Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Sylabus przedmiotu Doświadczalnictwo:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, studia inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Doświadczalnictwo
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Sławomir Stankowski <Slawomir.Stankowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marek Bury <Marek.Bury@zut.edu.pl>, Anna Jaroszewska <Anna.Jaroszewska@zut.edu.pl>, Cezary Podsiadło <Cezary.Podsiadlo@zut.edu.pl>, Eleonora Wrzesińska <Eleonora.Wrzesinska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,50,62egzamin
laboratoriaL1 15 1,50,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe widomości z matematyki – szkoła średnia Zaliczony kurs statystyki matematycznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z metodologią badań ogrodniczych
C-2Przekazanie wiedzy z zakresu opracowania statystycznego wyników badań ogrodniczych
C-3Nabycie umiejętności wykonywania analiz w pakiecie statystycznym

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zastosowanie analizy wariancji i półprzedziałów ufności do wyceny doświadczeń jednoczynnikowych2
T-L-2Zastosowanie analizy wariancji i połprzedziałow ufności do wyceny doświadczeń 2 czynnikowych4
T-L-3Zastosowanie analizy wariancji i półprzedziałów ufnosci do wyceny doświadczeń 3 czynnikowych2
T-L-4Analiza wariancji w formie syntezy wieloletniej2
T-L-5Przykłady wyników wymagających transformacji do analizy wariancji; rodzaje transformacji; przebieg transformacji i analizy wariancji na wynikach przekształconych2
T-L-6Przykłady zastosowań testów nieparametrycznych : chi-kwadrat, współczynnik korelacji kolejności, test znaku, testy serii3
15
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia w doświadczalnictwie2
T-W-2Układy doświadczeń jednoczynnikowych2
T-W-3Porównania wielokrotne średnich2
T-W-4Układy doświadczeń wieloczynnikowych2
T-W-5Syntezy doświadczeń2
T-W-6Analiza korelacji i regresji2
T-W-7Analiza danych niejednorodnych - testy nieparametryczne3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w ćwiczeniach15
A-L-2Wykonanie prac kontrolnych15
A-L-3Przygotowanie do zajęć15
45
wykłady
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Zapoznawanie się z literaturą30
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdziany pisemne
S-2Ocena formująca: Prace kontrolne
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_B01_W01
Posiada wiedzę na temat planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych
OG_2A_W02C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_B01_U01
student samodzielnie planuje, analizuje i ocenia doswiadczenia z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
OG_2A_U02, OG_2A_U05, OG_2A_U06C-3T-L-2, T-L-1, T-L-4, T-L-3, T-L-5, T-L-6M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_B01_K01
Student potrafi kreatywnie pracować w grupie
OG_2A_K05C-3T-L-6M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_B01_W01
Posiada wiedzę na temat planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych
2,0Student nie posiada wiedzy w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych
3,0Student posiada wiedzę w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych w ograniczonym zakresie
3,5Student posiada wiedzę w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych w szerszym zakresie
4,0Student posiada wiedzę w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych w szerszym zakresie, zna podstawy teoretyczne metod
4,5Student posiada wiedzę w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych w szerszym zakresie, zna podstawy teoretyczne metod, umie wskazać najlepsze rozwiązania
5,0Student posiada wiedzę w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych w szerszym zakresie, zna podstawy teoretyczne metod, umie wskazać najlepsze rozwiązania i uzasadnic ich wybór

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_B01_U01
student samodzielnie planuje, analizuje i ocenia doswiadczenia z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
2,0Student nie potrafi planować i analizować wyników badan
3,0Student potrafi analizować wyniki w ograniczonym zakresie
3,5Student potrafi zaplanować doświadczenie i zinterpretować wyniki
4,0Student potrafi dobrać odpowiednia metodę, zaplanować doświadczenie i zinterpretowac wyniki
4,5Student potrafi dobrać odpowiednia metodę, zaplanować doświadczenie i zinterpretowac wyniki, potrafi ocenić ich wiarygodność i przydatność
5,0Student potrafi dobrać odpowiednia metodę, zaplanować doświadczenie i zinterpretowac wyniki, potrafi ocenić ich wiarygodność i przydatność oraz możliwość ich wykorzystania

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_B01_K01
Student potrafi kreatywnie pracować w grupie
2,0Student nie potrafi pracować w grupie
3,0Student pracuje z niewielkim zaangazowaniem
3,5Student wykazuje sie aktywnością w organizacji pracy
4,0Student wykazuje się aktywnością w oganizacji pracy, wnosi elementy usprawniajace pracę
4,5Student wykazuje się aktywnością w oganizacji pracy, wnosi elementy usprawniajace pracę, nadzoruje pracę grupy
5,0Student wykazuje się aktywnością w oganizacji pracy, wnosi elementy usprawniajace pracę, nadzoruje pracę grupy, przedstawia uzyskane wyniki

Literatura podstawowa

  1. Rudnicki F., Doświadczalnictwo rolnicze, Wydawnictwo ATR w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 1991
  2. J. Trętowski J., Wójcik A.R., 1991, Metodyka doświadczeń rolniczych, Wydawnictwo WSRP Siedlce, Siedlce, 1991
  3. Stanisz A., : Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu STATISTICA PL na przykładach z medycyny tom I i II. Stasoft Polska Sp. z o.o., Kraków, Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu STATISTICA PL na przykładach z medycyny tom I i II, Stasoft Polska Sp. z o.o, Kraków, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Kala R., Statystyka dla przyrodników, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań, 2002

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zastosowanie analizy wariancji i półprzedziałów ufności do wyceny doświadczeń jednoczynnikowych2
T-L-2Zastosowanie analizy wariancji i połprzedziałow ufności do wyceny doświadczeń 2 czynnikowych4
T-L-3Zastosowanie analizy wariancji i półprzedziałów ufnosci do wyceny doświadczeń 3 czynnikowych2
T-L-4Analiza wariancji w formie syntezy wieloletniej2
T-L-5Przykłady wyników wymagających transformacji do analizy wariancji; rodzaje transformacji; przebieg transformacji i analizy wariancji na wynikach przekształconych2
T-L-6Przykłady zastosowań testów nieparametrycznych : chi-kwadrat, współczynnik korelacji kolejności, test znaku, testy serii3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia w doświadczalnictwie2
T-W-2Układy doświadczeń jednoczynnikowych2
T-W-3Porównania wielokrotne średnich2
T-W-4Układy doświadczeń wieloczynnikowych2
T-W-5Syntezy doświadczeń2
T-W-6Analiza korelacji i regresji2
T-W-7Analiza danych niejednorodnych - testy nieparametryczne3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w ćwiczeniach15
A-L-2Wykonanie prac kontrolnych15
A-L-3Przygotowanie do zajęć15
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Zapoznawanie się z literaturą30
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_B01_W01Posiada wiedzę na temat planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W02student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biotechnologii roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem biologii molekularnej oraz doświadczalnictwa, w tym stosowania metod statystycznych w praktyce, dostosowanych do specyfiki prowadzenia doświadczeń z szeroko rozumianego ogrodnictwa
Cel przedmiotuC-2Przekazanie wiedzy z zakresu opracowania statystycznego wyników badań ogrodniczych
Treści programoweT-W-1Podstawowe pojęcia w doświadczalnictwie
T-W-2Układy doświadczeń jednoczynnikowych
T-W-3Porównania wielokrotne średnich
T-W-4Układy doświadczeń wieloczynnikowych
T-W-5Syntezy doświadczeń
T-W-6Analiza korelacji i regresji
T-W-7Analiza danych niejednorodnych - testy nieparametryczne
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych
3,0Student posiada wiedzę w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych w ograniczonym zakresie
3,5Student posiada wiedzę w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych w szerszym zakresie
4,0Student posiada wiedzę w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych w szerszym zakresie, zna podstawy teoretyczne metod
4,5Student posiada wiedzę w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych w szerszym zakresie, zna podstawy teoretyczne metod, umie wskazać najlepsze rozwiązania
5,0Student posiada wiedzę w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych w szerszym zakresie, zna podstawy teoretyczne metod, umie wskazać najlepsze rozwiązania i uzasadnic ich wybór
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_B01_U01student samodzielnie planuje, analizuje i ocenia doswiadczenia z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U02student potrafi projektować nasadzenia ogrodnicze, z uwzględnieniem zasad integrowanej i ekologicznej produkcji oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
OG_2A_U05student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w celu zaprezentowania przeglądu literatury, uzyskanych wyników oraz formułowania wniosków z przeprowadzonych badań w ramach wykonywanej pracy dyplomowej z zakresu ogrodnictwa
OG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności wykonywania analiz w pakiecie statystycznym
Treści programoweT-L-2Zastosowanie analizy wariancji i połprzedziałow ufności do wyceny doświadczeń 2 czynnikowych
T-L-1Zastosowanie analizy wariancji i półprzedziałów ufności do wyceny doświadczeń jednoczynnikowych
T-L-4Analiza wariancji w formie syntezy wieloletniej
T-L-3Zastosowanie analizy wariancji i półprzedziałów ufnosci do wyceny doświadczeń 3 czynnikowych
T-L-5Przykłady wyników wymagających transformacji do analizy wariancji; rodzaje transformacji; przebieg transformacji i analizy wariancji na wynikach przekształconych
T-L-6Przykłady zastosowań testów nieparametrycznych : chi-kwadrat, współczynnik korelacji kolejności, test znaku, testy serii
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdziany pisemne
S-2Ocena formująca: Prace kontrolne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi planować i analizować wyników badan
3,0Student potrafi analizować wyniki w ograniczonym zakresie
3,5Student potrafi zaplanować doświadczenie i zinterpretować wyniki
4,0Student potrafi dobrać odpowiednia metodę, zaplanować doświadczenie i zinterpretowac wyniki
4,5Student potrafi dobrać odpowiednia metodę, zaplanować doświadczenie i zinterpretowac wyniki, potrafi ocenić ich wiarygodność i przydatność
5,0Student potrafi dobrać odpowiednia metodę, zaplanować doświadczenie i zinterpretowac wyniki, potrafi ocenić ich wiarygodność i przydatność oraz możliwość ich wykorzystania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_B01_K01Student potrafi kreatywnie pracować w grupie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K05student potrafi kreatywnie pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jako wykonawca części powierzonego zadania
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności wykonywania analiz w pakiecie statystycznym
Treści programoweT-L-6Przykłady zastosowań testów nieparametrycznych : chi-kwadrat, współczynnik korelacji kolejności, test znaku, testy serii
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Prace kontrolne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi pracować w grupie
3,0Student pracuje z niewielkim zaangazowaniem
3,5Student wykazuje sie aktywnością w organizacji pracy
4,0Student wykazuje się aktywnością w oganizacji pracy, wnosi elementy usprawniajace pracę
4,5Student wykazuje się aktywnością w oganizacji pracy, wnosi elementy usprawniajace pracę, nadzoruje pracę grupy
5,0Student wykazuje się aktywnością w oganizacji pracy, wnosi elementy usprawniajace pracę, nadzoruje pracę grupy, przedstawia uzyskane wyniki