Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Automatyka i robotyka (S2)
specjalność: Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych

Sylabus przedmiotu Seminarium dyplomowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Automatyka i robotyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium dyplomowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
Nauczyciel odpowiedzialny Marcin Ziółkowski <Marcin.Ziolkowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS3 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnej
W-2Umiejętność redagowania tekstów technicznych oraz sporządzania rysunków i wykresów ilustrujących uzyskane wyniki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student potrafi przygotować – w postaci prezentacji multimedialnej - krótkie opracowanie przedstawiające temat, cel, założenia i wyniki uzyskane podczas realizacji pracy dyplomowej
C-2Student potrafi przygotować i przedstawić krótkie wystąpienie omawiające zagadnienia związane ze studiowanym kierunkiem
C-3Student potrafi przygotować krótki raport przedstawiający realizację kolejnych etapów pracy dyplomowej
C-4Student poznaje sposób redagowania tekstu pracy dyplomowej a zwłaszcza sposób przedstawienia w niej założeń, celu i metodologii dochodzenia do rozwiązania problemu postawionego w pracy dyplomowej
C-5Student uczy się przygotowywać krótkie wypowiedzi w których referuje wybrane problemy związane z kierunkiem studiów oraz tematyką pracy dyplomowej
C-6Student poznaje podczas wykonywania pracy dyplomowej i redagowania jej tekstu praktyczne aspekty stosowania prawa autorskiego i praw pokrewnych
C-7Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Dyskusja w grupie seminaryjnej nad zaprezentowanymi przez jej członków tematami, celami założeniami i przyjęta metodologią realizacji prac dyplomowych20
T-S-2Prawidłowe wykorzystywanie źródeł podczas pisania własnych tekstów w kontekście prawa autorskiego3
T-S-3Technika redagowania tekstów technicznych4
T-S-4Zasady przygotowywania krótkich prezentacji multimedialnych na tematy związane ze studiowanym kierunkiem3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1uczestnictwo w zajęciach30
A-S-2Przygotowywanie prezentacji multimedialnych na temat wykonywanej pracy dyplomowej10
A-S-3Przygotowywanie krótkich referatów na zadane tematy związane z kierunkiem studiów10
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena formująca wystawiana na podstawie przygotowanych prezentacji multimedialnych na temat wykonywanej pracy dyplomowej
S-2Ocena formująca: Ocena formująca na podstawie aktywności w dyskusjach prowadzonych w grupie seminaryjnej podczas zajęć seminaryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca wystawiana na podstawie ocen cząstkowych wystawianych podczas zajęć

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_C25_U01
Student umie zaplanować działania konieczne do napisania pracy dyplomowej oraz zrealizować te działania. Potrafi przygotować prezentację multimedialną na temat swojej pracy dyplomowej.
AR_2A_U16, AR_2A_U18C-2, C-7, C-6, C-3, C-5, C-4, C-1T-S-4, T-S-1, T-S-3M-2, M-3, M-1S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_C25_K01
Student potrafi przedstawić tematykę swojej pracy dyplomowej w sposób jasny i zrozumiały dla innych osób. Potrafi określić pozatechniczne aspekty związane z tematykę realizowanej pracy dyplomowej. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę związaną z tematyką pracy dyplomowej.
AR_2A_K01, AR_2A_K02, AR_2A_K04C-2T-S-2, T-S-1M-2, M-3, M-1S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_C25_U01
Student umie zaplanować działania konieczne do napisania pracy dyplomowej oraz zrealizować te działania. Potrafi przygotować prezentację multimedialną na temat swojej pracy dyplomowej.
2,0Student nie umie przygotować prostej prezentacji multimedialnej swojej pracy dyplomowej oraz przedstawić jej bez wnikania w szczegóły
3,0Student umie przygotować prostą prezentację multimedialną swojej pracy dyplomowej oraz przedstawić ją bez wnikania w szczegóły w sposób zadowalający
3,5Student umie przygotować prostą prezentację multimedialną swojej pracy dyplomowej oraz przedstawić ją bez wnikania w szczegóły w sposób poprawny
4,0Student umie przygotować prostą prezentację multimedialną swojej pracy dyplomowej oraz przedstawić ją bez wnikania w szczegóły w sposób atrakcyjny dla słuchaczy
4,5Student umie przygotować prostą prezentację multimedialną swojej pracy dyplomowej oraz przedstawić ją bez wnikania w szczegóły w sposób atrakcyjny dla słuchaczy. Ponadto student aktywnie uczestniczy w dyskusji nt. prezentacji przedstawianych przez innych studentów.
5,0Student umie przygotować prostą prezentację multimedialną swojej pracy dyplomowej oraz przedstawić ją bez wnikania w szczegóły w sposób atrakcyjny dla słuchaczy. Ponadto student aktywnie uczestniczy w dyskusji nt. prezentacji przedstawianych przez innych studentów, wykazując się przy tym obszerną wiedzą merytoryczną.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_C25_K01
Student potrafi przedstawić tematykę swojej pracy dyplomowej w sposób jasny i zrozumiały dla innych osób. Potrafi określić pozatechniczne aspekty związane z tematykę realizowanej pracy dyplomowej. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę związaną z tematyką pracy dyplomowej.
2,0Student nie bierze udziału w zajęciach lub nie wykazuje aktywności w trakcie zajęć.
3,0Student potrafi przedstawić tematykę swojej pracy dyplomowej w sposób jasny i zrozumiały dla innych osób. Potrafi określić pozatechniczne aspekty związane z tematykę realizowanej pracy dyplomowej. Potrafi samodzielnie zdobywac wiedzę związaną z tematyką pracy dyplomowej. Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu dostatecznym.
3,5Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu dość dobrym.
4,0Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu dobrym.
4,5Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu ponad dobrym.
5,0Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu bardzo dobrym.

Literatura podstawowa

  1. Honczarenko J., Poradnik dyplomanta, PS, 2000
  2. Szablon pracy dyplomowej realizowanej na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2011

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Dyskusja w grupie seminaryjnej nad zaprezentowanymi przez jej członków tematami, celami założeniami i przyjęta metodologią realizacji prac dyplomowych20
T-S-2Prawidłowe wykorzystywanie źródeł podczas pisania własnych tekstów w kontekście prawa autorskiego3
T-S-3Technika redagowania tekstów technicznych4
T-S-4Zasady przygotowywania krótkich prezentacji multimedialnych na tematy związane ze studiowanym kierunkiem3
30

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1uczestnictwo w zajęciach30
A-S-2Przygotowywanie prezentacji multimedialnych na temat wykonywanej pracy dyplomowej10
A-S-3Przygotowywanie krótkich referatów na zadane tematy związane z kierunkiem studiów10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_C25_U01Student umie zaplanować działania konieczne do napisania pracy dyplomowej oraz zrealizować te działania. Potrafi przygotować prezentację multimedialną na temat swojej pracy dyplomowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U16Potrafi biegle porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim
AR_2A_U18Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i w języku obcym dotyczącą zagadnień szczegółowych studiowanej dyscypliny inżynierskiej
Cel przedmiotuC-2Student potrafi przygotować i przedstawić krótkie wystąpienie omawiające zagadnienia związane ze studiowanym kierunkiem
C-7Przygotowanie do egzaminu dyplomowego
C-6Student poznaje podczas wykonywania pracy dyplomowej i redagowania jej tekstu praktyczne aspekty stosowania prawa autorskiego i praw pokrewnych
C-3Student potrafi przygotować krótki raport przedstawiający realizację kolejnych etapów pracy dyplomowej
C-5Student uczy się przygotowywać krótkie wypowiedzi w których referuje wybrane problemy związane z kierunkiem studiów oraz tematyką pracy dyplomowej
C-4Student poznaje sposób redagowania tekstu pracy dyplomowej a zwłaszcza sposób przedstawienia w niej założeń, celu i metodologii dochodzenia do rozwiązania problemu postawionego w pracy dyplomowej
C-1Student potrafi przygotować – w postaci prezentacji multimedialnej - krótkie opracowanie przedstawiające temat, cel, założenia i wyniki uzyskane podczas realizacji pracy dyplomowej
Treści programoweT-S-4Zasady przygotowywania krótkich prezentacji multimedialnych na tematy związane ze studiowanym kierunkiem
T-S-1Dyskusja w grupie seminaryjnej nad zaprezentowanymi przez jej członków tematami, celami założeniami i przyjęta metodologią realizacji prac dyplomowych
T-S-3Technika redagowania tekstów technicznych
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
M-3Dyskusja dydaktyczna
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca wystawiana na podstawie przygotowanych prezentacji multimedialnych na temat wykonywanej pracy dyplomowej
S-2Ocena formująca: Ocena formująca na podstawie aktywności w dyskusjach prowadzonych w grupie seminaryjnej podczas zajęć seminaryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca wystawiana na podstawie ocen cząstkowych wystawianych podczas zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie przygotować prostej prezentacji multimedialnej swojej pracy dyplomowej oraz przedstawić jej bez wnikania w szczegóły
3,0Student umie przygotować prostą prezentację multimedialną swojej pracy dyplomowej oraz przedstawić ją bez wnikania w szczegóły w sposób zadowalający
3,5Student umie przygotować prostą prezentację multimedialną swojej pracy dyplomowej oraz przedstawić ją bez wnikania w szczegóły w sposób poprawny
4,0Student umie przygotować prostą prezentację multimedialną swojej pracy dyplomowej oraz przedstawić ją bez wnikania w szczegóły w sposób atrakcyjny dla słuchaczy
4,5Student umie przygotować prostą prezentację multimedialną swojej pracy dyplomowej oraz przedstawić ją bez wnikania w szczegóły w sposób atrakcyjny dla słuchaczy. Ponadto student aktywnie uczestniczy w dyskusji nt. prezentacji przedstawianych przez innych studentów.
5,0Student umie przygotować prostą prezentację multimedialną swojej pracy dyplomowej oraz przedstawić ją bez wnikania w szczegóły w sposób atrakcyjny dla słuchaczy. Ponadto student aktywnie uczestniczy w dyskusji nt. prezentacji przedstawianych przez innych studentów, wykazując się przy tym obszerną wiedzą merytoryczną.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_C25_K01Student potrafi przedstawić tematykę swojej pracy dyplomowej w sposób jasny i zrozumiały dla innych osób. Potrafi określić pozatechniczne aspekty związane z tematykę realizowanej pracy dyplomowej. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę związaną z tematyką pracy dyplomowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_K01Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć automatyki i robotyki i innych aspektów działalności inżyniera – automatyka i robotyka, podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały przedstawiając różne punkty widzenia
AR_2A_K02Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzji
AR_2A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy prawidłowo identyfikując i rozstrzygając dylematy związane z wykonywaniem zawodu automatyka i robotyka
Cel przedmiotuC-2Student potrafi przygotować i przedstawić krótkie wystąpienie omawiające zagadnienia związane ze studiowanym kierunkiem
Treści programoweT-S-2Prawidłowe wykorzystywanie źródeł podczas pisania własnych tekstów w kontekście prawa autorskiego
T-S-1Dyskusja w grupie seminaryjnej nad zaprezentowanymi przez jej członków tematami, celami założeniami i przyjęta metodologią realizacji prac dyplomowych
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
M-3Dyskusja dydaktyczna
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca wystawiana na podstawie przygotowanych prezentacji multimedialnych na temat wykonywanej pracy dyplomowej
S-2Ocena formująca: Ocena formująca na podstawie aktywności w dyskusjach prowadzonych w grupie seminaryjnej podczas zajęć seminaryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca wystawiana na podstawie ocen cząstkowych wystawianych podczas zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie bierze udziału w zajęciach lub nie wykazuje aktywności w trakcie zajęć.
3,0Student potrafi przedstawić tematykę swojej pracy dyplomowej w sposób jasny i zrozumiały dla innych osób. Potrafi określić pozatechniczne aspekty związane z tematykę realizowanej pracy dyplomowej. Potrafi samodzielnie zdobywac wiedzę związaną z tematyką pracy dyplomowej. Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu dostatecznym.
3,5Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu dość dobrym.
4,0Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu dobrym.
4,5Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu ponad dobrym.
5,0Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu bardzo dobrym.