Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka (S1)
specjalność: żywienie człowieka i dietetyka

Sylabus przedmiotu Wpływ czynników agresji środowiskowej na organizm - granice przystosowania:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Technologia żywności i żywienie człowieka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wpływ czynników agresji środowiskowej na organizm - granice przystosowania
Specjalność żywienie człowieka i dietetyka
Jednostka prowadząca Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka
Nauczyciel odpowiedzialny Mariola Friedrich <Mariola.Friedrich@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Zuzanna Goluch-Koniuszy <Zuzanna.Goluch-Koniuszy@zut.edu.pl>, Magdalena Kuchlewska <Magdalena.Radziszewska@zut.edu.pl>, Joanna Sadowska <Joanna.Sadowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 13 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość fizjologii człowieka i fizjologii żywienia człowieka

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z negatywnymi zmianami, jakie zachodzą w organizmie pod wpływem działania czynników agresji środowiskowej oraz możliwością ich eliminowania lub przystosowania się organizmu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Utrzymanie homeostazy. Pomiar wartości cech zmiennych i stałych2
T-L-2Przystosowanie do zmiennych ilości składników odżywczych w diecie (witaminy)2
T-L-3Przystosowanie do zmiennych ilości składników odżywczych w diecie (składniki mineralne)2
T-L-4Przystosowanie psychiczne - wpływ hormonów stresu na organizm2
T-L-5Przystosowawcze możliwości pamięci3
T-L-6Wpływ zmęczenia na organizm (zasady treningu, wpływ różnych rodzajów wysiłku fizycznego na organizm)2
T-L-7Zaliczenie ćwiczeń2
15
wykłady
T-W-1Organizm jako funkcjonalna całość2
T-W-2Czynniki stresotwórcze - odbiór, reakcja (receptory, efektory)1
T-W-3Mechanizm powstawania i przebiegu reakcji stresowych1
T-W-4Wysiłek fizyczny, zmęczenie, ograniczenie aktywności ruchowej i jego skutki2
T-W-5Żywienie człowieka a zdolność do pracy. Głód - tolerancja i adaptacja. Odwodnienie - granice tolerancji1
T-W-6Temperatura otoczenia - aklimatyzacja, adaptacja do niskich i wysokich temperatur1
T-W-7Emocje jako czynnik stresogenny i ich skutki1
T-W-8Środowisko życia człowieka jako źródło czynników sterogennych - hałas, wibracje, przeludnienie, problemy adaptacji2
T-W-9Hormonalna regulacja adaptacji metabolicznych ustroju - zmiany w metabolizmie i ich skutki zdrowotne2
T-W-10Granice możliwości ustroju - granice przystosowania2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Przygotowanie do zajęć12
A-L-2Godziny kontaktowe z nauczycielem5
A-L-3uczestnictwo w zajęciach13
30
wykłady
A-W-1Analiza wskazanej literatury12
A-W-2Godziny kontaktowe z nauczycielem5
A-W-3uczestnictwo w zajęciach13
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów, obejmujące 5 pytań otwartych
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
S-4Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzajaca przygotowanie do zajęć

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_1A_PO5-5zcid_W01
Zna wpływ czynników agresji środowiskowej na organizm
TZZ_1A_W14R1A_W04, R1A_W05InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-2, T-W-3, T-W-10, T-W-9, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-6M-1, M-2S-2, S-1
TZZ_1A_PO5-5zcid_W02
Potrawy uzasadnić reakcje organizmu zachodzące pod wpływem czynników agresji środowiskowej
TZZ_1A_W14R1A_W04, R1A_W05InzA_W02, InzA_W05C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-6M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_1A_PO5-5zcid_U01
Potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
TZZ_1A_U01R1A_U01InzA_U04C-1T-W-2, T-W-3, T-W-10, T-W-9, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-6M-1, M-2S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_1A_PO5-5zcid_K01
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia
TZZ_1A_K01R1A_K01, R1A_K07C-1T-W-2, T-W-3, T-W-10, T-W-9, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-6M-1, M-2S-3
TZZ_1A_PO5-5zcid_K02
Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i potrafi zachowywać się w sposób profesjonalny
TZZ_1A_K02R1A_K04C-1T-W-2, T-W-3, T-W-10, T-W-9, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-6M-1, M-2S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_1A_PO5-5zcid_W01
Zna wpływ czynników agresji środowiskowej na organizm
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego brak poprawnej odpowiedzi na co najmniej 1 pytanie nie zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe poprawna odpowiedź na 5 pytań, w zakresie podstawowym zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia do 3,25
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych wyczerpująca odpowiedź na 2 pytania i poprawna odpowiedź na 3 pytania w zakresie podstawowym zaliczone kolokwia kończące ćwiczenia, średnia 3,25 - 3,75
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania i poprawna odpowiedź na 2 pytania w zakresie podstawowym zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia 3,75 - 4,25
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności wyczerpująca odpowiedź na co najmniej 4 pytania zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia 4,25 - 4,75
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne wyczerpująca odpowiedź na wszystkie pytania zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia 4,75-5,0
TZZ_1A_PO5-5zcid_W02
Potrawy uzasadnić reakcje organizmu zachodzące pod wpływem czynników agresji środowiskowej
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego brak poprawnej odpowiedzi na co najmniej 1 pytanie nie zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe poprawna odpowiedź na 5 pytań, w zakresie podstawowym zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia do 3,25
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych wyczerpująca odpowiedź na 2 pytania i poprawna odpowiedź na 3 pytania w zakresie podstawowym zaliczone kolokwia kończące ćwiczenia, średnia 3,25 - 3,75
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania i poprawna odpowiedź na 2 pytania w zakresie podstawowym zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia 3,75 - 4,25
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności wyczerpująca odpowiedź na co najmniej 4 pytania zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia 4,25 - 4,75
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne wyczerpująca odpowiedź na wszystkie pytania zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia 4,75-5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_1A_PO5-5zcid_U01
Potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
2,0Student nie potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacji z różnych źródeł specjalistycznej literatury dotyczących wpływu czynników agresji środowiskowej na organizm
3,0Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje dotyczące wpływu czynników agresji środowiskowej na organizm z zaledwie kilku źródeł specjalistycznej literatury
3,5Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje z wielu źródeł specjalistycznej literatury dotyczące wpływu czynników agresji środowiskowej na organizm
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje specjalistyczne piśmiennictwo w procesie uczenia się, ale również potrafi je w analityczny sposób porównać i zweryfikować.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego wnioskowania
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego wnioskowania. Potrafi uzasadnić postawione tezy

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_1A_PO5-5zcid_K01
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia
2,0Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
3,0Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
3,5Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
4,0Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
4,5Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
5,0Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
TZZ_1A_PO5-5zcid_K02
Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i potrafi zachowywać się w sposób profesjonalny
2,0Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
3,0Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
3,5Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
4,0Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
4,5Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
5,0Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia

Literatura podstawowa

  1. Traczyk W., Trzebski A., Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, PZWL, Warszawa, 2009
  2. Kozłowski S., Granice przystosowania, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1986
  3. Maśliński S., Ryżewski J., Patofizjologia. Podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Beck J., Budzińska K.M., Caputa M.K, Wykłady z fizjologii człowieka, PZWL, Warszawa, 2010

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Utrzymanie homeostazy. Pomiar wartości cech zmiennych i stałych2
T-L-2Przystosowanie do zmiennych ilości składników odżywczych w diecie (witaminy)2
T-L-3Przystosowanie do zmiennych ilości składników odżywczych w diecie (składniki mineralne)2
T-L-4Przystosowanie psychiczne - wpływ hormonów stresu na organizm2
T-L-5Przystosowawcze możliwości pamięci3
T-L-6Wpływ zmęczenia na organizm (zasady treningu, wpływ różnych rodzajów wysiłku fizycznego na organizm)2
T-L-7Zaliczenie ćwiczeń2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Organizm jako funkcjonalna całość2
T-W-2Czynniki stresotwórcze - odbiór, reakcja (receptory, efektory)1
T-W-3Mechanizm powstawania i przebiegu reakcji stresowych1
T-W-4Wysiłek fizyczny, zmęczenie, ograniczenie aktywności ruchowej i jego skutki2
T-W-5Żywienie człowieka a zdolność do pracy. Głód - tolerancja i adaptacja. Odwodnienie - granice tolerancji1
T-W-6Temperatura otoczenia - aklimatyzacja, adaptacja do niskich i wysokich temperatur1
T-W-7Emocje jako czynnik stresogenny i ich skutki1
T-W-8Środowisko życia człowieka jako źródło czynników sterogennych - hałas, wibracje, przeludnienie, problemy adaptacji2
T-W-9Hormonalna regulacja adaptacji metabolicznych ustroju - zmiany w metabolizmie i ich skutki zdrowotne2
T-W-10Granice możliwości ustroju - granice przystosowania2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie do zajęć12
A-L-2Godziny kontaktowe z nauczycielem5
A-L-3uczestnictwo w zajęciach13
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Analiza wskazanej literatury12
A-W-2Godziny kontaktowe z nauczycielem5
A-W-3uczestnictwo w zajęciach13
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_PO5-5zcid_W01Zna wpływ czynników agresji środowiskowej na organizm
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_W14Ma wiedzę na temat budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego, zmian pod wpływem czynników agresji środowiskowe i ich profilaktyki, zna rolę i metabolizm pobieranych składników odżywczych, oraz uwarunkowania zachowań żywieniowych oraz mechanizmy powstawania zachowań żywieniowych. Ma wiedzę na temat podstawowych suplementów diety i preparatów dietetycznych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z negatywnymi zmianami, jakie zachodzą w organizmie pod wpływem działania czynników agresji środowiskowej oraz możliwością ich eliminowania lub przystosowania się organizmu.
Treści programoweT-W-2Czynniki stresotwórcze - odbiór, reakcja (receptory, efektory)
T-W-3Mechanizm powstawania i przebiegu reakcji stresowych
T-W-10Granice możliwości ustroju - granice przystosowania
T-W-9Hormonalna regulacja adaptacji metabolicznych ustroju - zmiany w metabolizmie i ich skutki zdrowotne
T-W-4Wysiłek fizyczny, zmęczenie, ograniczenie aktywności ruchowej i jego skutki
T-W-5Żywienie człowieka a zdolność do pracy. Głód - tolerancja i adaptacja. Odwodnienie - granice tolerancji
T-W-6Temperatura otoczenia - aklimatyzacja, adaptacja do niskich i wysokich temperatur
T-W-7Emocje jako czynnik stresogenny i ich skutki
T-W-8Środowisko życia człowieka jako źródło czynników sterogennych - hałas, wibracje, przeludnienie, problemy adaptacji
T-L-1Utrzymanie homeostazy. Pomiar wartości cech zmiennych i stałych
T-L-2Przystosowanie do zmiennych ilości składników odżywczych w diecie (witaminy)
T-L-3Przystosowanie do zmiennych ilości składników odżywczych w diecie (składniki mineralne)
T-L-4Przystosowanie psychiczne - wpływ hormonów stresu na organizm
T-L-6Wpływ zmęczenia na organizm (zasady treningu, wpływ różnych rodzajów wysiłku fizycznego na organizm)
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne ćwiczeń
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów, obejmujące 5 pytań otwartych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego brak poprawnej odpowiedzi na co najmniej 1 pytanie nie zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe poprawna odpowiedź na 5 pytań, w zakresie podstawowym zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia do 3,25
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych wyczerpująca odpowiedź na 2 pytania i poprawna odpowiedź na 3 pytania w zakresie podstawowym zaliczone kolokwia kończące ćwiczenia, średnia 3,25 - 3,75
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania i poprawna odpowiedź na 2 pytania w zakresie podstawowym zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia 3,75 - 4,25
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności wyczerpująca odpowiedź na co najmniej 4 pytania zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia 4,25 - 4,75
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne wyczerpująca odpowiedź na wszystkie pytania zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia 4,75-5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_PO5-5zcid_W02Potrawy uzasadnić reakcje organizmu zachodzące pod wpływem czynników agresji środowiskowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_W14Ma wiedzę na temat budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego, zmian pod wpływem czynników agresji środowiskowe i ich profilaktyki, zna rolę i metabolizm pobieranych składników odżywczych, oraz uwarunkowania zachowań żywieniowych oraz mechanizmy powstawania zachowań żywieniowych. Ma wiedzę na temat podstawowych suplementów diety i preparatów dietetycznych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z negatywnymi zmianami, jakie zachodzą w organizmie pod wpływem działania czynników agresji środowiskowej oraz możliwością ich eliminowania lub przystosowania się organizmu.
Treści programoweT-L-1Utrzymanie homeostazy. Pomiar wartości cech zmiennych i stałych
T-L-2Przystosowanie do zmiennych ilości składników odżywczych w diecie (witaminy)
T-L-3Przystosowanie do zmiennych ilości składników odżywczych w diecie (składniki mineralne)
T-L-4Przystosowanie psychiczne - wpływ hormonów stresu na organizm
T-L-6Wpływ zmęczenia na organizm (zasady treningu, wpływ różnych rodzajów wysiłku fizycznego na organizm)
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego brak poprawnej odpowiedzi na co najmniej 1 pytanie nie zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe poprawna odpowiedź na 5 pytań, w zakresie podstawowym zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia do 3,25
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych wyczerpująca odpowiedź na 2 pytania i poprawna odpowiedź na 3 pytania w zakresie podstawowym zaliczone kolokwia kończące ćwiczenia, średnia 3,25 - 3,75
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania i poprawna odpowiedź na 2 pytania w zakresie podstawowym zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia 3,75 - 4,25
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności wyczerpująca odpowiedź na co najmniej 4 pytania zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia 4,25 - 4,75
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne wyczerpująca odpowiedź na wszystkie pytania zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia 4,75-5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_PO5-5zcid_U01Potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z negatywnymi zmianami, jakie zachodzą w organizmie pod wpływem działania czynników agresji środowiskowej oraz możliwością ich eliminowania lub przystosowania się organizmu.
Treści programoweT-W-2Czynniki stresotwórcze - odbiór, reakcja (receptory, efektory)
T-W-3Mechanizm powstawania i przebiegu reakcji stresowych
T-W-10Granice możliwości ustroju - granice przystosowania
T-W-9Hormonalna regulacja adaptacji metabolicznych ustroju - zmiany w metabolizmie i ich skutki zdrowotne
T-W-4Wysiłek fizyczny, zmęczenie, ograniczenie aktywności ruchowej i jego skutki
T-W-5Żywienie człowieka a zdolność do pracy. Głód - tolerancja i adaptacja. Odwodnienie - granice tolerancji
T-W-6Temperatura otoczenia - aklimatyzacja, adaptacja do niskich i wysokich temperatur
T-W-7Emocje jako czynnik stresogenny i ich skutki
T-W-8Środowisko życia człowieka jako źródło czynników sterogennych - hałas, wibracje, przeludnienie, problemy adaptacji
T-L-1Utrzymanie homeostazy. Pomiar wartości cech zmiennych i stałych
T-L-2Przystosowanie do zmiennych ilości składników odżywczych w diecie (witaminy)
T-L-3Przystosowanie do zmiennych ilości składników odżywczych w diecie (składniki mineralne)
T-L-4Przystosowanie psychiczne - wpływ hormonów stresu na organizm
T-L-6Wpływ zmęczenia na organizm (zasady treningu, wpływ różnych rodzajów wysiłku fizycznego na organizm)
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzajaca przygotowanie do zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacji z różnych źródeł specjalistycznej literatury dotyczących wpływu czynników agresji środowiskowej na organizm
3,0Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje dotyczące wpływu czynników agresji środowiskowej na organizm z zaledwie kilku źródeł specjalistycznej literatury
3,5Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje z wielu źródeł specjalistycznej literatury dotyczące wpływu czynników agresji środowiskowej na organizm
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje specjalistyczne piśmiennictwo w procesie uczenia się, ale również potrafi je w analityczny sposób porównać i zweryfikować.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego wnioskowania
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego wnioskowania. Potrafi uzasadnić postawione tezy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_PO5-5zcid_K01Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy).
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z negatywnymi zmianami, jakie zachodzą w organizmie pod wpływem działania czynników agresji środowiskowej oraz możliwością ich eliminowania lub przystosowania się organizmu.
Treści programoweT-W-2Czynniki stresotwórcze - odbiór, reakcja (receptory, efektory)
T-W-3Mechanizm powstawania i przebiegu reakcji stresowych
T-W-10Granice możliwości ustroju - granice przystosowania
T-W-9Hormonalna regulacja adaptacji metabolicznych ustroju - zmiany w metabolizmie i ich skutki zdrowotne
T-W-4Wysiłek fizyczny, zmęczenie, ograniczenie aktywności ruchowej i jego skutki
T-W-5Żywienie człowieka a zdolność do pracy. Głód - tolerancja i adaptacja. Odwodnienie - granice tolerancji
T-W-6Temperatura otoczenia - aklimatyzacja, adaptacja do niskich i wysokich temperatur
T-W-7Emocje jako czynnik stresogenny i ich skutki
T-W-8Środowisko życia człowieka jako źródło czynników sterogennych - hałas, wibracje, przeludnienie, problemy adaptacji
T-L-1Utrzymanie homeostazy. Pomiar wartości cech zmiennych i stałych
T-L-2Przystosowanie do zmiennych ilości składników odżywczych w diecie (witaminy)
T-L-3Przystosowanie do zmiennych ilości składników odżywczych w diecie (składniki mineralne)
T-L-4Przystosowanie psychiczne - wpływ hormonów stresu na organizm
T-L-6Wpływ zmęczenia na organizm (zasady treningu, wpływ różnych rodzajów wysiłku fizycznego na organizm)
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
3,0Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
3,5Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
4,0Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
4,5Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
5,0Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_PO5-5zcid_K02Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i potrafi zachowywać się w sposób profesjonalny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_K02Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z negatywnymi zmianami, jakie zachodzą w organizmie pod wpływem działania czynników agresji środowiskowej oraz możliwością ich eliminowania lub przystosowania się organizmu.
Treści programoweT-W-2Czynniki stresotwórcze - odbiór, reakcja (receptory, efektory)
T-W-3Mechanizm powstawania i przebiegu reakcji stresowych
T-W-10Granice możliwości ustroju - granice przystosowania
T-W-9Hormonalna regulacja adaptacji metabolicznych ustroju - zmiany w metabolizmie i ich skutki zdrowotne
T-W-4Wysiłek fizyczny, zmęczenie, ograniczenie aktywności ruchowej i jego skutki
T-W-5Żywienie człowieka a zdolność do pracy. Głód - tolerancja i adaptacja. Odwodnienie - granice tolerancji
T-W-6Temperatura otoczenia - aklimatyzacja, adaptacja do niskich i wysokich temperatur
T-W-7Emocje jako czynnik stresogenny i ich skutki
T-W-8Środowisko życia człowieka jako źródło czynników sterogennych - hałas, wibracje, przeludnienie, problemy adaptacji
T-L-1Utrzymanie homeostazy. Pomiar wartości cech zmiennych i stałych
T-L-2Przystosowanie do zmiennych ilości składników odżywczych w diecie (witaminy)
T-L-3Przystosowanie do zmiennych ilości składników odżywczych w diecie (składniki mineralne)
T-L-4Przystosowanie psychiczne - wpływ hormonów stresu na organizm
T-L-6Wpływ zmęczenia na organizm (zasady treningu, wpływ różnych rodzajów wysiłku fizycznego na organizm)
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
3,0Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
3,5Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
4,0Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
4,5Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
5,0Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia