Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Automatyka i robotyka (S2)
specjalność: Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych

Sylabus przedmiotu Procedury ochrony własności przemysłowej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Automatyka i robotyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Procedury ochrony własności przemysłowej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Systemów Informacyjnych
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Lipczyński <Tomasz.Lipczynski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 0,0 ECTS (formy) 0,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 5 0,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy wiedzy z zakresu własności przemysłowej, znajomość przedmiotów własności przemysłowej i zasad ochrony.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Utrwalenie wiedzy z zakresu ochrony własności przemysłowej; Zapoznanie z różnymi systemami ochrony prawem własności przemysłowej. Procedury postępowania przed urzędami patentowymi. Pogłębienie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł informacji patentowej, wyszukiwania w bazach danych, umiejętność sporządzeni8a badani8a stanu techniki dla zagadnienia technicznego.
C-2Utrwalenie wiedzy z zakresu ochrony własności przemysłowej; Zapoznanie z dokumentacją zgłoszeniową przedmiotów własności przemysłowej oraz procedurą postępowania przed urzędem patentowym. Pogłębienie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł informacji patentowej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Przypomnienie informacji ogólnych z zakresu własności przemysłowej w Polsce i na swiecie1
T-W-2Procedura uzyskiwania praw wyłacznych na rozwiązania techniczne: wynalazki i wzory użytkowe. Procedura krajowa. PCT , EPO1
T-W-3Procedury ochrony wzoru przemysłowego: krajowa, OHIM , WIPO. Dokumentacja zgłoszeniowa wzoru przemysłowego1
T-W-4Procedury uzyskiwania ochrony na znaki towarowe: dokumentacja zgłoszeniowa, procedura krajowa, procedura wspólnotowa - postępowanie przed OHIM. Porozumienie i Protokół madrycki.1
T-W-5Informacja patentowa, klasyfikacja patentowa i badania patentowe. Zaliczenie wykładów.1
5

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach5
5

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład połączony z prezentacją

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne na koniec zajęć

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_O03_W01
W stopniu ograniczonym wie jakie dobra niematerialne podlegają ochronie, jakie są wyłączone spod ochrony. Zna niektóre procedury postępowania przed urzędami patentowymi. Wie jakich formalności należy dokonać w celu uzyskania prawa wyłącznego dla niektórych przedmiotów własności przemysłowej. Wie jakie są źródła informacji patentowej
AR_2A_W14C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_O03_U01
W stopniu ograniczonym umie ocenić czy wynik jego pracy intelektualnej podlega ochronie; potrafi wybrać rodzaj ochrony dla niektórych przedmiotów własności przemysłowej; potrafi przygotować materiały niezbędne do sporządzenia dokumentacji zgłoszeniowej niektórych przedmiotów własności przemysłowej; w stopniu ograniczonym potrafi zrobić wyszukiwania w pniektórych bazach patentowych
AR_2A_U15C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_O03_K01
W stopniu ograniczonym będzie wykorzystywał niektóre systemy i procedury i prawne w celu ochrony własnych wyników pracy twórczej, a także będzie korzystał z cudzych wyników zgodnie z prawem. Będzie w stopniu ograniczonym wykorzystywał niektóre źródła informacji patentowej;
AR_2A_K02, AR_2A_K04C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_O03_W01
W stopniu ograniczonym wie jakie dobra niematerialne podlegają ochronie, jakie są wyłączone spod ochrony. Zna niektóre procedury postępowania przed urzędami patentowymi. Wie jakich formalności należy dokonać w celu uzyskania prawa wyłącznego dla niektórych przedmiotów własności przemysłowej. Wie jakie są źródła informacji patentowej
2,0
3,0W stopniu ograniczonym wie jakie dobra niematerialne podlegają ochronie, jakie są wyłączone spod ochrony. Zna niektóre procedury postępowania przed urzędami patentowymi. Wie jakich formalności należy dokonać w celu uzyskania prawa wyłącznego dla niektórych przedmiotów własności przemysłowej. Wie jakie są źródła informacji patentowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_O03_U01
W stopniu ograniczonym umie ocenić czy wynik jego pracy intelektualnej podlega ochronie; potrafi wybrać rodzaj ochrony dla niektórych przedmiotów własności przemysłowej; potrafi przygotować materiały niezbędne do sporządzenia dokumentacji zgłoszeniowej niektórych przedmiotów własności przemysłowej; w stopniu ograniczonym potrafi zrobić wyszukiwania w pniektórych bazach patentowych
2,0
3,0W stopniu ograniczonym umie ocenić czy wynik jego pracy intelektualnej podlega ochronie; potrafi wybrać rodzaj ochrony dla niektórych przedmiotów własności przemysłowej; potrafi przygotować materiały niezbędne do sporządzenia dokumentacji zgłoszeniowej niektórych przedmiotów własności przemysłowej; w stopniu ograniczonym potrafi zrobić wyszukiwania w pniektórych bazach patentowych ;
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_O03_K01
W stopniu ograniczonym będzie wykorzystywał niektóre systemy i procedury i prawne w celu ochrony własnych wyników pracy twórczej, a także będzie korzystał z cudzych wyników zgodnie z prawem. Będzie w stopniu ograniczonym wykorzystywał niektóre źródła informacji patentowej;
2,0
3,0W stopniu ograniczonym będzie wykorzystywał niektóre systemy i procedury i prawne w celu ochrony własnych wyników pracy twórczej, a także będzie korzystał z cudzych wyników zgodnie z prawem. Będzie w stopniu ograniczonym wykorzystywał niektóre źródła informacji patentowej;
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Renata Zawadzka, Własność intelektualna , własność przemysłowa, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2008

Literatura dodatkowa

  1. ustawa, Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 z późn. zmianami, 2000
  2. ustawa, Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U.z 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późn. zmianami, 1994
  3. pod redakcją Andrzeja Pyrży, Poradnik wynalazcy - Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym,europejskim, międzynarodowym, Krajowa Izba Gospodarcza, Urząd Patentowy RP, Warszawa, 2009
  4. pod redakcją Andrzeja Pyrży, Poradnik wynalazcy - Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym,europejskim, międzynaraodowym, Krajowa Izba Gospodarcza, Urząd Patentowy RP, Warszawa, 2009
  5. Michał du Vall, Prawo patentowe, Wolters Kluwer Polska Spólka zo.o., Warszawa, 2008
  6. pod redakcją Andrzeja Pyrży, Poradnik wynalazcy - Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym,europejskim, międzynarodowym, Krajowa Izba Gospodarcza, Urząd Patentowy RP, Warszawa, 2009
  7. Michał du Vall, Prawo patentowe, Wolters Kluwer Polska Spólka zo.o., Warszawa, 2008

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przypomnienie informacji ogólnych z zakresu własności przemysłowej w Polsce i na swiecie1
T-W-2Procedura uzyskiwania praw wyłacznych na rozwiązania techniczne: wynalazki i wzory użytkowe. Procedura krajowa. PCT , EPO1
T-W-3Procedury ochrony wzoru przemysłowego: krajowa, OHIM , WIPO. Dokumentacja zgłoszeniowa wzoru przemysłowego1
T-W-4Procedury uzyskiwania ochrony na znaki towarowe: dokumentacja zgłoszeniowa, procedura krajowa, procedura wspólnotowa - postępowanie przed OHIM. Porozumienie i Protokół madrycki.1
T-W-5Informacja patentowa, klasyfikacja patentowa i badania patentowe. Zaliczenie wykładów.1
5

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach5
5
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_O03_W01W stopniu ograniczonym wie jakie dobra niematerialne podlegają ochronie, jakie są wyłączone spod ochrony. Zna niektóre procedury postępowania przed urzędami patentowymi. Wie jakich formalności należy dokonać w celu uzyskania prawa wyłącznego dla niektórych przedmiotów własności przemysłowej. Wie jakie są źródła informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_W14Ma wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej.
Cel przedmiotuC-1Utrwalenie wiedzy z zakresu ochrony własności przemysłowej; Zapoznanie z różnymi systemami ochrony prawem własności przemysłowej. Procedury postępowania przed urzędami patentowymi. Pogłębienie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł informacji patentowej, wyszukiwania w bazach danych, umiejętność sporządzeni8a badani8a stanu techniki dla zagadnienia technicznego.
C-2Utrwalenie wiedzy z zakresu ochrony własności przemysłowej; Zapoznanie z dokumentacją zgłoszeniową przedmiotów własności przemysłowej oraz procedurą postępowania przed urzędem patentowym. Pogłębienie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł informacji patentowej.
Treści programoweT-W-1Przypomnienie informacji ogólnych z zakresu własności przemysłowej w Polsce i na swiecie
T-W-2Procedura uzyskiwania praw wyłacznych na rozwiązania techniczne: wynalazki i wzory użytkowe. Procedura krajowa. PCT , EPO
T-W-3Procedury ochrony wzoru przemysłowego: krajowa, OHIM , WIPO. Dokumentacja zgłoszeniowa wzoru przemysłowego
T-W-4Procedury uzyskiwania ochrony na znaki towarowe: dokumentacja zgłoszeniowa, procedura krajowa, procedura wspólnotowa - postępowanie przed OHIM. Porozumienie i Protokół madrycki.
T-W-5Informacja patentowa, klasyfikacja patentowa i badania patentowe. Zaliczenie wykładów.
Metody nauczaniaM-1wykład połączony z prezentacją
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne na koniec zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W stopniu ograniczonym wie jakie dobra niematerialne podlegają ochronie, jakie są wyłączone spod ochrony. Zna niektóre procedury postępowania przed urzędami patentowymi. Wie jakich formalności należy dokonać w celu uzyskania prawa wyłącznego dla niektórych przedmiotów własności przemysłowej. Wie jakie są źródła informacji patentowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_O03_U01W stopniu ograniczonym umie ocenić czy wynik jego pracy intelektualnej podlega ochronie; potrafi wybrać rodzaj ochrony dla niektórych przedmiotów własności przemysłowej; potrafi przygotować materiały niezbędne do sporządzenia dokumentacji zgłoszeniowej niektórych przedmiotów własności przemysłowej; w stopniu ograniczonym potrafi zrobić wyszukiwania w pniektórych bazach patentowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U15Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-1Utrwalenie wiedzy z zakresu ochrony własności przemysłowej; Zapoznanie z różnymi systemami ochrony prawem własności przemysłowej. Procedury postępowania przed urzędami patentowymi. Pogłębienie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł informacji patentowej, wyszukiwania w bazach danych, umiejętność sporządzeni8a badani8a stanu techniki dla zagadnienia technicznego.
C-2Utrwalenie wiedzy z zakresu ochrony własności przemysłowej; Zapoznanie z dokumentacją zgłoszeniową przedmiotów własności przemysłowej oraz procedurą postępowania przed urzędem patentowym. Pogłębienie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł informacji patentowej.
Treści programoweT-W-1Przypomnienie informacji ogólnych z zakresu własności przemysłowej w Polsce i na swiecie
T-W-2Procedura uzyskiwania praw wyłacznych na rozwiązania techniczne: wynalazki i wzory użytkowe. Procedura krajowa. PCT , EPO
T-W-3Procedury ochrony wzoru przemysłowego: krajowa, OHIM , WIPO. Dokumentacja zgłoszeniowa wzoru przemysłowego
T-W-4Procedury uzyskiwania ochrony na znaki towarowe: dokumentacja zgłoszeniowa, procedura krajowa, procedura wspólnotowa - postępowanie przed OHIM. Porozumienie i Protokół madrycki.
T-W-5Informacja patentowa, klasyfikacja patentowa i badania patentowe. Zaliczenie wykładów.
Metody nauczaniaM-1wykład połączony z prezentacją
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne na koniec zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W stopniu ograniczonym umie ocenić czy wynik jego pracy intelektualnej podlega ochronie; potrafi wybrać rodzaj ochrony dla niektórych przedmiotów własności przemysłowej; potrafi przygotować materiały niezbędne do sporządzenia dokumentacji zgłoszeniowej niektórych przedmiotów własności przemysłowej; w stopniu ograniczonym potrafi zrobić wyszukiwania w pniektórych bazach patentowych ;
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_O03_K01W stopniu ograniczonym będzie wykorzystywał niektóre systemy i procedury i prawne w celu ochrony własnych wyników pracy twórczej, a także będzie korzystał z cudzych wyników zgodnie z prawem. Będzie w stopniu ograniczonym wykorzystywał niektóre źródła informacji patentowej;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_K02Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzji
AR_2A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy prawidłowo identyfikując i rozstrzygając dylematy związane z wykonywaniem zawodu automatyka i robotyka
Cel przedmiotuC-1Utrwalenie wiedzy z zakresu ochrony własności przemysłowej; Zapoznanie z różnymi systemami ochrony prawem własności przemysłowej. Procedury postępowania przed urzędami patentowymi. Pogłębienie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł informacji patentowej, wyszukiwania w bazach danych, umiejętność sporządzeni8a badani8a stanu techniki dla zagadnienia technicznego.
C-2Utrwalenie wiedzy z zakresu ochrony własności przemysłowej; Zapoznanie z dokumentacją zgłoszeniową przedmiotów własności przemysłowej oraz procedurą postępowania przed urzędem patentowym. Pogłębienie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł informacji patentowej.
Treści programoweT-W-1Przypomnienie informacji ogólnych z zakresu własności przemysłowej w Polsce i na swiecie
T-W-2Procedura uzyskiwania praw wyłacznych na rozwiązania techniczne: wynalazki i wzory użytkowe. Procedura krajowa. PCT , EPO
T-W-3Procedury ochrony wzoru przemysłowego: krajowa, OHIM , WIPO. Dokumentacja zgłoszeniowa wzoru przemysłowego
T-W-4Procedury uzyskiwania ochrony na znaki towarowe: dokumentacja zgłoszeniowa, procedura krajowa, procedura wspólnotowa - postępowanie przed OHIM. Porozumienie i Protokół madrycki.
T-W-5Informacja patentowa, klasyfikacja patentowa i badania patentowe. Zaliczenie wykładów.
Metody nauczaniaM-1wykład połączony z prezentacją
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne na koniec zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W stopniu ograniczonym będzie wykorzystywał niektóre systemy i procedury i prawne w celu ochrony własnych wyników pracy twórczej, a także będzie korzystał z cudzych wyników zgodnie z prawem. Będzie w stopniu ograniczonym wykorzystywał niektóre źródła informacji patentowej;
3,5
4,0
4,5
5,0