Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Automatyka i robotyka (S2)
specjalność: Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych

Sylabus przedmiotu Język niemiecki:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Automatyka i robotyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Język niemiecki
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Języków Obcych
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Maziarz <Anna.Maziarz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Katarzyna Głębocka <Katarzyna.Glebocka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język niemiecki
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
lektoratLK1 30 3,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość języka na poziomie B2 potwierdzona egzaminem uczelnianym bądź certyfikatem językowym na wymaganym poziomie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
C-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
lektorat
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne z zakresu: Jednostki i wielkości fizyczne. Ładunek elektryczny. (Physikalische Gröβen und Einheiten. Elektrische Ladung)3
T-LK-2Pole elektryczne i magnetyczne. (Elektrisches und magnetisches Feld) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych. (Lesestile und Lesestrategien)3
T-LK-3Automatyka. Podstawy. (Grundlagen der Automatisierungstechnik) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)3
T-LK-4Automatyzacja urządzeń i procesów produkcji. (Industrieautomation von Produktionsmaschinen. Automatisierung verfahrenstechnischer Prozesse) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)5
T-LK-5Roboty. Podział ze względu na zastosowanie. (Roboter. Einteilung nach Einsatzgebieten) Zdania względne (Relativsätze). Przydawka rozwinięta (Das erweiterte Attribut)5
T-LK-6Robotyka i automatyka. Podstawy i fakty. (Interdisziplinäres Wissensgebiet Robotertechnik und Automation. Grundlagen und Fakten)5
T-LK-7Cybernetyka. Podstawy. (Technische Kybernetik. Einführung in die interdisziplinäre Wissenschaft) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)3
T-LK-8Nowe technologie a bezpieczeństwo. (Moderne Technologien und mehr Sicherheit) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
lektorat
A-LK-1Zajęcia praktyczne.30
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć.30
A-LK-3Udział w konsultacjach.5
A-LK-4Przygotowanie się do egzaminu.10
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-5praca z tekstem
M-6słuchanie ze zrozumieniem

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_A01.2_U01
potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
AR_2A_U16, AR_2A_U17, AR_2A_U18, AR_2A_U20C-1T-LK-2, T-LK-6, T-LK-5, T-LK-8, T-LK-1, T-LK-7, T-LK-3, T-LK-4M-3, M-2, M-4, M-1, M-6S-1
AR_2A_A01.2_U02
Student rozumie większość czytanych tekstów i używa podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
AR_2A_U20C-2T-LK-2, T-LK-6, T-LK-5, T-LK-8, T-LK-1, T-LK-7, T-LK-3, T-LK-4M-1, M-5S-2, S-1

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_A01.2_U01
potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
2,0
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
AR_2A_A01.2_U02
Student rozumie większość czytanych tekstów i używa podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
2,0
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Erich Zettl, Jörg Janssen, Heidrun Müller, Aus moderner Technik und Naturwissenschaft : Ein Lese- und Übungsbuch für Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber Verlag, 1999
 2. Sabina Löhr, Moderne Technologie und mehr Sicherheit : Neue Wege in der Automatisierungstechnik, SPS-Magazin 1+2, 2009
 3. F. Ebel, S. Idler, G. Prede, D. Scholz, Grundlagen der Automatisierungstechnik. Fachbuch, Festo Didactic – 01, 2008, www.festo-didactic.com)
 4. Automatisierungstechnik, 2011, www.at-technik.de
 5. 2011, www.iks.hs-merseburg.de
 6. Station Transportband. Kennenlernen von Komponenten und deren Funktion, 2011, lehrerfortbildung-bw.de/ faecher/nwt/fb/atechnik/de/transport/aufgaben/index.html
 7. Roboter, 2011, www.golem.de/spezials/robots
 8. Was ist Robotik und Automation?, 2011, prof.beuth-hochschule.de
 9. Prof.Dr. Tatjana Lange, Steuerungstechnik.DOC, 2011
 10. Wolfgang Stieler, „Der Roboter als Freund“, Technology Review, 2012, www.heise.de/tr/artikel/Der-Roboter-als-Freund-1473300.html
 11. techkyb.de/allgemeines / ... navigationssystem-binnenschifffahrt/, 2011
 12. Dr. Ing. Eberhard Kroth, Robotic und Automation : Grundlagen und Wissenswertes, 2011, www.reisrobotics.de
 13. Prozessautomatisierung, 2011, www.bma-worldwide.com

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne z zakresu: Jednostki i wielkości fizyczne. Ładunek elektryczny. (Physikalische Gröβen und Einheiten. Elektrische Ladung)3
T-LK-2Pole elektryczne i magnetyczne. (Elektrisches und magnetisches Feld) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych. (Lesestile und Lesestrategien)3
T-LK-3Automatyka. Podstawy. (Grundlagen der Automatisierungstechnik) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)3
T-LK-4Automatyzacja urządzeń i procesów produkcji. (Industrieautomation von Produktionsmaschinen. Automatisierung verfahrenstechnischer Prozesse) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)5
T-LK-5Roboty. Podział ze względu na zastosowanie. (Roboter. Einteilung nach Einsatzgebieten) Zdania względne (Relativsätze). Przydawka rozwinięta (Das erweiterte Attribut)5
T-LK-6Robotyka i automatyka. Podstawy i fakty. (Interdisziplinäres Wissensgebiet Robotertechnik und Automation. Grundlagen und Fakten)5
T-LK-7Cybernetyka. Podstawy. (Technische Kybernetik. Einführung in die interdisziplinäre Wissenschaft) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)3
T-LK-8Nowe technologie a bezpieczeństwo. (Moderne Technologien und mehr Sicherheit) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)3
30

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1Zajęcia praktyczne.30
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć.30
A-LK-3Udział w konsultacjach.5
A-LK-4Przygotowanie się do egzaminu.10
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_A01.2_U01potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U16Potrafi biegle porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim
AR_2A_U17Wykazuje umiejętność napisania opracowania wyników pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań
AR_2A_U18Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i w języku obcym dotyczącą zagadnień szczegółowych studiowanej dyscypliny inżynierskiej
AR_2A_U20Ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-2Pole elektryczne i magnetyczne. (Elektrisches und magnetisches Feld) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych. (Lesestile und Lesestrategien)
T-LK-6Robotyka i automatyka. Podstawy i fakty. (Interdisziplinäres Wissensgebiet Robotertechnik und Automation. Grundlagen und Fakten)
T-LK-5Roboty. Podział ze względu na zastosowanie. (Roboter. Einteilung nach Einsatzgebieten) Zdania względne (Relativsätze). Przydawka rozwinięta (Das erweiterte Attribut)
T-LK-8Nowe technologie a bezpieczeństwo. (Moderne Technologien und mehr Sicherheit) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne z zakresu: Jednostki i wielkości fizyczne. Ładunek elektryczny. (Physikalische Gröβen und Einheiten. Elektrische Ladung)
T-LK-7Cybernetyka. Podstawy. (Technische Kybernetik. Einführung in die interdisziplinäre Wissenschaft) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)
T-LK-3Automatyka. Podstawy. (Grundlagen der Automatisierungstechnik) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)
T-LK-4Automatyzacja urządzeń i procesów produkcji. (Industrieautomation von Produktionsmaschinen. Automatisierung verfahrenstechnischer Prozesse) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)
Metody nauczaniaM-3prezentacja
M-2praca w grupach
M-4dyskusja
M-1zajęcia praktyczne
M-6słuchanie ze zrozumieniem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_A01.2_U02Student rozumie większość czytanych tekstów i używa podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U20Ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.
Treści programoweT-LK-2Pole elektryczne i magnetyczne. (Elektrisches und magnetisches Feld) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych. (Lesestile und Lesestrategien)
T-LK-6Robotyka i automatyka. Podstawy i fakty. (Interdisziplinäres Wissensgebiet Robotertechnik und Automation. Grundlagen und Fakten)
T-LK-5Roboty. Podział ze względu na zastosowanie. (Roboter. Einteilung nach Einsatzgebieten) Zdania względne (Relativsätze). Przydawka rozwinięta (Das erweiterte Attribut)
T-LK-8Nowe technologie a bezpieczeństwo. (Moderne Technologien und mehr Sicherheit) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne z zakresu: Jednostki i wielkości fizyczne. Ładunek elektryczny. (Physikalische Gröβen und Einheiten. Elektrische Ladung)
T-LK-7Cybernetyka. Podstawy. (Technische Kybernetik. Einführung in die interdisziplinäre Wissenschaft) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)
T-LK-3Automatyka. Podstawy. (Grundlagen der Automatisierungstechnik) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)
T-LK-4Automatyzacja urządzeń i procesów produkcji. (Industrieautomation von Produktionsmaschinen. Automatisierung verfahrenstechnischer Prozesse) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-5praca z tekstem
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
S-1Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0