Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Automatyka i robotyka (S2)
specjalność: Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych

Sylabus przedmiotu Przetwarzanie sygnałów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Automatyka i robotyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przetwarzanie sygnałów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Piskorowski <Jacek.Piskorowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sławomir Kocoń <Slawomir.Kocon@zut.edu.pl>, Piotr Okoniewski <Piotr.Okoniewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 2,00,62zaliczenie
laboratoriaL1 45 3,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Rachunek różniczkowy i całkowy, przekształcenie Laplace'a, przekształcenie Fouriera, przekształcenie Z.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów ze strukturami i metodami projektowania filtrów analogowych oraz kompensacją opóźnienia grupowego.
C-2Zapoznanie studentów ze strukturami, metodami projektowania oraz analizą filtrów cyfrowych.
C-3Ukształtowanie umiejętności z zakresu projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego.
C-4Ukształtowanie umiejętności z zakresu projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Aproksymacje charakterystyk częstotliwościowych filtrów analogowych.3
T-L-2Opóźnienie grupowe filtrów analogowych.3
T-L-3Analityczna metoda kompensacji opóźnienia grupowego.6
T-L-4Kompensacja opóźnienia grupowego z wykorzystaniem metody prób i błędów.3
T-L-5Projektowanie filtrów cyfrowych z wykorzystaniem metody niezmienniczości odpowiedzi czasowych.3
T-L-6Projektowanie filtrów cyfrowych z wykorzystaniem metody dopasowanej transformaty Z.3
T-L-7Projektowanie filtrów cyfrowych z wykorzystaniem algorytmów dyskretnych.3
T-L-8Transformacje analogowo-cyfrowe.3
T-L-9Transformacje cyfrowo-cyfrowe.3
T-L-10Projektowanie filtrów o skończonej odpowiedzi impulsowej z wykorzystaniem metody okien czasowych.6
T-L-11Modelowanie filtrów cyfrowych.3
T-L-12Analiza filtrów cyfrowych w dziedzinie czasu.4
T-L-13Zaliczenie laboratorium.2
45
wykłady
T-W-1Filtry analogowe, struktury, właściwości, metody projektowania.2
T-W-2Pojęcie opóźnienia grupowego. Kompensacja opóźnienia grupowego.4
T-W-3Filtry cyfrowe, struktury, realizacja.2
T-W-4Filtry o nieskończonej odpowiedzi impulsowej. Projektowanie metodą niezmienniczości odpowiedzi czasowych.3
T-W-5Metoda dopasowanej transformaty Z.2
T-W-6Wykorzystanie algorytmów dyskretnych do projektowania filtrów cyfrowych.3
T-W-7Transformacje analogowo-cyfrowe i cyfrowo-cyfrowe.3
T-W-8Filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej. Projektowanie z wykorzystaniem metody okien czasowych.4
T-W-9Metoda próbkowania w dziedzinie częstotliwości. Aproksymacja równomiernie falista.2
T-W-10Analiza filtrów cyfrowych w dziedzinie czasu. Zaliczenie wykładów.5
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w laboratorium45
A-L-2Przygotowanie do laboratorium15
A-L-3Wykonanie sprawozdań i przygotowanie do zaliczenia15
75
wykłady
A-W-1Uczestniczenie w wykładach.30
A-W-2Studia literaturowe.10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów.10
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy z wyprowadzaniem wzorów i rozwiązywaniem przykładów na żywo
M-3Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: na podstawie zaliczenia pisemnego lub ustnego
S-2Ocena podsumowująca: na podstawie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych i kolokwium zaliczającego

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_C05_W01
Student ma wiedzę z zakresu struktur i metod projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego.
AR_2A_W02C-1T-W-2, T-W-1M-2, M-1S-1
AR_2A_C05_W02
Student ma wiedzę z zakresu struktur, metod projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych.
AR_2A_W02C-2T-W-3, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-4, T-W-5, T-W-10, T-W-9M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_C05_U01
Student ma umiejętnosci z zakresu projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego.
AR_2A_U02C-3T-L-1, T-L-2, T-L-13, T-L-4, T-L-3M-3S-2
AR_2A_C05_U02
Student ma umiejętności z zakresu projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych.
AR_2A_U02C-4T-L-6, T-L-13, T-L-5, T-L-8, T-L-10, T-L-7, T-L-9, T-L-11, T-L-12M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_C05_W01
Student ma wiedzę z zakresu struktur i metod projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego.
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z zaliczenia z zakresu struktur i metod projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego.
3,0Posiada wiedzę z zakresu struktur i metod projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
3,5Posiada wiedzę z zakresu struktur i metod projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
4,0Posiada wiedzę z zakresu struktur i metod projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
4,5Posiada wiedzę z zakresu struktur i metod projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
5,0Posiada wiedzę z zakresu struktur i metod projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
AR_2A_C05_W02
Student ma wiedzę z zakresu struktur, metod projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych.
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z zaliczenia z zakresu struktur, metod projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych.
3,0Posiada wiedzę z zakresu struktur, metod projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
3,5Posiada wiedzę z zakresu struktur, metod projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
4,0Posiada wiedzę z zakresu struktur, metod projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
4,5Posiada wiedzę z zakresu struktur, metod projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
5,0Posiada wiedzę z zakresu struktur, metod projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_C05_U01
Student ma umiejętnosci z zakresu projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego.
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z zakresu umiejętności projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego.
3,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
3,5Posiada umiejętności z zakresu projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,5Posiada umiejętności z zakresu projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
5,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
AR_2A_C05_U02
Student ma umiejętności z zakresu projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych.
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z zakresu umiejętności projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych.
3,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
3,5Posiada umiejętności z zakresu projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,5Posiada umiejętności z zakresu projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
5,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.

Literatura podstawowa

  1. Tomasz P. Zieliński, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, WKŁ, Warszawa, 2007, 2
  2. Roman Kaszyński, Filtry dolnoprzepustowe i filtry składowej stałej o zmiennych parametrach, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2001, 1
  3. Jacek Piskorowski, Wybrane zagadnienia syntezy i optymalizacji nowych klas liniowych filtrów niestacjonarnych, Wydawnictwo Uczelniane ZUT, Szczecin, 2011, 1

Literatura dodatkowa

  1. Ulrich Tietze, Christoph Schenk, Układy półprzewodnikowe, WNT, Warszawa, 2009, 4

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Aproksymacje charakterystyk częstotliwościowych filtrów analogowych.3
T-L-2Opóźnienie grupowe filtrów analogowych.3
T-L-3Analityczna metoda kompensacji opóźnienia grupowego.6
T-L-4Kompensacja opóźnienia grupowego z wykorzystaniem metody prób i błędów.3
T-L-5Projektowanie filtrów cyfrowych z wykorzystaniem metody niezmienniczości odpowiedzi czasowych.3
T-L-6Projektowanie filtrów cyfrowych z wykorzystaniem metody dopasowanej transformaty Z.3
T-L-7Projektowanie filtrów cyfrowych z wykorzystaniem algorytmów dyskretnych.3
T-L-8Transformacje analogowo-cyfrowe.3
T-L-9Transformacje cyfrowo-cyfrowe.3
T-L-10Projektowanie filtrów o skończonej odpowiedzi impulsowej z wykorzystaniem metody okien czasowych.6
T-L-11Modelowanie filtrów cyfrowych.3
T-L-12Analiza filtrów cyfrowych w dziedzinie czasu.4
T-L-13Zaliczenie laboratorium.2
45

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Filtry analogowe, struktury, właściwości, metody projektowania.2
T-W-2Pojęcie opóźnienia grupowego. Kompensacja opóźnienia grupowego.4
T-W-3Filtry cyfrowe, struktury, realizacja.2
T-W-4Filtry o nieskończonej odpowiedzi impulsowej. Projektowanie metodą niezmienniczości odpowiedzi czasowych.3
T-W-5Metoda dopasowanej transformaty Z.2
T-W-6Wykorzystanie algorytmów dyskretnych do projektowania filtrów cyfrowych.3
T-W-7Transformacje analogowo-cyfrowe i cyfrowo-cyfrowe.3
T-W-8Filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej. Projektowanie z wykorzystaniem metody okien czasowych.4
T-W-9Metoda próbkowania w dziedzinie częstotliwości. Aproksymacja równomiernie falista.2
T-W-10Analiza filtrów cyfrowych w dziedzinie czasu. Zaliczenie wykładów.5
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w laboratorium45
A-L-2Przygotowanie do laboratorium15
A-L-3Wykonanie sprawozdań i przygotowanie do zaliczenia15
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestniczenie w wykładach.30
A-W-2Studia literaturowe.10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów.10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_C05_W01Student ma wiedzę z zakresu struktur i metod projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_W02Ma pogłębioną wiedzę teoretyczną z teorii sygnałów oraz zna narzędzia komputerowe stosowane do zaawansowanej analizy sygnałów i pozyskiwania z nich informacji.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze strukturami i metodami projektowania filtrów analogowych oraz kompensacją opóźnienia grupowego.
Treści programoweT-W-2Pojęcie opóźnienia grupowego. Kompensacja opóźnienia grupowego.
T-W-1Filtry analogowe, struktury, właściwości, metody projektowania.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy z wyprowadzaniem wzorów i rozwiązywaniem przykładów na żywo
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: na podstawie zaliczenia pisemnego lub ustnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z zaliczenia z zakresu struktur i metod projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego.
3,0Posiada wiedzę z zakresu struktur i metod projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
3,5Posiada wiedzę z zakresu struktur i metod projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
4,0Posiada wiedzę z zakresu struktur i metod projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
4,5Posiada wiedzę z zakresu struktur i metod projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
5,0Posiada wiedzę z zakresu struktur i metod projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_C05_W02Student ma wiedzę z zakresu struktur, metod projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_W02Ma pogłębioną wiedzę teoretyczną z teorii sygnałów oraz zna narzędzia komputerowe stosowane do zaawansowanej analizy sygnałów i pozyskiwania z nich informacji.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów ze strukturami, metodami projektowania oraz analizą filtrów cyfrowych.
Treści programoweT-W-3Filtry cyfrowe, struktury, realizacja.
T-W-6Wykorzystanie algorytmów dyskretnych do projektowania filtrów cyfrowych.
T-W-7Transformacje analogowo-cyfrowe i cyfrowo-cyfrowe.
T-W-8Filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej. Projektowanie z wykorzystaniem metody okien czasowych.
T-W-4Filtry o nieskończonej odpowiedzi impulsowej. Projektowanie metodą niezmienniczości odpowiedzi czasowych.
T-W-5Metoda dopasowanej transformaty Z.
T-W-10Analiza filtrów cyfrowych w dziedzinie czasu. Zaliczenie wykładów.
T-W-9Metoda próbkowania w dziedzinie częstotliwości. Aproksymacja równomiernie falista.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy z wyprowadzaniem wzorów i rozwiązywaniem przykładów na żywo
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: na podstawie zaliczenia pisemnego lub ustnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z zaliczenia z zakresu struktur, metod projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych.
3,0Posiada wiedzę z zakresu struktur, metod projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
3,5Posiada wiedzę z zakresu struktur, metod projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
4,0Posiada wiedzę z zakresu struktur, metod projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
4,5Posiada wiedzę z zakresu struktur, metod projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
5,0Posiada wiedzę z zakresu struktur, metod projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_C05_U01Student ma umiejętnosci z zakresu projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U02Potrafi, wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne, przetwarzać sygnały celem wydobycia z nich informacji niezbędnych do prawidłowego działania układu sterowania.
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności z zakresu projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego.
Treści programoweT-L-1Aproksymacje charakterystyk częstotliwościowych filtrów analogowych.
T-L-2Opóźnienie grupowe filtrów analogowych.
T-L-13Zaliczenie laboratorium.
T-L-4Kompensacja opóźnienia grupowego z wykorzystaniem metody prób i błędów.
T-L-3Analityczna metoda kompensacji opóźnienia grupowego.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: na podstawie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych i kolokwium zaliczającego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z zakresu umiejętności projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego.
3,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
3,5Posiada umiejętności z zakresu projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,5Posiada umiejętności z zakresu projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
5,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania filtrów analogowych oraz kompensacji opóźnienia grupowego, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_C05_U02Student ma umiejętności z zakresu projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U02Potrafi, wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne, przetwarzać sygnały celem wydobycia z nich informacji niezbędnych do prawidłowego działania układu sterowania.
Cel przedmiotuC-4Ukształtowanie umiejętności z zakresu projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych.
Treści programoweT-L-6Projektowanie filtrów cyfrowych z wykorzystaniem metody dopasowanej transformaty Z.
T-L-13Zaliczenie laboratorium.
T-L-5Projektowanie filtrów cyfrowych z wykorzystaniem metody niezmienniczości odpowiedzi czasowych.
T-L-8Transformacje analogowo-cyfrowe.
T-L-10Projektowanie filtrów o skończonej odpowiedzi impulsowej z wykorzystaniem metody okien czasowych.
T-L-7Projektowanie filtrów cyfrowych z wykorzystaniem algorytmów dyskretnych.
T-L-9Transformacje cyfrowo-cyfrowe.
T-L-11Modelowanie filtrów cyfrowych.
T-L-12Analiza filtrów cyfrowych w dziedzinie czasu.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: na podstawie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych i kolokwium zaliczającego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z zakresu umiejętności projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych.
3,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
3,5Posiada umiejętności z zakresu projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,5Posiada umiejętności z zakresu projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
5,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania oraz analizy filtrów cyfrowych, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.