Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Automatyka i robotyka (S2)
specjalność: Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych

Sylabus przedmiotu Etyka biznesu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Automatyka i robotyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Etyka biznesu
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
Nauczyciel odpowiedzialny Katarzyna Szymańska <Katarzyna_Szymanska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dariusz Zienkiewicz <Dariusz.Zienkiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawowa wiedza filozoficzna

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Orientacja w lokowaniu moralności wśród innych regulatorów relacji międzyludzkich. Znajomość głównych zagadnień związanych z problematyką etyki biznesu.
C-2Umiejętność rozpoznawania płaszczyzn konfliktów moralnych związanych z szeroko rozumianą działalnością biznesową i gospodarczą.
C-3Refleksja własna w kontekście gotowości do wyborów moralnych w ramach pełnienia różnych ról społecznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Specyfika etyki biznesu (stanowiska i problemy).2
T-W-2Tradycja etyczna wobec problemów moralnych biznesu (chrześcijaństwo, test kantowski i utylitarystyczny).2
T-W-3Poziom moralny w rozwoju jednostki - koncepcja Kohlberga i inne.2
T-W-4Odpowiedzialność; warunki odpowiedzialnego działania jednostki, organizacji (firmy). Relacje odpowiedzialności na poziomie firmy: perspektywa pracownicza, perspektywa menedżerska.3
T-W-5Dylematy etyczne społeczństwa biznesu: etyczne kierowanie personelem; etyczne podejmowanie decyzji; etyczne aspekty oceny efektów pracy.2
T-W-6Wzorce osobowe jako nośniki wartości pożądanych w biznesie. Zagadnienia etyczne w negocjowaniu i reklamie. Zaliczenie wykładów.4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje2
A-W-3przygotowanie prezentacji3
A-W-4przygotowanie do kolokwium6
26

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład problemowy
M-2wykład konwersatoryjny
M-3metoda przypadków
M-4inscenizacja
M-5dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: aktywność merytoryczna podczas wykładu konwersatoryjnego
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności współpracy w zespole i odpowiedzialności za przyjęte stanowisko podczas dyskusji dotyczącej przygotowanego w formie prezentacji problemu z zakresu etyki biznesu.
S-3Ocena podsumowująca: ocena kolokwium

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_A02.1_W01
Wykazuje znajomość podstawowej terminologii i problematyki etyki biznesu.
AR_2A_W13C-1, C-3, C-2T-W-6, T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-5M-2, M-1, M-3S-3, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_A02.1_U01
Posiada umiejętność interpretowania programów etycznych i kodeksów etycznego postępowania w kontekście działalności zawodowej.
AR_2A_U19C-3, C-2T-W-6, T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-5M-4, M-2, M-1, M-3S-3, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_A02.1_K01
posiada kompetencję identyfikacji dylematów etycznych i ich odpowiedzialnego rozwiązywania w sferze osobistej i zawodowej
AR_2A_K02, AR_2A_K03, AR_2A_K04C-1, C-3, C-2T-W-6, T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-5M-4, M-5, M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_A02.1_W01
Wykazuje znajomość podstawowej terminologii i problematyki etyki biznesu.
2,0nie wykazuje znajomości podstawowych pojęć i terminologii z zakresu etyki biznesu.
3,0prezentuje wiedzę w zakresie podstawowych pojęć i terminologii właściwych dla etyki biznesu.
3,5wiedza o typowych problemach etyki biznesu wyrażana jest w podstawowym stopniu ścisłości.
4,0swobodne lokowanie problemów z zakresu etyki biznesu wśród innych problemów biznesu.
4,5znajomość reprezentatywnych teorii traktujących o podstawowych problemach etycznych w biznesie.
5,0samodzielne i krytyczne operowanie wiedzą z zakresu etyki biznesu w oparciu o reprezentatywne teorie.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_A02.1_U01
Posiada umiejętność interpretowania programów etycznych i kodeksów etycznego postępowania w kontekście działalności zawodowej.
2,0brak umiejętności rozpoznania programów etycznych i kodeksów etycznych.
3,0umiejętność wyłonienia z programów i kodeksów firm zagadnień ściśle etycznych.
3,5interpretuje problematykę biznesu w kontekście rozwiązań etycznych.
4,0umiejętność określenia standardów etycznych dla swojego zawodu i stanowiska w szerszym kontekście biznesu.
4,5umiejętność wyłonienia konfliktu etycznego w postawach jednostek i działalności firm oraz interpretacja konfliktu w oparciu o znane teorie.
5,0posiada umiejętność interpretacji dowolnego konfliktu moralnego w biznesie, potrafi wskazać ewentualne rozwiązania w oparciu o standardy z zakresu etyki biznesu.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_A02.1_K01
posiada kompetencję identyfikacji dylematów etycznych i ich odpowiedzialnego rozwiązywania w sferze osobistej i zawodowej
2,0nie stwierdza się przełożenia wiedzy i umiejętności na jakiekolwiek kompetencje.
3,0indywidualnie standardy etyczne mają znaczenie w relacjach interpersonalnych.
3,5gotowość do rozwiązywania dylematów etycznych w oparciu o wiedzę i umiejętności własne.
4,0znajduje zastosowania dla standardów z zakresu etyki biznesu w relacjach międzyludzkich w działalności biznesowej.
4,5rozpoznaje dylematy etyczne własnej aktywności w kontekście zawodu i wszelkiej aktywności biznesowej operując bazową wiedzą teoretyczną.
5,0jest kompetentny we wskazywaniu odpowiedzialnych rozwiązań konfliktu moralnego w biznesie w odniesieniu do dowolnego kazusu.

Literatura podstawowa

  1. J.Dietl, W. Gasparski, Etyka biznesu, PWN, Warszawa, 2002
  2. Chrysides G.D., Kaler J.H., Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa, 1999
  3. K.Blanchard, N.V.Peale, Etyka biznesu, Studio Emka, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

  1. M.E.Porter, C.K.Prahalad, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Helion, 2007
  2. A.Zwoliński, Etyka bogacenia, Wydawnictwo WAM, Kraków, 2002

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Specyfika etyki biznesu (stanowiska i problemy).2
T-W-2Tradycja etyczna wobec problemów moralnych biznesu (chrześcijaństwo, test kantowski i utylitarystyczny).2
T-W-3Poziom moralny w rozwoju jednostki - koncepcja Kohlberga i inne.2
T-W-4Odpowiedzialność; warunki odpowiedzialnego działania jednostki, organizacji (firmy). Relacje odpowiedzialności na poziomie firmy: perspektywa pracownicza, perspektywa menedżerska.3
T-W-5Dylematy etyczne społeczństwa biznesu: etyczne kierowanie personelem; etyczne podejmowanie decyzji; etyczne aspekty oceny efektów pracy.2
T-W-6Wzorce osobowe jako nośniki wartości pożądanych w biznesie. Zagadnienia etyczne w negocjowaniu i reklamie. Zaliczenie wykładów.4
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje2
A-W-3przygotowanie prezentacji3
A-W-4przygotowanie do kolokwium6
26
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_A02.1_W01Wykazuje znajomość podstawowej terminologii i problematyki etyki biznesu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_W13Ma wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz form indywidualnej przedsiębiorczości.
Cel przedmiotuC-1Orientacja w lokowaniu moralności wśród innych regulatorów relacji międzyludzkich. Znajomość głównych zagadnień związanych z problematyką etyki biznesu.
C-3Refleksja własna w kontekście gotowości do wyborów moralnych w ramach pełnienia różnych ról społecznych.
C-2Umiejętność rozpoznawania płaszczyzn konfliktów moralnych związanych z szeroko rozumianą działalnością biznesową i gospodarczą.
Treści programoweT-W-6Wzorce osobowe jako nośniki wartości pożądanych w biznesie. Zagadnienia etyczne w negocjowaniu i reklamie. Zaliczenie wykładów.
T-W-4Odpowiedzialność; warunki odpowiedzialnego działania jednostki, organizacji (firmy). Relacje odpowiedzialności na poziomie firmy: perspektywa pracownicza, perspektywa menedżerska.
T-W-3Poziom moralny w rozwoju jednostki - koncepcja Kohlberga i inne.
T-W-1Specyfika etyki biznesu (stanowiska i problemy).
T-W-2Tradycja etyczna wobec problemów moralnych biznesu (chrześcijaństwo, test kantowski i utylitarystyczny).
T-W-5Dylematy etyczne społeczństwa biznesu: etyczne kierowanie personelem; etyczne podejmowanie decyzji; etyczne aspekty oceny efektów pracy.
Metody nauczaniaM-2wykład konwersatoryjny
M-1wykład problemowy
M-3metoda przypadków
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena kolokwium
S-1Ocena formująca: aktywność merytoryczna podczas wykładu konwersatoryjnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie wykazuje znajomości podstawowych pojęć i terminologii z zakresu etyki biznesu.
3,0prezentuje wiedzę w zakresie podstawowych pojęć i terminologii właściwych dla etyki biznesu.
3,5wiedza o typowych problemach etyki biznesu wyrażana jest w podstawowym stopniu ścisłości.
4,0swobodne lokowanie problemów z zakresu etyki biznesu wśród innych problemów biznesu.
4,5znajomość reprezentatywnych teorii traktujących o podstawowych problemach etycznych w biznesie.
5,0samodzielne i krytyczne operowanie wiedzą z zakresu etyki biznesu w oparciu o reprezentatywne teorie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_A02.1_U01Posiada umiejętność interpretowania programów etycznych i kodeksów etycznego postępowania w kontekście działalności zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U19Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Cel przedmiotuC-3Refleksja własna w kontekście gotowości do wyborów moralnych w ramach pełnienia różnych ról społecznych.
C-2Umiejętność rozpoznawania płaszczyzn konfliktów moralnych związanych z szeroko rozumianą działalnością biznesową i gospodarczą.
Treści programoweT-W-6Wzorce osobowe jako nośniki wartości pożądanych w biznesie. Zagadnienia etyczne w negocjowaniu i reklamie. Zaliczenie wykładów.
T-W-4Odpowiedzialność; warunki odpowiedzialnego działania jednostki, organizacji (firmy). Relacje odpowiedzialności na poziomie firmy: perspektywa pracownicza, perspektywa menedżerska.
T-W-3Poziom moralny w rozwoju jednostki - koncepcja Kohlberga i inne.
T-W-1Specyfika etyki biznesu (stanowiska i problemy).
T-W-2Tradycja etyczna wobec problemów moralnych biznesu (chrześcijaństwo, test kantowski i utylitarystyczny).
T-W-5Dylematy etyczne społeczństwa biznesu: etyczne kierowanie personelem; etyczne podejmowanie decyzji; etyczne aspekty oceny efektów pracy.
Metody nauczaniaM-4inscenizacja
M-2wykład konwersatoryjny
M-1wykład problemowy
M-3metoda przypadków
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena kolokwium
S-1Ocena formująca: aktywność merytoryczna podczas wykładu konwersatoryjnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak umiejętności rozpoznania programów etycznych i kodeksów etycznych.
3,0umiejętność wyłonienia z programów i kodeksów firm zagadnień ściśle etycznych.
3,5interpretuje problematykę biznesu w kontekście rozwiązań etycznych.
4,0umiejętność określenia standardów etycznych dla swojego zawodu i stanowiska w szerszym kontekście biznesu.
4,5umiejętność wyłonienia konfliktu etycznego w postawach jednostek i działalności firm oraz interpretacja konfliktu w oparciu o znane teorie.
5,0posiada umiejętność interpretacji dowolnego konfliktu moralnego w biznesie, potrafi wskazać ewentualne rozwiązania w oparciu o standardy z zakresu etyki biznesu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_A02.1_K01posiada kompetencję identyfikacji dylematów etycznych i ich odpowiedzialnego rozwiązywania w sferze osobistej i zawodowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_K02Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzji
AR_2A_K03Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania współdziałając i pracując w grupie, przyjmując w niej różne role
AR_2A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy prawidłowo identyfikując i rozstrzygając dylematy związane z wykonywaniem zawodu automatyka i robotyka
Cel przedmiotuC-1Orientacja w lokowaniu moralności wśród innych regulatorów relacji międzyludzkich. Znajomość głównych zagadnień związanych z problematyką etyki biznesu.
C-3Refleksja własna w kontekście gotowości do wyborów moralnych w ramach pełnienia różnych ról społecznych.
C-2Umiejętność rozpoznawania płaszczyzn konfliktów moralnych związanych z szeroko rozumianą działalnością biznesową i gospodarczą.
Treści programoweT-W-6Wzorce osobowe jako nośniki wartości pożądanych w biznesie. Zagadnienia etyczne w negocjowaniu i reklamie. Zaliczenie wykładów.
T-W-4Odpowiedzialność; warunki odpowiedzialnego działania jednostki, organizacji (firmy). Relacje odpowiedzialności na poziomie firmy: perspektywa pracownicza, perspektywa menedżerska.
T-W-3Poziom moralny w rozwoju jednostki - koncepcja Kohlberga i inne.
T-W-1Specyfika etyki biznesu (stanowiska i problemy).
T-W-2Tradycja etyczna wobec problemów moralnych biznesu (chrześcijaństwo, test kantowski i utylitarystyczny).
T-W-5Dylematy etyczne społeczństwa biznesu: etyczne kierowanie personelem; etyczne podejmowanie decyzji; etyczne aspekty oceny efektów pracy.
Metody nauczaniaM-4inscenizacja
M-5dyskusja dydaktyczna
M-3metoda przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena umiejętności współpracy w zespole i odpowiedzialności za przyjęte stanowisko podczas dyskusji dotyczącej przygotowanego w formie prezentacji problemu z zakresu etyki biznesu.
S-1Ocena formująca: aktywność merytoryczna podczas wykładu konwersatoryjnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie stwierdza się przełożenia wiedzy i umiejętności na jakiekolwiek kompetencje.
3,0indywidualnie standardy etyczne mają znaczenie w relacjach interpersonalnych.
3,5gotowość do rozwiązywania dylematów etycznych w oparciu o wiedzę i umiejętności własne.
4,0znajduje zastosowania dla standardów z zakresu etyki biznesu w relacjach międzyludzkich w działalności biznesowej.
4,5rozpoznaje dylematy etyczne własnej aktywności w kontekście zawodu i wszelkiej aktywności biznesowej operując bazową wiedzą teoretyczną.
5,0jest kompetentny we wskazywaniu odpowiedzialnych rozwiązań konfliktu moralnego w biznesie w odniesieniu do dowolnego kazusu.