Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Sylabus przedmiotu Seminarium dyplomowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, studia inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium dyplomowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>, Renata Dobromilska <Renata.Dobromilska@zut.edu.pl>, Monika Grzeszczuk <Monika.Grzeszczuk@zut.edu.pl>, Ewa Rekowska <Ewa.Rekowska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS1 10 1,01,00zaliczenie
seminariaS2 20 2,01,00zaliczenie
seminariaS3 20 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu nauk przyrodniczych.
W-2Student posiada podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu statystyki i informatyki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z budową i strukturą standardowej pracy magisterskiej z zakresu ogrodnictwa.
C-2Zapoznanie z właściwym doborem i cytowaniem fachowej literatury przedmiotu, w tym pozycji obcojęzycznych.
C-3Zapoznanie z metodami stosowanymi w pracach eksperymentalnych.
C-4Zapoznanie z metodami statystycznego opracowania uzyskanych wyników badań i ich interpretacją.
C-5Zapoznanie z zasadami redagowania pracy magisterskiej oraz sposobami prezentacji uzyskanych wyników badań.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Opracowanie wyników badań - tworzenie tabel, rysunków, dokumentacja fotograficzna.8
T-S-2Interpretacja i dyskusja wyników badań.7
T-S-3Prezentacja multimedialna uzyskanych wyników badań.5
20
seminaria
T-S-1Ogólne zasady pisania prac magisterskich, charakterystyka materiału badawczego i metod badań stosowanych w pracach magisterskich.10
10
seminaria
T-S-1Dobór fachowej literatury przedmiotu przy opracowywaniu pracy magisterskiej, zasady cytowania i zapisu źródłowego.10
T-S-2Metody weryfikacji statystycznej uzyskanych wyników badań.10
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1uczestnictwo w zajęciach20
A-S-2Konsultacje u promotora pracy15
A-S-3Opracowanie wyników badań i redagowanie pracy magisterskiej.25
60
seminaria
A-S-1uczestnictwo w zajęciach10
A-S-2Przygotowanie opisu metod badań i charakterystyki materiału badawczego w formie prezentacji.15
A-S-3Konsultacje związane z tematyką badań u promotora pracy5
30
seminaria
A-S-1uczestnictwo w zajęciach20
A-S-2Konsultacje związane z tematyką badań.15
A-S-3Studiowanie fachopwej literatury związanej z tematyką pracy magisterskiej25
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające - pogadanka, opis, wyjaśnienie
M-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-3Metody programowe z użyciem komputera
M-4Metody praktyczne - pokaz

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Praca kontrolna w formie prezentacji multimedialnej
S-2Ocena formująca: Sprawozdanie częściowe z postępów przy wykonywanej pracy.
S-3Ocena podsumowująca: Sprawozdanie końcowe z wykonanej pracy dyplomowej.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C10_W01
Student zna strukturę i układ pracy magisterskiej, metody badań stosowanych w pracach magisterskich.
OG_2A_W02C-5, C-2, C-4, C-1, C-3T-S-1, T-S-1, T-S-2, T-S-3, T-S-1, T-S-2M-2, M-1, M-4, M-3S-2, S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C10_U01
Student zna strukturę i układ pracy magisterskiej, metody badań stosowanych w pracach magisterskich i praktycznie je stosuje w wykonywanej pracy dyplomowej.
OG_2A_U01C-1, C-3T-S-1M-2, M-4, M-1S-2
OG_2A_C10_U02
Student posiada umiejętność pisania pracy w języku polskim, włącznie z cytowaniem fachowej literatury krajowej i zagranicznej, zestawia i interpretuje wyniki badań.
OG_2A_U01C-2, C-4, C-5T-S-1, T-S-2, T-S-2, T-S-3, T-S-1M-2, M-3, M-4S-3, S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C10_K01
Student potrafi kreatywnie pracować w zespole jako osoba odpowiedzialne za końcowy wynik pracy.
OG_2A_K05C-3, C-4, C-5T-S-1, T-S-2, T-S-2, T-S-1M-2, M-3S-3, S-2, S-1
OG_2A_C10_K02
Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy przy realizacji zadań związanych z produkcją ogrodniczą.
OG_2A_K07C-2, C-3, C-4, C-5T-S-1, T-S-1, T-S-2, T-S-2, T-S-3, T-S-1M-2, M-3, M-4, M-1S-3, S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C10_W01
Student zna strukturę i układ pracy magisterskiej, metody badań stosowanych w pracach magisterskich.
2,0
3,0Student opanował wymaganą wiedzę w stopniu podstawowym.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C10_U01
Student zna strukturę i układ pracy magisterskiej, metody badań stosowanych w pracach magisterskich i praktycznie je stosuje w wykonywanej pracy dyplomowej.
2,0
3,0Student zadowalająco posiadł umiejętność opracowania pracy magisterskiej.
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_C10_U02
Student posiada umiejętność pisania pracy w języku polskim, włącznie z cytowaniem fachowej literatury krajowej i zagranicznej, zestawia i interpretuje wyniki badań.
2,0
3,0Student ma problemy z właściwym redagowaniem pracy magisterskiej, cytowaniem literatury fachowej, zestawianiem i interpretowaniem wyników badań.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C10_K01
Student potrafi kreatywnie pracować w zespole jako osoba odpowiedzialne za końcowy wynik pracy.
2,0
3,0Student biernie uczestniczy w pracy zespołowej, nie wykazuje własnej inicjatywy.
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_C10_K02
Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy przy realizacji zadań związanych z produkcją ogrodniczą.
2,0
3,0Student biernie uczestniczy w zajęciach, przy wykonywaniu badań i redagowaniu pracy magisterskiej nie wykazuje własnej inicjatywy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kaszyńska A., Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplonową., Złote Myśli, 2006
  2. Węglińska N., Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów., Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską., TAWPN Universitates, Kraków, 2006

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Opracowanie wyników badań - tworzenie tabel, rysunków, dokumentacja fotograficzna.8
T-S-2Interpretacja i dyskusja wyników badań.7
T-S-3Prezentacja multimedialna uzyskanych wyników badań.5
20

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Ogólne zasady pisania prac magisterskich, charakterystyka materiału badawczego i metod badań stosowanych w pracach magisterskich.10
10

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Dobór fachowej literatury przedmiotu przy opracowywaniu pracy magisterskiej, zasady cytowania i zapisu źródłowego.10
T-S-2Metody weryfikacji statystycznej uzyskanych wyników badań.10
20

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1uczestnictwo w zajęciach20
A-S-2Konsultacje u promotora pracy15
A-S-3Opracowanie wyników badań i redagowanie pracy magisterskiej.25
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1uczestnictwo w zajęciach10
A-S-2Przygotowanie opisu metod badań i charakterystyki materiału badawczego w formie prezentacji.15
A-S-3Konsultacje związane z tematyką badań u promotora pracy5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1uczestnictwo w zajęciach20
A-S-2Konsultacje związane z tematyką badań.15
A-S-3Studiowanie fachopwej literatury związanej z tematyką pracy magisterskiej25
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C10_W01Student zna strukturę i układ pracy magisterskiej, metody badań stosowanych w pracach magisterskich.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W02student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biotechnologii roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem biologii molekularnej oraz doświadczalnictwa, w tym stosowania metod statystycznych w praktyce, dostosowanych do specyfiki prowadzenia doświadczeń z szeroko rozumianego ogrodnictwa
Cel przedmiotuC-5Zapoznanie z zasadami redagowania pracy magisterskiej oraz sposobami prezentacji uzyskanych wyników badań.
C-2Zapoznanie z właściwym doborem i cytowaniem fachowej literatury przedmiotu, w tym pozycji obcojęzycznych.
C-4Zapoznanie z metodami statystycznego opracowania uzyskanych wyników badań i ich interpretacją.
C-1Zapoznanie studenta z budową i strukturą standardowej pracy magisterskiej z zakresu ogrodnictwa.
C-3Zapoznanie z metodami stosowanymi w pracach eksperymentalnych.
Treści programoweT-S-1Dobór fachowej literatury przedmiotu przy opracowywaniu pracy magisterskiej, zasady cytowania i zapisu źródłowego.
T-S-1Opracowanie wyników badań - tworzenie tabel, rysunków, dokumentacja fotograficzna.
T-S-2Interpretacja i dyskusja wyników badań.
T-S-3Prezentacja multimedialna uzyskanych wyników badań.
T-S-1Ogólne zasady pisania prac magisterskich, charakterystyka materiału badawczego i metod badań stosowanych w pracach magisterskich.
T-S-2Metody weryfikacji statystycznej uzyskanych wyników badań.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-1Metody podające - pogadanka, opis, wyjaśnienie
M-4Metody praktyczne - pokaz
M-3Metody programowe z użyciem komputera
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawozdanie częściowe z postępów przy wykonywanej pracy.
S-1Ocena formująca: Praca kontrolna w formie prezentacji multimedialnej
S-3Ocena podsumowująca: Sprawozdanie końcowe z wykonanej pracy dyplomowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował wymaganą wiedzę w stopniu podstawowym.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C10_U01Student zna strukturę i układ pracy magisterskiej, metody badań stosowanych w pracach magisterskich i praktycznie je stosuje w wykonywanej pracy dyplomowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U01student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzenia wykonawczego i eksploatacyjnego opracowania z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z budową i strukturą standardowej pracy magisterskiej z zakresu ogrodnictwa.
C-3Zapoznanie z metodami stosowanymi w pracach eksperymentalnych.
Treści programoweT-S-1Ogólne zasady pisania prac magisterskich, charakterystyka materiału badawczego i metod badań stosowanych w pracach magisterskich.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-4Metody praktyczne - pokaz
M-1Metody podające - pogadanka, opis, wyjaśnienie
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawozdanie częściowe z postępów przy wykonywanej pracy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zadowalająco posiadł umiejętność opracowania pracy magisterskiej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C10_U02Student posiada umiejętność pisania pracy w języku polskim, włącznie z cytowaniem fachowej literatury krajowej i zagranicznej, zestawia i interpretuje wyniki badań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U01student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzenia wykonawczego i eksploatacyjnego opracowania z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z właściwym doborem i cytowaniem fachowej literatury przedmiotu, w tym pozycji obcojęzycznych.
C-4Zapoznanie z metodami statystycznego opracowania uzyskanych wyników badań i ich interpretacją.
C-5Zapoznanie z zasadami redagowania pracy magisterskiej oraz sposobami prezentacji uzyskanych wyników badań.
Treści programoweT-S-1Dobór fachowej literatury przedmiotu przy opracowywaniu pracy magisterskiej, zasady cytowania i zapisu źródłowego.
T-S-2Metody weryfikacji statystycznej uzyskanych wyników badań.
T-S-2Interpretacja i dyskusja wyników badań.
T-S-3Prezentacja multimedialna uzyskanych wyników badań.
T-S-1Opracowanie wyników badań - tworzenie tabel, rysunków, dokumentacja fotograficzna.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-3Metody programowe z użyciem komputera
M-4Metody praktyczne - pokaz
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Sprawozdanie końcowe z wykonanej pracy dyplomowej.
S-2Ocena formująca: Sprawozdanie częściowe z postępów przy wykonywanej pracy.
S-1Ocena formująca: Praca kontrolna w formie prezentacji multimedialnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma problemy z właściwym redagowaniem pracy magisterskiej, cytowaniem literatury fachowej, zestawianiem i interpretowaniem wyników badań.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C10_K01Student potrafi kreatywnie pracować w zespole jako osoba odpowiedzialne za końcowy wynik pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K05student potrafi kreatywnie pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jako wykonawca części powierzonego zadania
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie z metodami stosowanymi w pracach eksperymentalnych.
C-4Zapoznanie z metodami statystycznego opracowania uzyskanych wyników badań i ich interpretacją.
C-5Zapoznanie z zasadami redagowania pracy magisterskiej oraz sposobami prezentacji uzyskanych wyników badań.
Treści programoweT-S-1Dobór fachowej literatury przedmiotu przy opracowywaniu pracy magisterskiej, zasady cytowania i zapisu źródłowego.
T-S-2Metody weryfikacji statystycznej uzyskanych wyników badań.
T-S-2Interpretacja i dyskusja wyników badań.
T-S-1Opracowanie wyników badań - tworzenie tabel, rysunków, dokumentacja fotograficzna.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-3Metody programowe z użyciem komputera
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Sprawozdanie końcowe z wykonanej pracy dyplomowej.
S-2Ocena formująca: Sprawozdanie częściowe z postępów przy wykonywanej pracy.
S-1Ocena formująca: Praca kontrolna w formie prezentacji multimedialnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student biernie uczestniczy w pracy zespołowej, nie wykazuje własnej inicjatywy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C10_K02Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy przy realizacji zadań związanych z produkcją ogrodniczą.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K07student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie planowania i realizacji zadań związanych z produkcją ogrodniczą
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z właściwym doborem i cytowaniem fachowej literatury przedmiotu, w tym pozycji obcojęzycznych.
C-3Zapoznanie z metodami stosowanymi w pracach eksperymentalnych.
C-4Zapoznanie z metodami statystycznego opracowania uzyskanych wyników badań i ich interpretacją.
C-5Zapoznanie z zasadami redagowania pracy magisterskiej oraz sposobami prezentacji uzyskanych wyników badań.
Treści programoweT-S-1Ogólne zasady pisania prac magisterskich, charakterystyka materiału badawczego i metod badań stosowanych w pracach magisterskich.
T-S-1Dobór fachowej literatury przedmiotu przy opracowywaniu pracy magisterskiej, zasady cytowania i zapisu źródłowego.
T-S-2Metody weryfikacji statystycznej uzyskanych wyników badań.
T-S-2Interpretacja i dyskusja wyników badań.
T-S-3Prezentacja multimedialna uzyskanych wyników badań.
T-S-1Opracowanie wyników badań - tworzenie tabel, rysunków, dokumentacja fotograficzna.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-3Metody programowe z użyciem komputera
M-4Metody praktyczne - pokaz
M-1Metody podające - pogadanka, opis, wyjaśnienie
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Sprawozdanie końcowe z wykonanej pracy dyplomowej.
S-2Ocena formująca: Sprawozdanie częściowe z postępów przy wykonywanej pracy.
S-1Ocena formująca: Praca kontrolna w formie prezentacji multimedialnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student biernie uczestniczy w zajęciach, przy wykonywaniu badań i redagowaniu pracy magisterskiej nie wykazuje własnej inicjatywy.
3,5
4,0
4,5
5,0