Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Automatyka i robotyka (S2)
specjalność: Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych

Sylabus przedmiotu Adaptacyjne układy sterowania:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Automatyka i robotyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Adaptacyjne układy sterowania
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Piskorowski <Jacek.Piskorowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sławomir Kocoń <Slawomir.Kocon@zut.edu.pl>, Piotr Okoniewski <Piotr.Okoniewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 30 2,00,38zaliczenie
wykładyW1 30 2,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zagadnień z zakresu teorii sterowania, przetwarzania sygnałów, teorii sygnałów i systemów.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z układami o zmiennych parametrach oraz filtrami Wienera.
C-2Zapoznanie studentów z algorytmami adaptacyjnymi.
C-3Ukształtowanie umiejętności z zakresu projektowania i analizy układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera.
C-4Ukształtowanie umiejętności z zakresu wykorzystania oraz implementacji algorytmów adaptacyjnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Analogowe filtry o zmiennych w czasie parametrach4
T-L-2Cyfrowe filtry o zmiennych w czasie parametrach4
T-L-3Filtry Wienera2
T-L-4Wykorzystanie filtrów Wienera do identyfikacji układów dynamicznych2
T-L-5Algorytmy adaptacyjne4
T-L-6Analiza właściwości dynamiczych układów adaptacyjnych2
T-L-7Wpływ kroku adaptacji na właściwości dynamiczne układów2
T-L-8Zastosowania układów adaptacyjnych do sterowania4
T-L-9Zastosowania układów adaptacyjnych do przetwarzania sygnałów4
T-L-10Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych2
30
wykłady
T-W-1Dynamiczne układy o zmiennych w czasie parametrach2
T-W-2Matematyczny opis układów o zmiennych w czasie parametrach2
T-W-3Modelowanie układów o zmiennych w czasie parametrach2
T-W-4Procesy losowe3
T-W-5Pojęcie filtra optymalnego. Filtry Wienera i ich właściwości.5
T-W-6Zastosowanie filtrów Wienera do identyfikacji układów dynamicznych2
T-W-7Podstawowe zasady sterowania adaptacyjnego2
T-W-8Algorytmy oraz struktury adaptacyjne dla układów o skończonej odpowiedzi impulsowej5
T-W-9Algorytmy oraz struktury adaptacyjne dla układów o nieskończonej odpowiedzi impulsowej2
T-W-10Wpływ kroku adaptacji na właściwości dynamiczne układów adaptacyjnych2
T-W-11Zastosowanie sterowania adaptacyjnego i adaptacyjnego przetwarzania sygnałów. Zaliczenie wykładów.3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w zajęciach laboratoryjnych30
A-L-2Uzupełnienie wiedzy z literatury10
A-L-3Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych oraz przygotowanie do zaliczenia10
50
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studium literaturowe10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia10
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne i/lub ustne
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie sprawodań laboratoryjnych oraz zaliczenia cyklu ćwiczeń

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_C04_W01
Student posiada wiedzę z zakresu układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera.
AR_2A_W03C-1T-W-5, T-W-4, T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1, M-2S-1
AR_2A_C04_W02
Student posiada wiedzę z zakresu struktur układów adaptacyjnych oraz algorytmów adaptacyjnych.
AR_2A_W03C-2T-W-9, T-W-7, T-W-10, T-W-11, T-W-8M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_C04_U01
Student posiada umiejętności z zakresu projektowania i analizy układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera.
AR_2A_U03C-3T-L-10, T-L-3, T-L-4, T-L-1, T-L-2M-3S-2
AR_2A_C04_U02
Student posiada umiejętności z zakresu wykorzystania oraz implementacji algorytmów adaptacyjnych.
AR_2A_U03C-4T-L-10, T-L-7, T-L-5, T-L-8, T-L-6, T-L-9M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_C04_W01
Student posiada wiedzę z zakresu układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera.
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z zaliczenia z zakresu układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera.
3,0Posiada wiedzę z zakresu układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
3,5Posiada wiedzę z zakresu układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
4,0Posiada wiedzę z zakresu układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
4,5Posiada wiedzę z zakresu układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
5,0Posiada wiedzę z zakresu układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
AR_2A_C04_W02
Student posiada wiedzę z zakresu struktur układów adaptacyjnych oraz algorytmów adaptacyjnych.
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z zaliczenia z zakresu struktur układów adaptacyjnych oraz algorytmów adaptacyjnych.
3,0Posiada wiedzę z zakresu struktur układów adaptacyjnych oraz algorytmów adaptacyjnych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
3,5Posiada wiedzę z zakresu struktur układów adaptacyjnych oraz algorytmów adaptacyjnych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
4,0Posiada wiedzę z zakresu struktur układów adaptacyjnych oraz algorytmów adaptacyjnych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
4,5Posiada wiedzę z zakresu struktur układów adaptacyjnych oraz algorytmów adaptacyjnych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
5,0Posiada wiedzę z zakresu struktur układów adaptacyjnych oraz algorytmów adaptacyjnych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_C04_U01
Student posiada umiejętności z zakresu projektowania i analizy układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera.
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z umiejętności projektowania i analizy układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera.
3,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania i analizy układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
3,5Posiada umiejętności z zakresu projektowania i analizy układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania i analizy układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,5Posiada umiejętności z zakresu projektowania i analizy układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
5,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania i analizy układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
AR_2A_C04_U02
Student posiada umiejętności z zakresu wykorzystania oraz implementacji algorytmów adaptacyjnych.
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z umiejętności wykorzystania oraz implementacji algorytmów adaptacyjnych.
3,0Posiada umiejętności z zakresu wykorzystania oraz implementacji algorytmów adaptacyjnych, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
3,5Posiada umiejętności z zakresu wykorzystania oraz implementacji algorytmów adaptacyjnych, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,0Posiada umiejętności z zakresu wykorzystania oraz implementacji algorytmów adaptacyjnych, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,5Posiada umiejętności z zakresu wykorzystania oraz implementacji algorytmów adaptacyjnych, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
5,0Posiada umiejętności z zakresu wykorzystania oraz implementacji algorytmów adaptacyjnych, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.

Literatura podstawowa

  1. Jacek Izydorczyk, Jacek Konopacki, Filtry Analogowe i Cyfrowe, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Katowice, 2003
  2. Leszek Rutkowski, Filtry Adaptacyjne i Adaptacyjne Przetwarzanie Sygnałów, WNT, Warszawa, 1994
  3. john R. Treicheler el al., Theory and Design of Adaptive Filters, Prentice Hall, New Jersey, 2001
  4. Ali H. Sayed, Fundamentals of Adaptive Filtering, Wiley, New York, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Simon O. Haykin, Adaptive Filter Theory, Prentice Hall, NewJersey, 1996

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Analogowe filtry o zmiennych w czasie parametrach4
T-L-2Cyfrowe filtry o zmiennych w czasie parametrach4
T-L-3Filtry Wienera2
T-L-4Wykorzystanie filtrów Wienera do identyfikacji układów dynamicznych2
T-L-5Algorytmy adaptacyjne4
T-L-6Analiza właściwości dynamiczych układów adaptacyjnych2
T-L-7Wpływ kroku adaptacji na właściwości dynamiczne układów2
T-L-8Zastosowania układów adaptacyjnych do sterowania4
T-L-9Zastosowania układów adaptacyjnych do przetwarzania sygnałów4
T-L-10Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Dynamiczne układy o zmiennych w czasie parametrach2
T-W-2Matematyczny opis układów o zmiennych w czasie parametrach2
T-W-3Modelowanie układów o zmiennych w czasie parametrach2
T-W-4Procesy losowe3
T-W-5Pojęcie filtra optymalnego. Filtry Wienera i ich właściwości.5
T-W-6Zastosowanie filtrów Wienera do identyfikacji układów dynamicznych2
T-W-7Podstawowe zasady sterowania adaptacyjnego2
T-W-8Algorytmy oraz struktury adaptacyjne dla układów o skończonej odpowiedzi impulsowej5
T-W-9Algorytmy oraz struktury adaptacyjne dla układów o nieskończonej odpowiedzi impulsowej2
T-W-10Wpływ kroku adaptacji na właściwości dynamiczne układów adaptacyjnych2
T-W-11Zastosowanie sterowania adaptacyjnego i adaptacyjnego przetwarzania sygnałów. Zaliczenie wykładów.3
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w zajęciach laboratoryjnych30
A-L-2Uzupełnienie wiedzy z literatury10
A-L-3Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych oraz przygotowanie do zaliczenia10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studium literaturowe10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_C04_W01Student posiada wiedzę z zakresu układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_W03Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z teorii sterowania i systemów.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z układami o zmiennych parametrach oraz filtrami Wienera.
Treści programoweT-W-5Pojęcie filtra optymalnego. Filtry Wienera i ich właściwości.
T-W-4Procesy losowe
T-W-6Zastosowanie filtrów Wienera do identyfikacji układów dynamicznych
T-W-1Dynamiczne układy o zmiennych w czasie parametrach
T-W-2Matematyczny opis układów o zmiennych w czasie parametrach
T-W-3Modelowanie układów o zmiennych w czasie parametrach
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne i/lub ustne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z zaliczenia z zakresu układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera.
3,0Posiada wiedzę z zakresu układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
3,5Posiada wiedzę z zakresu układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
4,0Posiada wiedzę z zakresu układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
4,5Posiada wiedzę z zakresu układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
5,0Posiada wiedzę z zakresu układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_C04_W02Student posiada wiedzę z zakresu struktur układów adaptacyjnych oraz algorytmów adaptacyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_W03Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z teorii sterowania i systemów.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z algorytmami adaptacyjnymi.
Treści programoweT-W-9Algorytmy oraz struktury adaptacyjne dla układów o nieskończonej odpowiedzi impulsowej
T-W-7Podstawowe zasady sterowania adaptacyjnego
T-W-10Wpływ kroku adaptacji na właściwości dynamiczne układów adaptacyjnych
T-W-11Zastosowanie sterowania adaptacyjnego i adaptacyjnego przetwarzania sygnałów. Zaliczenie wykładów.
T-W-8Algorytmy oraz struktury adaptacyjne dla układów o skończonej odpowiedzi impulsowej
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne i/lub ustne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z zaliczenia z zakresu struktur układów adaptacyjnych oraz algorytmów adaptacyjnych.
3,0Posiada wiedzę z zakresu struktur układów adaptacyjnych oraz algorytmów adaptacyjnych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
3,5Posiada wiedzę z zakresu struktur układów adaptacyjnych oraz algorytmów adaptacyjnych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
4,0Posiada wiedzę z zakresu struktur układów adaptacyjnych oraz algorytmów adaptacyjnych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
4,5Posiada wiedzę z zakresu struktur układów adaptacyjnych oraz algorytmów adaptacyjnych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
5,0Posiada wiedzę z zakresu struktur układów adaptacyjnych oraz algorytmów adaptacyjnych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_C04_U01Student posiada umiejętności z zakresu projektowania i analizy układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U03Potrafi dokonać analizy i syntezy algorytmów sterowania złożonymi procesami technologicznymi wykorzystując w tym celu odpowiednie metody i narzędzia informatyczne.
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności z zakresu projektowania i analizy układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera.
Treści programoweT-L-10Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych
T-L-3Filtry Wienera
T-L-4Wykorzystanie filtrów Wienera do identyfikacji układów dynamicznych
T-L-1Analogowe filtry o zmiennych w czasie parametrach
T-L-2Cyfrowe filtry o zmiennych w czasie parametrach
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie sprawodań laboratoryjnych oraz zaliczenia cyklu ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z umiejętności projektowania i analizy układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera.
3,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania i analizy układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
3,5Posiada umiejętności z zakresu projektowania i analizy układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania i analizy układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,5Posiada umiejętności z zakresu projektowania i analizy układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
5,0Posiada umiejętności z zakresu projektowania i analizy układów o zmiennych parametrach oraz filtrów Wienera, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_C04_U02Student posiada umiejętności z zakresu wykorzystania oraz implementacji algorytmów adaptacyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U03Potrafi dokonać analizy i syntezy algorytmów sterowania złożonymi procesami technologicznymi wykorzystując w tym celu odpowiednie metody i narzędzia informatyczne.
Cel przedmiotuC-4Ukształtowanie umiejętności z zakresu wykorzystania oraz implementacji algorytmów adaptacyjnych.
Treści programoweT-L-10Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych
T-L-7Wpływ kroku adaptacji na właściwości dynamiczne układów
T-L-5Algorytmy adaptacyjne
T-L-8Zastosowania układów adaptacyjnych do sterowania
T-L-6Analiza właściwości dynamiczych układów adaptacyjnych
T-L-9Zastosowania układów adaptacyjnych do przetwarzania sygnałów
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie sprawodań laboratoryjnych oraz zaliczenia cyklu ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z umiejętności wykorzystania oraz implementacji algorytmów adaptacyjnych.
3,0Posiada umiejętności z zakresu wykorzystania oraz implementacji algorytmów adaptacyjnych, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
3,5Posiada umiejętności z zakresu wykorzystania oraz implementacji algorytmów adaptacyjnych, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,0Posiada umiejętności z zakresu wykorzystania oraz implementacji algorytmów adaptacyjnych, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
4,5Posiada umiejętności z zakresu wykorzystania oraz implementacji algorytmów adaptacyjnych, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.
5,0Posiada umiejętności z zakresu wykorzystania oraz implementacji algorytmów adaptacyjnych, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny zaliczenia końcowego z tego zakresu.