Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka (S2)

Sylabus przedmiotu Normy i zalecenia żywieniowe - aspekty praktyczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Technologia żywności i żywienie człowieka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Normy i zalecenia żywieniowe - aspekty praktyczne
Specjalność technologia i biotechnologia żywności
Jednostka prowadząca Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka
Nauczyciel odpowiedzialny Mariola Friedrich <Mariola.Friedrich@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Zuzanna Goluch-Koniuszy <Zuzanna.Goluch-Koniuszy@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 5

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 10 1,00,50egzamin
ćwiczenia audytoryjneA3 20 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość anatomii i fizjologii człowieka, fizjologii żywienia.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest nbycie praktycznej umiejętności oceny i korekty jadłospisów dekadowych palcówek żywienia zbiorowego oraz opracowanie jadłospiów osób ze zmianami w metabolizmie.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Fizjologiczne podstawy tworzenia norm żywieniowych, modelowych racji pokarmowych i wzorów żywienia. Szczegółowe omówienie obowiązujących norm, ustaw i rozporządzeń.2
T-A-2Ocena jadłospisów dekadowych zakładu żywienia zbiorowego otwartego (przedszkola oraz dziennego ośrodka opieki nad osobami starszymi) oraz ich korekta3
T-A-3Ocena jadłospisów dekadowych zakładu żywienia zbiorowego zamkniętego (całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży oraz domu pomocy społecznej) oraz ich korekta.4
T-A-4Opracowanie jadłospisów dla kobiet stosujących antykoncepcję lub hormonalna terapię zastępczą w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające ze zmian w ich metabolizmie oraz normy żywienia.3
T-A-5Opracowanie jadłospisów dla kobiet i mężczyzn stosujących terapię hormonalną w leczeniu płodności w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające ze zmian w ich metabolizmie oraz normy żywienia.2
T-A-6Opracowanie jadłospisów dla kobiet i mężczyzn poprawiających pamięć i nastrój w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające ze zmian w ich metabolizmie oraz normy żywienia.2
T-A-7Opracowanie jadłospisów dla kobiet i mężczyzn z neurodegeneracyjnymi w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające ze zmian w ich metabolizmie oraz normy żywienia.2
T-A-8Prezentacja projektu zaliczeniowego.2
20
wykłady
T-W-1Fizjologiczne podstawy tworzenia norm żywieniowych, modelowych racji pokarmowych i wzorów żywienia2
T-W-2Zastosowanie norm żywienia, modelowych racji pokarmowych w ocenie i planowaniu żywienia w zakładach żywienia zbiorowego oraz zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego (wojsko, dzienne i całodobowe domy pomocy społecznej, domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze).2
T-W-3Normy żywienia a zalecenia żywieniowe wynikające ze zmian w metabolizmie: kobiet stosujących antykoncepcję i/lub hormonalną terapię zastępczą oraz osób stosujących terapię wspomagającą płodność, procesy pamięciowe, nastrój, psychikę.2
T-W-4Wykorzystanie norm żywienia w przemyśle spożywczym do opracowywanie nowych produktów żywnościowych, ich znakowania oraz ustalania programów wzbogacania żywności.2
T-W-5Wykorzystanie norm żywienia w upowszechnianiu racjonalnego żywienia w formie prozdrowotnych programów o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym.2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestniczenie w ćwiczeniach20
A-A-2Analiza wskaznej literatury4
A-A-3Przygotowanie do prezentacji projektu3
A-A-4Godziny kontaktowe z nauczycielem3
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach10
A-W-2Analiza wskazanej literatury10
A-W-3Przygotowanie do egzaminu5
A-W-4Godziny kontaktowe z nauczycielem5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wyklad problemowy
M-2Ćwiczenia audytoryjne
M-3Metoda analizy przypadków
M-4Metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena ustna odpowiedzi
S-2Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji wykonanego projektu
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_2A_Gr3-3tibz_W01
Ma poszerzoną wiedzę z zakresu oceny i korygowania jadłospisów dekadowych dla zakładów żywienia zbiorowego otwartego lub zamkniętego oraz osób ze zmianami w metabolizmie w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające z tych zmian oraz normy żywienia.
TZZ_2A_W06, TZZ_2A_W09R2A_W04, R2A_W05InzA2_W04C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-A-7, T-A-8M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_2A_Gr3-3tibz_U01
Potrafi ocenić i opracować jadłospisy dekadowe dla zakładów żywienia zbiorowego otwartego lub zamkniętego oraz osób ze zmianami w metabolizmie w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające z tych zmian oraz normy żywienia.
TZZ_2A_U11R2A_U05InzA2_U01, InzA2_U02C-1T-A-7, T-A-8, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6M-2, M-3, M-4S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_2A_Gr3-3tibz_K01
Rozumie potrzebę propagowania w społeczeństwie zdrowego i aktywnego modelu życia.
TZZ_2A_K04R2A_K01, R2A_K07C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-A-7, T-A-8, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6M-1, M-2, M-3, M-4S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_2A_Gr3-3tibz_W01
Ma poszerzoną wiedzę z zakresu oceny i korygowania jadłospisów dekadowych dla zakładów żywienia zbiorowego otwartego lub zamkniętego oraz osób ze zmianami w metabolizmie w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające z tych zmian oraz normy żywienia.
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu oceny i korygowania jadłospisów dekadowych dla zakładów żywienia zbiorowego otwartego lub zamkniętego oraz osób ze zmianami w metabolizmie w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające z tych zmian oraz normy żywienia.
3,0Student posiada dostateczną wiedzę z zakresu oceny i korygowania jadłospisów dekadowych dla zakładów żywienia zbiorowego otwartego lub zamkniętego oraz osób ze zmianami w metabolizmie w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające z tych zmian oraz normy żywienia.
3,5Student posiada wiedzę ponad dostateczną wiedzy z zakresu oceny i korygowania jadłospisów dekadowych dla zakładów żywienia zbiorowego otwartego lub zamkniętego oraz osób ze zmianami w metabolizmie w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające z tych zmian oraz normy żywienia.
4,0Student posiada szeroką wiedzę z zakresu oceny i korygowania jadłospisów dekadowych dla zakładów żywienia zbiorowego otwartego lub zamkniętego oraz osób ze zmianami w metabolizmie w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające z tych zmian oraz normy żywienia.
4,5Student posiada ponad szeroką wiedzę, z zakresu oceny i korygowania jadłospisów dekadowych dla zakładów żywienia zbiorowego otwartego lub zamkniętego oraz osób ze zmianami w metabolizmie w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające z tych zmian oraz normy żywienia.
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu oceny i korygowania jadłospisów dekadowych dla zakładów żywienia zbiorowego otwartego lub zamkniętego oraz osób ze zmianami w metabolizmie w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające z tych zmian oraz normy żywienia

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_2A_Gr3-3tibz_U01
Potrafi ocenić i opracować jadłospisy dekadowe dla zakładów żywienia zbiorowego otwartego lub zamkniętego oraz osób ze zmianami w metabolizmie w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające z tych zmian oraz normy żywienia.
2,0Student nie potrafi ocenić i opracować jadłospisów dekadowych dla zakładów żywienia zbiorowego oraz dal osób ze zmianami w metabolizmie w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające z tych zmian oraz normy żywienia.
3,0Student potrafi z pomocą nauczyciela ocenić i opracować jadłospisy dekadowe dla zakładów żywienia zbiorowego oraz dla osób ze zmianami w metabolizmie w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające z tych zmian oraz normy żywienia.
3,5Student potrafi z niewielką pomocą nauczyciela ocenić i opracować jadłospisy dekadowe dla zakładów żywienia zbiorowego oraz dla osób ze zmianami w metabolizmie w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające z tych zmian oraz normy żywienia.
4,0Student potrafi dobrze ocenić i opracować jadłospisy dekadowe dla zakładów żywienia zbiorowego oraz dla osób ze zmianami w metabolizmie w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające z tych zmian oraz normy żywienia.
4,5Student potrafi ponad dobrze ocenić i opracować jadłospisy dekadowe dla zakładów żywienia zbiorowego oraz dla osób ze zmianami w metabolizmie w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające z tych zmian oraz normy żywienia.
5,0Student potrafi bardzo dobrze ocenić i opracować jadłospisy dekadowe dla zakładów żywienia zbiorowego oraz dla osób ze zmianami w metabolizmie w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające z tych zmian oraz normy żywienia.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_2A_Gr3-3tibz_K01
Rozumie potrzebę propagowania w społeczeństwie zdrowego i aktywnego modelu życia.
2,0Student nie posiada kompetencji do wykorzystania norm i zaleceń żywieniowych w upowszechnianiu racjonalnego żywienia.
3,0Student posiada podstawowe kompetencje do wykorzystania norm i zaleceń żywieniowych w upowszechnianiu racjonalnego żywienia.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje do wykorzystania norm i zaleceń żywieniowych w upowszechnianiu racjonalnego żywienia, ale posługuje się odtwórczymi technikami/metodami propagowania w ograniczonym zakresie.
4,0Student posiada kompetencje do wykorzystania norm i zaleceń żywieniowych w upowszechnianiu racjonalnego żywienia, ale posługuje się twórczymi technikami/metodami propagowania w szerszym zakresie
4,5Student posiada kompetencje do wykorzystania norm i zaleceń żywieniowych w upowszechnianiu racjonalnego żywienia, ale posługuje się twórczymi technikami/metodami propagowania w szerokim zakresie.
5,0Student posiada kompetencje do wykorzystania norm i zaleceń żywieniowych w upowszechnianiu racjonalnego żywienia, ale posługuje się twórczymi technikami/metodami propagowania w bardzo szerokim zakresie.

Literatura podstawowa

  1. Gawęcki J., Roszkowski W, Od norm żywieniowych do marketingu żywności., Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań, 2011
  2. Zin M., Ocena żywności i żywienia, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2009
  3. Turlejska H., Pelzner U., Szponar L., Konecka-Matyjek E., Zasady racjonalnego żywienia – zalecane racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia, Gdańsk, 2006, II

Literatura dodatkowa

  1. Kunachowicz H., Nadolna I, Przygoda B., Iwanow K, Tabele składu i wartości odżywczej żywności, PZWiL, Warszawa, 2005

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Fizjologiczne podstawy tworzenia norm żywieniowych, modelowych racji pokarmowych i wzorów żywienia. Szczegółowe omówienie obowiązujących norm, ustaw i rozporządzeń.2
T-A-2Ocena jadłospisów dekadowych zakładu żywienia zbiorowego otwartego (przedszkola oraz dziennego ośrodka opieki nad osobami starszymi) oraz ich korekta3
T-A-3Ocena jadłospisów dekadowych zakładu żywienia zbiorowego zamkniętego (całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży oraz domu pomocy społecznej) oraz ich korekta.4
T-A-4Opracowanie jadłospisów dla kobiet stosujących antykoncepcję lub hormonalna terapię zastępczą w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające ze zmian w ich metabolizmie oraz normy żywienia.3
T-A-5Opracowanie jadłospisów dla kobiet i mężczyzn stosujących terapię hormonalną w leczeniu płodności w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające ze zmian w ich metabolizmie oraz normy żywienia.2
T-A-6Opracowanie jadłospisów dla kobiet i mężczyzn poprawiających pamięć i nastrój w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające ze zmian w ich metabolizmie oraz normy żywienia.2
T-A-7Opracowanie jadłospisów dla kobiet i mężczyzn z neurodegeneracyjnymi w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające ze zmian w ich metabolizmie oraz normy żywienia.2
T-A-8Prezentacja projektu zaliczeniowego.2
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Fizjologiczne podstawy tworzenia norm żywieniowych, modelowych racji pokarmowych i wzorów żywienia2
T-W-2Zastosowanie norm żywienia, modelowych racji pokarmowych w ocenie i planowaniu żywienia w zakładach żywienia zbiorowego oraz zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego (wojsko, dzienne i całodobowe domy pomocy społecznej, domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze).2
T-W-3Normy żywienia a zalecenia żywieniowe wynikające ze zmian w metabolizmie: kobiet stosujących antykoncepcję i/lub hormonalną terapię zastępczą oraz osób stosujących terapię wspomagającą płodność, procesy pamięciowe, nastrój, psychikę.2
T-W-4Wykorzystanie norm żywienia w przemyśle spożywczym do opracowywanie nowych produktów żywnościowych, ich znakowania oraz ustalania programów wzbogacania żywności.2
T-W-5Wykorzystanie norm żywienia w upowszechnianiu racjonalnego żywienia w formie prozdrowotnych programów o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym.2
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestniczenie w ćwiczeniach20
A-A-2Analiza wskaznej literatury4
A-A-3Przygotowanie do prezentacji projektu3
A-A-4Godziny kontaktowe z nauczycielem3
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach10
A-W-2Analiza wskazanej literatury10
A-W-3Przygotowanie do egzaminu5
A-W-4Godziny kontaktowe z nauczycielem5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_Gr3-3tibz_W01Ma poszerzoną wiedzę z zakresu oceny i korygowania jadłospisów dekadowych dla zakładów żywienia zbiorowego otwartego lub zamkniętego oraz osób ze zmianami w metabolizmie w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające z tych zmian oraz normy żywienia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_W06Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie towaroznawstwa żywności, systemu kwalifikacji towarów, zarządzania jakością, normach i normalizacji. Zna nowe lub alternatywne rozwiązania problemów analitycznych. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie systemów zarządzania jakością.
TZZ_2A_W09Ma poszerzoną wiedzę na temat zależności w funkcjonowaniu poszczególnych układów organizmu ludzkiego, oraz wpływu stylu życia i sposobów żywienia na stan zdrowia. Zna fizjologiczne zmiany zachodzące w organizmie w danym okresie życia, zalecenia żywieniowe dostosowane do tych zmian.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest nbycie praktycznej umiejętności oceny i korekty jadłospisów dekadowych palcówek żywienia zbiorowego oraz opracowanie jadłospiów osób ze zmianami w metabolizmie.
Treści programoweT-W-1Fizjologiczne podstawy tworzenia norm żywieniowych, modelowych racji pokarmowych i wzorów żywienia
T-W-2Zastosowanie norm żywienia, modelowych racji pokarmowych w ocenie i planowaniu żywienia w zakładach żywienia zbiorowego oraz zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego (wojsko, dzienne i całodobowe domy pomocy społecznej, domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze).
T-W-3Normy żywienia a zalecenia żywieniowe wynikające ze zmian w metabolizmie: kobiet stosujących antykoncepcję i/lub hormonalną terapię zastępczą oraz osób stosujących terapię wspomagającą płodność, procesy pamięciowe, nastrój, psychikę.
T-W-4Wykorzystanie norm żywienia w przemyśle spożywczym do opracowywanie nowych produktów żywnościowych, ich znakowania oraz ustalania programów wzbogacania żywności.
T-W-5Wykorzystanie norm żywienia w upowszechnianiu racjonalnego żywienia w formie prozdrowotnych programów o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym.
T-A-7Opracowanie jadłospisów dla kobiet i mężczyzn z neurodegeneracyjnymi w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające ze zmian w ich metabolizmie oraz normy żywienia.
T-A-8Prezentacja projektu zaliczeniowego.
Metody nauczaniaM-1Wyklad problemowy
M-2Ćwiczenia audytoryjne
M-3Metoda analizy przypadków
M-4Metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena ustna odpowiedzi
S-2Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji wykonanego projektu
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu oceny i korygowania jadłospisów dekadowych dla zakładów żywienia zbiorowego otwartego lub zamkniętego oraz osób ze zmianami w metabolizmie w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające z tych zmian oraz normy żywienia.
3,0Student posiada dostateczną wiedzę z zakresu oceny i korygowania jadłospisów dekadowych dla zakładów żywienia zbiorowego otwartego lub zamkniętego oraz osób ze zmianami w metabolizmie w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające z tych zmian oraz normy żywienia.
3,5Student posiada wiedzę ponad dostateczną wiedzy z zakresu oceny i korygowania jadłospisów dekadowych dla zakładów żywienia zbiorowego otwartego lub zamkniętego oraz osób ze zmianami w metabolizmie w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające z tych zmian oraz normy żywienia.
4,0Student posiada szeroką wiedzę z zakresu oceny i korygowania jadłospisów dekadowych dla zakładów żywienia zbiorowego otwartego lub zamkniętego oraz osób ze zmianami w metabolizmie w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające z tych zmian oraz normy żywienia.
4,5Student posiada ponad szeroką wiedzę, z zakresu oceny i korygowania jadłospisów dekadowych dla zakładów żywienia zbiorowego otwartego lub zamkniętego oraz osób ze zmianami w metabolizmie w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające z tych zmian oraz normy żywienia.
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu oceny i korygowania jadłospisów dekadowych dla zakładów żywienia zbiorowego otwartego lub zamkniętego oraz osób ze zmianami w metabolizmie w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające z tych zmian oraz normy żywienia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_Gr3-3tibz_U01Potrafi ocenić i opracować jadłospisy dekadowe dla zakładów żywienia zbiorowego otwartego lub zamkniętego oraz osób ze zmianami w metabolizmie w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające z tych zmian oraz normy żywienia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_U11Potrafi zaplanować, ocenić i przeprowadzić korekty wartości odżywczej całodziennej racji pokarmowej dla ludzi w rożnym stanie fizjologicznym.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest nbycie praktycznej umiejętności oceny i korekty jadłospisów dekadowych palcówek żywienia zbiorowego oraz opracowanie jadłospiów osób ze zmianami w metabolizmie.
Treści programoweT-A-7Opracowanie jadłospisów dla kobiet i mężczyzn z neurodegeneracyjnymi w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające ze zmian w ich metabolizmie oraz normy żywienia.
T-A-8Prezentacja projektu zaliczeniowego.
T-A-1Fizjologiczne podstawy tworzenia norm żywieniowych, modelowych racji pokarmowych i wzorów żywienia. Szczegółowe omówienie obowiązujących norm, ustaw i rozporządzeń.
T-A-2Ocena jadłospisów dekadowych zakładu żywienia zbiorowego otwartego (przedszkola oraz dziennego ośrodka opieki nad osobami starszymi) oraz ich korekta
T-A-3Ocena jadłospisów dekadowych zakładu żywienia zbiorowego zamkniętego (całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży oraz domu pomocy społecznej) oraz ich korekta.
T-A-4Opracowanie jadłospisów dla kobiet stosujących antykoncepcję lub hormonalna terapię zastępczą w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające ze zmian w ich metabolizmie oraz normy żywienia.
T-A-5Opracowanie jadłospisów dla kobiet i mężczyzn stosujących terapię hormonalną w leczeniu płodności w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające ze zmian w ich metabolizmie oraz normy żywienia.
T-A-6Opracowanie jadłospisów dla kobiet i mężczyzn poprawiających pamięć i nastrój w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające ze zmian w ich metabolizmie oraz normy żywienia.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne
M-3Metoda analizy przypadków
M-4Metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji wykonanego projektu
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi ocenić i opracować jadłospisów dekadowych dla zakładów żywienia zbiorowego oraz dal osób ze zmianami w metabolizmie w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające z tych zmian oraz normy żywienia.
3,0Student potrafi z pomocą nauczyciela ocenić i opracować jadłospisy dekadowe dla zakładów żywienia zbiorowego oraz dla osób ze zmianami w metabolizmie w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające z tych zmian oraz normy żywienia.
3,5Student potrafi z niewielką pomocą nauczyciela ocenić i opracować jadłospisy dekadowe dla zakładów żywienia zbiorowego oraz dla osób ze zmianami w metabolizmie w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające z tych zmian oraz normy żywienia.
4,0Student potrafi dobrze ocenić i opracować jadłospisy dekadowe dla zakładów żywienia zbiorowego oraz dla osób ze zmianami w metabolizmie w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające z tych zmian oraz normy żywienia.
4,5Student potrafi ponad dobrze ocenić i opracować jadłospisy dekadowe dla zakładów żywienia zbiorowego oraz dla osób ze zmianami w metabolizmie w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające z tych zmian oraz normy żywienia.
5,0Student potrafi bardzo dobrze ocenić i opracować jadłospisy dekadowe dla zakładów żywienia zbiorowego oraz dla osób ze zmianami w metabolizmie w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające z tych zmian oraz normy żywienia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_Gr3-3tibz_K01Rozumie potrzebę propagowania w społeczeństwie zdrowego i aktywnego modelu życia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_K04Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania, poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest nbycie praktycznej umiejętności oceny i korekty jadłospisów dekadowych palcówek żywienia zbiorowego oraz opracowanie jadłospiów osób ze zmianami w metabolizmie.
Treści programoweT-W-1Fizjologiczne podstawy tworzenia norm żywieniowych, modelowych racji pokarmowych i wzorów żywienia
T-W-2Zastosowanie norm żywienia, modelowych racji pokarmowych w ocenie i planowaniu żywienia w zakładach żywienia zbiorowego oraz zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego (wojsko, dzienne i całodobowe domy pomocy społecznej, domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze).
T-W-3Normy żywienia a zalecenia żywieniowe wynikające ze zmian w metabolizmie: kobiet stosujących antykoncepcję i/lub hormonalną terapię zastępczą oraz osób stosujących terapię wspomagającą płodność, procesy pamięciowe, nastrój, psychikę.
T-W-4Wykorzystanie norm żywienia w przemyśle spożywczym do opracowywanie nowych produktów żywnościowych, ich znakowania oraz ustalania programów wzbogacania żywności.
T-W-5Wykorzystanie norm żywienia w upowszechnianiu racjonalnego żywienia w formie prozdrowotnych programów o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym.
T-A-7Opracowanie jadłospisów dla kobiet i mężczyzn z neurodegeneracyjnymi w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające ze zmian w ich metabolizmie oraz normy żywienia.
T-A-8Prezentacja projektu zaliczeniowego.
T-A-1Fizjologiczne podstawy tworzenia norm żywieniowych, modelowych racji pokarmowych i wzorów żywienia. Szczegółowe omówienie obowiązujących norm, ustaw i rozporządzeń.
T-A-2Ocena jadłospisów dekadowych zakładu żywienia zbiorowego otwartego (przedszkola oraz dziennego ośrodka opieki nad osobami starszymi) oraz ich korekta
T-A-3Ocena jadłospisów dekadowych zakładu żywienia zbiorowego zamkniętego (całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży oraz domu pomocy społecznej) oraz ich korekta.
T-A-4Opracowanie jadłospisów dla kobiet stosujących antykoncepcję lub hormonalna terapię zastępczą w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające ze zmian w ich metabolizmie oraz normy żywienia.
T-A-5Opracowanie jadłospisów dla kobiet i mężczyzn stosujących terapię hormonalną w leczeniu płodności w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające ze zmian w ich metabolizmie oraz normy żywienia.
T-A-6Opracowanie jadłospisów dla kobiet i mężczyzn poprawiających pamięć i nastrój w oparciu o zalecenia żywieniowe wynikające ze zmian w ich metabolizmie oraz normy żywienia.
Metody nauczaniaM-1Wyklad problemowy
M-2Ćwiczenia audytoryjne
M-3Metoda analizy przypadków
M-4Metoda projektów
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada kompetencji do wykorzystania norm i zaleceń żywieniowych w upowszechnianiu racjonalnego żywienia.
3,0Student posiada podstawowe kompetencje do wykorzystania norm i zaleceń żywieniowych w upowszechnianiu racjonalnego żywienia.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje do wykorzystania norm i zaleceń żywieniowych w upowszechnianiu racjonalnego żywienia, ale posługuje się odtwórczymi technikami/metodami propagowania w ograniczonym zakresie.
4,0Student posiada kompetencje do wykorzystania norm i zaleceń żywieniowych w upowszechnianiu racjonalnego żywienia, ale posługuje się twórczymi technikami/metodami propagowania w szerszym zakresie
4,5Student posiada kompetencje do wykorzystania norm i zaleceń żywieniowych w upowszechnianiu racjonalnego żywienia, ale posługuje się twórczymi technikami/metodami propagowania w szerokim zakresie.
5,0Student posiada kompetencje do wykorzystania norm i zaleceń żywieniowych w upowszechnianiu racjonalnego żywienia, ale posługuje się twórczymi technikami/metodami propagowania w bardzo szerokim zakresie.