Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka (S2)

Sylabus przedmiotu Biochemiczne i fizjologiczne podstawy zdrowia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Technologia żywności i żywienie człowieka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biochemiczne i fizjologiczne podstawy zdrowia
Specjalność żywienie człowieka
Jednostka prowadząca Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka
Nauczyciel odpowiedzialny Mariola Friedrich <Mariola.Friedrich@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Zuzanna Goluch-Koniuszy <Zuzanna.Goluch-Koniuszy@zut.edu.pl>, Joanna Sadowska <Joanna.Sadowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,00,50egzamin
laboratoriaL2 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość fizjologii człowieka
W-2Znajomość fizjologii żywienia
W-3Znajomość anatomii i fizjologii człowieka, fizjologii żywienia.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z zależnościami pomiędzy funkcjonowaniem poszczególnych układów i narządów w organizmie oraz wpływem stylu życia i podstawowych zachowań żywieniowych na stan zdrowia
C-2Celem przedmiotu jest nbycie praktycznej umiejętności oceny i korekty jadłospisów dekadowych palcówek żywienia zbiorowego oraz opracowanie jadłospiów osób ze zmianami w metabolizmie.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Homeostaza organizmu. Cechy regulowane i kontrolowane w organizmie2
T-L-2Oznaczanie pobudliwości odruchowej2
T-L-3Udruchy u noworodka. Badanie odruchów u człowieka dorosłego.3
T-L-4Testy oceniające odruchy sercowo-naczyniowe3
T-L-5Badanie narządu wzroku. Ostrość widzenia, polew widzenia, zaburzenia postrzegania barw.2
T-L-6Pamięć proceduralna. Zaburzenia pamięci - "ślepota pozauwagowa"2
T-L-7Fizjologia krwi - homeostaza w zakresie układu czerwonokrwinkowego3
T-L-8Wysiłek fizyczny - wpływ wysiłków dynamicznych na organizm3
T-L-9Wysiłek fizyczny - wpływ wysiłków statycznych na organizm3
T-L-10Znaczenie wody w żywieniu2
T-L-11Prozdrowotne własciwości składników żywności - komponowanie diety3
T-L-12Zaliczenie ćwiczeń2
30
wykłady
T-W-1Pojęcie zdrowia i czynniki je warunkujące. Homeostaza - organizm jako funkcjonalna całość. Mechanizmy utrzymywania homeostazy.2
T-W-2Rola wysiłku fizycznego w utrzymaniu zdrowia2
T-W-3Środowiskowe i metaboliczne uwarunkowania zaburzeń w układzie krzepnięcia i fibrynolizy2
T-W-4Fizjologia snu2
T-W-5Rytmy okołodobowe a funkcjonowanie organizmu2
T-W-6Biologiczne uwarunkowania bólu2
T-W-7Rola skladników odżywczych w utrzymaniu zdrowia i profilaktyce chorób3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Analiza wskazanej literatury10
A-L-2Godziny kontaktowe z nauczycielem5
A-L-3Przygotowanie do zajęć15
A-L-4uczestnictwo w zajęciach30
60
wykłady
A-W-1Analiza wskazanej literatury5
A-W-2Godziny kontaktowe z nauczycielem5
A-W-3Przygotowanie do egzaminu5
A-W-4uczestnictwo w zajęciach15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Ćwiczenia audytoryjne
M-4Wyklad problemowy
M-5Metoda analizy przypadków
M-6Metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwia sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
S-2Ocena podsumowująca: Pisemny egzamin końcowy obejmujący 5 pytań otwartych
S-3Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-4Ocena formująca: Obserwacja - nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
S-5Ocena formująca: Ocena ustna odpowiedzi
S-6Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji wykonanego projektu
S-7Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_2A_D4zc_W01
Ma poszerzoną wiedzę na temat zależności w funkcjonowaniu poszczególnych układów organizmu ludzkiego, oraz wpływu stylu życia i sposobów żywienia na stan zdrowia.
TZZ_2A_W09R2A_W04C-1T-W-5, T-W-7, T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-6, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-3, T-L-9, T-L-1, T-L-8, T-L-7, T-L-10, T-L-11M-1, M-2S-1, S-2, S-3
TZZ_2A_D4zc_W02
Ma poszerzoną wiedzę o potrzebach żywieniowych człowieka oraz prozdrowotnej roli składników diety
TZZ_2A_W07R2A_W04C-1T-W-5, T-W-7, T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-6, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-3, T-L-9, T-L-1, T-L-8, T-L-7, T-L-10, T-L-11M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_2A_D4zc_U01
Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
TZZ_2A_U01R2A_U01, R2A_U03C-1T-W-5, T-W-7, T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-6, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-3, T-L-9, T-L-1, T-L-8, T-L-7, T-L-10, T-L-11M-1, M-2S-1, S-2
TZZ_2A_D4zc_U02
Potrafi zaobserwować, zrozumieć i przewidzieć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem podstawowych układów organizmu
TZZ_2A_U12R2A_U05, R2A_U06InzA2_U01C-1T-W-5, T-W-7, T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-6, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-3, T-L-9, T-L-1, T-L-8, T-L-7, T-L-10, T-L-11M-1, M-2S-1, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_2A_D4zc_K01
Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania, poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy oraz jej przekazywania społeczeństwu. Potrafi przejąć rolę lidera.
TZZ_2A_K02, TZZ_2A_K03, TZZ_2A_K04R2A_K01, R2A_K02, R2A_K03, R2A_K04, R2A_K05, R2A_K07InzA2_K01, InzA2_K02C-1T-W-5, T-W-7, T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-6, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-3, T-L-9, T-L-1, T-L-8, T-L-7, T-L-10, T-L-11M-1, M-2S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_2A_D4zc_W01
Ma poszerzoną wiedzę na temat zależności w funkcjonowaniu poszczególnych układów organizmu ludzkiego, oraz wpływu stylu życia i sposobów żywienia na stan zdrowia.
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
TZZ_2A_D4zc_W02
Ma poszerzoną wiedzę o potrzebach żywieniowych człowieka oraz prozdrowotnej roli składników diety
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_2A_D4zc_U01
Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
2,0Student nie potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacji z różnych źródeł specjalistycznej literatury dotyczącychj biochemicznych i fizjologicznych uwarunkowań zdrowia
3,0Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje dotyczące biochemicznych i fizjologicznych uwarunkowań zdrowia z zaledwie kilku źródeł specjalistycznej literatury . Potrafi w ograniczonym stopniu skomponować dietę o właściwościach prozdrowotnych.
3,5Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje z wielu źródeł specjalistycznej literatury dotyczące biochemicznych i fizjologicznych uwarunkowań zdrowia. Potrafi skomponować dietę o właściwościach prozdrowotnych.
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje specjalistyczne piśmiennictwo w procesie uczenia się, ale również potrafi je w analityczny sposób porównać i zweryfikować. Potrafi skomponować dietę o właściwościach prozdrowotnych.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego tłumaczenia obserwowanych zjawisk. Potrafi uzasadnić swoje zdanie w ograniczonym stopniu.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego tłumaczenia obserwowanych zjawisk. Potrafi w pełni uzasadnić swoje zdanie.
TZZ_2A_D4zc_U02
Potrafi zaobserwować, zrozumieć i przewidzieć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem podstawowych układów organizmu
2,0Nie potrafi zaobserwować, zrozumieć i przewidzieć wpływu różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem podstawowych układów organizmu
3,0Potrafi zaobserwować i wytłumaczyć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem układów w organizmie w stopniu podstawowym
3,5Potrafi zaobserwować i wytłumaczyć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem układów w organizmie
4,0Potrafi zaobserwować, zrozumieć i wytłumaczyć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem podstawowych układów organizmu.
4,5Potrafi zaobserwować, zrozumieć i przewidzieć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem podstawowych układów organizmu.
5,0Potrafi zaobserwować, zrozumieć i przewidzieć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem podstawowych układów organizmu. Uzasadnia wszystkie zmiany w funkcjonowaniu organizmu

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_2A_D4zc_K01
Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania, poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy oraz jej przekazywania społeczeństwu. Potrafi przejąć rolę lidera.
2,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,5Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
4,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
4,5Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
5,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia

Literatura podstawowa

 1. Konturek S., Fizjologia człowieka, Elsevier Urban and Partner, Wrocław, 2007
 2. Gawęcki J., Roszkowski W, Od norm żywieniowych do marketingu żywności., Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań, 2011
 3. Sadowski B., Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, PWN, Warszawa, 2007
 4. Zin M., Ocena żywności i żywienia, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2009
 5. Górski J., Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego, PZWL, Warszawa, 2011
 6. Turlejska H., Pelzner U., Szponar L., Konecka-Matyjek E., Zasady racjonalnego żywienia – zalecane racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia, Gdańsk, 2006, II
 7. Małecka M., Prozdrowotne składniki żywności, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, 2010

Literatura dodatkowa

 1. Świderska M., Styl życia i zachowania prozdrowotne : wybrane konteksty, Wyd. Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej, Łódź, 2011
 2. Kunachowicz H., Nadolna I, Przygoda B., Iwanow K, Tabele składu i wartości odżywczej żywności, PZWiL, Warszawa, 2005
 3. Pawlak M., Biologiczne uwarunkowania bólu, AWF, Poznań, 2010
 4. Frith C., Od mózgu do umysłu : jak powstaje nasz wewnętrzny świat, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Homeostaza organizmu. Cechy regulowane i kontrolowane w organizmie2
T-L-2Oznaczanie pobudliwości odruchowej2
T-L-3Udruchy u noworodka. Badanie odruchów u człowieka dorosłego.3
T-L-4Testy oceniające odruchy sercowo-naczyniowe3
T-L-5Badanie narządu wzroku. Ostrość widzenia, polew widzenia, zaburzenia postrzegania barw.2
T-L-6Pamięć proceduralna. Zaburzenia pamięci - "ślepota pozauwagowa"2
T-L-7Fizjologia krwi - homeostaza w zakresie układu czerwonokrwinkowego3
T-L-8Wysiłek fizyczny - wpływ wysiłków dynamicznych na organizm3
T-L-9Wysiłek fizyczny - wpływ wysiłków statycznych na organizm3
T-L-10Znaczenie wody w żywieniu2
T-L-11Prozdrowotne własciwości składników żywności - komponowanie diety3
T-L-12Zaliczenie ćwiczeń2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie zdrowia i czynniki je warunkujące. Homeostaza - organizm jako funkcjonalna całość. Mechanizmy utrzymywania homeostazy.2
T-W-2Rola wysiłku fizycznego w utrzymaniu zdrowia2
T-W-3Środowiskowe i metaboliczne uwarunkowania zaburzeń w układzie krzepnięcia i fibrynolizy2
T-W-4Fizjologia snu2
T-W-5Rytmy okołodobowe a funkcjonowanie organizmu2
T-W-6Biologiczne uwarunkowania bólu2
T-W-7Rola skladników odżywczych w utrzymaniu zdrowia i profilaktyce chorób3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Analiza wskazanej literatury10
A-L-2Godziny kontaktowe z nauczycielem5
A-L-3Przygotowanie do zajęć15
A-L-4uczestnictwo w zajęciach30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Analiza wskazanej literatury5
A-W-2Godziny kontaktowe z nauczycielem5
A-W-3Przygotowanie do egzaminu5
A-W-4uczestnictwo w zajęciach15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_D4zc_W01Ma poszerzoną wiedzę na temat zależności w funkcjonowaniu poszczególnych układów organizmu ludzkiego, oraz wpływu stylu życia i sposobów żywienia na stan zdrowia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_W09Ma poszerzoną wiedzę na temat zależności w funkcjonowaniu poszczególnych układów organizmu ludzkiego, oraz wpływu stylu życia i sposobów żywienia na stan zdrowia. Zna fizjologiczne zmiany zachodzące w organizmie w danym okresie życia, zalecenia żywieniowe dostosowane do tych zmian.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z zależnościami pomiędzy funkcjonowaniem poszczególnych układów i narządów w organizmie oraz wpływem stylu życia i podstawowych zachowań żywieniowych na stan zdrowia
Treści programoweT-W-5Rytmy okołodobowe a funkcjonowanie organizmu
T-W-7Rola skladników odżywczych w utrzymaniu zdrowia i profilaktyce chorób
T-W-2Rola wysiłku fizycznego w utrzymaniu zdrowia
T-W-1Pojęcie zdrowia i czynniki je warunkujące. Homeostaza - organizm jako funkcjonalna całość. Mechanizmy utrzymywania homeostazy.
T-W-4Fizjologia snu
T-W-6Biologiczne uwarunkowania bólu
T-L-2Oznaczanie pobudliwości odruchowej
T-L-4Testy oceniające odruchy sercowo-naczyniowe
T-L-5Badanie narządu wzroku. Ostrość widzenia, polew widzenia, zaburzenia postrzegania barw.
T-L-6Pamięć proceduralna. Zaburzenia pamięci - "ślepota pozauwagowa"
T-L-3Udruchy u noworodka. Badanie odruchów u człowieka dorosłego.
T-L-9Wysiłek fizyczny - wpływ wysiłków statycznych na organizm
T-L-1Homeostaza organizmu. Cechy regulowane i kontrolowane w organizmie
T-L-8Wysiłek fizyczny - wpływ wysiłków dynamicznych na organizm
T-L-7Fizjologia krwi - homeostaza w zakresie układu czerwonokrwinkowego
T-L-10Znaczenie wody w żywieniu
T-L-11Prozdrowotne własciwości składników żywności - komponowanie diety
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwia sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
S-2Ocena podsumowująca: Pisemny egzamin końcowy obejmujący 5 pytań otwartych
S-3Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_D4zc_W02Ma poszerzoną wiedzę o potrzebach żywieniowych człowieka oraz prozdrowotnej roli składników diety
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_W07Ma poszerzoną wiedzę o potrzebach żywieniowych człowieka, roli składników diety, składu produktów oraz zasad racjonalnego żywienia osób zdrowych i chorych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z zależnościami pomiędzy funkcjonowaniem poszczególnych układów i narządów w organizmie oraz wpływem stylu życia i podstawowych zachowań żywieniowych na stan zdrowia
Treści programoweT-W-5Rytmy okołodobowe a funkcjonowanie organizmu
T-W-7Rola skladników odżywczych w utrzymaniu zdrowia i profilaktyce chorób
T-W-2Rola wysiłku fizycznego w utrzymaniu zdrowia
T-W-1Pojęcie zdrowia i czynniki je warunkujące. Homeostaza - organizm jako funkcjonalna całość. Mechanizmy utrzymywania homeostazy.
T-W-4Fizjologia snu
T-W-6Biologiczne uwarunkowania bólu
T-L-2Oznaczanie pobudliwości odruchowej
T-L-4Testy oceniające odruchy sercowo-naczyniowe
T-L-5Badanie narządu wzroku. Ostrość widzenia, polew widzenia, zaburzenia postrzegania barw.
T-L-6Pamięć proceduralna. Zaburzenia pamięci - "ślepota pozauwagowa"
T-L-3Udruchy u noworodka. Badanie odruchów u człowieka dorosłego.
T-L-9Wysiłek fizyczny - wpływ wysiłków statycznych na organizm
T-L-1Homeostaza organizmu. Cechy regulowane i kontrolowane w organizmie
T-L-8Wysiłek fizyczny - wpływ wysiłków dynamicznych na organizm
T-L-7Fizjologia krwi - homeostaza w zakresie układu czerwonokrwinkowego
T-L-10Znaczenie wody w żywieniu
T-L-11Prozdrowotne własciwości składników żywności - komponowanie diety
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwia sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
S-2Ocena podsumowująca: Pisemny egzamin końcowy obejmujący 5 pytań otwartych
S-3Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_D4zc_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z zależnościami pomiędzy funkcjonowaniem poszczególnych układów i narządów w organizmie oraz wpływem stylu życia i podstawowych zachowań żywieniowych na stan zdrowia
Treści programoweT-W-5Rytmy okołodobowe a funkcjonowanie organizmu
T-W-7Rola skladników odżywczych w utrzymaniu zdrowia i profilaktyce chorób
T-W-2Rola wysiłku fizycznego w utrzymaniu zdrowia
T-W-1Pojęcie zdrowia i czynniki je warunkujące. Homeostaza - organizm jako funkcjonalna całość. Mechanizmy utrzymywania homeostazy.
T-W-4Fizjologia snu
T-W-6Biologiczne uwarunkowania bólu
T-L-2Oznaczanie pobudliwości odruchowej
T-L-4Testy oceniające odruchy sercowo-naczyniowe
T-L-5Badanie narządu wzroku. Ostrość widzenia, polew widzenia, zaburzenia postrzegania barw.
T-L-6Pamięć proceduralna. Zaburzenia pamięci - "ślepota pozauwagowa"
T-L-3Udruchy u noworodka. Badanie odruchów u człowieka dorosłego.
T-L-9Wysiłek fizyczny - wpływ wysiłków statycznych na organizm
T-L-1Homeostaza organizmu. Cechy regulowane i kontrolowane w organizmie
T-L-8Wysiłek fizyczny - wpływ wysiłków dynamicznych na organizm
T-L-7Fizjologia krwi - homeostaza w zakresie układu czerwonokrwinkowego
T-L-10Znaczenie wody w żywieniu
T-L-11Prozdrowotne własciwości składników żywności - komponowanie diety
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwia sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
S-2Ocena podsumowująca: Pisemny egzamin końcowy obejmujący 5 pytań otwartych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacji z różnych źródeł specjalistycznej literatury dotyczącychj biochemicznych i fizjologicznych uwarunkowań zdrowia
3,0Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje dotyczące biochemicznych i fizjologicznych uwarunkowań zdrowia z zaledwie kilku źródeł specjalistycznej literatury . Potrafi w ograniczonym stopniu skomponować dietę o właściwościach prozdrowotnych.
3,5Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje z wielu źródeł specjalistycznej literatury dotyczące biochemicznych i fizjologicznych uwarunkowań zdrowia. Potrafi skomponować dietę o właściwościach prozdrowotnych.
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje specjalistyczne piśmiennictwo w procesie uczenia się, ale również potrafi je w analityczny sposób porównać i zweryfikować. Potrafi skomponować dietę o właściwościach prozdrowotnych.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego tłumaczenia obserwowanych zjawisk. Potrafi uzasadnić swoje zdanie w ograniczonym stopniu.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego tłumaczenia obserwowanych zjawisk. Potrafi w pełni uzasadnić swoje zdanie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_D4zc_U02Potrafi zaobserwować, zrozumieć i przewidzieć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem podstawowych układów organizmu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_U12Potrafi zaobserwować, zrozumieć i przewidzieć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem podstawowych układów organizmu. Potrafi ocenić zasadność systemów i mód żywieniowych w kontekście potrzeb organizmu.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z zależnościami pomiędzy funkcjonowaniem poszczególnych układów i narządów w organizmie oraz wpływem stylu życia i podstawowych zachowań żywieniowych na stan zdrowia
Treści programoweT-W-5Rytmy okołodobowe a funkcjonowanie organizmu
T-W-7Rola skladników odżywczych w utrzymaniu zdrowia i profilaktyce chorób
T-W-2Rola wysiłku fizycznego w utrzymaniu zdrowia
T-W-1Pojęcie zdrowia i czynniki je warunkujące. Homeostaza - organizm jako funkcjonalna całość. Mechanizmy utrzymywania homeostazy.
T-W-4Fizjologia snu
T-W-6Biologiczne uwarunkowania bólu
T-L-2Oznaczanie pobudliwości odruchowej
T-L-4Testy oceniające odruchy sercowo-naczyniowe
T-L-5Badanie narządu wzroku. Ostrość widzenia, polew widzenia, zaburzenia postrzegania barw.
T-L-6Pamięć proceduralna. Zaburzenia pamięci - "ślepota pozauwagowa"
T-L-3Udruchy u noworodka. Badanie odruchów u człowieka dorosłego.
T-L-9Wysiłek fizyczny - wpływ wysiłków statycznych na organizm
T-L-1Homeostaza organizmu. Cechy regulowane i kontrolowane w organizmie
T-L-8Wysiłek fizyczny - wpływ wysiłków dynamicznych na organizm
T-L-7Fizjologia krwi - homeostaza w zakresie układu czerwonokrwinkowego
T-L-10Znaczenie wody w żywieniu
T-L-11Prozdrowotne własciwości składników żywności - komponowanie diety
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwia sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
S-4Ocena formująca: Obserwacja - nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi zaobserwować, zrozumieć i przewidzieć wpływu różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem podstawowych układów organizmu
3,0Potrafi zaobserwować i wytłumaczyć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem układów w organizmie w stopniu podstawowym
3,5Potrafi zaobserwować i wytłumaczyć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem układów w organizmie
4,0Potrafi zaobserwować, zrozumieć i wytłumaczyć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem podstawowych układów organizmu.
4,5Potrafi zaobserwować, zrozumieć i przewidzieć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem podstawowych układów organizmu.
5,0Potrafi zaobserwować, zrozumieć i przewidzieć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem podstawowych układów organizmu. Uzasadnia wszystkie zmiany w funkcjonowaniu organizmu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_D4zc_K01Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania, poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy oraz jej przekazywania społeczeństwu. Potrafi przejąć rolę lidera.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_K02Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących szerokorozumianej problematyki żywieniowej i innych aspektów działalności inżyniera technologii żywności.
TZZ_2A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie. Potrafi przyjąć rolę lidera.
TZZ_2A_K04Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania, poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R2A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z zależnościami pomiędzy funkcjonowaniem poszczególnych układów i narządów w organizmie oraz wpływem stylu życia i podstawowych zachowań żywieniowych na stan zdrowia
Treści programoweT-W-5Rytmy okołodobowe a funkcjonowanie organizmu
T-W-7Rola skladników odżywczych w utrzymaniu zdrowia i profilaktyce chorób
T-W-2Rola wysiłku fizycznego w utrzymaniu zdrowia
T-W-1Pojęcie zdrowia i czynniki je warunkujące. Homeostaza - organizm jako funkcjonalna całość. Mechanizmy utrzymywania homeostazy.
T-W-4Fizjologia snu
T-W-6Biologiczne uwarunkowania bólu
T-L-2Oznaczanie pobudliwości odruchowej
T-L-4Testy oceniające odruchy sercowo-naczyniowe
T-L-5Badanie narządu wzroku. Ostrość widzenia, polew widzenia, zaburzenia postrzegania barw.
T-L-6Pamięć proceduralna. Zaburzenia pamięci - "ślepota pozauwagowa"
T-L-3Udruchy u noworodka. Badanie odruchów u człowieka dorosłego.
T-L-9Wysiłek fizyczny - wpływ wysiłków statycznych na organizm
T-L-1Homeostaza organizmu. Cechy regulowane i kontrolowane w organizmie
T-L-8Wysiłek fizyczny - wpływ wysiłków dynamicznych na organizm
T-L-7Fizjologia krwi - homeostaza w zakresie układu czerwonokrwinkowego
T-L-10Znaczenie wody w żywieniu
T-L-11Prozdrowotne własciwości składników żywności - komponowanie diety
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Obserwacja - nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,5Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
4,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
4,5Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
5,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia