Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Automatyka i robotyka (S2)
specjalność: Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych

Sylabus przedmiotu Etyka zawodowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Automatyka i robotyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Etyka zawodowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
Nauczyciel odpowiedzialny Bożena Dydycz <Bozena.Dydycz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dariusz Zienkiewicz <Dariusz.Zienkiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza filozoficzna

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Umiejętność rozpoznawania płaszczyzn konfliktów moralnych związanych z szeroko rozumianą działalnością biznesową i gospodarczą.
C-2Refleksja własna w kontekście gotowości do wyborów moralnych w ramach pełnienia ról społecznych związanych z wykonywanym zawodem.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Etyka jako dyscyplina wiedzy. Wybrane koncepcje etyczne od starożytności po współczesność.2
T-W-2Koncepcje rozwoju moralnego jednostki. Koncepcje odpowiedzialności.2
T-W-3Szczególność problematyki etyki zawodowej w stosunku do etyki w ogóle. Problem kodeksów etycznych różnych zawodów - zalety i wady kodeksowego rozstrzygania problemów etycznych.4
T-W-4Przejawianie się podstawowych wartości w życiu gospodarczym - odpowiedzialność społeczna i jednostkowa.2
T-W-5Relacje odpowiedzialności na poziomie firmy - perspektywa pracownicza, perspektywa menedżerska.2
T-W-6Etyczne wymiary funkcjonowania firmy - otoczenie społeczne firmy; zasady pozytywnej konkurencji; etyka reklamy, kodeksy etyczne firm.2
T-W-7Zasady etycznego negocjowania. Problem socjotechnicznych manipulacji w sferze wartości moralnych. Zaliczenie wykładów.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje2
A-W-3przygotowanie i napisanie eseju8
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3wykład konwersatoryjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Aktywność merytoryczna (znajomość literatury) podczas wykładu konwersatoryjnego.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena umiejętności rozważania zagadnień problemowych na podstawie napisanego eseju.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_A02.2_W02
Wykazuje znajomość podstawowej terminologii i problematyki etyki zawodowej.
AR_2A_W14, AR_2A_W13C-2, C-1T-W-2, T-W-7, T-W-6, T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-5M-2, M-1, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_A02.2_U01
Posiada umiejętność interpretowania programów etycznych i kodeksów etycznego postępowania w kontekście działalności zawodowej.
AR_2A_U19C-2, C-1T-W-2, T-W-7, T-W-6, T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-5M-2, M-1, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_A02.2_K01
posiada kompetencję identyfikacji dylematów etycznych i ich odpowiedzialnego rozwiązywania w sferze osobistej i zawodowej
AR_2A_K02, AR_2A_K03, AR_2A_K04C-2, C-1T-W-2, T-W-7, T-W-6, T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-5M-2, M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_A02.2_W02
Wykazuje znajomość podstawowej terminologii i problematyki etyki zawodowej.
2,0nie wykazuje znajomości podstawowych pojęć i terminologii z zakresu etyki zawodowej.
3,0prezentuje wiedzę w zakresie podstawowych pojęć i terminologii właściwych dla etyki zawodowej.
3,5wiedza o typowych problemach etyki zawodowej wyrażana jest w podstawowym stopniu ścisłości.
4,0swobodne lokowanie problemów z zakresu etyki zawodowej wśród innych problemów związanych z pełnieniem ról zawodowych.
4,5znajomość reprezentatywnych teorii traktujących o podstawowych problemach etycznych ze szczególnym uwzględnieniem zawodowej.
5,0samodzielne i krytyczne operowanie wiedzą z zakresu etyki zawodowej w oparciu o reprezentatywne teorie.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_A02.2_U01
Posiada umiejętność interpretowania programów etycznych i kodeksów etycznego postępowania w kontekście działalności zawodowej.
2,0brak umiejętności rozpoznania programów etycznych i kodeksów etycznych.
3,0umiejętność wyłonienia z programów i kodeksów firm zagadnień ściśle etycznych.
3,5interpretuje problematykę biznesu w kontekście rozwiązań etycznych.
4,0umiejętność określenia standardów etycznych dla swojego zawodu i stanowiska w szerszym kontekście biznesu.
4,5umiejętność wyłonienia konfliktu etycznego w postawach jednostek i działalności firm oraz interpretacja konfliktu w oparciu o znane teorie.
5,0posiada umiejętność interpretacji dowolnego konfliktu moralnego w biznesie, potrafi wskazać ewentualne rozwiązania w oparciu o standardy z zakresu etyki biznesu.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_A02.2_K01
posiada kompetencję identyfikacji dylematów etycznych i ich odpowiedzialnego rozwiązywania w sferze osobistej i zawodowej
2,0nie stwierdza się przełożenia wiedzy i umiejętności na jakiekolwiek kompetencje.
3,0indywidualnie standardy etyczne mają znaczenie w relacjach interpersonalnych.
3,5gotowość do rozwiązywania dylematów etycznych w oparciu o wiedzę i umiejętności własne.
4,0znajduje zastosowania dla standardów z zakresu etyki biznesu w relacjach międzyludzkich w działalności biznesowej.
4,5rozpoznaje dylematy etyczne własnej aktywności w kontekście zawodu i wszelkiej aktywności biznesowej operując bazową wiedzą teoretyczną.
5,0jest kompetentny we wskazywaniu odpowiedzialnych rozwiązań konfliktu moralnego w biznesie w odniesieniu do dowolnego kazusu.

Literatura podstawowa

  1. Dietl J. Gasparski W., Etyka biznesu, PWN, Warszawa, 2002
  2. Chrysides G.D., Kaler J.H., Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa, 1999
  3. Sternberg E., Czysty biznes, etyka biznesu w działaniu, PWN, Warszawa, 1998

Literatura dodatkowa

  1. Zwoliński A., Etyka bogacenia, Wydawnictwo WAM, Kraków, 2002
  2. Blanchard K., Peale N.V., Etyka biznesu, Studio Emka, 2008
  3. Porter M.E., Prahalad C.K., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Helion, 2007

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Etyka jako dyscyplina wiedzy. Wybrane koncepcje etyczne od starożytności po współczesność.2
T-W-2Koncepcje rozwoju moralnego jednostki. Koncepcje odpowiedzialności.2
T-W-3Szczególność problematyki etyki zawodowej w stosunku do etyki w ogóle. Problem kodeksów etycznych różnych zawodów - zalety i wady kodeksowego rozstrzygania problemów etycznych.4
T-W-4Przejawianie się podstawowych wartości w życiu gospodarczym - odpowiedzialność społeczna i jednostkowa.2
T-W-5Relacje odpowiedzialności na poziomie firmy - perspektywa pracownicza, perspektywa menedżerska.2
T-W-6Etyczne wymiary funkcjonowania firmy - otoczenie społeczne firmy; zasady pozytywnej konkurencji; etyka reklamy, kodeksy etyczne firm.2
T-W-7Zasady etycznego negocjowania. Problem socjotechnicznych manipulacji w sferze wartości moralnych. Zaliczenie wykładów.1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje2
A-W-3przygotowanie i napisanie eseju8
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_A02.2_W02Wykazuje znajomość podstawowej terminologii i problematyki etyki zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_W14Ma wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej.
AR_2A_W13Ma wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz form indywidualnej przedsiębiorczości.
Cel przedmiotuC-2Refleksja własna w kontekście gotowości do wyborów moralnych w ramach pełnienia ról społecznych związanych z wykonywanym zawodem.
C-1Umiejętność rozpoznawania płaszczyzn konfliktów moralnych związanych z szeroko rozumianą działalnością biznesową i gospodarczą.
Treści programoweT-W-2Koncepcje rozwoju moralnego jednostki. Koncepcje odpowiedzialności.
T-W-7Zasady etycznego negocjowania. Problem socjotechnicznych manipulacji w sferze wartości moralnych. Zaliczenie wykładów.
T-W-6Etyczne wymiary funkcjonowania firmy - otoczenie społeczne firmy; zasady pozytywnej konkurencji; etyka reklamy, kodeksy etyczne firm.
T-W-3Szczególność problematyki etyki zawodowej w stosunku do etyki w ogóle. Problem kodeksów etycznych różnych zawodów - zalety i wady kodeksowego rozstrzygania problemów etycznych.
T-W-4Przejawianie się podstawowych wartości w życiu gospodarczym - odpowiedzialność społeczna i jednostkowa.
T-W-1Etyka jako dyscyplina wiedzy. Wybrane koncepcje etyczne od starożytności po współczesność.
T-W-5Relacje odpowiedzialności na poziomie firmy - perspektywa pracownicza, perspektywa menedżerska.
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
M-1wykład informacyjny
M-3wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność merytoryczna (znajomość literatury) podczas wykładu konwersatoryjnego.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena umiejętności rozważania zagadnień problemowych na podstawie napisanego eseju.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie wykazuje znajomości podstawowych pojęć i terminologii z zakresu etyki zawodowej.
3,0prezentuje wiedzę w zakresie podstawowych pojęć i terminologii właściwych dla etyki zawodowej.
3,5wiedza o typowych problemach etyki zawodowej wyrażana jest w podstawowym stopniu ścisłości.
4,0swobodne lokowanie problemów z zakresu etyki zawodowej wśród innych problemów związanych z pełnieniem ról zawodowych.
4,5znajomość reprezentatywnych teorii traktujących o podstawowych problemach etycznych ze szczególnym uwzględnieniem zawodowej.
5,0samodzielne i krytyczne operowanie wiedzą z zakresu etyki zawodowej w oparciu o reprezentatywne teorie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_A02.2_U01Posiada umiejętność interpretowania programów etycznych i kodeksów etycznego postępowania w kontekście działalności zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U19Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Cel przedmiotuC-2Refleksja własna w kontekście gotowości do wyborów moralnych w ramach pełnienia ról społecznych związanych z wykonywanym zawodem.
C-1Umiejętność rozpoznawania płaszczyzn konfliktów moralnych związanych z szeroko rozumianą działalnością biznesową i gospodarczą.
Treści programoweT-W-2Koncepcje rozwoju moralnego jednostki. Koncepcje odpowiedzialności.
T-W-7Zasady etycznego negocjowania. Problem socjotechnicznych manipulacji w sferze wartości moralnych. Zaliczenie wykładów.
T-W-6Etyczne wymiary funkcjonowania firmy - otoczenie społeczne firmy; zasady pozytywnej konkurencji; etyka reklamy, kodeksy etyczne firm.
T-W-3Szczególność problematyki etyki zawodowej w stosunku do etyki w ogóle. Problem kodeksów etycznych różnych zawodów - zalety i wady kodeksowego rozstrzygania problemów etycznych.
T-W-4Przejawianie się podstawowych wartości w życiu gospodarczym - odpowiedzialność społeczna i jednostkowa.
T-W-1Etyka jako dyscyplina wiedzy. Wybrane koncepcje etyczne od starożytności po współczesność.
T-W-5Relacje odpowiedzialności na poziomie firmy - perspektywa pracownicza, perspektywa menedżerska.
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
M-1wykład informacyjny
M-3wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność merytoryczna (znajomość literatury) podczas wykładu konwersatoryjnego.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena umiejętności rozważania zagadnień problemowych na podstawie napisanego eseju.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak umiejętności rozpoznania programów etycznych i kodeksów etycznych.
3,0umiejętność wyłonienia z programów i kodeksów firm zagadnień ściśle etycznych.
3,5interpretuje problematykę biznesu w kontekście rozwiązań etycznych.
4,0umiejętność określenia standardów etycznych dla swojego zawodu i stanowiska w szerszym kontekście biznesu.
4,5umiejętność wyłonienia konfliktu etycznego w postawach jednostek i działalności firm oraz interpretacja konfliktu w oparciu o znane teorie.
5,0posiada umiejętność interpretacji dowolnego konfliktu moralnego w biznesie, potrafi wskazać ewentualne rozwiązania w oparciu o standardy z zakresu etyki biznesu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_A02.2_K01posiada kompetencję identyfikacji dylematów etycznych i ich odpowiedzialnego rozwiązywania w sferze osobistej i zawodowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_K02Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzji
AR_2A_K03Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania współdziałając i pracując w grupie, przyjmując w niej różne role
AR_2A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy prawidłowo identyfikując i rozstrzygając dylematy związane z wykonywaniem zawodu automatyka i robotyka
Cel przedmiotuC-2Refleksja własna w kontekście gotowości do wyborów moralnych w ramach pełnienia ról społecznych związanych z wykonywanym zawodem.
C-1Umiejętność rozpoznawania płaszczyzn konfliktów moralnych związanych z szeroko rozumianą działalnością biznesową i gospodarczą.
Treści programoweT-W-2Koncepcje rozwoju moralnego jednostki. Koncepcje odpowiedzialności.
T-W-7Zasady etycznego negocjowania. Problem socjotechnicznych manipulacji w sferze wartości moralnych. Zaliczenie wykładów.
T-W-6Etyczne wymiary funkcjonowania firmy - otoczenie społeczne firmy; zasady pozytywnej konkurencji; etyka reklamy, kodeksy etyczne firm.
T-W-3Szczególność problematyki etyki zawodowej w stosunku do etyki w ogóle. Problem kodeksów etycznych różnych zawodów - zalety i wady kodeksowego rozstrzygania problemów etycznych.
T-W-4Przejawianie się podstawowych wartości w życiu gospodarczym - odpowiedzialność społeczna i jednostkowa.
T-W-1Etyka jako dyscyplina wiedzy. Wybrane koncepcje etyczne od starożytności po współczesność.
T-W-5Relacje odpowiedzialności na poziomie firmy - perspektywa pracownicza, perspektywa menedżerska.
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
M-3wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena umiejętności rozważania zagadnień problemowych na podstawie napisanego eseju.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie stwierdza się przełożenia wiedzy i umiejętności na jakiekolwiek kompetencje.
3,0indywidualnie standardy etyczne mają znaczenie w relacjach interpersonalnych.
3,5gotowość do rozwiązywania dylematów etycznych w oparciu o wiedzę i umiejętności własne.
4,0znajduje zastosowania dla standardów z zakresu etyki biznesu w relacjach międzyludzkich w działalności biznesowej.
4,5rozpoznaje dylematy etyczne własnej aktywności w kontekście zawodu i wszelkiej aktywności biznesowej operując bazową wiedzą teoretyczną.
5,0jest kompetentny we wskazywaniu odpowiedzialnych rozwiązań konfliktu moralnego w biznesie w odniesieniu do dowolnego kazusu.