projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego jak również specjalnego traktowania procedur projektowania tego typu systemów. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i problemów związanych z procesami projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego jak również specjalnego traktowania procedur projektowania tego typu systemów. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i problemów związanych z procesami projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego jak również specjalnego traktowania procedur projektowania tego typu systemów. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i problemów związanych z procesami projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego jak również specjalnego traktowania procedur projektowania tego typu systemów. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.

Literatura podstawowa

  1. K. Pietrusewicz, Materiały udostępnione przez prowadzącego, Szczecin
  2. Dr David J. Smith, Kenneth G.L. Simpson, Safety Critical Systems Handbook. A Straightforward Guide to Functional Safety: IEC 61508 (2010 Edition) and Related Standards. Including: Process IEC 61511, Machinery IEC 62061 and ISO 13849, Elsevier, 2011, ISBN: 978-0-08-096781-3
  3. Jürgen Barg, Franz Eisenhut-Fuchsberger, Alexander Orth, 10 Steps to Performance Level: Handbook for the Implementation of Functional Safety According to ISO 13849, Bosch Rexroth, 2012, ISBN-13: 978-3981487923

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie do oprogramowania SISTEMA. Typowe parametry systemu bezpieczeństwa funkcjonalnego (PLr, PL, MTTFD, DC, CCF, Category).3
T-L-2Przykład analizy ryzyka wybranego systemu technicznego wg ISO 12100.3
T-L-3Model SISTEMA dla osiągnięcia założonego poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego.3
T-L-4Model SysML przykładowego systemu bezpieczeństwa funkcjonalnego.3
T-L-5Systemy bezpieczeństwa funkcjonalnego z zastosowaniem komponentów oferowanych przez różnych producentów. Bilblioteki SISTEMA3
15

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Przedstawienie zakresu projektu3
T-P-2Spotkania w ramach projektu21
T-P-3Dokumentacja i prezentacja projektu6
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do zagadnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego3
T-W-2Analiza ryzyka zgodnie z określonymi standardami3
T-W-3Zastosowanie programów komputerowych do projektowania i analizy implementacji założeń bezpieczeństwa funkcjonalnego3
T-W-4Zagadnienia architektury sprzętowej w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego3
T-W-510 kroków projektowania systemów bezpiecznych. Studium wybranego przypadku3
T-W-6Zagadnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego w motoryzacji zgodnie ze standardem ISO 26262. Zaliczenie wykładów.5
20

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Studia literaturowe, zapoznanie z materiałami dostępnymi w Internecie5
20
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Studia literaturowe, zapoznanie z materiałami dostępnymi w Internecie5
A-P-2uczestnictwo w zajęciach30
35
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach20
20
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_D06-BFSP_W01Student zna i rozumie: - założenia stosowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego, - zagadnienia analizy ryzyka w projektowaniu systemów automatyki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_W05Ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę z zakresu programowalnych urządzeń automatyki oraz metod projektowania układów sterowania złożonymi procesami technologicznymi wykorzystującymi te urządzenia, oraz zna ich trendy rozwojowe.
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi, standardami oraz metodami analizy i syntezy systemów automatyki (w przemyśle maszynowym oraz w motoryzacji), od których wymaga się określonego poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego. W części praktycznej celem jest zapoznanie studentów z narzędziami programowymi stosowanymi w projektowaniu tego typu systemów.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie do zagadnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego
T-W-2Analiza ryzyka zgodnie z określonymi standardami
T-W-3Zastosowanie programów komputerowych do projektowania i analizy implementacji założeń bezpieczeństwa funkcjonalnego
T-W-4Zagadnienia architektury sprzętowej w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego
T-W-510 kroków projektowania systemów bezpiecznych. Studium wybranego przypadku
T-W-6Zagadnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego w motoryzacji zgodnie ze standardem ISO 26262. Zaliczenie wykładów.
Metody nauczaniaM-1Metoda przypadków
M-2Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie zaliczenia pisemnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna i nie rozumie założeń stosowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Nie zna również zagadnień analizy ryzyka w projektowaniu systemów automatyki.
3,0Student zna i rozumie założenia stosowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz potrafi przeprowadzić analizę ryzyka projektowanego systemu. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student zna i rozumie założenia stosowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz potrafi przeprowadzić analizę ryzyka projektowanego systemu. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student zna i rozumie założenia stosowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz potrafi przeprowadzić analizę ryzyka projektowanego systemu. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student zna i rozumie założenia stosowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz potrafi przeprowadzić analizę ryzyka projektowanego systemu. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student zna i rozumie założenia stosowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz potrafi przeprowadzić analizę ryzyka projektowanego systemu. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_D06-BFSP_U01Student potrafi: - opracować założenia dla projektu implementacji systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego, - zamodelować dokumentację projektowanego systemu w wybranym programie komputerowym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U08Potrafi zaplanować i zrealizować projekt zgodnie z wybraną metodologią zarządzania projektami.
AR_2A_U21Stosuje zasady BHP.
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi, standardami oraz metodami analizy i syntezy systemów automatyki (w przemyśle maszynowym oraz w motoryzacji), od których wymaga się określonego poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego. W części praktycznej celem jest zapoznanie studentów z narzędziami programowymi stosowanymi w projektowaniu tego typu systemów.
Treści programoweT-P-1Przedstawienie zakresu projektu
T-P-3Dokumentacja i prezentacja projektu
T-P-2Spotkania w ramach projektu
T-L-5Systemy bezpieczeństwa funkcjonalnego z zastosowaniem komponentów oferowanych przez różnych producentów. Bilblioteki SISTEMA
T-L-1Wprowadzenie do oprogramowania SISTEMA. Typowe parametry systemu bezpieczeństwa funkcjonalnego (PLr, PL, MTTFD, DC, CCF, Category).
T-L-2Przykład analizy ryzyka wybranego systemu technicznego wg ISO 12100.
T-L-3Model SISTEMA dla osiągnięcia założonego poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego.
T-L-4Model SysML przykładowego systemu bezpieczeństwa funkcjonalnego.
Metody nauczaniaM-3Zajęcia z użyciem komputera
M-4Metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena podsumowująca postęp pracy nad projektem
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi opracować założeń dla projektu implementacji systemu bezpieczeństwa funkcjonalnego ani zamodelować dokumentacji systemu w żadnym dedykowanym programie komputerowym.
3,0Student potrafi opracować założenia dla projektu implementacji systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego, jak również zamodelować dokumentację projektowanego systemu w dedykowanym normatywnym oprogramowaniu komputerowym. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student potrafi opracować założenia dla projektu implementacji systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego, jak również zamodelować dokumentację projektowanego systemu w dedykowanym normatywnym oprogramowaniu komputerowym. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student potrafi opracować założenia dla projektu implementacji systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego, jak również zamodelować dokumentację projektowanego systemu w dedykowanym normatywnym oprogramowaniu komputerowym. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student potrafi opracować założenia dla projektu implementacji systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego, jak również zamodelować dokumentację projektowanego systemu w dedykowanym normatywnym oprogramowaniu komputerowym. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student potrafi opracować założenia dla projektu implementacji systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego, jak również zamodelować dokumentację projektowanego systemu w dedykowanym normatywnym oprogramowaniu komputerowym. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_D06-BFSP_K01Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i problemy związane z procesami projektowania i modelowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Student ma świadomość specjalnego traktowania procedur projektowania bezpiecznych systemów automatyki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_K01Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć automatyki i robotyki i innych aspektów działalności inżyniera – automatyka i robotyka, podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały przedstawiając różne punkty widzenia
AR_2A_K02Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzji
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi, standardami oraz metodami analizy i syntezy systemów automatyki (w przemyśle maszynowym oraz w motoryzacji), od których wymaga się określonego poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego. W części praktycznej celem jest zapoznanie studentów z narzędziami programowymi stosowanymi w projektowaniu tego typu systemów.
Treści programoweT-P-1Przedstawienie zakresu projektu
T-P-2Spotkania w ramach projektu
T-W-1Wprowadzenie do zagadnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego
T-L-5Systemy bezpieczeństwa funkcjonalnego z zastosowaniem komponentów oferowanych przez różnych producentów. Bilblioteki SISTEMA
T-L-1Wprowadzenie do oprogramowania SISTEMA. Typowe parametry systemu bezpieczeństwa funkcjonalnego (PLr, PL, MTTFD, DC, CCF, Category).
Metody nauczaniaM-1Metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena podsumowująca postęp pracy nad projektem
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości powagi i nie rozumie pozatechnicznych aspektów i problemów związanych z procesami projektowania i modelowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Student nie ma również świadomości specjalnego traktowania procedur projektowania bezpiecznych systemów automatyki.
3,0Student ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i problemów związanych z procesami projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego jak również specjalnego traktowania procedur projektowania tego typu systemów. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i problemów związanych z procesami projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego jak również specjalnego traktowania procedur projektowania tego typu systemów. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i problemów związanych z procesami projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego jak również specjalnego traktowania procedur projektowania tego typu systemów. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i problemów związanych z procesami projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego jak również specjalnego traktowania procedur projektowania tego typu systemów. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i problemów związanych z procesami projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego jak również specjalnego traktowania procedur projektowania tego typu systemów. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.