Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Sylabus przedmiotu Ocena jakości po zbiorze i przechowywaniu produktów ogrodniczych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, studia inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ocena jakości po zbiorze i przechowywaniu produktów ogrodniczych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Monika Grzeszczuk <Monika.Grzeszczuk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Renata Dobromilska <Renata.Dobromilska@zut.edu.pl>, Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>, Ewa Rekowska <Ewa.Rekowska@zut.edu.pl>, Barbara Wójcik-Stopczyńska <Barbara.Wojcik-Stopczynska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 25 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student ma podstawową wiedzę z zakresu fizyki, chemii, biochemii, mikrobiologii i analizy instrumentalnej.
W-2Student zna podstawowe gatunki roślin ogrodniczych, zasady ich zbioru i przechowywania.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z metodami oceny jakości plonów ogrodniczych prowadzonej po ich zbiorze oraz przechowywaniu, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych regulacji prawnych UE.
C-2Ukształtowanie w studentach umiejętności przeprowadzenia kompleksowej oceny jakości produktów ogrodniczych, zgodnie z obowiązującymi standardami.
C-3Zapoznanie studentów z funkcjami i rodzajami opakowań roślin ozdobnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Jakość i metody oceny jakości produktów ogrodniczych. Zasady pobierania prób do badań towaroznawczych.4
T-L-2Organoleptyczne metody oceny jakości produktów ogrodniczych.4
T-L-3Laboratoryjne metody oceny jakości (fizyczne i mikrobiologiczne) produktów ogrodniczych.4
T-L-4Laboratoryjne metody oceny jakości (chemiczne i instrumentalne) produktów ogrodniczych.4
T-L-5Klasyfikacja, standaryzacja i kontrola jakości warzyw.3
T-L-6Zasady posługiwania się europejskimi normami – rośliny ozdobne. Specyfikacja roślin ozdobnych.3
T-L-7Unijne wymagania stosowane w opakowalnictwie roślin ozdobnych.3
25

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w zajęciach25
A-L-2Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych4
A-L-3Rozwiązywanie zadań4
A-L-4Opracowanie wyników z laboratorium6
A-L-5Czytanie wskazanej literatury8
A-L-6Przygotowanie do sprawdzianu6
A-L-7Udział w konsultacjach związanych z opracowaniem raportu2
A-L-8Napisanie raportu z ćwiczeń laboratoryjnych6
61

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z tematyką ćwiczeń laboratoryjnych
M-3Rozwiązywanie zadań
M-4Ćwiczenia laboratoryjne - samodzielna praca studenta przy wykonywaniu analiz
M-5Analiza interpetacyjna uzyskanych wyników analiz
M-6Metoda projektów - raport

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Potwierdzone zaangażowanie studenta w dyskusję
S-2Ocena formująca: Ocena rozwiązywanych zadań
S-3Ocena formująca: Ocena przygotowania studenta do poszczególnych sesji zajęć laboratoryjnych (sprawdzian "wejściowy")
S-4Ocena formująca: Ocena umiejętności studenta związanych z realizacją ćwiczeń laboratoryjnych
S-5Ocena podsumowująca: Ocena ze sprawdzianu
S-6Ocena podsumowująca: Ocena raportu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C07_W01
Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu organoleptycznych i laboratoryjnych metod oceny jakości produktów ogrodniczych
OG_2A_W07C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-1, M-2, M-3, M-5, M-4, M-6S-1, S-2, S-3, S-4, S-6
OG_2A_C07_W02
Student posiada wiedzę z zakresu obowiązujących regulacji prawnych związanych z oceną jakości produktów ogrodniczych
OG_2A_W03C-1T-L-1, T-L-6, T-L-5M-1, M-2S-1, S-5
OG_2A_C07_W03
Student charakteryzuje opakowania roślin ozdobnych
OG_2A_W04C-3T-L-7M-1, M-2S-1, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C07_U01
Student potrafi dobrać do oceny jakości określonego produktu ogrodniczego odpowiednie techniki i dokumenty normatywne celem wykonania pełnej i właściwej oceny jego jakości
OG_2A_U03C-1, C-2T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-6, T-L-5M-1, M-2, M-3, M-5, M-4, M-6S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6
OG_2A_C07_U02
Student samodzielnie przeprowadza, analizuje i ocenia jakość produktów ogrodniczych, w oparciu o obowiązujące standardy, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
OG_2A_U06C-2T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-3, M-5, M-4, M-6S-2, S-3, S-4, S-6

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C07_K01
Student potrafi zaplanować i przeprowadzić kompleksową ocenę jakości produktów ogrodniczych w oparciu o obowiązujące standardy
OG_2A_K02, OG_2A_K05C-1, C-2T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-6, T-L-5M-3, M-5, M-4, M-6S-2, S-3, S-4, S-5, S-6
OG_2A_C07_K02
Student ma świadomość wpływu różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych na jakość, w tym bezpieczeństwo wyprodukowanej żywności
OG_2A_K03, OG_2A_K04C-1, C-3T-L-7, T-L-1, T-L-5M-1, M-2S-1, S-5

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C07_W01
Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu organoleptycznych i laboratoryjnych metod oceny jakości produktów ogrodniczych
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu organoleptycznych i laboratoryjnych metod oceny jakości produktów ogrodniczych
3,0Student zna w stopniu podstawowym organoleptyczne i laboratoryjne metody oceny jakości produktów ogrodniczych
3,5Student zna w stopniu zadowalającym organoleptyczne i laboratoryjne metody oceny jakości produktów ogrodniczych
4,0Student zna w stopniu dobrym organoleptyczne i laboratoryjne metody oceny jakości produktów ogrodniczych
4,5Student zna w stopniu ponad dobrym organoleptyczne i laboratoryjne metody oceny jakości produktów ogrodniczych
5,0Student zna w stopniu bardzo dobrym organoleptyczne i laboratoryjne metody oceny jakości produktów ogrodniczych
OG_2A_C07_W02
Student posiada wiedzę z zakresu obowiązujących regulacji prawnych związanych z oceną jakości produktów ogrodniczych
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu obowiązujących regulacji prawnych związanych z oceną jakości produktów ogrodniczych
3,0Student zna w stopniu podstawowym obowiązujące regulacje prawne związane z oceną jakości produktów ogrodniczych
3,5Student zna w stopniu zadowalającym obowiązujące regulacje prawne związane z oceną jakości produktów ogrodniczych
4,0Student zna w stopniu dobrym obowiązujące regulacje prawne związane z oceną jakości produktów ogrodniczych
4,5Student zna w stopniu ponad dobrym obowiązujące regulacje prawne związane z oceną jakości produktów ogrodniczych
5,0Student zna w stopniu bardzo dobrym obowiązujące regulacje prawne związane z oceną jakości produktów ogrodniczych
OG_2A_C07_W03
Student charakteryzuje opakowania roślin ozdobnych
2,0Student nie zna opakowań roślin ozdobnych
3,0Student charakteryzuje w stopniu podstawowym opakowania roślin ozdobnych
3,5Student charakteryzuje w stopniu zadowalającym opakowania roślin ozdobnych
4,0Student charakteryzuje w stopniu dobrym opakowania roślin ozdobnych
4,5Student charakteryzuje w stopniu ponad dobrym opakowania roślin ozdobnych
5,0Student charakteryzuje w stopniu bardzo dobrym opakowania roślin ozdobnych

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C07_U01
Student potrafi dobrać do oceny jakości określonego produktu ogrodniczego odpowiednie techniki i dokumenty normatywne celem wykonania pełnej i właściwej oceny jego jakości
2,0Student nie potrafi dobrać do oceny jakości określonego produktu ogrodniczego odpowiednich technik i dokumentów normatywnych celem wykonania właściwej oceny jego jakości
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym dobrać do oceny jakości określonego produktu ogrodniczego odpowiednie techniki i dokumenty normatywne celem wykonania pełnej i właściwej oceny jego jakości
3,5Student potrafi w stopniu zadowalającym dobrać do oceny jakości określonego produktu ogrodniczego odpowiednie techniki i dokumenty normatywne celem wykonania pełnej i właściwej oceny jego jakości
4,0Student potrafi w stopniu dobrym dobrać do oceny jakości określonego produktu ogrodniczego odpowiednie techniki i dokumenty normatywne celem wykonania pełnej i właściwej oceny jego jakości
4,5Student potrafi w stopniu ponad dobrym dobrać do oceny jakości określonego produktu ogrodniczego odpowiednie techniki i dokumenty normatywne celem wykonania pełnej i właściwej oceny jego jakości
5,0Student potrafi w stopniu bardzo dobrym dobrać do oceny jakości określonego produktu ogrodniczego odpowiednie techniki i dokumenty normatywne celem wykonania pełnej i właściwej oceny jego jakości
OG_2A_C07_U02
Student samodzielnie przeprowadza, analizuje i ocenia jakość produktów ogrodniczych, w oparciu o obowiązujące standardy, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zinterpretować wyników swoich badań
3,0Student w prosty sposób interpretuje wyniki swoich badań
3,5Student w stopniu zadowalającym interpretuje wyniki swoich badań
4,0Student nie tylko efektywnie prezentuje wyniki swoich badań, ale dokonuje również ich analizy
4,5Student potrafi efektywnie prezentować, analizować i dyskutować o osiągniętych wynikach
5,0Student potrafi efektywnie prezentować, analizować i dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C07_K01
Student potrafi zaplanować i przeprowadzić kompleksową ocenę jakości produktów ogrodniczych w oparciu o obowiązujące standardy
2,0Student nie potrafi zaplanować i przeprowadzić kompleksowej oceny jakości produktów ogrodniczych w oparciu o obowiązujące standardy
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym zaplanować i przeprowadzić kompleksową ocenę jakości produktów ogrodniczych w oparciu o obowiązujące standardy
3,5Student potrafi w stopniu zadowalającym zaplanować i przeprowadzić kompleksową ocenę jakości produktów ogrodniczych w oparciu o obowiązujące standardy
4,0Student potrafi w stopniu dobrym zaplanować i przeprowadzić kompleksową ocenę jakości produktów ogrodniczych w oparciu o obowiązujące standardy
4,5Student potrafi w stopniu ponad dobrym zaplanować i przeprowadzić kompleksową ocenę jakości produktów ogrodniczych w oparciu o obowiązujące standardy
5,0Student potrafi w stopniu bardzo dobrym zaplanować i przeprowadzić kompleksową ocenę jakości produktów ogrodniczych w oparciu o obowiązujące standardy
OG_2A_C07_K02
Student ma świadomość wpływu różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych na jakość, w tym bezpieczeństwo wyprodukowanej żywności
2,0Student nie ma świadomości wpływu różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych na jakość, w tym bezpieczeństwo wyprodukowanej żywności
3,0Student w stopniu podstawowym ma świadomość wpływu różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych na jakość, w tym bezpieczeństwo wyprodukowanej żywności
3,5Student w stopniu zadowalającym ma świadomość wpływu różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych na jakość, w tym bezpieczeństwo wyprodukowanej żywności
4,0Student w stopniu dobrym ma świadomość wpływu różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych na jakość, w tym bezpieczeństwo wyprodukowanej żywności
4,5Student w stopniu ponad dobrym ma świadomość wpływu różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych na jakość, w tym bezpieczeństwo wyprodukowanej żywności
5,0Student w stopniu bardzo dobrym ma świadomość wpływu różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych na jakość, w tym bezpieczeństwo wyprodukowanej żywności

Literatura podstawowa

  1. Cichoń Z., Towaroznawstwo żywności. Podstawowe metody analityczne, Wydaw. AE, Karaków, 2009
  2. Oszmiański J., Technologia i analiza produktów z owoców i warzyw. Wybrane zagadnienia, Wydaw. AR, Wrocław, 2002
  3. Świetlikowska K., Surowce spożywcze pochodzenia roślinnego, Wydaw. SGGW, Warszawa, 2006
  4. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rozporządzenia Komisji (WE), Polskie Normy, EN oraz ISO, z zakresu oceny jakości produktów ogrodniczych, ich opakowania i przechowywania

Literatura dodatkowa

  1. Krełowska-Kułas M., Badanie jakości produktów spożywczych, PWE, Warszawa, 1993

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Jakość i metody oceny jakości produktów ogrodniczych. Zasady pobierania prób do badań towaroznawczych.4
T-L-2Organoleptyczne metody oceny jakości produktów ogrodniczych.4
T-L-3Laboratoryjne metody oceny jakości (fizyczne i mikrobiologiczne) produktów ogrodniczych.4
T-L-4Laboratoryjne metody oceny jakości (chemiczne i instrumentalne) produktów ogrodniczych.4
T-L-5Klasyfikacja, standaryzacja i kontrola jakości warzyw.3
T-L-6Zasady posługiwania się europejskimi normami – rośliny ozdobne. Specyfikacja roślin ozdobnych.3
T-L-7Unijne wymagania stosowane w opakowalnictwie roślin ozdobnych.3
25

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w zajęciach25
A-L-2Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych4
A-L-3Rozwiązywanie zadań4
A-L-4Opracowanie wyników z laboratorium6
A-L-5Czytanie wskazanej literatury8
A-L-6Przygotowanie do sprawdzianu6
A-L-7Udział w konsultacjach związanych z opracowaniem raportu2
A-L-8Napisanie raportu z ćwiczeń laboratoryjnych6
61
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C07_W01Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu organoleptycznych i laboratoryjnych metod oceny jakości produktów ogrodniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W07student posiada wiedzę z zakresu wymagań jakościowych (fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych) dla owoców, nasion, warzyw, roślin ozdobnych i leczniczych oraz funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami oceny jakości plonów ogrodniczych prowadzonej po ich zbiorze oraz przechowywaniu, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych regulacji prawnych UE.
Treści programoweT-L-1Jakość i metody oceny jakości produktów ogrodniczych. Zasady pobierania prób do badań towaroznawczych.
T-L-2Organoleptyczne metody oceny jakości produktów ogrodniczych.
T-L-3Laboratoryjne metody oceny jakości (fizyczne i mikrobiologiczne) produktów ogrodniczych.
T-L-4Laboratoryjne metody oceny jakości (chemiczne i instrumentalne) produktów ogrodniczych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z tematyką ćwiczeń laboratoryjnych
M-3Rozwiązywanie zadań
M-5Analiza interpetacyjna uzyskanych wyników analiz
M-4Ćwiczenia laboratoryjne - samodzielna praca studenta przy wykonywaniu analiz
M-6Metoda projektów - raport
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Potwierdzone zaangażowanie studenta w dyskusję
S-2Ocena formująca: Ocena rozwiązywanych zadań
S-3Ocena formująca: Ocena przygotowania studenta do poszczególnych sesji zajęć laboratoryjnych (sprawdzian "wejściowy")
S-4Ocena formująca: Ocena umiejętności studenta związanych z realizacją ćwiczeń laboratoryjnych
S-6Ocena podsumowująca: Ocena raportu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu organoleptycznych i laboratoryjnych metod oceny jakości produktów ogrodniczych
3,0Student zna w stopniu podstawowym organoleptyczne i laboratoryjne metody oceny jakości produktów ogrodniczych
3,5Student zna w stopniu zadowalającym organoleptyczne i laboratoryjne metody oceny jakości produktów ogrodniczych
4,0Student zna w stopniu dobrym organoleptyczne i laboratoryjne metody oceny jakości produktów ogrodniczych
4,5Student zna w stopniu ponad dobrym organoleptyczne i laboratoryjne metody oceny jakości produktów ogrodniczych
5,0Student zna w stopniu bardzo dobrym organoleptyczne i laboratoryjne metody oceny jakości produktów ogrodniczych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C07_W02Student posiada wiedzę z zakresu obowiązujących regulacji prawnych związanych z oceną jakości produktów ogrodniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W03student ma pogłębioną wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie ogrodnictwa
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami oceny jakości plonów ogrodniczych prowadzonej po ich zbiorze oraz przechowywaniu, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych regulacji prawnych UE.
Treści programoweT-L-1Jakość i metody oceny jakości produktów ogrodniczych. Zasady pobierania prób do badań towaroznawczych.
T-L-6Zasady posługiwania się europejskimi normami – rośliny ozdobne. Specyfikacja roślin ozdobnych.
T-L-5Klasyfikacja, standaryzacja i kontrola jakości warzyw.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z tematyką ćwiczeń laboratoryjnych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Potwierdzone zaangażowanie studenta w dyskusję
S-5Ocena podsumowująca: Ocena ze sprawdzianu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu obowiązujących regulacji prawnych związanych z oceną jakości produktów ogrodniczych
3,0Student zna w stopniu podstawowym obowiązujące regulacje prawne związane z oceną jakości produktów ogrodniczych
3,5Student zna w stopniu zadowalającym obowiązujące regulacje prawne związane z oceną jakości produktów ogrodniczych
4,0Student zna w stopniu dobrym obowiązujące regulacje prawne związane z oceną jakości produktów ogrodniczych
4,5Student zna w stopniu ponad dobrym obowiązujące regulacje prawne związane z oceną jakości produktów ogrodniczych
5,0Student zna w stopniu bardzo dobrym obowiązujące regulacje prawne związane z oceną jakości produktów ogrodniczych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C07_W03Student charakteryzuje opakowania roślin ozdobnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W04student ma rozszerzoną wiedzę w zakresie prawnych aspektów ochrony środowiska w Polsce, umożliwiającą planowanie i wykorzystywanie użytków przyrodniczych dla wzmocnienia ekologicznej stabilności biocenoz
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z funkcjami i rodzajami opakowań roślin ozdobnych.
Treści programoweT-L-7Unijne wymagania stosowane w opakowalnictwie roślin ozdobnych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z tematyką ćwiczeń laboratoryjnych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Potwierdzone zaangażowanie studenta w dyskusję
S-5Ocena podsumowująca: Ocena ze sprawdzianu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna opakowań roślin ozdobnych
3,0Student charakteryzuje w stopniu podstawowym opakowania roślin ozdobnych
3,5Student charakteryzuje w stopniu zadowalającym opakowania roślin ozdobnych
4,0Student charakteryzuje w stopniu dobrym opakowania roślin ozdobnych
4,5Student charakteryzuje w stopniu ponad dobrym opakowania roślin ozdobnych
5,0Student charakteryzuje w stopniu bardzo dobrym opakowania roślin ozdobnych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C07_U01Student potrafi dobrać do oceny jakości określonego produktu ogrodniczego odpowiednie techniki i dokumenty normatywne celem wykonania pełnej i właściwej oceny jego jakości
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami oceny jakości plonów ogrodniczych prowadzonej po ich zbiorze oraz przechowywaniu, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych regulacji prawnych UE.
C-2Ukształtowanie w studentach umiejętności przeprowadzenia kompleksowej oceny jakości produktów ogrodniczych, zgodnie z obowiązującymi standardami.
Treści programoweT-L-1Jakość i metody oceny jakości produktów ogrodniczych. Zasady pobierania prób do badań towaroznawczych.
T-L-2Organoleptyczne metody oceny jakości produktów ogrodniczych.
T-L-3Laboratoryjne metody oceny jakości (fizyczne i mikrobiologiczne) produktów ogrodniczych.
T-L-4Laboratoryjne metody oceny jakości (chemiczne i instrumentalne) produktów ogrodniczych.
T-L-6Zasady posługiwania się europejskimi normami – rośliny ozdobne. Specyfikacja roślin ozdobnych.
T-L-5Klasyfikacja, standaryzacja i kontrola jakości warzyw.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z tematyką ćwiczeń laboratoryjnych
M-3Rozwiązywanie zadań
M-5Analiza interpetacyjna uzyskanych wyników analiz
M-4Ćwiczenia laboratoryjne - samodzielna praca studenta przy wykonywaniu analiz
M-6Metoda projektów - raport
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Potwierdzone zaangażowanie studenta w dyskusję
S-2Ocena formująca: Ocena rozwiązywanych zadań
S-3Ocena formująca: Ocena przygotowania studenta do poszczególnych sesji zajęć laboratoryjnych (sprawdzian "wejściowy")
S-4Ocena formująca: Ocena umiejętności studenta związanych z realizacją ćwiczeń laboratoryjnych
S-5Ocena podsumowująca: Ocena ze sprawdzianu
S-6Ocena podsumowująca: Ocena raportu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi dobrać do oceny jakości określonego produktu ogrodniczego odpowiednich technik i dokumentów normatywnych celem wykonania właściwej oceny jego jakości
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym dobrać do oceny jakości określonego produktu ogrodniczego odpowiednie techniki i dokumenty normatywne celem wykonania pełnej i właściwej oceny jego jakości
3,5Student potrafi w stopniu zadowalającym dobrać do oceny jakości określonego produktu ogrodniczego odpowiednie techniki i dokumenty normatywne celem wykonania pełnej i właściwej oceny jego jakości
4,0Student potrafi w stopniu dobrym dobrać do oceny jakości określonego produktu ogrodniczego odpowiednie techniki i dokumenty normatywne celem wykonania pełnej i właściwej oceny jego jakości
4,5Student potrafi w stopniu ponad dobrym dobrać do oceny jakości określonego produktu ogrodniczego odpowiednie techniki i dokumenty normatywne celem wykonania pełnej i właściwej oceny jego jakości
5,0Student potrafi w stopniu bardzo dobrym dobrać do oceny jakości określonego produktu ogrodniczego odpowiednie techniki i dokumenty normatywne celem wykonania pełnej i właściwej oceny jego jakości
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C07_U02Student samodzielnie przeprowadza, analizuje i ocenia jakość produktów ogrodniczych, w oparciu o obowiązujące standardy, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie w studentach umiejętności przeprowadzenia kompleksowej oceny jakości produktów ogrodniczych, zgodnie z obowiązującymi standardami.
Treści programoweT-L-1Jakość i metody oceny jakości produktów ogrodniczych. Zasady pobierania prób do badań towaroznawczych.
T-L-2Organoleptyczne metody oceny jakości produktów ogrodniczych.
T-L-3Laboratoryjne metody oceny jakości (fizyczne i mikrobiologiczne) produktów ogrodniczych.
T-L-4Laboratoryjne metody oceny jakości (chemiczne i instrumentalne) produktów ogrodniczych.
Metody nauczaniaM-3Rozwiązywanie zadań
M-5Analiza interpetacyjna uzyskanych wyników analiz
M-4Ćwiczenia laboratoryjne - samodzielna praca studenta przy wykonywaniu analiz
M-6Metoda projektów - raport
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena rozwiązywanych zadań
S-3Ocena formująca: Ocena przygotowania studenta do poszczególnych sesji zajęć laboratoryjnych (sprawdzian "wejściowy")
S-4Ocena formująca: Ocena umiejętności studenta związanych z realizacją ćwiczeń laboratoryjnych
S-6Ocena podsumowująca: Ocena raportu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zinterpretować wyników swoich badań
3,0Student w prosty sposób interpretuje wyniki swoich badań
3,5Student w stopniu zadowalającym interpretuje wyniki swoich badań
4,0Student nie tylko efektywnie prezentuje wyniki swoich badań, ale dokonuje również ich analizy
4,5Student potrafi efektywnie prezentować, analizować i dyskutować o osiągniętych wynikach
5,0Student potrafi efektywnie prezentować, analizować i dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C07_K01Student potrafi zaplanować i przeprowadzić kompleksową ocenę jakości produktów ogrodniczych w oparciu o obowiązujące standardy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K02student wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzględnieniem roli poszczególnych jego wykonawców
OG_2A_K05student potrafi kreatywnie pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jako wykonawca części powierzonego zadania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami oceny jakości plonów ogrodniczych prowadzonej po ich zbiorze oraz przechowywaniu, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych regulacji prawnych UE.
C-2Ukształtowanie w studentach umiejętności przeprowadzenia kompleksowej oceny jakości produktów ogrodniczych, zgodnie z obowiązującymi standardami.
Treści programoweT-L-1Jakość i metody oceny jakości produktów ogrodniczych. Zasady pobierania prób do badań towaroznawczych.
T-L-2Organoleptyczne metody oceny jakości produktów ogrodniczych.
T-L-3Laboratoryjne metody oceny jakości (fizyczne i mikrobiologiczne) produktów ogrodniczych.
T-L-4Laboratoryjne metody oceny jakości (chemiczne i instrumentalne) produktów ogrodniczych.
T-L-6Zasady posługiwania się europejskimi normami – rośliny ozdobne. Specyfikacja roślin ozdobnych.
T-L-5Klasyfikacja, standaryzacja i kontrola jakości warzyw.
Metody nauczaniaM-3Rozwiązywanie zadań
M-5Analiza interpetacyjna uzyskanych wyników analiz
M-4Ćwiczenia laboratoryjne - samodzielna praca studenta przy wykonywaniu analiz
M-6Metoda projektów - raport
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena rozwiązywanych zadań
S-3Ocena formująca: Ocena przygotowania studenta do poszczególnych sesji zajęć laboratoryjnych (sprawdzian "wejściowy")
S-4Ocena formująca: Ocena umiejętności studenta związanych z realizacją ćwiczeń laboratoryjnych
S-5Ocena podsumowująca: Ocena ze sprawdzianu
S-6Ocena podsumowująca: Ocena raportu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zaplanować i przeprowadzić kompleksowej oceny jakości produktów ogrodniczych w oparciu o obowiązujące standardy
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym zaplanować i przeprowadzić kompleksową ocenę jakości produktów ogrodniczych w oparciu o obowiązujące standardy
3,5Student potrafi w stopniu zadowalającym zaplanować i przeprowadzić kompleksową ocenę jakości produktów ogrodniczych w oparciu o obowiązujące standardy
4,0Student potrafi w stopniu dobrym zaplanować i przeprowadzić kompleksową ocenę jakości produktów ogrodniczych w oparciu o obowiązujące standardy
4,5Student potrafi w stopniu ponad dobrym zaplanować i przeprowadzić kompleksową ocenę jakości produktów ogrodniczych w oparciu o obowiązujące standardy
5,0Student potrafi w stopniu bardzo dobrym zaplanować i przeprowadzić kompleksową ocenę jakości produktów ogrodniczych w oparciu o obowiązujące standardy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C07_K02Student ma świadomość wpływu różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych na jakość, w tym bezpieczeństwo wyprodukowanej żywności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K03student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję plonów ogrodniczych wysokiej jakości z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
OG_2A_K04student ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego ogrodnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami oceny jakości plonów ogrodniczych prowadzonej po ich zbiorze oraz przechowywaniu, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych regulacji prawnych UE.
C-3Zapoznanie studentów z funkcjami i rodzajami opakowań roślin ozdobnych.
Treści programoweT-L-7Unijne wymagania stosowane w opakowalnictwie roślin ozdobnych.
T-L-1Jakość i metody oceny jakości produktów ogrodniczych. Zasady pobierania prób do badań towaroznawczych.
T-L-5Klasyfikacja, standaryzacja i kontrola jakości warzyw.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z tematyką ćwiczeń laboratoryjnych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Potwierdzone zaangażowanie studenta w dyskusję
S-5Ocena podsumowująca: Ocena ze sprawdzianu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości wpływu różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych na jakość, w tym bezpieczeństwo wyprodukowanej żywności
3,0Student w stopniu podstawowym ma świadomość wpływu różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych na jakość, w tym bezpieczeństwo wyprodukowanej żywności
3,5Student w stopniu zadowalającym ma świadomość wpływu różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych na jakość, w tym bezpieczeństwo wyprodukowanej żywności
4,0Student w stopniu dobrym ma świadomość wpływu różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych na jakość, w tym bezpieczeństwo wyprodukowanej żywności
4,5Student w stopniu ponad dobrym ma świadomość wpływu różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych na jakość, w tym bezpieczeństwo wyprodukowanej żywności
5,0Student w stopniu bardzo dobrym ma świadomość wpływu różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych na jakość, w tym bezpieczeństwo wyprodukowanej żywności