Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Automatyka i robotyka (S2)
specjalność: Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych

Sylabus przedmiotu Lobbing w życiu publicznym:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Automatyka i robotyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Lobbing w życiu publicznym
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
Nauczyciel odpowiedzialny Marzena Zychowicz <Marzena-Zychowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza ogólna z zakresu wiedzy o społeczeństwie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Znajomości podstawowych zagadnień dotyczących lobbingu, jego form i mechanizmów oraz skutków dla gospodarki i życia społecznego.
C-2Dostrzeganie sytuacji i potencjalnych przedmiotów działań lobbingowych w wąskim i szerokim wymiarze (szczebel lokalny - kraj).
C-3Zastosowanie wiedzy o lobbingu w przyszłej działalności zawodowej z zachowaniem etycznych i prawnych regulacji.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Etymologia, definicje, treści i zasięg pojęcia.2
T-W-2Ewolucja treści i formy lobbingu od wzorów antycznych do współczesnych.2
T-W-3Prawne i etyczne regulacji lobbingu. Lobbing a inne formy wpływu.2
T-W-4Lobbyści - strategie, metody, formy i narzędzia działania.2
T-W-5Modele i formy lobbingu w wybranych krajach (USA, Kanada, Wielka Brytania, RFN, Austria, Francja).2
T-W-6Lobbing w Polsce - aktorzy, role, formy i skutki działania.2
T-W-7Regulacje i praktyki lobbingu w Unii Europejskiej. Płaszczyzny i formy lobbingu Polska-UE. Zaliczenie wykładów.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział w wykładach.15
A-W-2Przygotowanie merytoryczne do wykładów, analiza literatury.10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład konwersatoryjny.
M-2Wykład informacyjny.
M-3Wykład problemowy.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Aktywność merytoryczna podczas wykładów.
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_A09.1_W01
Zna podstawowe zagadnienia z zakresu terminologii i problematyki lobbingu.
AR_2A_W13C-3, C-2, C-1T-W-5, T-W-7, T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-W-6, T-W-2M-2, M-3, M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_A09.1_U01
Potrafi trafnie identyfikować pola działań różnych podmiotów jako przedmiot działania lobbingowego i innych form wpływu.
AR_2A_U19C-3, C-2, C-1T-W-5, T-W-7, T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-W-6, T-W-2M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_A09.1_K01
Posiada kompetencje w zakresie prawnych i etycznych zachowań w sferze lobbingu w kontekście swojej przyszłej pracy zawodowej.
AR_2A_K02, AR_2A_K04C-3, C-2, C-1T-W-5, T-W-7, T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-W-6, T-W-2M-2, M-3, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_A09.1_W01
Zna podstawowe zagadnienia z zakresu terminologii i problematyki lobbingu.
2,0Nie posiada podstawową wiedzę z zakresu podstaw funkcjonowania człowieka w instytucjach, lobbowaniu. Potrafi wymienić wszystkie podstawowe zagadnienia nie wykazuje jednak pełnego ich zrozumienia.
3,0Posiada podstawową wiedzę z zakresu podstaw funkcjonowania człowieka w instytucjach, lobbowaniu. Potrafi wymienić wszystkie podstawowe zagadnienia nie wykazuje jednak pełnego ich zrozumienia.
3,5Rozumie podstawowe elementy lobbingu oraz potrafi wskazać kluczowe instytucje, w których podejmowane są decyzje.
4,0Posiada kluczową wiedzę w zakresie celów i mechanizmów lobbingu oraz instytucji decyzyjnych.
4,5Potrafi wskazać wszystkie elementy tworzenia strategii lobbingowej.
5,0Posiada kompletną wiedzę na temat metod i technik lobbingu, instytucji i procedur związanych z podejmowaniem decyzji.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_A09.1_U01
Potrafi trafnie identyfikować pola działań różnych podmiotów jako przedmiot działania lobbingowego i innych form wpływu.
2,0Nie potrafi wymienić, opisać i wyjaśnić typowych sytuacji lobbingujących
3,0Umie wskazać podstawowe typy zachowań lobbingujących nie wykracza jednak poza zdolność do ich fragmentarycznej analizy.
3,5Dostrzega wielopłaszczyznowe determinanty zachowań lobbingujących. Potrafi dokonać podstawowej analizy konkretnej sytuacji.
4,0Dostrzega wielopłaszczyznowe determinanty zachowań lobbingujących. Potrafi dokonać podstawowej analizy konkretnej sytuacji zawodowej; potrafi wskazać przyczyny błędów i zakłóceń we wzajemnych relacjach.
4,5Potrafi dokonać analizy wybranej sytuacji lobbingujących i wskazać przyczyny ewentualnych trudności w realizacji.
5,0Potrafi w sposób całościowy, przy uwzględnieniu wszystkich płaszczyzn analizy wyjaśnić dowolną sytuację lobbingujacą, wyjaśnić jej dynamikę oraz wskazać konsekwencje przebiegu.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_A09.1_K01
Posiada kompetencje w zakresie prawnych i etycznych zachowań w sferze lobbingu w kontekście swojej przyszłej pracy zawodowej.
2,0Nie ma ogólnej orientacji w zagadnieniach współpracy i stosunków lobbujących.
3,0Ma ogólną, ale powierzchowną orientację w zagadnieniach współpracy w sferze lobbingu.
3,5Rozróżnia podstawowe techniki lobbystyczne.
4,0Dostrzega etyczne i prawne granice w zakresie stosowanych praktyk lobbystycznych.
4,5Umie zastosować metody i techniki lobbystyczne w ramach pełnionych ról zawodowych i społecznych.
5,0Posiada ponadprzeciętne zdolności komunikacyjne, które potrafi adaptować do możliwości i potrzeb uczestników procesu podejmowania decyzji.

Literatura podstawowa

  1. Clamen M., Lobbing i jego sekrety, Felberg SA, Warszawa, 2005
  2. Jasiecki K., Molęda-Zdziech M., Kurczewska U., Lobbing, Kraków, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Kurczewska U., Molęda-Zdziech M., Lobbing w Unii Europejskiej, ISP, Warszawa, 2002
  2. Michałowska-Gorywoda K., Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej, Scholar, Warszawa, 2002

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Etymologia, definicje, treści i zasięg pojęcia.2
T-W-2Ewolucja treści i formy lobbingu od wzorów antycznych do współczesnych.2
T-W-3Prawne i etyczne regulacji lobbingu. Lobbing a inne formy wpływu.2
T-W-4Lobbyści - strategie, metody, formy i narzędzia działania.2
T-W-5Modele i formy lobbingu w wybranych krajach (USA, Kanada, Wielka Brytania, RFN, Austria, Francja).2
T-W-6Lobbing w Polsce - aktorzy, role, formy i skutki działania.2
T-W-7Regulacje i praktyki lobbingu w Unii Europejskiej. Płaszczyzny i formy lobbingu Polska-UE. Zaliczenie wykładów.3
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach.15
A-W-2Przygotowanie merytoryczne do wykładów, analiza literatury.10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_A09.1_W01Zna podstawowe zagadnienia z zakresu terminologii i problematyki lobbingu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_W13Ma wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz form indywidualnej przedsiębiorczości.
Cel przedmiotuC-3Zastosowanie wiedzy o lobbingu w przyszłej działalności zawodowej z zachowaniem etycznych i prawnych regulacji.
C-2Dostrzeganie sytuacji i potencjalnych przedmiotów działań lobbingowych w wąskim i szerokim wymiarze (szczebel lokalny - kraj).
C-1Znajomości podstawowych zagadnień dotyczących lobbingu, jego form i mechanizmów oraz skutków dla gospodarki i życia społecznego.
Treści programoweT-W-5Modele i formy lobbingu w wybranych krajach (USA, Kanada, Wielka Brytania, RFN, Austria, Francja).
T-W-7Regulacje i praktyki lobbingu w Unii Europejskiej. Płaszczyzny i formy lobbingu Polska-UE. Zaliczenie wykładów.
T-W-4Lobbyści - strategie, metody, formy i narzędzia działania.
T-W-3Prawne i etyczne regulacji lobbingu. Lobbing a inne formy wpływu.
T-W-1Etymologia, definicje, treści i zasięg pojęcia.
T-W-6Lobbing w Polsce - aktorzy, role, formy i skutki działania.
T-W-2Ewolucja treści i formy lobbingu od wzorów antycznych do współczesnych.
Metody nauczaniaM-2Wykład informacyjny.
M-3Wykład problemowy.
M-1Wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność merytoryczna podczas wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada podstawową wiedzę z zakresu podstaw funkcjonowania człowieka w instytucjach, lobbowaniu. Potrafi wymienić wszystkie podstawowe zagadnienia nie wykazuje jednak pełnego ich zrozumienia.
3,0Posiada podstawową wiedzę z zakresu podstaw funkcjonowania człowieka w instytucjach, lobbowaniu. Potrafi wymienić wszystkie podstawowe zagadnienia nie wykazuje jednak pełnego ich zrozumienia.
3,5Rozumie podstawowe elementy lobbingu oraz potrafi wskazać kluczowe instytucje, w których podejmowane są decyzje.
4,0Posiada kluczową wiedzę w zakresie celów i mechanizmów lobbingu oraz instytucji decyzyjnych.
4,5Potrafi wskazać wszystkie elementy tworzenia strategii lobbingowej.
5,0Posiada kompletną wiedzę na temat metod i technik lobbingu, instytucji i procedur związanych z podejmowaniem decyzji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_A09.1_U01Potrafi trafnie identyfikować pola działań różnych podmiotów jako przedmiot działania lobbingowego i innych form wpływu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U19Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Cel przedmiotuC-3Zastosowanie wiedzy o lobbingu w przyszłej działalności zawodowej z zachowaniem etycznych i prawnych regulacji.
C-2Dostrzeganie sytuacji i potencjalnych przedmiotów działań lobbingowych w wąskim i szerokim wymiarze (szczebel lokalny - kraj).
C-1Znajomości podstawowych zagadnień dotyczących lobbingu, jego form i mechanizmów oraz skutków dla gospodarki i życia społecznego.
Treści programoweT-W-5Modele i formy lobbingu w wybranych krajach (USA, Kanada, Wielka Brytania, RFN, Austria, Francja).
T-W-7Regulacje i praktyki lobbingu w Unii Europejskiej. Płaszczyzny i formy lobbingu Polska-UE. Zaliczenie wykładów.
T-W-4Lobbyści - strategie, metody, formy i narzędzia działania.
T-W-3Prawne i etyczne regulacji lobbingu. Lobbing a inne formy wpływu.
T-W-1Etymologia, definicje, treści i zasięg pojęcia.
T-W-6Lobbing w Polsce - aktorzy, role, formy i skutki działania.
T-W-2Ewolucja treści i formy lobbingu od wzorów antycznych do współczesnych.
Metody nauczaniaM-3Wykład problemowy.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi wymienić, opisać i wyjaśnić typowych sytuacji lobbingujących
3,0Umie wskazać podstawowe typy zachowań lobbingujących nie wykracza jednak poza zdolność do ich fragmentarycznej analizy.
3,5Dostrzega wielopłaszczyznowe determinanty zachowań lobbingujących. Potrafi dokonać podstawowej analizy konkretnej sytuacji.
4,0Dostrzega wielopłaszczyznowe determinanty zachowań lobbingujących. Potrafi dokonać podstawowej analizy konkretnej sytuacji zawodowej; potrafi wskazać przyczyny błędów i zakłóceń we wzajemnych relacjach.
4,5Potrafi dokonać analizy wybranej sytuacji lobbingujących i wskazać przyczyny ewentualnych trudności w realizacji.
5,0Potrafi w sposób całościowy, przy uwzględnieniu wszystkich płaszczyzn analizy wyjaśnić dowolną sytuację lobbingujacą, wyjaśnić jej dynamikę oraz wskazać konsekwencje przebiegu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_A09.1_K01Posiada kompetencje w zakresie prawnych i etycznych zachowań w sferze lobbingu w kontekście swojej przyszłej pracy zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_K02Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzji
AR_2A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy prawidłowo identyfikując i rozstrzygając dylematy związane z wykonywaniem zawodu automatyka i robotyka
Cel przedmiotuC-3Zastosowanie wiedzy o lobbingu w przyszłej działalności zawodowej z zachowaniem etycznych i prawnych regulacji.
C-2Dostrzeganie sytuacji i potencjalnych przedmiotów działań lobbingowych w wąskim i szerokim wymiarze (szczebel lokalny - kraj).
C-1Znajomości podstawowych zagadnień dotyczących lobbingu, jego form i mechanizmów oraz skutków dla gospodarki i życia społecznego.
Treści programoweT-W-5Modele i formy lobbingu w wybranych krajach (USA, Kanada, Wielka Brytania, RFN, Austria, Francja).
T-W-7Regulacje i praktyki lobbingu w Unii Europejskiej. Płaszczyzny i formy lobbingu Polska-UE. Zaliczenie wykładów.
T-W-4Lobbyści - strategie, metody, formy i narzędzia działania.
T-W-3Prawne i etyczne regulacji lobbingu. Lobbing a inne formy wpływu.
T-W-1Etymologia, definicje, treści i zasięg pojęcia.
T-W-6Lobbing w Polsce - aktorzy, role, formy i skutki działania.
T-W-2Ewolucja treści i formy lobbingu od wzorów antycznych do współczesnych.
Metody nauczaniaM-2Wykład informacyjny.
M-3Wykład problemowy.
M-1Wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność merytoryczna podczas wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie ma ogólnej orientacji w zagadnieniach współpracy i stosunków lobbujących.
3,0Ma ogólną, ale powierzchowną orientację w zagadnieniach współpracy w sferze lobbingu.
3,5Rozróżnia podstawowe techniki lobbystyczne.
4,0Dostrzega etyczne i prawne granice w zakresie stosowanych praktyk lobbystycznych.
4,5Umie zastosować metody i techniki lobbystyczne w ramach pełnionych ról zawodowych i społecznych.
5,0Posiada ponadprzeciętne zdolności komunikacyjne, które potrafi adaptować do możliwości i potrzeb uczestników procesu podejmowania decyzji.