Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Sylabus przedmiotu Projektowanie sadów i jagodników z wykorzystaniem programów komputerowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, studia inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie sadów i jagodników z wykorzystaniem programów komputerowych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy sadownictwa i obsługi programów komputerowych do projektowania , podstawy ekonomiki gospodarstw ogrodniczych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zasadami projektowania sadów i jagodników.
C-2Zapoznanie studenta z techniką analizy opłacalności sadów i jagodników w pierwszych latach po posadzeniu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wybór terenu i analiza glebowo-klimatyczna jako podstawa do założenia sadu. Projektowanie sadu z podziałem na kwatery. Planowanie działalności sadu w pierwszych latach po posadzeniu drzew. Układanie kosztorysu z wykorzystaniem Internetu do wyszukiwania danych.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1konsultacje5
A-A-2przygotowanie do zajęć audytoryjnych5
A-A-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
A-A-4uczestnictwo w zajęciach15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C06_W01
Zna podstawowe założenia dotyczące wyboru terenu, wykonania analiz warunków klimatyczno-glebowych w celu zaplanowania nasadzeń.
OG_2A_W10C-1T-A-1M-3, M-4, M-1, M-2S-1
OG_2A_C06_W02
Zna zasady funkcjonowania sadów w pierwszych latach po posadzeniu drzew.
OG_2A_W10C-2T-A-1M-3, M-4, M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C06_U01
Potrafi wykonać kosztorys do projektowania technicznego.
OG_2A_U02, OG_2A_U04C-2, C-1T-A-1M-3, M-4, M-1, M-2S-1
OG_2A_C06_U02
Potrafi analizować wiadomości dotyczące ukształtowania terenu, gleby i klimatu dla wyboru odpowiednich gatunków roślin do sadu.
OG_2A_U04C-1T-A-1M-3, M-4, M-1, M-2S-1
OG_2A_C06_U03
Potrafi wykorzystać programy komputerowe do zaprojektowania sadu.
OG_2A_U02C-1T-A-1M-3, M-4, M-1, M-2S-1
OG_2A_C06_U04
Potrafi zastosować wiadomości dotyczące odmian i gatunków do planowania działalności młodego sadu.
OG_2A_U02C-2T-A-1M-3, M-4, M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C06_K01
Odpowiednio określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu.
OG_2A_K03C-2, C-1T-A-1M-3, M-4, M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C06_W01
Zna podstawowe założenia dotyczące wyboru terenu, wykonania analiz warunków klimatyczno-glebowych w celu zaplanowania nasadzeń.
2,0
3,0student zna podstawowe założenia dotyczące wyboru terenu, wykonania analiz warunków klimatyczno-glebowych w celu zaplanowania nasadzeń
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_C06_W02
Zna zasady funkcjonowania sadów w pierwszych latach po posadzeniu drzew.
2,0
3,0student posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania sadów w pierwszych latach po posadzeniu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C06_U01
Potrafi wykonać kosztorys do projektowania technicznego.
2,0
3,0student potrafi w stopniu podstawowym wykonać kosztorys do projektowania technicznego
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_C06_U02
Potrafi analizować wiadomości dotyczące ukształtowania terenu, gleby i klimatu dla wyboru odpowiednich gatunków roślin do sadu.
2,0
3,0student potrafi w stopniu podstawowym analizować wiadomości dotyczące ukształtowania terenu, gleby i klimatu dla wyboru odpowiednich gatunków roślin do sadu
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_C06_U03
Potrafi wykorzystać programy komputerowe do zaprojektowania sadu.
2,0
3,0student potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać programy komputerowe do zaprojektowania sadu
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_C06_U04
Potrafi zastosować wiadomości dotyczące odmian i gatunków do planowania działalności młodego sadu.
2,0
3,0student potrafi w stopniu podstawowym zastosować wiadomości dotyczące odmian i gatunków do planowania działalności młodego sadu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C06_K01
Odpowiednio określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu.
2,0
3,0student w stopniu podstawowym określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. PIENIĄŻEK S.A., Sadownictwo, PWRiL, Warszawa, 2000
  2. REJMAN A., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 1994
  3. ŻURAWICZ E., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Hasło Ogrodnicze, Sad Nowoczesny, 2012

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wybór terenu i analiza glebowo-klimatyczna jako podstawa do założenia sadu. Projektowanie sadu z podziałem na kwatery. Planowanie działalności sadu w pierwszych latach po posadzeniu drzew. Układanie kosztorysu z wykorzystaniem Internetu do wyszukiwania danych.15
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1konsultacje5
A-A-2przygotowanie do zajęć audytoryjnych5
A-A-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
A-A-4uczestnictwo w zajęciach15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C06_W01Zna podstawowe założenia dotyczące wyboru terenu, wykonania analiz warunków klimatyczno-glebowych w celu zaplanowania nasadzeń.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W10student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji i znajomości roślin ogrodniczych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami projektowania sadów i jagodników.
Treści programoweT-A-1Wybór terenu i analiza glebowo-klimatyczna jako podstawa do założenia sadu. Projektowanie sadu z podziałem na kwatery. Planowanie działalności sadu w pierwszych latach po posadzeniu drzew. Układanie kosztorysu z wykorzystaniem Internetu do wyszukiwania danych.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student zna podstawowe założenia dotyczące wyboru terenu, wykonania analiz warunków klimatyczno-glebowych w celu zaplanowania nasadzeń
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C06_W02Zna zasady funkcjonowania sadów w pierwszych latach po posadzeniu drzew.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W10student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji i znajomości roślin ogrodniczych
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z techniką analizy opłacalności sadów i jagodników w pierwszych latach po posadzeniu.
Treści programoweT-A-1Wybór terenu i analiza glebowo-klimatyczna jako podstawa do założenia sadu. Projektowanie sadu z podziałem na kwatery. Planowanie działalności sadu w pierwszych latach po posadzeniu drzew. Układanie kosztorysu z wykorzystaniem Internetu do wyszukiwania danych.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania sadów w pierwszych latach po posadzeniu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C06_U01Potrafi wykonać kosztorys do projektowania technicznego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U02student potrafi projektować nasadzenia ogrodnicze, z uwzględnieniem zasad integrowanej i ekologicznej produkcji oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
OG_2A_U04student potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu zaistniałych problemów przy planowaniu i realizacji produkcji ogrodniczej
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z techniką analizy opłacalności sadów i jagodników w pierwszych latach po posadzeniu.
C-1Zapoznanie studentów z zasadami projektowania sadów i jagodników.
Treści programoweT-A-1Wybór terenu i analiza glebowo-klimatyczna jako podstawa do założenia sadu. Projektowanie sadu z podziałem na kwatery. Planowanie działalności sadu w pierwszych latach po posadzeniu drzew. Układanie kosztorysu z wykorzystaniem Internetu do wyszukiwania danych.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi w stopniu podstawowym wykonać kosztorys do projektowania technicznego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C06_U02Potrafi analizować wiadomości dotyczące ukształtowania terenu, gleby i klimatu dla wyboru odpowiednich gatunków roślin do sadu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U04student potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu zaistniałych problemów przy planowaniu i realizacji produkcji ogrodniczej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami projektowania sadów i jagodników.
Treści programoweT-A-1Wybór terenu i analiza glebowo-klimatyczna jako podstawa do założenia sadu. Projektowanie sadu z podziałem na kwatery. Planowanie działalności sadu w pierwszych latach po posadzeniu drzew. Układanie kosztorysu z wykorzystaniem Internetu do wyszukiwania danych.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi w stopniu podstawowym analizować wiadomości dotyczące ukształtowania terenu, gleby i klimatu dla wyboru odpowiednich gatunków roślin do sadu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C06_U03Potrafi wykorzystać programy komputerowe do zaprojektowania sadu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U02student potrafi projektować nasadzenia ogrodnicze, z uwzględnieniem zasad integrowanej i ekologicznej produkcji oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami projektowania sadów i jagodników.
Treści programoweT-A-1Wybór terenu i analiza glebowo-klimatyczna jako podstawa do założenia sadu. Projektowanie sadu z podziałem na kwatery. Planowanie działalności sadu w pierwszych latach po posadzeniu drzew. Układanie kosztorysu z wykorzystaniem Internetu do wyszukiwania danych.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać programy komputerowe do zaprojektowania sadu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C06_U04Potrafi zastosować wiadomości dotyczące odmian i gatunków do planowania działalności młodego sadu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U02student potrafi projektować nasadzenia ogrodnicze, z uwzględnieniem zasad integrowanej i ekologicznej produkcji oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z techniką analizy opłacalności sadów i jagodników w pierwszych latach po posadzeniu.
Treści programoweT-A-1Wybór terenu i analiza glebowo-klimatyczna jako podstawa do założenia sadu. Projektowanie sadu z podziałem na kwatery. Planowanie działalności sadu w pierwszych latach po posadzeniu drzew. Układanie kosztorysu z wykorzystaniem Internetu do wyszukiwania danych.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi w stopniu podstawowym zastosować wiadomości dotyczące odmian i gatunków do planowania działalności młodego sadu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C06_K01Odpowiednio określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K03student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję plonów ogrodniczych wysokiej jakości z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z techniką analizy opłacalności sadów i jagodników w pierwszych latach po posadzeniu.
C-1Zapoznanie studentów z zasadami projektowania sadów i jagodników.
Treści programoweT-A-1Wybór terenu i analiza glebowo-klimatyczna jako podstawa do założenia sadu. Projektowanie sadu z podziałem na kwatery. Planowanie działalności sadu w pierwszych latach po posadzeniu drzew. Układanie kosztorysu z wykorzystaniem Internetu do wyszukiwania danych.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu podstawowym określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu
3,5
4,0
4,5
5,0