Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Automatyka i robotyka (S1)

Efekty kształcenia:

KODUmiejętności
AR_1A_U01Wykorzystuje wiedzę matematyczną i stosuje odpowiednie narzędzia informatyczne do modelowania, analizy i symulacji zjawisk fizycznych, algorytmów przetwarzania sygnałów, działania prostych układów sterowania oraz syntezy prostych algorytmów sterowania.
AR_1A_U02Wykorzystuje wiedzę z fizyki do opisu i tworzenia modeli podstawowych zjawisk występujących w sterowanych procesach i ich otoczeniu.
AR_1A_U03Potrafi przygotować prezentację multimedialną, stworzyć stronę internetową oraz napisać program komputerowy związany z automatyką i robotyką.
AR_1A_U04Potrafi: - dobrać napęd elektryczny do realizacji typowych zadań sterowania ruchem, - zaprojektować instalację elektryczną prostego układu sterowania oraz sporządzić jego dokumentację techniczną wykorzystując do tego celu odpowiednie narzędzia informatyczne.
AR_1A_U05Potrafi zaprojektować prosty układ elektroniczny, także zawierający systemy mikroprocesorowe i inne elementy programowalne.
AR_1A_U06Potrafi dobrać elementy wykonawcze układu sterowania.
AR_1A_U07Potrafi dobrać typowe metody pomiaru oraz odpowiednie czujniki i przetworniki, a także ocenić przydatność nowych rozwiązań do realizacji zadań związanych z automatycznym sterowaniem.
AR_1A_U08Potrafi wybrać odpowiednie programowalne urządzenia automatyki spełniające wymagania bezpieczeństwa, zaprogramować je oraz uruchomić i sprawdzić poprawność działania układu sterowania, a także ocenić przydatność nowych rozwiązań.
AR_1A_U09Potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne do projektowania i symulacji układów automatyki i robotyki.
AR_1A_U10Potrafi przygotować prosty biznesplan związany z automatyzacją lub robotyzacją prostego procesu technologicznego.
AR_1A_U11Stosuje podstawowe zasady bhp i ppoż., potrafi zaplanować pracę zespołu zgodnie z przepisami prawa pracy.
AR_1A_U12Potrafi zrobotyzować prosty proces technologiczny.
AR_1A_U13Umie korzystać z informacji patentowych oraz pozyskiwać z różnych źródeł informacje niezbędne do prowadzenia działalności inżynierskiej.
AR_1A_U14Umie zaprojektować i uruchomić podstawowy program wizualizacji, diagnostyki i archiwizacji procesu technologicznego.
AR_1A_U15Umie wybrać odpowiedni interfejs i protokół komunikacyjny wykorzystywany w układach automatyki i robotyki oraz skonfigurować i uruchomić bezpieczną wymianę danych pomiędzy różnymi urządzeniami.
AR_1A_U16Potrafi zastosować metody sztucznej inteligencji w prostych układach sterowania.
AR_1A_U17Umie wykorzystywać podstawowe funkcje systemów czasu rzeczywistego stosowanych w automatyce i robotyce.
AR_1A_U18Potrafi wyznaczać typowe modele obiektów sterowania oraz analizować ich właściwości.
AR_1A_U19Umie sformułować zadanie sterowania, zaprojektować układ sterowania i zoptymalizować jego działanie.
AR_1A_U20Umie przeprowadzić podstawową analizę i zaprojektować układy przetwarzające sygnały.
AR_1A_U21Umie wykorzystywać podstawowe metody inżynierii wiedzy oraz techniki wnioskowania w prostym systemie ekspertowym.
AR_1A_U22Potrafi stosować właściwe metody do sterowania kompleksem operacji w tym do harmonogramowania zadań.
AR_1A_U23Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, przygotować dobrze udokumentowane opracowanie szczegółowych problemów z zakresu studiowanego kierunku oraz przedstawić je w postaci multimedialnej prezentacji i formie ustnej wypowiedzi.
AR_1A_U24Ma umiejętność samokształcenia się.
AR_1A_U25Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego.
AR_1A_U26Ma umiejętności pozwalające na realizację wybranych zadań z kierunków studiów powiązanych z kierunkiem automatyka i robotyka