Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Automatyka i robotyka (S2)
specjalność: Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych

Sylabus przedmiotu Układy tolerujące uszkodzenia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Automatyka i robotyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Układy tolerujące uszkodzenia
Specjalność Systemy sterowania procesami przemysłowymi
Jednostka prowadząca Katedra Automatyki i Robotyki
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Jaroszewski <Krzysztof.Jaroszewski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 20 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL2 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1matematyka, podstawy automatyki i terorii sterowania

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1przedstawienie wiedzy z zakresu diagnostyki procesów przemysłowych
C-2prezentacja mozliwości wykorzystania wiedzy diagnostycznej do budowy systemów tolerujących uszkodzenia
C-3wykształcenie umiejętności projektowania układów tolerujących uszkodzenia

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Model obiektu sterowania4
T-L-2System diagnostyczny obiektu6
T-L-3Wirtualne układy pomiarowe4
T-L-4Implementacja układu sterowania tolerującego uszkodzenia i harmgramującego czas serwisu8
T-L-5Walidacja, wprowadzenie zmian i przygotowanie dokumentacji6
T-L-6Podsumowanie i ocena prac2
30
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do diagnostyki i systemów tolerujących uszkodzenia1
T-W-2Detekcja i lokalizacja uszkodzeń1
T-W-3Metody detekcji uszkodzeń2
T-W-4Metody lokalizacji uszkodzeń2
T-W-5Elementy systemu tolerującego uszkodzenia2
T-W-6Architektura systemu tolerującego uszkodzenia2
T-W-7Analiza propagacji uszkodzeń1
T-W-8Redundancja sprzętowa i analityczna2
T-W-9Sztuczne sieci neuronowe a tolerowanie uszkodzeń2
T-W-10Rekonfiguracja systemu2
T-W-11Przykład obliczeniowy - rekonfiguracja. Zaliczenie wykładów.3
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie się do zajęć15
A-L-3przygotowanie dokumentacji powykonawczej5
50
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2przygotowanie się do egzaminu5
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Cwiczenia laboratoryjne
M-4Wykład z uzyciem komputera

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Na podstawie egzaminu pisemnego i ustnego
S-2Ocena formująca: Na podstawie sprawozdan
S-3Ocena podsumowująca: Na podstawie prezentacji rezultatów pracy i dokumentacji powykonawczej

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_D02-SSPP_W01
Student ma pogłębioną wiedzę z diagnotyki przemysłowej w zakresie realizacji układów tolerujących uszkodzenia i predykcyjnych systemów harmonogramowania prac remontowych.
AR_2A_W09C-1, C-2T-W-1, T-W-7, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-11, T-W-10, T-W-9, T-W-8, T-W-6, T-W-5M-1, M-2, M-4S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_D02-SSPP_U01
Student potrafi zaprojektować i zaimplementowań a następnie zweryfikować poprawność działania opracowanego układu detekcji uszkodzeń.
AR_2A_U12C-3T-L-1, T-L-2, T-L-3M-3S-2, S-3
AR_2A_D02-SSPP_U02
Student potrafi zaprojektować systen tolerujący uszkodzenia i harmonogramujący na podstawie prodykcji stanu maszyny okresy serwisowania.
AR_2A_U12C-3T-L-6, T-L-5, T-L-4M-3S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_D02-SSPP_W01
Student ma pogłębioną wiedzę z diagnotyki przemysłowej w zakresie realizacji układów tolerujących uszkodzenia i predykcyjnych systemów harmonogramowania prac remontowych.
2,0Student nie ma pogłębionej wiedzy z diagnotyki przemysłowej w zakresie realizacji układów tolerujących uszkodzenia i predykcyjnych systemów harmonogramowania prac remontowych. Uzyskał poniżej 50% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,0Student ma pogłębioną wiedzę z diagnotyki przemysłowej w zakresie realizacji układów tolerujących uszkodzenia i predykcyjnych systemów harmonogramowania prac remontowych. Uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student ma pogłębioną wiedzę z diagnotyki przemysłowej w zakresie realizacji układów tolerujących uszkodzenia i predykcyjnych systemów harmonogramowania prac remontowych. Uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student ma pogłębioną wiedzę z diagnotyki przemysłowej w zakresie realizacji układów tolerujących uszkodzenia i predykcyjnych systemów harmonogramowania prac remontowych. Uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student ma pogłębioną wiedzę z diagnotyki przemysłowej w zakresie realizacji układów tolerujących uszkodzenia i predykcyjnych systemów harmonogramowania prac remontowych. Uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student ma pogłębioną wiedzę z diagnotyki przemysłowej w zakresie realizacji układów tolerujących uszkodzenia i predykcyjnych systemów harmonogramowania prac remontowych. Uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_D02-SSPP_U01
Student potrafi zaprojektować i zaimplementowań a następnie zweryfikować poprawność działania opracowanego układu detekcji uszkodzeń.
2,0Student nie potrafi zaprojektować i zaimplementowań a następnie zweryfikować poprawności działania opracowanego układu detekcji uszkodzeń. Uzyskał poniżej 50% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,0Student potrafi zaprojektować i zaimplementowań a następnie zweryfikować poprawność działania opracowanego układu detekcji uszkodzeń. Uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student potrafi zaprojektować i zaimplementowań a następnie zweryfikować poprawność działania opracowanego układu detekcji uszkodzeń. Uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student potrafi zaprojektować i zaimplementowań a następnie zweryfikować poprawność działania opracowanego układu detekcji uszkodzeń. Uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student potrafi zaprojektować i zaimplementowań a następnie zweryfikować poprawność działania opracowanego układu detekcji uszkodzeń. Uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student potrafi zaprojektować i zaimplementowań a następnie zweryfikować poprawność działania opracowanego układu detekcji uszkodzeń. Uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
AR_2A_D02-SSPP_U02
Student potrafi zaprojektować systen tolerujący uszkodzenia i harmonogramujący na podstawie prodykcji stanu maszyny okresy serwisowania.
2,0Student nie potrafi zaprojektować systemu tolerującego uszkodzenia i harmonogramującego na podstawie predykcji stanu maszyny okresy serwisowania. Uzyskał poniżej 50% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,0Student potrafi zaprojektować system tolerujący uszkodzenia i harmonogramujący na podstawie predykcji stanu maszyny okresy serwisowania. Uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student potrafi zaprojektować system tolerujący uszkodzenia i harmonogramujący na podstawie predykcji stanu maszyny okresy serwisowania. Uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student potrafi zaprojektować system tolerujący uszkodzenia i harmonogramujący na podstawie predykcji stanu maszyny okresy serwisowania. Uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student potrafi zaprojektować system tolerujący uszkodzenia i harmonogramujący na podstawie predykcji stanu maszyny okresy serwisowania. Uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student potrafi zaprojektować system tolerujący uszkodzenia i harmonogramujący na podstawie predykcji stanu maszyny okresy serwisowania. Uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.

Literatura podstawowa

  1. Mogens Blanke i inni, Diagnosis and Fault-Tolerant Control, Springer, 2006

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Model obiektu sterowania4
T-L-2System diagnostyczny obiektu6
T-L-3Wirtualne układy pomiarowe4
T-L-4Implementacja układu sterowania tolerującego uszkodzenia i harmgramującego czas serwisu8
T-L-5Walidacja, wprowadzenie zmian i przygotowanie dokumentacji6
T-L-6Podsumowanie i ocena prac2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do diagnostyki i systemów tolerujących uszkodzenia1
T-W-2Detekcja i lokalizacja uszkodzeń1
T-W-3Metody detekcji uszkodzeń2
T-W-4Metody lokalizacji uszkodzeń2
T-W-5Elementy systemu tolerującego uszkodzenia2
T-W-6Architektura systemu tolerującego uszkodzenia2
T-W-7Analiza propagacji uszkodzeń1
T-W-8Redundancja sprzętowa i analityczna2
T-W-9Sztuczne sieci neuronowe a tolerowanie uszkodzeń2
T-W-10Rekonfiguracja systemu2
T-W-11Przykład obliczeniowy - rekonfiguracja. Zaliczenie wykładów.3
20

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie się do zajęć15
A-L-3przygotowanie dokumentacji powykonawczej5
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2przygotowanie się do egzaminu5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_D02-SSPP_W01Student ma pogłębioną wiedzę z diagnotyki przemysłowej w zakresie realizacji układów tolerujących uszkodzenia i predykcyjnych systemów harmonogramowania prac remontowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_W09Ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu diagnostyki technicznej i nadzoru procesów technologicznych, zna najnowsze rozwiązania w tej dziedzinie.
Cel przedmiotuC-1przedstawienie wiedzy z zakresu diagnostyki procesów przemysłowych
C-2prezentacja mozliwości wykorzystania wiedzy diagnostycznej do budowy systemów tolerujących uszkodzenia
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie do diagnostyki i systemów tolerujących uszkodzenia
T-W-7Analiza propagacji uszkodzeń
T-W-2Detekcja i lokalizacja uszkodzeń
T-W-3Metody detekcji uszkodzeń
T-W-4Metody lokalizacji uszkodzeń
T-W-11Przykład obliczeniowy - rekonfiguracja. Zaliczenie wykładów.
T-W-10Rekonfiguracja systemu
T-W-9Sztuczne sieci neuronowe a tolerowanie uszkodzeń
T-W-8Redundancja sprzętowa i analityczna
T-W-6Architektura systemu tolerującego uszkodzenia
T-W-5Elementy systemu tolerującego uszkodzenia
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-4Wykład z uzyciem komputera
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Na podstawie egzaminu pisemnego i ustnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma pogłębionej wiedzy z diagnotyki przemysłowej w zakresie realizacji układów tolerujących uszkodzenia i predykcyjnych systemów harmonogramowania prac remontowych. Uzyskał poniżej 50% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,0Student ma pogłębioną wiedzę z diagnotyki przemysłowej w zakresie realizacji układów tolerujących uszkodzenia i predykcyjnych systemów harmonogramowania prac remontowych. Uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student ma pogłębioną wiedzę z diagnotyki przemysłowej w zakresie realizacji układów tolerujących uszkodzenia i predykcyjnych systemów harmonogramowania prac remontowych. Uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student ma pogłębioną wiedzę z diagnotyki przemysłowej w zakresie realizacji układów tolerujących uszkodzenia i predykcyjnych systemów harmonogramowania prac remontowych. Uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student ma pogłębioną wiedzę z diagnotyki przemysłowej w zakresie realizacji układów tolerujących uszkodzenia i predykcyjnych systemów harmonogramowania prac remontowych. Uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student ma pogłębioną wiedzę z diagnotyki przemysłowej w zakresie realizacji układów tolerujących uszkodzenia i predykcyjnych systemów harmonogramowania prac remontowych. Uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_D02-SSPP_U01Student potrafi zaprojektować i zaimplementowań a następnie zweryfikować poprawność działania opracowanego układu detekcji uszkodzeń.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U12Umie zaprojektować i uruchomić zaawansowany układ diagnostyki, nadzoru i wizualizacji złożonego procesu technologicznego wykorzystując w tym celu właściwe narzędzia informatyczne, potrafi ocenić przydatność nowych rozwiązań w tych systemach
Cel przedmiotuC-3wykształcenie umiejętności projektowania układów tolerujących uszkodzenia
Treści programoweT-L-1Model obiektu sterowania
T-L-2System diagnostyczny obiektu
T-L-3Wirtualne układy pomiarowe
Metody nauczaniaM-3Cwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Na podstawie sprawozdan
S-3Ocena podsumowująca: Na podstawie prezentacji rezultatów pracy i dokumentacji powykonawczej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zaprojektować i zaimplementowań a następnie zweryfikować poprawności działania opracowanego układu detekcji uszkodzeń. Uzyskał poniżej 50% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,0Student potrafi zaprojektować i zaimplementowań a następnie zweryfikować poprawność działania opracowanego układu detekcji uszkodzeń. Uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student potrafi zaprojektować i zaimplementowań a następnie zweryfikować poprawność działania opracowanego układu detekcji uszkodzeń. Uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student potrafi zaprojektować i zaimplementowań a następnie zweryfikować poprawność działania opracowanego układu detekcji uszkodzeń. Uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student potrafi zaprojektować i zaimplementowań a następnie zweryfikować poprawność działania opracowanego układu detekcji uszkodzeń. Uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student potrafi zaprojektować i zaimplementowań a następnie zweryfikować poprawność działania opracowanego układu detekcji uszkodzeń. Uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_D02-SSPP_U02Student potrafi zaprojektować systen tolerujący uszkodzenia i harmonogramujący na podstawie prodykcji stanu maszyny okresy serwisowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U12Umie zaprojektować i uruchomić zaawansowany układ diagnostyki, nadzoru i wizualizacji złożonego procesu technologicznego wykorzystując w tym celu właściwe narzędzia informatyczne, potrafi ocenić przydatność nowych rozwiązań w tych systemach
Cel przedmiotuC-3wykształcenie umiejętności projektowania układów tolerujących uszkodzenia
Treści programoweT-L-6Podsumowanie i ocena prac
T-L-5Walidacja, wprowadzenie zmian i przygotowanie dokumentacji
T-L-4Implementacja układu sterowania tolerującego uszkodzenia i harmgramującego czas serwisu
Metody nauczaniaM-3Cwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Na podstawie sprawozdan
S-3Ocena podsumowująca: Na podstawie prezentacji rezultatów pracy i dokumentacji powykonawczej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zaprojektować systemu tolerującego uszkodzenia i harmonogramującego na podstawie predykcji stanu maszyny okresy serwisowania. Uzyskał poniżej 50% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,0Student potrafi zaprojektować system tolerujący uszkodzenia i harmonogramujący na podstawie predykcji stanu maszyny okresy serwisowania. Uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student potrafi zaprojektować system tolerujący uszkodzenia i harmonogramujący na podstawie predykcji stanu maszyny okresy serwisowania. Uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student potrafi zaprojektować system tolerujący uszkodzenia i harmonogramujący na podstawie predykcji stanu maszyny okresy serwisowania. Uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student potrafi zaprojektować system tolerujący uszkodzenia i harmonogramujący na podstawie predykcji stanu maszyny okresy serwisowania. Uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student potrafi zaprojektować system tolerujący uszkodzenia i harmonogramujący na podstawie predykcji stanu maszyny okresy serwisowania. Uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.