Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Sylabus przedmiotu Praktyka zawodowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, studia inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praktyka zawodowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Śnieg <Marek.Snieg@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praktykiPR1 4 4,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu uprawy roślin ozdobnych i sadowniczych oraz warzyw

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie podstawowych zasad funkcjonowania gospodarstwa organizującego praktykę zawodową.
C-2Wykształcenie umiejętności wykonywania prac niezbędnych w zawodzie ogrodnika oraz praktyczne opanowanie umiejętności posługiwania się sprzętem ogrodniczym.
C-3Łączenie wiedzy teoretycznej, umiejętności i kompetencji nabytych podczas studiów z dobrą praktyką ogrodniczą.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praktyki
T-PR-1Poznanie podstawowych zasad funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego.1
T-PR-2Zapoznanie się z organizacją produkcji wiodących gatunków i nowoczesnymi rozwiązaniami w gospodarstwach ogrodniczych.1
T-PR-3Poznanie problemów produkcyjnych, handlowych i ekonomicznych w gospodarstwach oraz sposobów ich rozwiązania.1
T-PR-4Analiza możliwości i źródeł pozyskiwania funduszy na modernizację i rozwój gospodarstw.1
4

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praktyki
A-PR-1Uczestnictwo w zajęciach120
120

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (objaśnienie wykonywanych czynności)
M-2Metody eksponujące (kolekcje roślin ogrodniczych, próbki materiałów, maszyny i narzędzia)
M-3Metody praktyczne (pokaz w gospodarstwach doświadczalnych)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_P01_W01
Student proponuje dla wybranych grup roślin ogrodniczych właściwe metody uprawy
OG_2A_W10C-2, C-3T-PR-2, T-PR-1, T-PR-3M-2, M-1, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_P01_U01
Student charakteryzuje gatunki i wykonuje analizę kosztów i możliwości zbytu oraz ocenę opłacalności produkcji w gospodarstwach ogrodniczych
OG_2A_U03, OG_2A_U04C-1, C-3T-PR-2, T-PR-1, T-PR-3, T-PR-4M-2, M-1, M-3S-1
OG_2A_P01_U03
Student potrafi wykonać podstawowe zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne w produkcji roślin ogrodniczych
OG_2A_U03C-2, C-3T-PR-2M-2, M-1, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_P01_K01
Student potrafi organizować pracę w zespole
OG_2A_K05C-2, C-3T-PR-2, T-PR-3, T-PR-4M-2, M-1, M-3S-1
OG_2A_P01_K02
Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
OG_2A_K07C-2, C-3T-PR-3, T-PR-4M-2, M-1, M-3S-1
OG_2A_P01_K03
Student jest kompetentny w zakresie planowania i realizacji zadań w zakresie produkcji ogrodniczej
OG_2A_K06C-2, C-3T-PR-2, T-PR-3, T-PR-4M-2, M-1, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_P01_W01
Student proponuje dla wybranych grup roślin ogrodniczych właściwe metody uprawy
2,0
3,0Student definiuje podstawowe dane agrotechniczne dotyczące uprawy roślin ogrodniczych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_P01_U01
Student charakteryzuje gatunki i wykonuje analizę kosztów i możliwości zbytu oraz ocenę opłacalności produkcji w gospodarstwach ogrodniczych
2,0
3,0Student potrafi wymienić podstawowe gatunki i odmiany roslin ogrodniczych
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_P01_U03
Student potrafi wykonać podstawowe zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne w produkcji roślin ogrodniczych
2,0
3,0Student ma ogólą wiedzę na temat uprawy i zbioru podstawowych roślin ogrodniczych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_P01_K01
Student potrafi organizować pracę w zespole
2,0
3,0Student stara się zorganizować pracę w zespole
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_P01_K02
Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
2,0
3,0Student ma świadomość potrzeby produkcji roślin wysokiej jakości
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_P01_K03
Student jest kompetentny w zakresie planowania i realizacji zadań w zakresie produkcji ogrodniczej
2,0
3,0Student uczestnicząc w zajęciach sporadycznie przejawia własną inicjatywę
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Orłowski M. (red.), Polowa uprawa warzyw, Brasika, Szczecin, 2000, 1
  2. Orłowski M., Kołota E. (red.), Uprawa warzyw, Brasika, Szczecin, 1999, 1
  3. Chmiel H. (red.), Uprawa roślin ozdobnych, PWRiL, Warszawa, 2000
  4. Pieniążek S.A., Sadownictwo, PWRiL, Warszawa, 2000, 11
  5. Czekalski M., Rośliny uprawiane na zieleń ciętą, PWRiL, Poznań, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Kołota. E., Orłowski M., Biesiada A., Warzywnictwo, UWP Wrocław, Wrocław, 2007
  2. Pudelski T. (red.), Uprawa warzyw pod osłonami, PWRiL, Poznań, 1998
  3. Czasopisma: Hasło Ogrodnicze, Warzywa; Sad Nowoczesny, Owoce, Warz. Kwiaty

Treści programowe - praktyki

KODTreść programowaGodziny
T-PR-1Poznanie podstawowych zasad funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego.1
T-PR-2Zapoznanie się z organizacją produkcji wiodących gatunków i nowoczesnymi rozwiązaniami w gospodarstwach ogrodniczych.1
T-PR-3Poznanie problemów produkcyjnych, handlowych i ekonomicznych w gospodarstwach oraz sposobów ich rozwiązania.1
T-PR-4Analiza możliwości i źródeł pozyskiwania funduszy na modernizację i rozwój gospodarstw.1
4

Formy aktywności - praktyki

KODForma aktywnościGodziny
A-PR-1Uczestnictwo w zajęciach120
120
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_P01_W01Student proponuje dla wybranych grup roślin ogrodniczych właściwe metody uprawy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W10student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji i znajomości roślin ogrodniczych
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejętności wykonywania prac niezbędnych w zawodzie ogrodnika oraz praktyczne opanowanie umiejętności posługiwania się sprzętem ogrodniczym.
C-3Łączenie wiedzy teoretycznej, umiejętności i kompetencji nabytych podczas studiów z dobrą praktyką ogrodniczą.
Treści programoweT-PR-2Zapoznanie się z organizacją produkcji wiodących gatunków i nowoczesnymi rozwiązaniami w gospodarstwach ogrodniczych.
T-PR-1Poznanie podstawowych zasad funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego.
T-PR-3Poznanie problemów produkcyjnych, handlowych i ekonomicznych w gospodarstwach oraz sposobów ich rozwiązania.
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące (kolekcje roślin ogrodniczych, próbki materiałów, maszyny i narzędzia)
M-1Metody podające (objaśnienie wykonywanych czynności)
M-3Metody praktyczne (pokaz w gospodarstwach doświadczalnych)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student definiuje podstawowe dane agrotechniczne dotyczące uprawy roślin ogrodniczych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_P01_U01Student charakteryzuje gatunki i wykonuje analizę kosztów i możliwości zbytu oraz ocenę opłacalności produkcji w gospodarstwach ogrodniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
OG_2A_U04student potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu zaistniałych problemów przy planowaniu i realizacji produkcji ogrodniczej
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowych zasad funkcjonowania gospodarstwa organizującego praktykę zawodową.
C-3Łączenie wiedzy teoretycznej, umiejętności i kompetencji nabytych podczas studiów z dobrą praktyką ogrodniczą.
Treści programoweT-PR-2Zapoznanie się z organizacją produkcji wiodących gatunków i nowoczesnymi rozwiązaniami w gospodarstwach ogrodniczych.
T-PR-1Poznanie podstawowych zasad funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego.
T-PR-3Poznanie problemów produkcyjnych, handlowych i ekonomicznych w gospodarstwach oraz sposobów ich rozwiązania.
T-PR-4Analiza możliwości i źródeł pozyskiwania funduszy na modernizację i rozwój gospodarstw.
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące (kolekcje roślin ogrodniczych, próbki materiałów, maszyny i narzędzia)
M-1Metody podające (objaśnienie wykonywanych czynności)
M-3Metody praktyczne (pokaz w gospodarstwach doświadczalnych)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wymienić podstawowe gatunki i odmiany roslin ogrodniczych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_P01_U03Student potrafi wykonać podstawowe zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne w produkcji roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejętności wykonywania prac niezbędnych w zawodzie ogrodnika oraz praktyczne opanowanie umiejętności posługiwania się sprzętem ogrodniczym.
C-3Łączenie wiedzy teoretycznej, umiejętności i kompetencji nabytych podczas studiów z dobrą praktyką ogrodniczą.
Treści programoweT-PR-2Zapoznanie się z organizacją produkcji wiodących gatunków i nowoczesnymi rozwiązaniami w gospodarstwach ogrodniczych.
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące (kolekcje roślin ogrodniczych, próbki materiałów, maszyny i narzędzia)
M-1Metody podające (objaśnienie wykonywanych czynności)
M-3Metody praktyczne (pokaz w gospodarstwach doświadczalnych)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma ogólą wiedzę na temat uprawy i zbioru podstawowych roślin ogrodniczych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_P01_K01Student potrafi organizować pracę w zespole
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K05student potrafi kreatywnie pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jako wykonawca części powierzonego zadania
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejętności wykonywania prac niezbędnych w zawodzie ogrodnika oraz praktyczne opanowanie umiejętności posługiwania się sprzętem ogrodniczym.
C-3Łączenie wiedzy teoretycznej, umiejętności i kompetencji nabytych podczas studiów z dobrą praktyką ogrodniczą.
Treści programoweT-PR-2Zapoznanie się z organizacją produkcji wiodących gatunków i nowoczesnymi rozwiązaniami w gospodarstwach ogrodniczych.
T-PR-3Poznanie problemów produkcyjnych, handlowych i ekonomicznych w gospodarstwach oraz sposobów ich rozwiązania.
T-PR-4Analiza możliwości i źródeł pozyskiwania funduszy na modernizację i rozwój gospodarstw.
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące (kolekcje roślin ogrodniczych, próbki materiałów, maszyny i narzędzia)
M-1Metody podające (objaśnienie wykonywanych czynności)
M-3Metody praktyczne (pokaz w gospodarstwach doświadczalnych)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student stara się zorganizować pracę w zespole
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_P01_K02Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K07student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie planowania i realizacji zadań związanych z produkcją ogrodniczą
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejętności wykonywania prac niezbędnych w zawodzie ogrodnika oraz praktyczne opanowanie umiejętności posługiwania się sprzętem ogrodniczym.
C-3Łączenie wiedzy teoretycznej, umiejętności i kompetencji nabytych podczas studiów z dobrą praktyką ogrodniczą.
Treści programoweT-PR-3Poznanie problemów produkcyjnych, handlowych i ekonomicznych w gospodarstwach oraz sposobów ich rozwiązania.
T-PR-4Analiza możliwości i źródeł pozyskiwania funduszy na modernizację i rozwój gospodarstw.
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące (kolekcje roślin ogrodniczych, próbki materiałów, maszyny i narzędzia)
M-1Metody podające (objaśnienie wykonywanych czynności)
M-3Metody praktyczne (pokaz w gospodarstwach doświadczalnych)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma świadomość potrzeby produkcji roślin wysokiej jakości
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_P01_K03Student jest kompetentny w zakresie planowania i realizacji zadań w zakresie produkcji ogrodniczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K06student potrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać problemy związane z planowaniem i realizacją produkcji ogrodniczej
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejętności wykonywania prac niezbędnych w zawodzie ogrodnika oraz praktyczne opanowanie umiejętności posługiwania się sprzętem ogrodniczym.
C-3Łączenie wiedzy teoretycznej, umiejętności i kompetencji nabytych podczas studiów z dobrą praktyką ogrodniczą.
Treści programoweT-PR-2Zapoznanie się z organizacją produkcji wiodących gatunków i nowoczesnymi rozwiązaniami w gospodarstwach ogrodniczych.
T-PR-3Poznanie problemów produkcyjnych, handlowych i ekonomicznych w gospodarstwach oraz sposobów ich rozwiązania.
T-PR-4Analiza możliwości i źródeł pozyskiwania funduszy na modernizację i rozwój gospodarstw.
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące (kolekcje roślin ogrodniczych, próbki materiałów, maszyny i narzędzia)
M-1Metody podające (objaśnienie wykonywanych czynności)
M-3Metody praktyczne (pokaz w gospodarstwach doświadczalnych)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student uczestnicząc w zajęciach sporadycznie przejawia własną inicjatywę
3,5
4,0
4,5
5,0