Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Automatyka i robotyka (S2)
specjalność: Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych

Sylabus przedmiotu Nowoczesne metody i narzędzia w projektowaniu systemów automatyki przemysłowej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Automatyka i robotyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Nowoczesne metody i narzędzia w projektowaniu systemów automatyki przemysłowej
Specjalność Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Jednostka prowadząca Katedra Automatyki i Robotyki
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Pietrusewicz <Krzysztof.Pietrusewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
warsztatyWR2 60 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1informatyka, podstawy automatyki, język angielski

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi metodami i narzędziami projektowania systemów automatyki. Celem uzupełniającym jest poznanie przez studentów światowych trendów w tym obszarze

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
warsztaty
T-WR-1Nowoczesne narzędzia programowe w projektowaniu systemów automatyki10
T-WR-2Nowoczesne narzędzia sprzętowe w projektowaniu systemów automatyki10
T-WR-3Nowoczesne procesy i metody prowadzenia prac projektowych10
T-WR-4Studium przypadku30
60

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
warsztaty
A-WR-1uczestnictwo w zajęciach60
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład konwersatoryjny
M-2Seminarium

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie zaliczenia pisemnego

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_D07-BFSP_W01
Student zna nowoczesne rozwiązania sprzętowo-programowe do projektowania systemów automatyki i rozumie metody i procesy projektowe
AR_2A_W02, AR_2A_W05, AR_2A_W10C-1T-WR-1, T-WR-2, T-WR-3, T-WR-4M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_D07-BFSP_U01
Student potrafi, wykorzystując właściwe, nowoczesne metody i narzędzia informatyczne, dokonać analizy i syntezy projektowanego systemu
AR_2A_U02, AR_2A_U05C-1T-WR-4M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_D07-BFSP_K01
Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty stosowanych do projektowania systemów automatyki narzędzi programowych
AR_2A_K02, AR_2A_K03, AR_2A_K04C-1T-WR-4M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_D07-BFSP_W01
Student zna nowoczesne rozwiązania sprzętowo-programowe do projektowania systemów automatyki i rozumie metody i procesy projektowe
2,0Student nie zna nowoczesnych rozwiązań sprzętowo-programowych do projektowania systemów automatyki.
3,0Student zna nowoczesne rozwiązania sprzętowo-programowe do projektowania systemów automatyki. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student zna nowoczesne rozwiązania sprzętowo-programowe do projektowania systemów automatyki. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student zna nowoczesne rozwiązania sprzętowo-programowe do projektowania systemów automatyki. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student zna nowoczesne rozwiązania sprzętowo-programowe do projektowania systemów automatyki. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student zna nowoczesne rozwiązania sprzętowo-programowe do projektowania systemów automatyki. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_D07-BFSP_U01
Student potrafi, wykorzystując właściwe, nowoczesne metody i narzędzia informatyczne, dokonać analizy i syntezy projektowanego systemu
2,0Student nie potrafi dokonać analizy i syntezy projektowanego systemu systemu automatyki z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi.
3,0Student potrafi dokonać analizy i syntezy projektowanego systemu automatyki z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student potrafi dokonać analizy i syntezy projektowanego systemu automatyki z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student potrafi dokonać analizy i syntezy projektowanego systemu automatyki z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student potrafi dokonać analizy i syntezy projektowanego systemu automatyki z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student potrafi dokonać analizy i syntezy projektowanego systemu automatyki z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_D07-BFSP_K01
Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty stosowanych do projektowania systemów automatyki narzędzi programowych
2,0Student nie ma świadomości i nie rozumie pozatechnicznych aspektów stosowania do projektowania systemów automatyki nowoczesnych narzędzi programowych
3,0Student ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów stosowanych do projektowania systemów automatyki nowoczesnych narzędzi programowych. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów stosowanych do projektowania systemów automatyki nowoczesnych narzędzi programowych. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów stosowanych do projektowania systemów automatyki nowoczesnych narzędzi programowych. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów stosowanych do projektowania systemów automatyki nowoczesnych narzędzi programowych. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów stosowanych do projektowania systemów automatyki nowoczesnych narzędzi programowych. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.

Literatura podstawowa

  1. Materiały udostępnione przez prowadzącego

Treści programowe - warsztaty

KODTreść programowaGodziny
T-WR-1Nowoczesne narzędzia programowe w projektowaniu systemów automatyki10
T-WR-2Nowoczesne narzędzia sprzętowe w projektowaniu systemów automatyki10
T-WR-3Nowoczesne procesy i metody prowadzenia prac projektowych10
T-WR-4Studium przypadku30
60

Formy aktywności - warsztaty

KODForma aktywnościGodziny
A-WR-1uczestnictwo w zajęciach60
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_D07-BFSP_W01Student zna nowoczesne rozwiązania sprzętowo-programowe do projektowania systemów automatyki i rozumie metody i procesy projektowe
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_W02Ma pogłębioną wiedzę teoretyczną z teorii sygnałów oraz zna narzędzia komputerowe stosowane do zaawansowanej analizy sygnałów i pozyskiwania z nich informacji.
AR_2A_W05Ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę z zakresu programowalnych urządzeń automatyki oraz metod projektowania układów sterowania złożonymi procesami technologicznymi wykorzystującymi te urządzenia, oraz zna ich trendy rozwojowe.
AR_2A_W10Zna zaawansowane metody identyfikacji właściwości regulacyjnych złożonych systemów technicznych oraz ich modelowania i symulacji z użyciem odpowiednich narzędzi informatycznych.
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi metodami i narzędziami projektowania systemów automatyki. Celem uzupełniającym jest poznanie przez studentów światowych trendów w tym obszarze
Treści programoweT-WR-1Nowoczesne narzędzia programowe w projektowaniu systemów automatyki
T-WR-2Nowoczesne narzędzia sprzętowe w projektowaniu systemów automatyki
T-WR-3Nowoczesne procesy i metody prowadzenia prac projektowych
T-WR-4Studium przypadku
Metody nauczaniaM-1Wykład konwersatoryjny
M-2Seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie zaliczenia pisemnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna nowoczesnych rozwiązań sprzętowo-programowych do projektowania systemów automatyki.
3,0Student zna nowoczesne rozwiązania sprzętowo-programowe do projektowania systemów automatyki. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student zna nowoczesne rozwiązania sprzętowo-programowe do projektowania systemów automatyki. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student zna nowoczesne rozwiązania sprzętowo-programowe do projektowania systemów automatyki. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student zna nowoczesne rozwiązania sprzętowo-programowe do projektowania systemów automatyki. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student zna nowoczesne rozwiązania sprzętowo-programowe do projektowania systemów automatyki. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_D07-BFSP_U01Student potrafi, wykorzystując właściwe, nowoczesne metody i narzędzia informatyczne, dokonać analizy i syntezy projektowanego systemu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U02Potrafi, wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne, przetwarzać sygnały celem wydobycia z nich informacji niezbędnych do prawidłowego działania układu sterowania.
AR_2A_U05Potrafi wybrać, skonfigurować i uruchomić system sterowania złożonym procesem technologicznym wykorzystujący programowalne urządzenia automatyki, umie ocenić przydatność nowych rozwiązań w tej dziedzinie.
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi metodami i narzędziami projektowania systemów automatyki. Celem uzupełniającym jest poznanie przez studentów światowych trendów w tym obszarze
Treści programoweT-WR-4Studium przypadku
Metody nauczaniaM-2Seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie zaliczenia pisemnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi dokonać analizy i syntezy projektowanego systemu systemu automatyki z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi.
3,0Student potrafi dokonać analizy i syntezy projektowanego systemu automatyki z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student potrafi dokonać analizy i syntezy projektowanego systemu automatyki z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student potrafi dokonać analizy i syntezy projektowanego systemu automatyki z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student potrafi dokonać analizy i syntezy projektowanego systemu automatyki z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student potrafi dokonać analizy i syntezy projektowanego systemu automatyki z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_D07-BFSP_K01Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty stosowanych do projektowania systemów automatyki narzędzi programowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_K02Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzji
AR_2A_K03Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania współdziałając i pracując w grupie, przyjmując w niej różne role
AR_2A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy prawidłowo identyfikując i rozstrzygając dylematy związane z wykonywaniem zawodu automatyka i robotyka
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi metodami i narzędziami projektowania systemów automatyki. Celem uzupełniającym jest poznanie przez studentów światowych trendów w tym obszarze
Treści programoweT-WR-4Studium przypadku
Metody nauczaniaM-1Wykład konwersatoryjny
M-2Seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie zaliczenia pisemnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości i nie rozumie pozatechnicznych aspektów stosowania do projektowania systemów automatyki nowoczesnych narzędzi programowych
3,0Student ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów stosowanych do projektowania systemów automatyki nowoczesnych narzędzi programowych. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów stosowanych do projektowania systemów automatyki nowoczesnych narzędzi programowych. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów stosowanych do projektowania systemów automatyki nowoczesnych narzędzi programowych. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów stosowanych do projektowania systemów automatyki nowoczesnych narzędzi programowych. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów stosowanych do projektowania systemów automatyki nowoczesnych narzędzi programowych. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.