Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Automatyka i robotyka (S2)
specjalność: Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych

Sylabus przedmiotu Diagnostyka predykcyjna systemów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Automatyka i robotyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Diagnostyka predykcyjna systemów
Specjalność Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Jednostka prowadząca Katedra Automatyki i Robotyki
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Jaroszewski <Krzysztof.Jaroszewski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP2 30 1,20,44zaliczenie
wykładyW2 15 0,80,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1diagnostyka, wizualizacja, podstawy robotyki, informatyka, programowanie PLC/PAC, metrologia

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszymi trendami, poziomem wiedzy, stanem techniki oraz narzędziami sprzętowo-programowymi stosowanymi w systemach diagnostyki przemysłowej. Celem części praktycznej jest utrwalenie praktyczne pozyskanej wiedzy

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Charakterystyka obiektu. Zdefiniowanie listy defektów/uszkodzeń obiektu. Analiza możliwości wykrycia poszczególnych defektów/uszkodzeń – dobór metod diagnostycznych. Projekt rozmieszczenia czujników dla zadania diagnostyki2
T-P-2Projekt wizualizacji dla obiektu.2
T-P-3Implementacja sterowania obiektu.4
T-P-4Implementacja algorytmów diagnostycznych.6
T-P-5Projekt i implementacja układu tolerującego uszkodzenia.4
T-P-6Projekt i implementacja predykcyjnych algorytmów harmonogramowania prac serwisowych.4
T-P-7Walidacja poprawności wykonania zadania.4
T-P-8Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.2
T-P-9Prezentacja i ocena projektów.2
30
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do zagadnień diagnostyki przemysłowej1
T-W-2Metody detekcji, metody lokalizacji4
T-W-3Układy tolerujące uszkodzenia2
T-W-4Harmonogramowanie prac remontowych - predykcja zdatności systemu2
T-W-5System diagnostyki z predykcją niezawodności obiektu - przykład. Zaliczenie wykładów.6
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1uczestnictwo w zajęciach30
30
wykłady
A-W-1Studia literaturowe2
A-W-2uczestnictwo w zajęciach15
A-W-3Zapoznanie z materiałami dostępnymi w Internecie3
20

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda przypadków
M-2Wykład informacyjny
M-3Zajęcia z użyciem komputera
M-4Metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena podsumowująca postęp pracy nad projektem
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie zaliczenia pisemnego

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_D03-BFSP_W01
Student zna i rozumie zagadnienia związane z diagnostyką przemysłową, systemami tolerującymi uszkodzenia oraz przewidywaniem stanu maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem harmongramwania prac serwisowych.
AR_2A_W03, AR_2A_W09, AR_2A_W12C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_D03-BFSP_U01
Student potrafi zdefiniować defekty i uszkodzenia, dokonać implementacji algorytmów diagnostyki i ich wizualizacji, dokonać walidacji opracowanego systemu diagnostycznego.
AR_2A_U01, AR_2A_U02, AR_2A_U03, AR_2A_U12C-1T-P-2, T-P-1, T-P-4, T-P-3M-3, M-4S-1
AR_2A_D03-BFSP_U02
Student potrafi zaprojektować i zaimlementować system tolerujący uszkodzenia i predykcyjny system harmonogramowania prac remontowych.
AR_2A_U01, AR_2A_U02, AR_2A_U03, AR_2A_U12C-1T-P-7, T-P-8, T-P-9, T-P-5, T-P-6M-3, M-4S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_D03-BFSP_W01
Student zna i rozumie zagadnienia związane z diagnostyką przemysłową, systemami tolerującymi uszkodzenia oraz przewidywaniem stanu maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem harmongramwania prac serwisowych.
2,0Student nie zna i nie rozumie zagadnień związanych z diagnostyką przemysłową, systemami tolerującymi uszkodzenia oraz przewidywaniem stanu maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem harmongramwania prac serwisowych. Uzyskał poniżej 50% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,0Student zna i rozumie zagadnienia związane z diagnostyką przemysłową, systemami tolerującymi uszkodzenia oraz przewidywaniem stanu maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem harmongramwania prac serwisowych. Uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student zna i rozumie zagadnienia związane z diagnostyką przemysłową, systemami tolerującymi uszkodzenia oraz przewidywaniem stanu maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem harmongramwania prac serwisowych. Uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student zna i rozumie zagadnienia związane z diagnostyką przemysłową, systemami tolerującymi uszkodzenia oraz przewidywaniem stanu maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem harmongramwania prac serwisowych. Uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student zna i rozumie zagadnienia związane z diagnostyką przemysłową, systemami tolerującymi uszkodzenia oraz przewidywaniem stanu maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem harmongramwania prac serwisowych. Uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student zna i rozumie zagadnienia związane z diagnostyką przemysłową, systemami tolerującymi uszkodzenia oraz przewidywaniem stanu maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem harmongramwania prac serwisowych. Uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_D03-BFSP_U01
Student potrafi zdefiniować defekty i uszkodzenia, dokonać implementacji algorytmów diagnostyki i ich wizualizacji, dokonać walidacji opracowanego systemu diagnostycznego.
2,0Student nie potrafi zdefiniować defektów i uszkodzeń, dokonać implementacji algorytmów diagnostyki i ich wizualizacji, dokonać walidacji opracowanego systemu diagnostycznego. Uzyskał poniżej 50% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,0Student potrafi zdefiniować defekty i uszkodzenia, dokonać implementacji algorytmów diagnostyki i ich wizualizacji, dokonać walidacji opracowanego systemu diagnostycznego. Uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student potrafi zdefiniować defekty i uszkodzenia, dokonać implementacji algorytmów diagnostyki i ich wizualizacji, dokonać walidacji opracowanego systemu diagnostycznego. Uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student potrafi zdefiniować defekty i uszkodzenia, dokonać implementacji algorytmów diagnostyki i ich wizualizacji, dokonać walidacji opracowanego systemu diagnostycznego. Uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student potrafi zdefiniować defekty i uszkodzenia, dokonać implementacji algorytmów diagnostyki i ich wizualizacji, dokonać walidacji opracowanego systemu diagnostycznego. Uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student potrafi zdefiniować defekty i uszkodzenia, dokonać implementacji algorytmów diagnostyki i ich wizualizacji, dokonać walidacji opracowanego systemu diagnostycznego. Uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
AR_2A_D03-BFSP_U02
Student potrafi zaprojektować i zaimlementować system tolerujący uszkodzenia i predykcyjny system harmonogramowania prac remontowych.
2,0Student nie potrafi zaprojektować i zaimlementować systemu tolerującego uszkodzenia i predykcyjnego systemu harmonogramowania prac remontowych. Uzyskał poniżej 50% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,0Student potrafi zaprojektować i zaimlementować system tolerujący uszkodzenia i predykcyjny system harmonogramowania prac remontowych. Uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student potrafi zaprojektować i zaimlementować system tolerujący uszkodzenia i predykcyjny system harmonogramowania prac remontowych. Uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student potrafi zaprojektować i zaimlementować system tolerujący uszkodzenia i predykcyjny system harmonogramowania prac remontowych. Uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student potrafi zaprojektować i zaimlementować system tolerujący uszkodzenia i predykcyjny system harmonogramowania prac remontowych. Uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student potrafi zaprojektować i zaimlementować system tolerujący uszkodzenia i predykcyjny system harmonogramowania prac remontowych. Uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.

Literatura podstawowa

  1. Jan Maciej Kościelny, Diagnostyka zautomatyzowanych procesów przemysłowych, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2015, ISBN/ISSN: 978-83-7837-563-0
  2. Korbicz, J., Kościelny, J.M., Kowalczuk, Z., Cholewa, W., Fault Diagnosis Models, Artificial Intelligence, Applications, 2004, ISBN 978-3-540-40767-6
  3. Ron J. Patton, Paul M. Frank, Robert N. Clark, Issues of Fault Diagnosis for Dynamic Systems, 2013, ISBN 9781447136446

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Charakterystyka obiektu. Zdefiniowanie listy defektów/uszkodzeń obiektu. Analiza możliwości wykrycia poszczególnych defektów/uszkodzeń – dobór metod diagnostycznych. Projekt rozmieszczenia czujników dla zadania diagnostyki2
T-P-2Projekt wizualizacji dla obiektu.2
T-P-3Implementacja sterowania obiektu.4
T-P-4Implementacja algorytmów diagnostycznych.6
T-P-5Projekt i implementacja układu tolerującego uszkodzenia.4
T-P-6Projekt i implementacja predykcyjnych algorytmów harmonogramowania prac serwisowych.4
T-P-7Walidacja poprawności wykonania zadania.4
T-P-8Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.2
T-P-9Prezentacja i ocena projektów.2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do zagadnień diagnostyki przemysłowej1
T-W-2Metody detekcji, metody lokalizacji4
T-W-3Układy tolerujące uszkodzenia2
T-W-4Harmonogramowanie prac remontowych - predykcja zdatności systemu2
T-W-5System diagnostyki z predykcją niezawodności obiektu - przykład. Zaliczenie wykładów.6
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1uczestnictwo w zajęciach30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Studia literaturowe2
A-W-2uczestnictwo w zajęciach15
A-W-3Zapoznanie z materiałami dostępnymi w Internecie3
20
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_D03-BFSP_W01Student zna i rozumie zagadnienia związane z diagnostyką przemysłową, systemami tolerującymi uszkodzenia oraz przewidywaniem stanu maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem harmongramwania prac serwisowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_W03Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z teorii sterowania i systemów.
AR_2A_W09Ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu diagnostyki technicznej i nadzoru procesów technologicznych, zna najnowsze rozwiązania w tej dziedzinie.
AR_2A_W12Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji i inżynierii wiedzy.
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszymi trendami, poziomem wiedzy, stanem techniki oraz narzędziami sprzętowo-programowymi stosowanymi w systemach diagnostyki przemysłowej. Celem części praktycznej jest utrwalenie praktyczne pozyskanej wiedzy
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie do zagadnień diagnostyki przemysłowej
T-W-2Metody detekcji, metody lokalizacji
T-W-3Układy tolerujące uszkodzenia
T-W-4Harmonogramowanie prac remontowych - predykcja zdatności systemu
T-W-5System diagnostyki z predykcją niezawodności obiektu - przykład. Zaliczenie wykładów.
Metody nauczaniaM-1Metoda przypadków
M-2Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie zaliczenia pisemnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna i nie rozumie zagadnień związanych z diagnostyką przemysłową, systemami tolerującymi uszkodzenia oraz przewidywaniem stanu maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem harmongramwania prac serwisowych. Uzyskał poniżej 50% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,0Student zna i rozumie zagadnienia związane z diagnostyką przemysłową, systemami tolerującymi uszkodzenia oraz przewidywaniem stanu maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem harmongramwania prac serwisowych. Uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student zna i rozumie zagadnienia związane z diagnostyką przemysłową, systemami tolerującymi uszkodzenia oraz przewidywaniem stanu maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem harmongramwania prac serwisowych. Uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student zna i rozumie zagadnienia związane z diagnostyką przemysłową, systemami tolerującymi uszkodzenia oraz przewidywaniem stanu maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem harmongramwania prac serwisowych. Uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student zna i rozumie zagadnienia związane z diagnostyką przemysłową, systemami tolerującymi uszkodzenia oraz przewidywaniem stanu maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem harmongramwania prac serwisowych. Uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student zna i rozumie zagadnienia związane z diagnostyką przemysłową, systemami tolerującymi uszkodzenia oraz przewidywaniem stanu maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem harmongramwania prac serwisowych. Uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_D03-BFSP_U01Student potrafi zdefiniować defekty i uszkodzenia, dokonać implementacji algorytmów diagnostyki i ich wizualizacji, dokonać walidacji opracowanego systemu diagnostycznego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U01Wykorzystuje wiedzę z matematyki do: - opisu i analizy zaawansowanych algorytmów przetwarzania sygnałów, - rozwiązywania złożonych problemów robotyki i automatyki, - optymalizacji układów automatycznego sterowania.
AR_2A_U02Potrafi, wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne, przetwarzać sygnały celem wydobycia z nich informacji niezbędnych do prawidłowego działania układu sterowania.
AR_2A_U03Potrafi dokonać analizy i syntezy algorytmów sterowania złożonymi procesami technologicznymi wykorzystując w tym celu odpowiednie metody i narzędzia informatyczne.
AR_2A_U12Umie zaprojektować i uruchomić zaawansowany układ diagnostyki, nadzoru i wizualizacji złożonego procesu technologicznego wykorzystując w tym celu właściwe narzędzia informatyczne, potrafi ocenić przydatność nowych rozwiązań w tych systemach
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszymi trendami, poziomem wiedzy, stanem techniki oraz narzędziami sprzętowo-programowymi stosowanymi w systemach diagnostyki przemysłowej. Celem części praktycznej jest utrwalenie praktyczne pozyskanej wiedzy
Treści programoweT-P-2Projekt wizualizacji dla obiektu.
T-P-1Charakterystyka obiektu. Zdefiniowanie listy defektów/uszkodzeń obiektu. Analiza możliwości wykrycia poszczególnych defektów/uszkodzeń – dobór metod diagnostycznych. Projekt rozmieszczenia czujników dla zadania diagnostyki
T-P-4Implementacja algorytmów diagnostycznych.
T-P-3Implementacja sterowania obiektu.
Metody nauczaniaM-3Zajęcia z użyciem komputera
M-4Metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena podsumowująca postęp pracy nad projektem
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zdefiniować defektów i uszkodzeń, dokonać implementacji algorytmów diagnostyki i ich wizualizacji, dokonać walidacji opracowanego systemu diagnostycznego. Uzyskał poniżej 50% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,0Student potrafi zdefiniować defekty i uszkodzenia, dokonać implementacji algorytmów diagnostyki i ich wizualizacji, dokonać walidacji opracowanego systemu diagnostycznego. Uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student potrafi zdefiniować defekty i uszkodzenia, dokonać implementacji algorytmów diagnostyki i ich wizualizacji, dokonać walidacji opracowanego systemu diagnostycznego. Uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student potrafi zdefiniować defekty i uszkodzenia, dokonać implementacji algorytmów diagnostyki i ich wizualizacji, dokonać walidacji opracowanego systemu diagnostycznego. Uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student potrafi zdefiniować defekty i uszkodzenia, dokonać implementacji algorytmów diagnostyki i ich wizualizacji, dokonać walidacji opracowanego systemu diagnostycznego. Uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student potrafi zdefiniować defekty i uszkodzenia, dokonać implementacji algorytmów diagnostyki i ich wizualizacji, dokonać walidacji opracowanego systemu diagnostycznego. Uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_D03-BFSP_U02Student potrafi zaprojektować i zaimlementować system tolerujący uszkodzenia i predykcyjny system harmonogramowania prac remontowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U01Wykorzystuje wiedzę z matematyki do: - opisu i analizy zaawansowanych algorytmów przetwarzania sygnałów, - rozwiązywania złożonych problemów robotyki i automatyki, - optymalizacji układów automatycznego sterowania.
AR_2A_U02Potrafi, wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne, przetwarzać sygnały celem wydobycia z nich informacji niezbędnych do prawidłowego działania układu sterowania.
AR_2A_U03Potrafi dokonać analizy i syntezy algorytmów sterowania złożonymi procesami technologicznymi wykorzystując w tym celu odpowiednie metody i narzędzia informatyczne.
AR_2A_U12Umie zaprojektować i uruchomić zaawansowany układ diagnostyki, nadzoru i wizualizacji złożonego procesu technologicznego wykorzystując w tym celu właściwe narzędzia informatyczne, potrafi ocenić przydatność nowych rozwiązań w tych systemach
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszymi trendami, poziomem wiedzy, stanem techniki oraz narzędziami sprzętowo-programowymi stosowanymi w systemach diagnostyki przemysłowej. Celem części praktycznej jest utrwalenie praktyczne pozyskanej wiedzy
Treści programoweT-P-7Walidacja poprawności wykonania zadania.
T-P-8Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
T-P-9Prezentacja i ocena projektów.
T-P-5Projekt i implementacja układu tolerującego uszkodzenia.
T-P-6Projekt i implementacja predykcyjnych algorytmów harmonogramowania prac serwisowych.
Metody nauczaniaM-3Zajęcia z użyciem komputera
M-4Metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena podsumowująca postęp pracy nad projektem
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zaprojektować i zaimlementować systemu tolerującego uszkodzenia i predykcyjnego systemu harmonogramowania prac remontowych. Uzyskał poniżej 50% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,0Student potrafi zaprojektować i zaimlementować system tolerujący uszkodzenia i predykcyjny system harmonogramowania prac remontowych. Uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student potrafi zaprojektować i zaimlementować system tolerujący uszkodzenia i predykcyjny system harmonogramowania prac remontowych. Uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student potrafi zaprojektować i zaimlementować system tolerujący uszkodzenia i predykcyjny system harmonogramowania prac remontowych. Uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student potrafi zaprojektować i zaimlementować system tolerujący uszkodzenia i predykcyjny system harmonogramowania prac remontowych. Uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student potrafi zaprojektować i zaimlementować system tolerujący uszkodzenia i predykcyjny system harmonogramowania prac remontowych. Uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.